HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

HISTORIA SZTUKI

1. Historia technik artystycznych: 29 stycznia, godz. 9:00 

2. Wstęp do historii sztuki: 2 lutego, godz. 10:00 test, po sprawdzeniu testu część ustna 

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej3 lutego, godz. 10:00, 5 lutego, godz. 12:00, zmiana terminu w związku z omyłkowym wyznaczeniem go wcześniej na weekend

3. Historia sztuki średniowiecznej: 8-10 lutego, tylko egzamin ustny, godz. 9:00

4. Historia sztuki XIX wieku: 5 lutego, godz. 10:00 test online z ilustracjami; część ustna w dniach następnych

5. Historia sztuki XX i XXI wieku: 29 stycznia, godz. 9:00

6. Wstęp do historii sztuki - sztuka średniowieczna (ćwiczenia terenowe): składanie prac do 15 stycznia

7. Bibliografia i technologie informacyjne: 29 stycznia, godz. 12:00

8. Paramentyka: 26 stycznia, na ostatnich zajęciach

9. Ikonografia architektury średniowiecznej: 6 lutego, godz. 11:00

10. Rynek sztuki: 29 stycznia

11. Polskie prawo ochrony zabytków: 4 lutego, godz.12:00, zmiana na prośbę studentów

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce - ćwiczenia: 3 lutego, godz. 11:00 

2. Dzieje myśli o sztuce: 8-9 lutego

3. Antropologia kultury: 29 stycznia, godz. 9:45-10:45

4. Wiedza o regionalnym dziedzictwie: 4 lutego, godz. 12:15, sala 8

5. Badania praktyczne nad dziełem sztuki: 27 stycznia (na ostatnich zajęciach)

6. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna (spec. kuratorska): 1 lutego, godz. 17:00

7. Praktyka organizacji wystaw (spec. kuratorska): praca zaliczeniowa w formie pisemnej do przesłania mailem - do 3 lutego

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Wszystkie fakultatywne wykłady monograficzne i konwersatoria oraz wyykład w języku angielskim będą miały zaliczenie na ostatnich zajęciach

ODK

1. Wstęp do historii sztuki i styloznawstwo: 3 lutego, godz. 10:00  

2. Wstęp do historii sztuki - średniowiecze (ćwiczenia terenowe):  praca zaliczeniowa w formie pisemnej do przesłania mailem - do 15 stycznia 

3.  Wstęp do historii sztuki - nowożytność (ćwiczenia terenowe): praca zaliczeniowa w formie pisemnej do przesłania mailem - do 15 stycznia 

4. Historia technik artystycznych: 1 lutego, godz. 9:00

5. Wstęp do archeologii: 29 stycznia

6. Nauki pomocnicze historii: 1 lutego, godz.12:00-18:00 

7. Historyczna geografia kulturowa:

8. Ochrona niematernialnego dziedzictwa kulturowego: 1 lutego, godz. 9:30

9. Rynek sztuki: 29 stycznia

10. Historia i podstawy muzealnictwa​: 4-5 lutego, godz. 9:00

11. Ochrona zasobów wizualnych...: 9 lutego, godz. 18:00 - termin zminiony w porozumieniu ze studentami

12. Polskie prawo ochrony zabytków 2 lutego, godz: 16:00

13. Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona: 22 stycznia, godz. 9:00

14. Przestępczość a ochrona zabytków: 26 stycznia godz. 13:30

15. Informacja naukowa:  praca zaliczeniowa w formie pisemnej do przesłania mailem - do 3 lutego 

16. Ochrona krajobrazu kulturowego: 5 lutego  od 10:00-13:00

17. Zabytki w odbiorze społecznym: 9 lutego od godz. 9:00

18. Zabytki w odbiorze społecznym (ćwiczenia): zaliczenie na ostatnich zajęciach

19. Dziedzictwo kultury cerkiewnej: 1 lutego, od godz. 10:00

20. Inwentaryzacja w zbiorach muzealnych: zaliczenie do 10 lutego 

21. Inwentaryzacja zabytków w terenie: zaliczenie do końca stycznia

22. Podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby:

23. Wybrane zagadnienia ochrony sztuki XX wieku: praca zaliczeniowa w formie pisemnej 

24. Praktyczne badania nad dziełem sztuki: 27 stycznia (test na ostatnich zajęciach)

25. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 1 lutego, godz. 17:00

26. Administracja terenowa a ochrona dziedzictwa kulturowego: praca zaliczeniowa w formie pisemnej do przesłania mailem - do 10 lutego

27. Promocja dziedzictwa kulturowego: 4 lutego, godz. 12:00