Czasopisma polskie w naszej Bibliotece

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz czasopism polskich w zbiorach Biblioteki. Część czasopism jest dostępna do przeszukiwania numerów/tomów w katalogu komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej (te pozycje są podlinkowane z bezpośrednim przekierowaniem do katalogu).

» A

Acta Archaeologica Carpathica

Acta Archaeologica Waweliana

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Alleluja: rocznik religijny

Alma Mater Vilnensis

Almanach Sądecki

Analecta Cracoviensia

Annales Silesiae

Ars Forum

Archeion

Archeologia Polski

Archaeologia Polona

Archeologia: rocznik Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu poświęcony historii sztuki i kultury materialnej

Archeologia Śląska

Architekt

Architektura (Organ Stowarzyszenia Architektów Polskich)

Architektura: czasopismo Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Architektura Murator

Architektura & Biznes

Archiwalia Biblioteki i Muzea Kościelne

Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce

Arkady

Arsenał

Art & Business

Artium Quaestiones

Artluk

Artifex Novus

Artpunkt: opolski kwartał sztuki

Aspiracje

Autoportret

» B

Balcanica Posnaniensia. Acta et studia

Barok. Historia-literatura-sztuka

Białostocczyzna

Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi

Bielsko-Bialskie Prace Historyczne

Bielsko-Bialskie Studia Muzealne

Biuletyn historii sztuki

Biuletyn Informacyjny Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków

Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego

Biuletyn Krakowski

Bulletin de Musée National de Varsovie

Biuletyn Numizmatyczny

Biuletyn SKOZK

Bydgoski Rocznik Muzealny

» C

Chowanna. Czasopismo Pedagogiczne

Cieszyński Rocznik Muzealny

Colloquium Artisticum

Czasopismo techniczne

Czasopismo zakładu narodowego imienia Ossolińskich

» D

Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii

Dawna Kultura: czasopismo kwartalne Polskiego Towarzystwa Archeologicznego

Dwutygodnik literacki

Dysputy konserwatorskie

Dzieła i Interpretacje

Dziennik literacki

» E

Estetyka / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii

Études et travaux. Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences

Exit. Nowa sztuka w Polsce

» F

Flash Art: wiodący europejski magazyn sztuki

Folia Fromborcensia: pismo Fundacji im. Mikołaja Kopernika

Folia Historiae Artium

Folia Historica Cracoviensia

Fontes Archaeologici Posnanienses: annales Musei Archaeologici Posnaniensis

Fragile

La France et la Pologne dans leurs Relations Artistiques: annuaire historique édite par la Bibliothèque Polonaise de Paris

» G

Gdańskie Studia Muzealne

Gdańsk Wczesnośredniowieczny. Gdańskie Studia Językoznawcze / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych

Genealogia

Głos Plastyków: miesięcznik ilustrowany poświęcony sztukom plastycznym

Gniezno. Studia i materiały historyczne

Grafika: organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych

» H

Ha!art

Herito

Herold polski

Historyka. Studia Metodologiczne

» I

Ikonoteka

Ikonosfera. Zeszyty muzealne

Informator archeologiczny

» J

Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

» K

Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski na rok 1848

Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 J.(rozwiń) Jaworskiego

Kalendarz Krakowa

Kalendarz Krakowski Józefa Czecha

Spis głównych artykułów i zdarzeń z 39 tomów kalendarza Józefa Czecha od roku 1877 do roku 1915

Kalendarz Polski

Kalendarz Powszechny Juliusza Wildta

Kalendarz Warszawski Ilustrowany

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Koszalińskie Zeszyty Muzealne

Krakowski Miesięcznik Artystyczny

Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze

Kronika Miasta Poznania

Kronika Zamkowa. Roczniki

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Kultura i Społeczeństwo

Kunszt

Kurier Konserwatorski

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki.

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia

Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kwartalnik Historyczny

Kwartalnik Muzealny

Kwartalnik Opolski

» L

Lubelszczyzna. Miscellanea castellana et fortificata

Lubuskie Materiały Konserwatorskie

» M

Magazyn Sztuki

Małopolskie Studia Historyczne

Materiały Archeologiczne

Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej

Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką

Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego

Materiały i studia muzealne

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie

Materiały Wczesnośredniowieczne

Materiały Zachodniopomorskie

Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką

Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe

Meander: miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego

Miscellanea Łódzkie

Modus. Prace z historii sztuki

Monument: studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Muzealnictwo

Muzeum Narodowe w Krakowie. Raporty roczne 2006-2013 [2006]

Muzeum. Kwartalnik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Rocznik.

» N

Nasza przeszłość

Nike: czasopismo poświęcone polskiej kulturze plastycznej

Notae Numismaticae

» O

Obieg

Ochrona Zabytków plus Ochrona Zabytków

Ochrona Zabytków Sztuki: czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami inwentaryzacji i geografji zabytków.

