Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne zasady rekrutacji na studia

Kryteria formalne

To warunki, jakie należy spełniać, by mieć prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia, np. odpowiednie wykształcenie.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji, oprócz spełnienia kryteriów formalnych kandydat na studia powinien także założyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów indywidualne konto IRK, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na wybrane studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia – wnieść opłatę rekrutacyjną i w razie konieczności dostarczyć dokumenty wymagane przy rejestracji.

Szczegółowe kryteria formalne

Aby sprawdzić kryteria formalne na wybrane studia, należy spośród podanych niżej odnośników wybrać odpowiedni sposób ubiegania się o przyjęcie oraz żądany typ studiów. Szczegółowe informacje podano na stronie systemu IRK (irk.uj.edu.pl), w kartach poszczególnych studiów.

ABY ZDAĆ EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDZI NA 60 PYTAŃ WG PODANEJ PONIŻEJ LISTY I UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA WYLOSOWANE NA EGZAMINIE PYTANIA PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

Pytania na egzaminie wstępnym dla kandydatów na historię sztuki

 1. Chronologia dziejów sztuki bizantyńskiej: główne okresy historyczne i zasięgi geograficzne; ogólna charakterystyka przemian ideowych i  artystycznych.
 2. Tradycja antyczna w sztuce starochrześcijańskiej, bizantyńskiej i średniowiecznej łacińskiej; zagadnienia kontynuacji i tzw. renesansów.
 3. Postawy ideowe sztuki bizatyńskiej: sens ikony, symbolika architektury sakralnej, program ikonograficzny malowideł wewnątrz świątyni.
 4. Późnoantyczna i bizantyńska sztuka Rawenny V i VI wieku oraz późniejsze dzieje sztuki bizantyńskiej we Włoszech.
 5. Malarstwo epoki Paleologów a sztuka zachodnioeuropejska a zwłaszcza włoska około r. 1200
 6. Tradycja i innowacja w sztuce karolińskiej i ottońskiej.
 7. Sztuka wczesnopiastowska: jej źródła i specyfika.
 8. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii: wielość odmian regionalnych i ich cechy.
 9. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii wobec tradycji antycznej i dziedzictwa sztuki karolińskiej.
 10. Architektura i rzeźba romańska w Polsce i ich związki ze sztuką europejską.
 11. Sztuka zakonów benedyktynów, cystersów, kartuzów, dominikanów, franciszkanów, i krzyżaków w średniowieczu.
 12. Architektura gotycka we Francji i jej recepcja w innych krajach (poł. XII w. - XIV w.).
 13. Przełom w malarstwie włoskim około r. 1300: Giotto i jego współcześni.
 14. Sztuka na dworze Kazimierza Wielkiego.
 15. Nagrobki królewskie w katedrze na Wawelu; ich cechy wspólne i indywidualne.
 16. Sztuka w Pradze i jej znaczenie dla Europy Środkowej w XIV wieku.
 17. Styl międzynarodowy i problemy sztuki dworskiej późnego średniowiecza.
 18. Przemiany stylowe w rzeźbie późnego średniowiecza od "Pięknych Madonn" do Wita Stwosza.
