WAŻNE! Informacje dotyczące prac dyplomowych dla studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki przypomina Naszym Drogim Studentom, że od ubiegłego roku obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie regulaminu studiów, dotyczące terminów składania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD.

Zgodnie z zarządzeniem nr 33 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 maja 2018 terminarz ten wygląda następująco:

 1. Rejestracja tytułu pracy i wprowadzenie danych do systemu APD w sekretariacie Instytutu musi nastąpić NIE PÓŹNIEJ niż 3 tygodnie przed końcem roku akademickiego, a więc najpóźniej na początku września.
 2. Z uwagi na istniejący w naszym programie studiów sposób zaliczania egzaminu licencjackiego, składającego się: a/ z egzaminu (tzw. Kobyła), b/ z obrony pracy – przypominamy, że:
 • zaliczenie seminarium dyplomowego następuje w systemie usos – PO WPROWADZENIU  pracy do APD;
 • do Kobyły dopuszczone są jedynie te osoby, które mają wszystkie zaliczenia z innych obowiązujących przedmiotów,
 • do obrony pracy dopuszczane są jedynie te osoby, które zaliczą Kobyłę z oceną pozytywną.
 1. Wszystkie te czynności sprawiają, że jedynym właściwym czasem na rejestrację tytułu pracy licencjackiej i wprowadzenie go do systemu jest czerwiec i do 30 CZERWCA musi nastąpić rejestracja wszystkich tematów, nawet tych, których autorzy chcą przystąpić do obrony we wrześniu lub październiku.
 2. Wprowadzenie pracy do APD po pierwszej akceptacji promotora MUSI nastąpić BEZWZGLĘDNIE do 15 września. Prace wrzucane po tym terminie system odrzuca i nie ma już możliwości kontynuowania procedury. Możliwe jest jednak skierowanie przez Promotora pracy wprowadzonej przed 15 września do APD - do poprawy i powtórne wrzucenie jej do APD, które może nastąpić nie później niż do 30 września.
 3. Wprowadzenie recenzji i ostateczne zatwierdzenie pracy gotowej do obrony musi nastąpić w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 30 września.
 4. Punkty nr 5 i 6 generują oczywistą uwagę, że na ewentualne poprawki pracy wprowadzonej już raz do APD Student ma raczej mało czasu i lepiej tego nie ryzykować. Bezpiecznie jest zatem wprowadzać do APD pracę już ostatecznie zaakceptowaną przez Promotora.
 5. Uprzejmie informujemy Naszych Drogich Studentów, że pracownik naukowo-dydaktyczny to też człowiek i MA PRAWO do urlopu. Często urlopy te musimy brać właśnie w drugiej połowie września. Ryzykowne jest zatem zostawianie wszystkiego na ostatni moment.
 6. Zgodnie z regulaminem studiów NIEDOPUSZCZALNE JEST zdawanie jakichkolwiek egzaminów po terminach sesji, a system usos jest blokowany. Nie będzie więc możliwe np. zdawanie Kobyły po dniu 30 września, z wyjątkiem osób, które oblawszy ją w pierwszym terminie uzyskają zgodę Dziekana na powtórkę.
 7. Punkty od 1-8 sprawiają, że sztywny regulamin rządzi nie tylko Studentami, ale przede wszystkim Promotorami. Z naciskiem podkreślamy, że wymaga on składania i wprowadzania prac w nieprzekraczalnych terminach, których datą graniczną jest 15 września. Student składając pracę we wrześniu ryzykuje jednak, że natłok egzaminów i prac do zrecenzowania sprawi, iż Promotor może mieć na wszystko zbyt mało czasu, nie mówiąc już o przypadku wzięcia przez tegoż urlopu. Dyrekcja z naciskiem i życzliwie doradza Naszym Drogim Studentom składanie prac w czerwcu i uzgadnianie z Promotorem jej procedowania. Przypominamy, że praca musi być przeczytana, poprawiona, skierowana do recenzji, Recenzent musi ją przeczytać i ocenić – a tego wszystkiego nie da się zrobić w dwa lub trzy dni. Zarówno bowiem Promotorzy, jak i Recenzenci nie tylko mają prawo do urlopu, ale prowadzą badania naukowe (najczęściej latem) i wyjeżdżają na wyjazdy służbowe.
 8. Jak mawiał płk. Wieniawa-Długoszowski: „Skończyła się zabawa – zaczęły się schody”. 

Teresa Rodzińska-Chorąży

Data opublikowania: 29.10.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak