Standardy prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki UJ Standardy prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki UJ

» STANDARDY PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca dyplomowa magisterska jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcym.

2. W pracy magisterskiej student ma wykazać się umiejętnością analizy rozpatrywanych problemów  oraz umiejętnością  formułowania wniosków, wynikających z własnych badań.

3. W pracy winny zostać wykorzystane wszelkie możliwe źródła (pisane, ikonograficzne itp.)

4. Praca magisterska musi być poprawnie opatrzona aparatem naukowym, zawierać kompletną bibliografię, spis ilustracji i spis treści. Wzór aparatu ustalany jest na seminarium dyplomowym.

5. Praca magisterska ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

6. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

7. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

8. Objętość pracy wynika z charakteru tematu i uzgodnień z promotorem. Standard wydruku to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy magisterskiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.

» STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ

1. Praca licencjacka jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

2. Praca licencjacka ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

3. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

4. W pracy powinna zostać zebrana bibliografia oraz podstawowe źródła pisane i ikonograficzne.

5. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

6. Praca musi zostać poprawnie opatrzona aparatem naukowym (przypisy, bibliografia, ew. materiał ikonograficzny). Wzór aparatu ustalany jest na seminarium.

7. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 20 stron, a nie większa niż 30 (wliczając w to bibliografię, aneksy). Standard wydruku dwustronnego to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy licencjackiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.

Informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych, kwestie formalne i organizacyjne

DYPLOMY I SUPLEMENTY: na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie, w tłumaczeniu na języki: angielski.

Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. Za każdy wydany dyplom w tłumaczeniu na język obcy będzie pobierana opłata w wysokości 40 zł.

Prace magisterskie drukujemy wyłącznie z systemu AP.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. AP.

Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego:

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu należy złożyć w sekretariacie.

2. Podać w sekretariacie dane niezbędne do uzupełnienia systemu AP - imię i nazwisko, tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora pracy oraz nazwisko recenzenta pracy.

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich i zgodności wydruku pracy z jej wersją elektroniczną - drukowane wyłącznie z AP

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

7. Złożyć egzamin magisterski w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy magisterskiej.

Szczegółowa procedura:

Przed przystapieniem do wprowadzania pracy do AP proszę zapoznać się z zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Procedura:

 § 1

W celu elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, zwanych dalej „pracami”, w Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system internetowy Archiwum Prac, zwany dalej „systemem AP”.

§ 2

1. Student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu Instytutu  dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

2. Pracownicy sekretariatu wykonujący czynności związane z obsługą administracyjną studiów są zobowiązani do:

1) wprowadzania do systemu USOS, w terminie umożliwiającym wykonanie czynności, o których mowa w § 3 i § 4, ale nie później niż na trzy tygodnie przed końcem roku akademickiego, następujących danych dotyczących pracy:

a) tytuł pracy,

b) dane autora pracy,

c) dane promotora,

d) dane recenzentów,

2) odbioru od studenta oświadczenia o prawach autorskich, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, oraz odbioru od promotora ogólnego raportu, wygenerowanego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej „systemem JSA” i dołączenia tych dokumentów do teczki akt osobowych studenta.

§ 3

1. Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 2, zobowiązani są do wykonania kolejno następujących czynności:

1) wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;

2) wprowadzenia do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora

3) złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP.

2. Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 4

1. Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA.

2. Wynik weryfikacji w formie raportu ogólnego przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor potwierdza zapoznanie się z raportem wybierając w systemie AP przycisk „zaakceptuj raport”, a następnie drukuje raport ogólny, uzupełnia go i przekazuje podpisany dokument do sekretariatu jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej tok studiów.

3. Promotor zatwierdza pracę w systemie AP, jeżeli oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny przez recenzentów.

4. W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy oraz informuje o zaistniałej sytuacji dziekana.

5. Skierowanie pracy do oceny przez recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca roku akademickiego.

6. Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie AP nie później niż tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza przedkładają w sekretariacie. W wyjątkowych przypadkach, dziekan może wyrazić zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 5

1. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie studentów, których praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tj. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

2. Wygenerowanie protokołu egzaminu dyplomowego z systemu USOS jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez pracę statusu „5-praca gotowa do obrony”.

§ 6

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku PDF zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej.

§ 7

1. Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się do przechowywania pracy w postaci niezmienionej i z poszanowaniem autorskich praw osobistych i majątkowych twórcy.

2. Autor może udzielić indywidualnej lub generalnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przypadku braku takiej zgody, praca będzie traktowana wyłącznie jako część dokumentacji studiów i nie będzie udostępniana.

3. Autor może udzielić zgody na udostępnianie pracy w sieci Internet.

4. Autor składają oświadczenie, że przygotowana przez autora praca nie zawiera informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Pliki do pobrania:

Wzór strony tytułowej pracy

Formularz Biura Karier UJ dostępny w systemie USOS

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (dla osób rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020)

Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu należy złożyć w sekretariacie.

2. Podać w sekretariacie dane niezbędne do uzupełnienia systemu AP - imię i nazwisko, tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora pracy oraz nazwisko recenzenta pracy.

Procedura analogiczna jak w przypadku prac magisterskich.

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich i zgodności wydruku pracy z jej wersją elektroniczną - drukowane wyłącznie z AP

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom licencjacki (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

7. Złożyć egzamin licencjacki w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy licencjackiej.

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej

Formularz Biura Karier UJ dostępny w systemie USOS

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (dla osób rozpoczynających lub wznawiających studia od roku akademickiego 2019/2020)