Newsletter "Praxis"

[UOZWM] Stażysta/Stażystka do spraw rejestru i ewidencji zabytków w wydziale do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki – IZAR | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Informacje o pracodawcy

1.

Nazwa podmiotu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

2.

NIP

739-29-61-783

3.

Regon

004462080

4.

Adres

ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

5.

O pracodawcy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej podległej Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, którą kieruje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Siedzibą Urzędu jest miasto Olsztyn, a terenem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2014r., poz. 1446 z późn. zmianami), aktów wykonawczych i innych przepisów szczególnych.

 

 

Informacje o ofercie 1/UOZWM/9/2017/25

6.

Terminy rekrutacji

5.06.-16.06.

7.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Nie dotyczy.

8.

Nazwa Stanowiska

Stażysta/Stażystka do spraw rejestru i ewidencji zabytków w wydziale do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki – IZAR

9.

Miejsce Pracy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

10.

Typ stażu

3 miesiące.

11.

Termin odbywania stażu

31.07.-31.10.2017

12.

Wielkość zespołu

1

13.

Łączna ilość miejsc

1

14.

Zakres Obowiązków Stażysty

  • pomoc w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków: uczestnictwo w oględzinach, pozyskiwanie oraz gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych do prowadzenia tegoż postępowania, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej;
  • pozyskiwanie oraz gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia zabytku z rejestru zabytków;
  • opracowywanie kart ewidencyjnych zabytków;
  • digitalizacja kart ewidencyjnych zabytków oraz dokumentów związanych z rejestrem zabytków,
  • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie włączenia do WEZ obiektów zabytkowych,
  • archiwizacja dokumentów,
  • prowadzenie ksiąg rejestru zabytków;
  • inne zadania zlecone przez kierownika wydziału

15.

Wymagane kompetencje

znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; umiejętność opisu zabytku; umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadań Urzędu;  umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach; umiejętność pracy w zespole; umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax)

16.

Znajomość j.obcych

niemiecki/angielski na poziomie podstawowym

17.

Wymagania szczególne

Nie dotyczy.

18.

Oferta

praca w wymiarze 30 godzin tygodniowo (3/4 etatu); elastyczny czas pracy według ustalonego harmonogramu; praca administracyjno – biurowa przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy; ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości; wyjazdy służbowe związane z udziałem w oględzinach; zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie; praca w przyjaźnie nastawionym zespole

Data opublikowania: 05.06.2017
Osoba publikująca: Jan Cieślak