Obowiązkowe wyjazdowe ćwiczenia terenowe

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną wszystkie obowiązkowe wyjazdowe ćwiczenia terenowe należące do planu studiów poszczególnych roczników (bieżące i przeniesione z ubiegłego roku akademickiego) zostaną przeprowadzone w trybie zajęć on-line zorganizowanych w zwyczajowym terminie (maj). W formie zdalnej odbędzie się także zaliczenie tych ćwiczeń.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna polepszy się, nie wykluczamy jednodniowych (bez noclegu) wyjazdów autokarowych celem uzupełnienia wiedzy. Udział w nich nie byłby jednak konieczny do otrzymania zaliczenia.

Szczegóły zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie przez opiekunów poszczególnych objazdów, poniżej podajemy informacje ogólne.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowych praktyk inwentaryzacyjnych zostaną podane w oddzielnym komunikacie w najbliższym czasie. 

Ziemia Sandomierska:

Forma: 4 spotkania na platformie MS Teams w maju (obecność obowiązkowa) dotyczące wybranych zagadnień związanych z średniowieczną i nowożytną spuścizną artystyczną tego regionu.

Warunki zaliczenia: Aby otrzymać zaliczenie, oprócz uczestnictwa w wykładach, studenci będą zobowiązani do spełnienia dwóch warunków:

  1. Studenci przygotują pracę pisemną (tematy zostaną podane przez prowadzących) uwzględniającą stan badań, opis i bibliografię lub opis (w zależności od charakteru zagadnienia)
  2. Pozytywne zaliczenie testu pisemnego sprawdzającego wiedzę prezentowaną na spotkaniach on-line (na platformie Pegaz) w trakcie sesji.

Sztuka Śląska

Forma: ćwiczenia będą miały charakter spotkań on-line (obecność obowiązkowa) dotyczących wybranych tematów związanych z średniowieczną i nowożytną spuścizną artystyczną tego regionu.

Warunki zaliczenia: Aby otrzymać zaliczenie, oprócz uczestnictwa w wykładach, studenci będą zobowiązani do spełnienia dwóch warunków:

  1. W grupach czteroosobowych przygotują plan pięciodniowego objazdu po ziemiach historycznego Śląska, z wyszczególnieniem wybranych zabytków i uwzględnieniem czasu ich zwiedzania, dojazdu, odległości, noclegów itp.
  2. Indywidualnie każdy student napisze jedną pracę o dziele sztuki lub architektury na Śląsku (z listy tematów, które podadzą prowadzący), uwzględniającą stan badań, historię, problematykę artystyczną i bibliografię.

Warszawa-Łódź

Forma: Zajęcia on-line (obecność obowiązkowa) odbywać się będą w dniach 10-14 maja 2021 i obejmą cztery spotkania, każde po ok. 2-3 godziny zegarowe. Dwa z nich poświęcone będą dyskusjom z kuratorami wystaw (najprawdopodobniej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), którzy wirtualnie oprowadzą studentów po przygotowanych ekspozycjach (będących punktem wyjścia do rozważań nad polską sztuką współczesną) oraz zaznajomią ich z charakterem pracy w reprezentowanych instytucjach. Dwa pozostałe, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, albo będą prowadzone „w terenie” i nadawane „na żywo” przez osoby odpowiedzialne za przedmiot (z możliwością zadawania przez studentów pytań i inicjowania dyskusji), albo będą mieć formę filmów, w ramach których mini-wykłady osób odpowiedzialnych za przedmiot (rejestrowane „z domu” i ilustrowane fotografiami, planami, mapami etc.) połączone zostaną z mini-wykładami, zaproszonych do współpracy, lokalnych specjalistów (nagrywanymi „w terenie”). Spotkania te będą próbą pokazania najważniejszych problemów artystycznych i architektoniczno-urbanistycznych Łodzi oraz Warszawy k. XVIII-XXI wieku, a także praktycznych sposobów „czytania” przestrzeni miejskiej. Obecność na wszystkich zajęciach on-line będzie obowiązkowa.

Warunki zaliczenia:  studenci będą mieć za zadanie przygotowanie, w 3- (ewentualnie 2-) osobowych grupach, „planu” jednego dnia objazdu po Warszawie lub Łodzi, zbudowanego wokół tematów zaproponowanych przez osoby prowadzące przedmiot. Szczegóły dotyczące trybu prac nad trasami tematycznymi, wymagań co do formy i terminu ich przygotowania oraz kryteriów oceny zostaną podane bezpośrednio przez osoby prowadzące przedmiot do dnia 10 marca. 

Analiza zabytków in situ

Forma: ćwiczenia będą miały charakter spotkań on-line (obecność obowiązkowa)

Warunki zaliczenia: 

  1. udział w serii zdalnych relacji na temat wybranych zabytków z terenu Polski południowo-wschodniej oraz związanej z nimi problematyki ochrony dóbr kultury,
  2. przygotowanie pracy pisemnej (eseju) o wybranych zabytkach z obszaru objętego programem zajęć, uwzględniającej charakterystykę tych zabytków w zakresie ich znaczenia historyczno-artystycznego, powodów objęcia ich ochroną oraz prawnych form sprawowanej nad nimi ochrony. Lista tematów do opracowania zostanie przedstawiona na miesiąc przed planowanym terminem zajęć.

Dziedzictwo artystyczne ziem dawnej Rzeczypospolitej (ziemia ruska)

Forma: spotkanie na plaftormie MS Teams (obowiązkowa obecność) z przedstawieniem przez studentów samodzielnie przygotowanych prac pisemnych, wraz z dyskusją problemową wokół prezentowanych zagadnień

Warunki zaliczenia: Aby otrzymać zaliczenie, studenci będą zobowiązani do spełnienia dwóch warunków:

  1. Uczestnictwo w zajęciach na MS Teams 
  2. Przygotowanie i przedstawienie pracy pisemnej obejmującej własną trasę wirtualnego wyjazdu. Szczegółowe wytyczne dotyczące problematyki obiektów, które bedzie należy uwzględnić, zasięg geograficzny oraz wszelkie szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom via usosmail.
Data opublikowania: 08.03.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak