HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Zgodnie z zarządzeniem nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, letnia sesja egzaminacyjna w Instytucie Historii Sztuki jest prowadzona w trybie zdalnym, na platformie e-learningowej wskazanej przez prowadzącego egzamin.  

Historia sztuki

Ikonografia: 19 czerwca, godz. 10:00

Język łaciński: 24-26 czerwca

Nauki pomocnicze historii: 13-14 lipca

Historia filozofii: 23-24 czerwca

Historia sztuki średniowiecznej: 10 lipca, godz. 10:00 (egzamin wyłącznie dla uprawnionych studentów)

Muzealnictwo: 30 czerwca, godz. 12:00

Podstawy krytyki artystycznej (wykład i ćwiczenia): 12 czerwca

Zarządzanie obiektami zabytkowymi: 19 czerwca

Studia II stopnia

Metodologia - ćwiczenia: 22 czerwca 

Metodologia: 29-30 czerwca

Podstawy współczesnej kultury wizualnej: 12 czerwca

Krytyka artystyczna: 9 czerwca

Ochrona dóbr kultury

Doktrny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 22-24 czerwca

Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne: 7 lipca

Historia i podstawy muzealnictwa: 30 czerwca, godz. 12:00

Podstawy konserwacji zabytków architektury: 17 czerwca, od godz. 16:00

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego: 6 lipca

Historia sztuki powszechnej: 29 czerwca, godz. 12:00

Historia sztuki polskiej: 13 lipca, godz. 12:00

Filozofia: 18 czerwca, 3 lipca

Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym: 13-14 lipca

Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce: 12 czerwca, godz. 14:30; 19 czerwca, godz. 14:30

Wybrane zagadnienia ochrony architektury XX wieku: 16 czerwca

Ochrona dziedzictwa w prawodastwie wybranych krajów: 16 czerwca

Zarządzanie obiektami zabytkowymi: 19 czerwca

Data opublikowania: 20.05.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak