Dr Andrzej Siwek

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – historii (1987) pod kierunkiem prof. dra hab. Juliana Dybca i  historii sztuki (1991) pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Ostrowskiego. Doktorat z zakresu: architektura i urbanistyka, obroniony na Politechnice Krakowskiej w 2014, pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, wyróżniony w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

W latach 1992 – 2006 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, 1997 - 2006 zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Od 1993 związany z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, od 2006 kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.

Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa "Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat", PKN ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Zajmuje się problemami ochrony dóbr kultury i zarządzania dziedzictwem, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazów historycznych oraz miejsc światowego dziedzictwa.

Autor wystaw: „Z serwantki i kredensu. Ceramika z trzech krakowskich kolekcji". Muzeum Historii AGH i Historii Techniki, 2006 oraz wystawy fotograficznej „Zabytki ze szkicownika Stanisława Wyspiańskiego" (z Fundacją WyspArt, 2007).

 

Wybrane publikacje:

  • Spory o jezuitów w polskiej historiografii lat 1795 - 1918, "Studia Historyczne", R. XXXIV, 1991, z. 4, s. 551 – 568.
  • Fundacje Franciszka Szwarcenberga Czernego (o grupie kościołów pogranicza śląsko-małopolskiego z 2 poł. XVIII w.), "Teki Krakowskie", t. 1, 1994, s. 101-112.
  • Kościoły drewniane południowej Małopolski – Materiały do dokumentacji wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, "Teki Krakowskie", t. 12; 2000, s. 3 – 94. – Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem M. Korneckiego, współudział autorski.
  • Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi. Dzieje. Architektura. Zabytki, Kraków – Zawoja 2002, (2 wydanie poszerzone Kraków - Zawoja 2007).
  • Kalwaria Zebrzydowska. Zabytek w krajobrazie, czyli o potrzebie współdziałania [w:] Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Lublin – Warszawa 2011, s. 164 – 188.
  • Kraków - historyczny zespół urbanistyczny. Ku nowej deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości miejsca światowego dziedzictwa i monitorowaniu zachowania atrybutów wartości [w:] Wyjątkowa uniwersalna wartość, a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa, Warszawa 2011, s. 84 – 115.
  • Ochrona konserwatorska dziedzictwa architektonicznego drugiej połowy XX wieku - trudne początki [w:] Biprostal i jego mozaika. Historia i współczesność, Kraków 2012, s. 61 – 70.
  • Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Ukraine and Poland. Cultural Property of Ukraine and Poland for Inclusion in the World Heritage List, Lviv 2013 /wydanie na płycie CD/, red. Mykola Bevz, wyd.: Gerdan Company Ltd, Communal Publishing Company "Kraj", współautorstwo wraz z: Mykola Bevz, Mariusz Czuba, Yuri Dubyk, Volodymyr Gerych, Mykola Hajda, Roman Marcinek, Anna Fortuna Marek, Jacek Rulewicz, Vasyl Slobodian, Jerzy Szałygin.
  • Krakowska architektura dwudziestolecia międzywojennego jako przedmiot ochrony konserwatorskiej [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka, red. Katarzyna Daraż – Duda, Jarosław Klaś, Kraków 2013, s. 233 – 260.
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, czyli zabytkowy krajobraz zadbany [w:] Zabytek Zadbany. Co to znaczy?, I. Liżewska red., Warszawa 2015, s. 165 – 176.

Wszystkie publikacje