Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej...

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

M.in.:

1. Prowadzący zajęcia:

  1. na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
  2. na studiach doktoranckich;
  3. w szkołach doktorskich;
  4. na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia

zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej.

2. Rekomenduje się następujące zdalne formy prowadzenia zajęć:

  1. platforma e-learningowa Pegaz – wsparcie techniczne Centrum Zdalnego Nauczania UJ;
  2. Office365 (w szczególności MS Teams) – wsparcie techniczne Dział Usług Informatycznych UJ oraz Ośrodek Komputerowy CM. 

3. Dopuszcza się inne zdalne formy prowadzenia zajęć określone przez koordynatora przedmiotu pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów przez odbiorców.

4. Koordynatorzy przedmiotów wybierają formę oraz harmonogram prowadzenia zajęć w porozumieniu odpowiednio z dziekanem lub upoważnioną przez niego osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szkoły doktorskiej lub kierownikiem studiów podyplomowych.

5. Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form komunikacji:

  1. korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
  2. ogłoszeń na stronie internetowej jednostki. 
Data opublikowania: 23.03.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak