FAQ

» 1. Kto może wziąć udział w projekcie?

"Praxis. Program staży dla historyków sztuki" skierowany jest do studentek i studentów I i II roku SUM kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim wszystkich specjalności roczników 2014/2015 i 2015/2016.

» 2. Czy w projekcie mogą brać udział osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego?

Tak, w tym osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej przy założeniu, że na dzień podpisania umowy stażowej są studentami II stopnia kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim roczników 2014/2015 i 2015/2016.

» 3. Czy w ramach projektu można wziąć udział w więcej niż jednym stażu?

Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednym programie stażowym - do momentu podpisania umowy jednak może aplikować na dowolną ilość ofert.

» 4. Czy w programie może brać udział student, który już pracuje?

Co do zasady tak, jednak projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy, a więc ocena listu motywacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną zostanie stosownie pomniejszona.

» 5. W przypadku kosztów dojazdu i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, co oznacza pojęcie „poza miejscem zamieszkania"? Czy jest to miejsce zameldowania, zamieszkania w akademiku czy miejsce, gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu?

Jest to faktyczne miejsce, gdzie dana osoba mieszka lub przebywa (na podstawie oświadczenia pisemnego złożonego przez studenta). 

» 6. W jaki sposób pokrywane są koszty zakwaterowania?

Koszt zakwaterowania studenta na czas odbywania stażu jest refundowany po zakończeniu stażu na podstawie dokumentów przedstawionych przez studenta (np. umowa najmu) do wysokości 1000zł brutto/m-c.

» 7. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia stażu przez daną osobę w trakcie trwania studiów i zakończenia go już po obronie?

Tak, jest to dopuszczalne, o ile nie nastąpi przerwa w odbywaniu stażu oraz pod warunkiem, że w każdym miesiącu trwania stażu stażysta zrealizuje co najmniej 120 godzin. 

» 8. Czy absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu?

Absolwenci mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. 

» 9. W jaki sposób wypłacane jest wynagrodzenie stażysty?

Świadczenie stażowe wypłacane jest z dołu, po zakończeniu każdego pełnego miesiąca stażu na podstawie stosownego wniosku studenta i po zweryfikowaniu dziennika stażowego za dany okres przez koordynatora merytorycznego.

» 10. Czy staż musi trwać nieprzerwanie 3 lub 6 miesięcy?

Tak, w wymiarze 120 godzin/miesiąc.

» 11. Nie znalazłam/em interesującej mnie oferty w dostępnym katalogu, ale chcę wziąć udział w projekcie - co mogę zrobić?

W wypadku, w którym student posiada własną propozycję oferty stażowej może przedstawić w porozumieniu z pracodawcą list intencyjny, który należy dołączyć do wniosku aplikacyjnego.

Jednakże nabór do projektu ma charakter ciągły i kolejne oferty będą pojawiać się stale aż do stycznia 2018. W wypadku, w którym student nie może samodzielnie skontaktować się z wybranym pracodawcą może zgłosić się do kierownika projektu z propozycją nawiązania przez współpracy z danym podmiotem.

» 12. Czy w ramach stażu mogę jechać w delegację?

Co do zasady tak, koszty delegacji (koszty przejazdu, diet pobytowych, noclegów) pokryć musi jednak Przyjmujący na Staż (pracodawca). O delegacji musi zostać również poinformowany przed wyjazdem Koordynator Merytoryczny, a sam fakt odbycia jej musi również zostać odnotowany w Dzienniku Stażu i potwierdzony złożeniem kopii druku delegacyjnego od Przyjmującego na Staż.