Standardy prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki UJ Standardy prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki UJ

» STANDARDY PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca dyplomowa magisterska jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcym.

2. W pracy magisterskiej student ma wykazać się umiejętnością analizy rozpatrywanych problemów  oraz umiejętnością  formułowania wniosków, wynikających z własnych badań.

3. W pracy winny zostać wykorzystane wszelkie możliwe źródła (pisane, ikonograficzne itp.)

4. Praca magisterska musi być poprawnie opatrzona aparatem naukowym, zawierać kompletną bibliografię, spis ilustracji i spis treści. Wzór aparatu ustalany jest na seminarium dyplomowym.

5. Praca magisterska ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

6. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

7. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

8. Objętość pracy wynika z charakteru tematu i uzgodnień z promotorem. Standard wydruku to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy magisterskiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.

» STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ

1. Praca licencjacka jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

2. Praca licencjacka ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

3. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

4. W pracy powinna zostać zebrana bibliografia oraz podstawowe źródła pisane i ikonograficzne.

5. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

6. Praca musi zostać poprawnie opatrzona aparatem naukowym (przypisy, bibliografia, ew. materiał ikonograficzny). Wzór aparatu ustalany jest na seminarium.

7. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 20 stron, a nie większa niż 30 (wliczając w to bibliografię, aneksy). Standard wydruku dwustronnego to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy licencjackiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.

Informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych, kwestie formalne i organizacyjne

DYPLOMY I SUPLEMENTY: od 1.10.2011 na wniosek studenta Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie, w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański francuski i rosyjski.

Zarządzenie nr 50 Rektora UJ: do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego ograniczony został termin ubiegania się przez absolwenta o odpisy dyplomu w tłumaczeniu na języki obce oraz o odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości. Powyższą zasadę stosuje się do wniosków złożonych od 20 maja 2015.

Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. Za każdy wydany dyplom w tłumaczeniu na język obcy będzie pobierana opłata w wysokości 40 zł. Opłata za tzw. komplet (w jezyku polskim i angielskim) wynosi 100 zł. Uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Suplement jest wydawany bezpłatnie (w Instytucie każdy student otrzymuje 2 suplementy w jęz. angielskim).

Zdjęcia do dyplomu – student zobowiązany jest złożyć zdjęcia do dyplomu przed obroną pracy lub egzaminem dyplomowym (Zarządzenie nr 25 Rektora UJ  z dnia 22.05.2009). 

Prace magisterskie (od 1.06. 2011) drukujemy wyłącznie z systemu APD.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. APD.

Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego:

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu należy złożyć w sekretariacie.

2. Podać w sekretariacie dane niezbędne do uzupełnienia systemu APD - imię i nazwisko, tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora pracy oraz nazwisko recenzenta pracy.

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich - zob. załącznik poniżej

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Złożyć 5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (5 -w jęz. pol. a 6 szt. w pol. i ang.)

7. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

8. Złożyć egzamin magisterski w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy magisterskiej.

9. W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

Szczegółowa procedura:

Przed przystapieniem do wprowadzania pracy do APD proszę zapoznać się z zarządzeniem nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Procedura:

 • Student zgłasza do sekretariatu osobiście lub mailem tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora (opiekuna)
 • następnie wypełnia w systemie APD formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące
  pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • student składa w sekretariacie Instytutu oświadczenie w sprawie praw autorskich wygenerowane z systemu APD
 • po dokonaniu powyższych czynności student wprowadza do systemu APD ostateczną wersję pracy przedkładanej do oceny w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wprowadzenie pracy do systemu APD równoznaczne jest ze złożeniem pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji promotora.

Promotor może wycofać pracę z systemu APD do czasu uzyskania przez pracę statusu „5-
praca gotowa do obrony”.

po wgraniu do systemu APD pracy dyplomowej student zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu APD

 • ​Praca wprowadzona do systemu APD przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym, zwanym „systemem OSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie OSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie.
 • Promotor może skierować pracę do poprawy w APD, jedynie gdy praca uzyska status „3-akceptacja danych”,
 • Promotor zatwierdza pracę w systemie APD, jeżeli wprowadzony do systemu APD plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów. Skierowanie pracy do recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy dyplomowej i musi nastąpić do końca roku akademickiego.
 • Recenzenci uzupełniają formularz recenzji w systemie APD najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza przedkładają w sekretariacie jednostki, w której przeprowadzany jest egzamin dyplomowy. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dziekan wydziału może wyrazić zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
 • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor w porozumieniu z dziekanem wydziału, dyrektorem instytutu, kierownikiem innej jednostki organizacyjnej informuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status: „5-praca gotowa do obrony”.

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa.

Autor pracy dyplomowej może udzielić pisemnej zgody (stosownym oświadczeniem):

 1. Indywidualnej lub generalnej na udostępnianie pracy w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przypadku braku takiej zgody, praca będzie traktowana wyłącznie jako część dokumentacji studiów i nie będzie udostępniana.
 2. Na udostępnianie pracy w sieci Internet.
 3. Autor składa oświadczenie, że przygotowana przez niego praca nie zawiera informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

Po wpisaniu w USOSie tytułu pracy student natychmiast (bez migracji danych) uzyskuje możliwość wprowadzenia pracy w apd (Archiwum Prac Dyplomowych) (www.apd.uj.edu.pl). Następnie można wydrukować pracę z sumami kontrolnymi (na każdej stronie pracy, na dole po lewej, znajduje się 10 różnych cyfr).

Pliki do pobrania:

Wzór strony tytułowej pracy

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018

Formularz Biura Karier UJ w systemie USOS

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu należy złożyć w sekretariacie.

2. Podać w sekretariacie dane niezbędne do uzupełnienia systemu APD - imię i nazwisko, tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora pracy oraz nazwisko recenzenta pracy.

Procedura analogiczna jak w przypadku prac magisterskich.

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Złożyć 5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (5 -w jęz. pol. a 6 szt. w pol. i ang.)

7. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom licencjacki (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

8. Złożyć egzamin licencjacki w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy licencjackiej.

9. W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018

Formularz Biura Karier UJ w systemie USOS

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce