Krajowe Ramy Kwalifikacji dla studiów I stopnia z Historii sztuki Krajowe Ramy Kwalifikacji dla studiów I stopnia z Historii sztuki

Stosując się do wytycznych dotyczących standardów kształcenia Krajowych Ram Kwalifikacji punkty ECTS zostały obliczone następująco:

- każde 30 godzin zajęć dydaktycznych, specjalistycznych związanych z zakresem historii sztuki bądź ochrony dóbr kultury to 1 pkt ECTS; w przypadku zajęć z innych dyscyplin za 60 godzin wykładu 1 pkt ECTS

- zakładane, równoważny do poprzedniego, samodzielny wkład studenta w przygotowanie i opanowanie materiału i przygotowanie się do zajęć dydaktycznych – za każde 25 godzin – 1 pkt ECTS –

- zakładany udział konsultacji z prowadzącymi zajęcia – za każde 30 godzin – 1 punkt ECTS

- zakładana aktywność na zajęciach (w odniesieniu do zajęć o charakterze praktycznym bądź ćwiczeniowym czy konwersatoryjnym) – za każde 30 godzin – 1 punkt ECTS

- zakładany czas przygotowywania prac ćwiczeniowych, zaliczeniowych, proseminaryjnych, seminaryjnych, licencjackich i magisterskich – za każde 30 godzin - 1 punkt ECTS

- udział w egzaminach – 1 pkt ECTS

- punktację w odniesieniu do lektoratów – ustalono w odniesieniu do wskazań JCJ

1. Wstęp do historii sztuki

2. Warsztat historyka sztuki I

3. Dzieje sztuki antycznej i bizantyńskiej I

4. Dzieje sztuki antycznej i bizantyńskiej II

5. Inne przedmioty I

6. Historia sztuki dawnej

7. Warsztat historyka sztuki II

8. Inne przedmioty II

9. Warsztat historyka sztuki III

10. Historia sztuki nowoczesnej

11. Inne przedmioty III

12. Moduł licencjacki