Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2018/2019

» Architektura gotycka w Czechach

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0461 30 dr M. Szyma

» Architektura średniowiecznych Włoch

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0464 30 mgr J. Kamińska

» Francuskie malarstwo pejzażowe w XIX wieku i jego oddziaływanie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0463 30 dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

» Historia designu w XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0460 30 dr hab. A. Szczerski

» Historia ubioru od XVI do początku XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0455 30 mgr A. Wyszyńska

» Klasycyzm w Krakowie i ziemi krakowskiej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0471 30 dr M. Getka-Kenig

» Kompleksowa aranżacja wnętrz sakralnych w epoce nowożytnej. Problematyka artystyczna i konserwatorska

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0450 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Między legendą a zagładą. "Dwór polski" jako problem konserwatorski w 2 połowie XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0469 30 dr A. Siwek

» Między nauką a sztuką. Florilegium – ewolucja czy nowe sposoby dokumentacji w naukach przyrodniczych w XVII w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0467 30 mgr E. Kozdęba-Łojek

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0470 30 mgr M. Świdrak

» Ochrona zabytków we Francji, od XVIII do czasów współczesnych, wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0462 30 dr M. Szyma

» Oprawa artystyczna kultu świętych w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0454 30 mgr W. Sowała

» Pierwsza dekada po wojnie. Sztuka polska w latach 1944-1956

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0466 30 mgr W. Kozioł

» Początki portretu w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0448 30 dr M. Grzęda

» Polska grafika artystyczna i użytkowa w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0446 30 prof. dr hab. T. Gryglewicz

» Późnośredniowieczne malarstwo witrażowe - wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0473 30 dr D. Horzela

» Renesansy bizantyńskie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. monog. WH.IHS-0459 30 dr hab. M. Smorąg Różycka

» Sztuka w czasach Giotta

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0447 30 dr M. Grzęda

» Sztuka państw krzyżowców na Bliskim Wschodzie i na Cyprze (XII-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. monog. WH.IHS-0451 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Sztuka europejska w kręgu łacińskim od V do VIII wieku - wybrane problemy

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0445 30 dr A. Bukowska

» Średniowieczne przedstawienia zwierząt

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0465 30 mgr S. Kądziołka

» Urban Development of the City of Rome in Antiquity (8th c. BC – 4th c. AD)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  1  wykład w j. angielskim WH.IHS-0456 30 dr S. Skrzyniarz

» Urban Development of the City of Rome in Late Antiquity and Early Middle Ages (4th-9th c.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  2  wykład w j. angielskim WH.IHS-0457 30 dr S. Skrzyniarz

» Utopie miejskie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0449 30 dr D. Jędruch

» Współczesna doktryna w praktyce konserwacji malarstwa ściennego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS- 30 mgr M. Godek

» Z dziejów europejskiego sztukatorstwa

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0453 30 dr M. Kurzej

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2017/2018

» Architektura Niderlandów do pocz. XVI wieku. Wybrane problemy

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0429 30 dr M. Szyma

» Architektura sakralna Cesarstwa Bizantyńskiego VI-IX w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0427 30 dr S. Skrzyniarz

» Bunt, subwersja, konformizm. Sztuka rosyjska po 1991 roku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0423 30 dr M. Kunińska

» Czytanie „Teorii Widzenia” Władysława Strzemińskiego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 konwersatorium dla studentów st. II stopnia i III roku st. I stopnia WH.IHS-0415 30 prof. dr hab. W. Bałus, dr M. Kunińska

» Historia ubioru do połowy XVI w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0440 30 mgr A. Wyszyńska

» History of Architecture in 20th and 21th centuries

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. konw. WH.IHS-0421 30 dr A. Gryska

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0437 30 mgr M. Świdrak

» Niszczenie, ochrona, restauracja i rekonstrukcje dzieł sztuki sakralnej w epoce nowożytnej. Wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0422 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Origins of Monumental Art in Poland (10th-13th c.). International Impact and Local Features

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. mono. WH.IHS-0425 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Park kulturowy - nadzieja czy porażka systemu ochrony zabytków w Polsce?

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0426 30 dr A. Siwek

» Programy treściowe i artystyczne kompleksowych dzieł sztuki w XVII i XVIII wieku. Wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0424 30 dr M. Kurzej

» Sebastian Sierakowski i architektura doby Oświecenia w Polsce

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0441 30 dr M. Getka-Kenig

» Sztuka bizantyńska poza Bizancjum

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0430 30 dr hab. M. Smorąg Różycka

» Sztuka francuska Drugiego Cesarstwa

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0432 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Sztuka w kręgu Jagiellonów

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0419 30 dr M. Grzęda

» Sztuka nowożytna na Spiszu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 ćwiczenia terenowe WH.IHS-0436 15 mgr M. Staniszewska

» Sztuka Sycylii w starożytności i średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 1-2 w. konw. WH.IHS-0431 60 dr S. Skrzyniarz

» Sztuka Karolińska: między antykiem a sztuką ok. roku 1000

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0435 30 mgr M. Młodawska

» Sztuka w kręgu cesarza Rudolfa II

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0433 30 dr K. Brzezina-Scheuerer

» Sztuka w kręgu dynastii Luksemburgów

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0418 30 dr M. Grzęda

» The Game of Thrones. Bernini i S-ka

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0416 30 dr hab. A. Betlej

» Wiek awangardy artystycznej - wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0420 30 prof. dr hab. T. Gryglewicz

» Wielkie tematy sztuki XIX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
3 2 w. konw. WH.IHS-0417 45 dr U. Bęczkowska

» Wybrane zagadnienia z zakresu sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki krytycznej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0434 30 mgr W. Kozioł

» Zabytki w Czechach: ochrona, restauracja, konserwacja

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0428 30 dr M. Szyma

» Zarys historii fotografii w XIX i XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0438 30 mgr A. Włodyka