Nowe zasady związane z zaliczaniem przedmiotów w roku akademickim 2019/2020

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci Instytutu Historii Sztuki UJ!

Nie mamy jeszcze oficjalnych rozporządzeń w sprawach, które nas wszystkich najbardziej teraz interesują, ale już dziś możemy poinformować, że w najbliższych tygodniach i miesiącach obowiązywać będą nowe zasady związane z zaliczaniem przedmiotów w roku akademickim 2019/20.

Nowe zasady:

 1. Zajęcia na naszym wydziale do końca semestru, czyli do połowy czerwca będą odbywać się zdalnie,
 2. Sesja letnia będzie się odbywać w terminach: od 15 czerwca do 15 lipca oraz od 1 do 15 września, z tym, że sesja czerwcowo-lipcowa odbywać się będzie zdalnie.
 3. Będziemy mieli możliwość składania wniosku do dziekana w sprawie odbywania egzaminów poza wyznaczonymi terminami.
 4. Rekrutacja na drugi stopień będzie prawdopodobnie przesunięta na całym uniwersytecie.
 5. Wprowadzono do regulaminu studiów punkt mówiący o możliwości zaliczenia roku z ilością 30 punktów ECTS, a więc praktycznie z zaliczonym tylko 1 semestrem,
 6. Wpisy warunkowe na następny rok będą bezpłatne (będą one przyznawane poza normalnym trybem regulaminowym, tzn. że wpisy te będą traktowane jako możliwość dodatkowa)
 7. Dziekan może na wniosek Dyrektora Instytutu przenieść zajęcia, których nie dało się zrealizować zdalnie na kolejny rok akademicki. W naszym przypadku będzie to dotyczyło głównie zajęć dla ODK, takich jak Podstawy konserwacji zabytków malarstwa i rzeźby dla 1 roku I stopnia i Zarządzanie muzeum, skansenem i rezerwatem archeologicznym dla 1 roku II stopnia. Zajęcia Technologie informatyczne w ochronie zabytków dla 1 roku I stopnia - jeśli będzie taka możliwość odbędą się we wrześniu w formie warsztatów lub zostaną przeniesione na następny rok akademicki, jeśli nie da się ich zrealizować w terminie wrześniowym.
 8. Egzaminy z języków obcych będą się odbywały do 15 lipca zdalnie, więc siłą rzeczy pierwszy termin kobyły musimy zrobić po tym terminie. Kobyły będą się odbywały w lipcu zdalnie, we wrześniu – zobaczymy jaka będzie sytuacja.
 9. Obrony prac dyplomowych będą odbywały się zdalnie, we wrześniu – zobaczymy na co pozwoli sytuacja.
 10. Do sylabusów zostaną wprowadzone w najbliższym czasie nowe dane, dotyczące zmian w formach zaliczeń i egzaminów, tak aby studenci w odpowiednim terminie byli o tym poinformowani. Zazwyczaj jednak Państwo już wiecie, jaka będzie forma zaliczenia po uzgodnieniach z prowadzącymi.
 11. Pierwsze terminy niektórych egzaminów zostaną przeniesione na wrzesień, tak aby mogły się one odbyć w tradycyjnej formie stacjonarnej, jeśli jednak sytuacja we wrześniu nie pozwoli na to – również i te egzaminy odbędą się w formie zdalnej. Zostaniecie Państwo o tym poinformowani w najbliższym czasie.
 12. Formę ekwiwalentną – zdalną będą miały jedynie ćwiczenia terenowe dla III roku (Łódź -Warszawa dla HS oraz Dziedzictwo artystyczne dawnej Rzeczypospolitej dla ODK - o warunkach tych zaliczeń zostali już Państwo poinformowani przez prowadzących), pozostałe ćwiczenia terenowe (objazdy) zostaną zaliczone jako bezpłatny warunek i zorganizowane w następnym roku akademickim,
 13. Praktyka inwentaryzacyjna dla III roku HS będzie zaliczona na podstawie kart wykonanych podczas inwentaryzacji na Ukrainie przeprowadzonej w ubiegłym roku, dla pozostałych osób na podstawie tego, co zaleci osoba koordynująca tę praktykę.
 14. Praktyka inwentaryzacyjna dla II roku ODK będzie zaliczona jako bezpłatny warunek i będzie realizowana w następnym roku akademickim w ramach grantu dominikańskiego dr M. Szymy i prof. M. Walczaka.
 15. Ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki dla I roku HS i ODK dla grup, które nie miały zajęć zdalnych lub forma zdalna nie obejmuje całości programu tych ćwiczeń) będą realizowane blokowo we wrześniu (jeśli będzie taka możliwość), jeśli nie będzie takiej możliwości – będą na zasadzie wpisu warunkowego bezpłatnego realizowane na początku roku akademickiego – tak szybko, jak się da.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie!

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki UJ

Data opublikowania: 11.05.2020
Osoba publikująca: Agata Dworzak