Badania, granty, wydawnictwa

Badania naukowe

W Instytucie są rozwijane wyjątkowe specjalności badawcze, takie jaki historia architektury wczesnośredniowiecznej; historia sztuki bizantyńskiej i pobizantyńskiej w Europie i w Polsce (Instytut ma najstarszy zakład zajmujący się tego typu problematyką w Polsce), szczególnie intensywnie jest także rozwijana specjalność (również w wymiarze dydaktycznym) związana z kuratorstwem sztuki współczesnej. W bieżącym roku Instytut obchodzi także drugi – nieco mniejszy – jubileusz: 25-lecia rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (na obszarach dzisiejszej Ukrainy). Zgromadzone materiały stanowią podstawę do wydania 23 tomów serii wydawniczej "Kościoły i klasztory rzymskokatolickiej dawnego województwa ruskiego" pod redakcją prof. Jana Ostrowskiego. Znaczenie tej monumentalnej serii jest powszechnie porównywane z publikacją "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego". Wymiernym efektem akcji inwentaryzacyjnej jest wykształcenie sporej grupy studentów (i absolwentów) o wszechstronnych umiejętnościach praktycznych, jakie powinien mieć badacz sztuki w terenie. Świadectwem tych umiejętności są liczne prace magisterskie i doktorskiej poświęcone szczególnie ważnym inwentaryzowanym zabytkom. Jednocześnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne przy zabytkach kresowych znajdujących się w kolekcjach klasztorów krakowskich.

Współpraca z Wawelem

Więcej o efektach współpracy można znaleźć w osobnej zakładce: Współpraca z Wawelem.

W ramach działalności naukowej Instytut podpisał umowę o współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu. W jej ramach pracownicy obu instytucji przygotowują wspólnie wystawy specjalistyczne, prowadzą badania i konferencje naukowe.

 

Granty

Więcej na temat realizowanych w Instytucie grantów badawczych można znaleść na w osobnej zakładce.

Należy podkreślić, że w ostatnich pięciu latach pracownicy Instytutu uzyskali granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na łączną sumę 3 milionów złotych (są to: grant kierowany przez prof. Wojciecha Bałusa: Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej; prof. Piotra Krasnego: ART-Dok Polska – Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki; dra hab. Andrzeja Betleja: Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: Województwo Bełskie; dr Urszulę Bęczkowską: "Józef Kremer (1806-1875)". W samym roku 2012 stanowi to prawie 20% wszystkich funduszy jakie uzyskał Uniwersytet z tego programu. Prócz wyżej wymienionych realizowane są również projekty badawcze z programów Narodowego Centrum Nauki.

Wydawnictwa

Z pełną listą publikacji wydanych przez Instutut można się zapoznać w osobnej zakładce.

Instytut od r. 1999 wydaje monografie w ramach serii „Ars Vetus et Nova" (pod redakcją prof. Wojciecha Bałusa) w Wydawnictwie Universitas. W bieżącym roku został opublikowany 44 wolumin – książka dr hab. Grażyny Jurkowlaniec "Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie". Prócz tego Instytut wydaje czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym „Modus. Prace z historii sztuki". Od 2012 roku ukazały się także 2 tomy nowej serii „Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ" (pod redakcją dra Wojciecha Walanusa), a w wydawnictwie Societas Vistulana już 5 tomów serii "Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UJ" pod red. dra hab. Marka Walczaka. Od 2016 w Instytucie powstała także nowa seria pod red. dr hab. Andrzeja Betleja "Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku", bazujące na obszernej edycji źródeł dotyczących sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków na terenach dawnych kresów. Dotychczas opublikowano 5 tomów.

W 2016 roku w związku z wyjątkowym jubileuszem 70. urodzin Profesora Jana Ostrowskiego ukazała się księga pamiątkowa "VELIS QUOD POSSIS. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu".

Konferencje

Ważnym aspektem działań Instytutu są wielkie międzynarodowe konferencje organizowane samodzielnie i we współpracy z innymi ośrodkami i instytucjami zajmującymi się badaniami nad sztuką i kulturą. 

Z konferencjami aktualnie organizowanymi, a także wyborem najważniejszych konferencji zorganizowanymi w przeciągu ostatnich lat można zapoznać się w osobnej zakładce "Konferencje Instytutu".