 19. Malarstwo w Polsce w XV wieku (malarstwo monumentalne, obrazy tablicowe, miniatury).
 20. Wielcy mistrzowie malarstwa niderlandzkiego XV wieku: średniowiecze i nowożytność.
 21. Recepcja antyku w sztuce włoskiego renesansu (formy i treści dzieł sztuki).
 22. Akt w  sztuce średniowiecznej i nowożytnej.
 23. Problem iluzjonizmu w sztuce nowożytnej: teoria i praktyka.
 24. Leonardo da Vinci: między sztuką a nauką.
 25. Twórczość artystyczna i teoria Michała Anioła i jej znaczenie dla sztuki manieryzmu i baroku.
 26. Polskie nagrobki renesansowe: typologia i symbolika.
 27. ,,Naturalizm" w sztuce nowożytnej: postulaty teoretyczne i realizacja.
 28. Palladio i palladianizm w Europie i Ameryce.
 29. Manieryzm: styl czy postawa.
 30. Akademie i akademizmy w sztuce nowożytnej i nowoczesnej.
 31. Kontrreformacja a sztuka.
 32. Malarstwo flamandzkie i holenderskie XVII wieku (podobieństwa i różnice).
 33. Barokowe ,,kompleksowe dzieło sztuki".
 34. Bernini, Borromini, Guarini a problem stylu w architekturze barokowej.
 35. Sztuka sterowana centralnie: przykłady nowożytnej Francji, państw faszystowskich i komunistycznych.
 36. Środowiska artystyczne w państwie polsko-litewskim od XVI do XVIII wieku.
 37. Rezydencje królewskie, magnackie i szlacheckie w Rzeczypospolitej. Rozwiązania przestrzenne i programy treściowe.
 38. Późnobarokowa architektura w krajach Rzeszy (Czechy, Austria, Bawaria, Frankonia).
 39. Recepcja wzorów włoskich w sztuce polskiej XVII-XIX wieku.
 40. Rokoko jako sztuka dworska.
 41. Klasycyzm w sztuce nowoczesnej od wieku XVIII po współczesność.
 42. Problem realizmu w malarstwie XIX wieku.
 43. Zjawisko historyzmu w architekturze XIX wieku: podstawy teoretyczne i fazy rozwojowe.
 44. Historyzm w sztuce polskiej XIX i XX wieku.
 45. Pejzaż w malarstwie: przemiany postaw od XV do XX wieku.
 46. Rzeźba dziewiętnastowieczna: tendencje akademickie i antyakademickie.
 47. Malarstwo monumentalne w XIX i XX wieku (witraż i malarstwo ścienne).
 48. Impresjonizm i postimpresjonizm w malarstwie i rzeźbie oraz ich kontynuacja w sztuce XX wieku.
 49. Malarstwo polskie w latach 1795-1914: główne tendencje i źródła inspiracji.
 50. Koncepcje awangardowe w sztuce XX wieku: ich historia i znaczenie.
 51. Polska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym.
 52. Główne odmiany malarstwa i rzeźby abstrakcyjnej.
 53. Nurty destrukcyjne w sztuce w teorii i praktyce od czasów bizantyńskich po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia antysztuki.
 54. Pojęcie modernizmu i postmodernizmu w teorii i praktyce artystycznej w XIX i XX wieku.
 55. Dekadentyzm i symbolizm w malarstwie i rzeźbie około r. 1900.
 56. Tendencje ekspresjonistyczne w sztuce (od antyku) ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX.
 57. Nowe koncepcje czasu i przestrzeni w sztuce XX wieku.
 58. Znaczenie sztuki amerykańskiej w kształtowaniu się prądów artystycznych w XX wieku.
 59. Sztuka środowiska krakowskiego po II wojnie światowej.
 60. Wzornictwo przemysłowe, plakat i reklama: ich znaczenie w sztuce XX wieku.

