Szkolenie BHK - zasady, terminy

Zasady i terminy odbywania szkolenia BHK za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania PEGAZ przez studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020


Rozdział 1. Szkolenie w języku polskim

  1. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim oraz doktorantów wpisanych na pierwszy semestr kształcenia w szkole doktorskiej na program prowadzony w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 i 14 października 2019 roku. Jeżeli student lub doktorant dokonał wpisu po 14 października 2019 roku, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów zapisuje studenta lub doktoranta na odpowiednie szkolenie w USOS.
  2. Student i doktorant jest zobowiązany odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w okresie wyznaczonym dla jednostki realizującej kształcenie w następujących terminach: 27 listopada – 17 grudnia 2019 studenci Wydziału Historycznego i doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
  3. Pracownicy Inspektoratu BHP prowadzący szkolenie BHK na platformie PEGAZ: prowadzą forum dla studentów; określają warunki zaliczenia szkolenia, w tym ustalają liczbę poprawnych odpowiedzi, która warunkuje zaliczenie szkolenia, a także sprawdzają wyniki zaliczenia przeprowadzonego w trybie zdalnym; wpisują zaliczenia do systemu USOSweb.
  4. Szkolenie prowadzone jest w semestrze zimowym. Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia. Terminy zatwierdzania protokołów w USOS ustala się jak dla przedmiotów całorocznych.
  5. Studentowi i doktorantowi przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia BHK poprzez platformę zdalnego nauczania: 1) pierwszy termin – w okresie wyznaczonym dla danego wydziału lub szkoły doktorskiej, zgodnie z ust. 2; 2) drugi termin – w semestrze letnim, w terminie wyznaczonym przez Inspektorat BHP; w drugim terminie szkolenia mogą uczestniczyć wyłącznie ci studenci i doktoranci, którzy odbyli szkolenie w pierwszym terminie w okresie wyznaczonym dla swojej jednostki, ale nie uzyskali zaliczenia, albo z udokumentowanych względów losowych nie odbyli szkolenia w tym okresie.
  6. W przypadku niezaliczenia szkolenia BHK w danym roku akademickim, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub doktoranta na szkolenie w kolejnym roku akademickim.
  7. Za powtarzanie szkolenia BHK nie jest pobierana opłata.
  8. Jeżeli student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych odbyć i zaliczyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z pracownikiem Inspektoratu BHP w pierwszym tygodniu terminu wskazanego w ust. 2.

Pełna treść Zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Data opublikowania: 30.08.2019
Osoba publikująca: Agata Dworzak