Zgłoszenia prac do Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepsza pracę magisterską z historii sztuki

Zapraszamy wszystkich absolwentów historii sztuki do zgłaszania prac do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim, czyli pomiędzy 1 października 2020 a 30 września 2021. 

Zgłoszenia pracy może dokonać:

  • promotor za zgodą autora pracy

  • autor, z kontrasygnatą promotora 

  • dyrektor Instytutu, w której powstała praca za zgodą autora pracy

Kwestie formalne:

Prace konkursowe wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do 15 listopada 2021, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), 31-001 Kraków, na nazwisko sekretarza Kapituły Nagrody dr Doroty Jędruch.

Prosimy o wyraźne zaznaczenie na przesyłce, że jest to zgłoszenie pracy do Nagrody. Pracę magisterską prosimy załączyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.

W wyjątkowych sytuacjach gdy Student lub Studentka ze względów związanych z zagrożeniem epidemicznym nie są w stanie spełnić któregoś z punktów regulaminu, prosimy o  kontakt z Sekretarzem Kapituły pod adresem mail: dorota.jedruch@uj.edu.pl

Zasady zgłaszania prac wg regulaminu Nagrody:

§ 1. Zasady zgłaszania prac

  1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska obroniona w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznawana Nagroda. Za taką strony postanawiają uznać również pracę złożoną i gotową do obrony do końca wymienionego okresu (tj. do 30 września roku kalendarzowego przyznania Nagrody).

§ 2. Procedura zgłaszania prac

  1. Prace, wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem dostępnym w ogłoszeniu o konkursie należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do dnia 30 października danego roku na adres sekretarza Kapituły Nagrody w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD). Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.

  2. W edycji za rok akademicki 2019-2020 wyjątkowo termin zgłaszania prac przesunięty jest do 15 listopada.

  3. Prace zgłoszone po terminie określonym w§ 2 nie będą oceniane.

  4. Na wniosek uczestników konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, sekretarz Kapituły zwraca prace pod wskazany adres w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu.

  5. Zgłoszenia pracy w trybie określonym w § 2 oraz § 3. ust. 1. może dokonać autor pracy, z kontrasygnatą promotora bądź dyrektora macierzystego Instytutu Historii Sztuki.

Data opublikowania: 25.10.2021
Osoba publikująca: Agata Dworzak