Pytania na egzaminie wstępnym dla kandydatów na kierunek ochrona dóbr kultury

 1. Zabytek – polska nomenklatura w kontekście europejskim
 2. Niszczenie dzieł sztuki motywowane religijnie (wybrane przykłady). Uwarunkowania teologiczne i przesłanie ideowe
 3. Niszczenie dzieł sztuki motywowane politycznie (wybrane przykłady). Uwarunkowania polityczne  i propagandowe oraz przesłanie ideowe
 4. Burzenie zabytków jako element unowocześniania miast. Społeczne akcje ratowania zabytków przed wyburzeniem
 5. „Memoriał Rafaela” i problem ochrony zabytków antycznych w Rzymie w XVI wieku
 6. Restauracje zabytków wczesnochrześcijańskich w Rzymie po Soborze Trydenckim
 7. Znaczenie Alexandre'a Lenoira i Henriego Grégoire'a w ukształtowaniu pojęcia kulturowego dziedzictwa narodowego (patrimoine national)
 8. Doktryna i praktyka konserwatorska Eugène'a Emmanuela Viollet-le-Duca.
 9. Recepcja doktryny konserwatorskiej Eugène'a Emmanuela Viollet-le-Duca (Paul Abadie, Pierre Cuypers, Franz Storno starszy, Josef Mocker, André Lecomte du Nouy)
 10. Dziewiętnastowieczne akcje kończenia budowy średniowiecznych katedr w Kolonii, Pradze i Mediolanie oraz ich wpływ na teorię i praktykę konserwatorską
 11. Doktryna i praktyka konserwatorska Camilla Boity
 12. Teoretycy i praktycy ochrony zabytków na Wyspach Brytyjskich w XIX w. George Gilbert Scott, John Ruskin, William Morris
 13. Poglądy Aloisa Riegla i Maxa Dvořáka na ochronę zabytków i ich wpływ na praktykę konserwatorską XX w.
 14. Ochrona i restauracja zabytków w Niemczech na przełomie XIX i XX w. (Georg Dehio, Cornelius Gurlitt, Conrad Steinbrecht)
 15. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Geneza i znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Królestwie Polskim
 16. Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej. Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej. Geneza i znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Galicji
 17. Restauracja zabytków Krakowa w XIX i XX wieku. Ramy prawne, doktryny konserwatorskie, najważniejsze realizacje
 18. Ochrona zabytków w II Rzeczypospolitej. Regulacje prawne, doktryny konserwatorskie, realizacje
 19. Ochrona zabytków w PRL. Teoria i praktyka konserwatorska, działalność PKZ
 20. Losy zabytków na ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej
 21. Karta Ateńska, jej najważniejsze postanowienia i wpływ na praktykę konserwatorską
 22. Karta Wenecka, jej najważniejsze postanowienia i wpływ na praktykę konserwatorską
 23. Polska szkoła konserwatorska. Reprezentanci, doktryna, główne przedsięwzięcia
 24. Zabytek jako atrakcja turystyczna wg koncepcji Erika Cohena. Wpływ tej koncepcji na współczesne podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego
 25. Andrzej Tomaszewski jako teoretyk ochrony dziedzictwa kulturowego
 26. Ochrony wytworów sztuki ludowej jako „form ekspresji kultury” według Czesława Robotyckiego.
 27. Nowoczesne materiały i techniki budowlane w konserwacji zabytków architektury średniowiecznej i nowożytnej
 28. Charakterystyczne uszkodzenia dzieł malarstwa olejnego i metody jego konserwacji
 29. Rzeźba drewniana. Najgroźniejsze uszkodzenia i podstawowe metody konserwacji
 30. Transfer w konserwacji zabytków malarstwa ściennego i sztalugowego. Wady i zalety tej metody
 31. Podstawowe przyczyny uszkodzeń wyrobów z metali nieszlachetnych i półszlachetnych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom
 32. Podstawowe (stosowane aktualnie) sposoby inwentaryzacji zabytków w Polsce
 33. Prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony zabytkowych zespołów rezydencjonalnych w Polsce
 34. Festiwale kultury jako formuła ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce
 35. Architektura polska po roku 1945. Najważniejsze problemy wartościowania, nadawania statusu zabytku i konserwacji
 36. Najważniejsze zabytkowe założenia urbanistyczne w Polsce i sposoby ich ochrony
 37. Dokumentacja konserwatorska – wymogi prawne, współczesne metody, teoria a praktyka
 38. Pomniki Historii Polski jako specyficzna formuła ochrony zabytków
 39. Skansen. Geneza i przemiany funkcji
 40. Polskie zabytki na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i ich znaczenie w tworzeniu obrazu polskiego dziedzictwa kulturowego
 41. Park kulturowy jako nowa forma ochrony zabytków
 42. Sposoby definiowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce
 43. Instytucje kościelne w Polsce nadzorujące ochronę zabytków
 44. Dziedzictwo kultury przemysłowej i technicznej. Zasadnicze problemy i cele jego ochrony
 45. Ochrona zabytków etnograficznych in situ. Główne problemy i wyzwania
 46. „Dziedzictwo niechciane” w Polsce. Wybrane przykłady. Zasadnicze problemy ochrony i konserwacji
 47. Zalety i wady gromadzenia i eksponowania dzieł sztuki religijnej w muzeach
 48. Koncepcja „miejsc pamięci” (lieux de mémoire) Pierre'a Nory i próby jej recepcji w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego
 49. Cmentarze i miejsca pamięci narodowej. Prawne, religijne i kulturowe uwarunkowania ich ochrony
 50. Zalety i wady „trwałej ruiny” jako metody ochrony zabytków
 51. Podstawowe zasady i sposoby udostępnienia zabytków dla ruchu turystycznego
 52. Szlaki kulturowe w Polsce jako forma promocji dziedzictwa – teoria i praktyka
 53. Główne europejskie szlaki kulturowe – charakterystyka, przebieg, popularyzacja
 54. Krajoznawstwo i starożytnictwo jako przejawy zainteresowania zabytkami przeszłości oraz ich znaczenie dla badania i ochrony zabytków
 55. Służby konserwatorskie w Polsce – rodzaje, zadania i przepisy regulujące ich działanie
 56. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic miast jako problem konserwatorski i społeczny. Przykłady realizacji w Europie i w Polsce
 57. Krajobraz kulturowy – definicja, ewolucja pojęcia, formy ochrony
 58. Problemy ochrony dziedzictwa archeologicznego. Struktura i obowiązku służb konserwatorskich, aspekty prawne, metody konserwacji
 59. Koncepcja muzeum otwartego i muzeum wirtualnego jako form ochrony dziedzictwa kulturowego
 60. Zasady i specyfika badań i ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Regulacje prawne, metody i specyfika pracy archeologa, teoria a praktyka.