Ochrona zabytków

Opolski Rocznik Muzealny

Opuscula Musealia

Orońsko. Kwartalnik Rzeźby

» P

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Pamiętnik Literacki

Pamiętnik Muzealny

Pamiętnik Sandomierski: pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey

Pamiętnik Świętokrzyski

Pamiętnik Sztuk Pięknych

Pamiętnik Teatralny: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego

Panoptikum

Перемиськи дзвони

Pismo Zbiorowe Wileńskie

Pokaz. Pismo Krytyki Artystycznej

Polish Art Studies

Polski Kraków: pismo ilustrowane poświęcone potrzebom artystycznym i kulturalnym Krakowa i okolicy

Pomorze Gdańskie. Kultura i sztuka

Porta Aurea

Prace archeologiczne

Prace historii sztuki

Prace humanistyczne

Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury

Prace Komisji Historii. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Prace Komisji Historii Sztuki

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna

Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie

Prace Sekcyi Historyi Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Pressje

Projekt

Przegląd Artystyczny

Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny

Przegląd Geologiczny

Przegląd Dokumentacji Zabytków

Przegląd Historji Sztuki

Przegląd Kulturoznawczy

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Filozoficzny

Przegląd Lwowski: pismo dwutygodniowe naukowo-literacko-polityczne

Przegląd Muzealny: miesięcznik poświęcony muzeologji

Przegląd Polski

Przegląd Wielkopolski

Przegląd Wschodni

Przegląd Zachodni

Przemysł Artystyczny : wydawnictwo Miejskiego Muzeum Przemysłowego we Lwowie

Przemysł i Rzemiosło

Przyjaciel Ludu

Przyjaciel Sztuki Kościelnej

» Q

Quart

» R

Raport roczny Muzeum Narodowego w Warszawie

Renowacje i Zabytki

Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Rocznik Białostocki

Roczniki Biblioteczne

Rocznik Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie

Rocznik / Centralne Biuro Wystaw Artystycznych

Rocznik dla Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich

Rocznik Gdański

Rocznik Elbląski

Rocznik Historii Sztuki

Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém

Rocznik Krakowski

Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury

Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego

Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach

Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930-1962

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego

Rocznik Muzeum w Gliwicach

Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu

Rocznik Niepołomicki

Rocznik Olsztyński

Rocznik Podhalański plus Rocznik podhalański

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

Rocznik przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków

Rocznik Przemyski

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Rocznik Sądecki

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim Złączonego: Oddziału Sztuk i Archeologii

Rocznik Toruński

Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Rocznik Sztuki Śląskiej

Rocznik Warszawski

Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego

Rocznik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozprawy Komisji Historii Sztuki

Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki

Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie

Rzeczy piękne

Rzeszowska Teka Konserwatorska

Rzeźba Polska

» S

Sacrum et Decorum

Seminaria Niedzickie

Seminaria Orońskie

Silesia Antiqua

Silva Rerum: miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie

Skarbniczka

Slavia Antiqua

Slavia Occidentalis

Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Spotkania z zabytkami. Sprawozdania archeologiczne

Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce

Sprawozdanie dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1886

Sprawozdania z działalności IS PAN

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie

Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Sprawozdanie i wydawnictwo Wydziału Towarzystwa opieki nad polskimi zabytkami sztuki i kultury

Sprawozdania z Badań Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności

Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk

Studia do Dziejów Sztuki w Polsce

Studia Claromontana

Studia Estetyczne

Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego

Studia do Dziejów Wawelu 

Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza

Studia i Materiały do Historii Wojskowości

Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki

Studia i Materiały Lubelskie

Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej

Studia Lubaczoviensia: studia teologiczno-historyczne

Studia Mediewistyczne

Studia Metodologiczne

Studia Muzealne

Studia Palmyreńskie

Studia Pomorskie

Studia Przemyskie

Studia Renesansowe

Studia Semiotyczne

Studia Warmińskie

Studia Waweliana

Studia Wczesnośredniowieczne

Studia Wilanowskie

Studia z Dziejów Liturgii w Polsce

Studia z Historii Semiotyki

Studia Źródłoznawcze

Szkice Legnickie

Sztuka

Sztuka i Artysta

Sztuka i Dokumentacja 

Sztuka i Kultura

Sztuka: miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce i kulturze

Sztuki Piękne: miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu

Sztuka w Rzemiośle: organ Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie

Szum

Światowid. Rocznik muzeum PRL-u

» T

Techne Texnh : pismo łódzkich historyków sztuki

Teka Konserwatorska: rocznik Koła CK Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej

Teka Konserwatorska

Teka Konserwatorska. Polska Południowo-wschodnia

Teka Komisji Historii Sztuki

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 

Teka Lubelska

Teka Wileńska

Teka Zamojska

Teki Archiwalne

Teki krakowskie

Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja

Teksty Drugie

Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa

Tygodnik Poznański: pismo naukowo-literackie

Tygodnik Sztuk Pięknych: pismo czasowe

Tytuł roboczy: archiwum

» W

Warstwy: rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wiadomości Archeologiczne

Wiadomości Konserwatorskie

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego

Wiadomości Numizmatyczne

Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne

Wizerunki i Roztrząsania Naukowe

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego

Wole oko. Nowa Seria / Półrocznik Historii Sztuki

» Z

Zapiski muzealne

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Zaranie Śląskie

Zeszyty Artystyczne

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zeszyty Naukowe KUL

Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Architektura i Urbanistyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki

Zeszyty Malarstwa: Zeszyty Naukowo‑Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo

Zeszyty naukowe. Acta Universitatis Nicolai Copernici

Ziemia

Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy

Ziemia Śląska. Miesięcznik Poświęcony Przeszłości Śląska

Znak

Życie nauki

Życie sztuki

Z otchłani wieków