HARMONOGRAM LETNIEJ POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Zgodnie z zarządzeniem nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, letnia sesja egzaminacyjna w Instytucie Historii Sztuki jest prowadzona w trybie zdalnym, na platformie e-learningowej wskazanej przez prowadzącego egzamin.  

Za zgodą Dziekana Wydziału Historycznego egzaminy z Historii sztuki nowożytnej i Wstępu do historii sztuki odbędą się w trybie stacjonarnym. 

Egzaminy w trybie stacjonarnym dla Historii sztuki:

Wstęp do historii sztuki (egzamin dla uprawnionych studentów II roku): 3 września, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich 

Historia sztuki nowożytnej: 1 września, godz. 9:00, Sala Lanckorońskich (i zapewne sala 40). Ze względu na zagrożenie epidemicznie, wyjątkowo w obecnym roku akademickim egzamin będzie miał formę tylko pisemną, bez części ustnej. 

Oba egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszystkich wytycznych i reżimu sanitarnego, w Sali Lanckorońskich i w sali 40, o dużym metrażu, wietrzonych i dezynfekowanych.

Powyższy plan przeprowadzenia egzmainów w trybie stacjonarnym może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne. O ewentualnej zmianie trybu egzaminu będziemy informować niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Egzaminy w trybie zdalnym:

Historia sztuki

Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu: 1-2 września, godz. 9:00

Ikonografia: 2 września, godz. 10:00

Nauki pomocnicze historii: 9 września (zapisy na egzmain prowadzi starościna roku Pani Matylda Szpila)

Język łaciński: 7 września, godz. 10:00

Historia filozofii: 2 września

Muzealnictwo: 3 września, godz. 10:00

Studia II stopnia

Metodologia: 7 września, godz. 9:00

Ochrona dóbr kultury

Doktrny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 2 września

Historia i podstawy muzealnictwa: 3 września, godz. 10:00

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego: 4 września, godz. 10:00

Historia sztuki powszechnej: 7 września, godz. 10:00

Historia sztuki polskiej: 2 września, godz. 10:00

Filozofia: 2 września

Problem pamięci w studiach nad dziedzictwem kulturowym Polski: 7 września, godz. 9:00

Dziedzictwo kulturowe innych mniejszości religijnych i etnicznych (część dr. hab. L. Hońdo): 3 września, godz. 14:00

EGZAMIN DYPLOMOWY "KOBYŁA"

Egzamin dyplomowy "kobyła" dla studentów historii sztuki i odk będzie odbywał się w trybie zdalnym w terminie: 4 września, od godz. 9:00 na platformie MS Teams. 

Data opublikowania: 30.07.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak