PRACE DYPLOMOWE - instrukcja postępowania

W roku akademickim 2019/20 studenci ostatniego roku studiów przygotowujący prace dyplomowe zobowiązani są do przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UJ obowiązującego od dnia 01.10.2019.

OTWARCIE SYSTEMU ARCHIWUM PRAC (AP)

Student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu najpóźniej na 3 tygodnie przed obroną, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów informacje dotyczące pracy dyplomowej:

 • tytuł pracy dyplomowej
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dane promotora oraz recenzenta

na adres: 

 1. anna.1.radwan@uj.edu.pl  – Historia sztuki I stopień
 2. edyta.zborowska-kopacz@uj.edu.pl ODK I i II stopień,  Historia Sztuki II stopień

WPROWADZENIE PRACY DO AP

Pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora należy wgrać do systemu, nie  później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

PRZYGOTOWANIE PRACY DO OBRONY (archiwizowanie)

 • Należy zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • Wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • Wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • Ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA czyli Jednolitym Systemie Antyplagiatowym
 • Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap.
 • Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora
 • Skierowanie pracy do oceny przez recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca roku akademickiego
 • Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca zostałazatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

POTRZEBNE DOKUMENTY

W sekretariacie co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 30 września, należy złożyć:

 1. Podpisane oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP
 2. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w językach obcych (jeżeli są potrzebne)
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom/suplement po uzyskaniu z sekretariatu informacji o wysokości opłaty za dyplom (opłatę należy wnieść po naliczeniu w systemie USOS)
 4. Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od dnia 1 października 2019 absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.
 5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMIE SKANÓW POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DOMENIE @student.uj.edu.pl/@uj.edu.pl do osoby obsługującej tok studiów

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MS Teams  jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl.

OPŁATA ZA DYPLOM

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł
 • na wniosek – odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim – 40 zł

 

Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim – bezpłatnie;
 •  na wniosek – odpis dyplomu i/lub odpis suplementu w języku angielskim – za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20 zł

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIA

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

oraz

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Data opublikowania: 07.07.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak