Zgłoszenia prac do Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepsza pracę magisterską z historii sztuki

Zapraszamy wszystkich absolwentów historii sztuki do zgłaszania prac do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim, a więc terminie pomiędzy 1 października 2017 a 30 października 2018 (ze względu na zmianę terminów i definicji w Regulaminie)Zgłoszenia pracy może dokonać jej promotor lub autor, z kontrasygnatą promotora oraz dyrektor Instytutu, w której powstała.

Prace konkursowe wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do 31 października 2018, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), 31-001 Kraków. Prosimy o wyraźne zaznaczenie na przesyłce, że jest to zgłoszenie pracy do Nagrody. Pracę magisterską prosimy załączyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.

Zasady zgłaszania prac wg regulaminu Nagrody:

§ 2. Zasady zgłaszania prac

  1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska obroniona w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznawana Nagroda. Za taką strony postanawiają uznać również pracę złożoną i gotową do obrony do końca wymienionego okresu (tj. do 30 września roku kalendarzowego przyznania Nagrody). W edycji 2018 roku dopuszczone zostają również praca obronione w październiku 2017 ze względu na zmianę terminów i definicji.

§ 3. Procedura zgłaszania prac

  1. Prace, wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem dostępnym w ogłoszeniu o konkursie należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do dnia 30 października danego roku na adres sekretarza Kapituły Nagrody w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD). Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.
  2. Prace zgłoszone po terminie określonym w§ 2 nie będą oceniane.
  3. Na wniosek uczestników konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, sekretarz Kapituły zwraca prace pod wskazany adres w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu.
  4. Zgłoszenia pracy w trybie określonym w § 2 oraz § 3. ust. 1. może dokonać autor pracy, z kontrasygnatą promotora bądź dyrektora macierzystego Instytutu Historii Sztuki
Data opublikowania: 06.10.2018
Osoba publikująca: Agata Dworzak