Mgr Marek Świdrak

Absolwent prawa (mgr) historii sztuki (lic., mgr) i ochrony dóbr kultury (lic.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2017 związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Pracę doktorską przygotowuje na temat działalności architektonicznej Valentina von Saebisch (promotor: dr. hab. Andrzej Betlej, prof. UJ).

Laureat wyróżnienia w konkursie im. prof. Mieczysława Zlata za pracę magisterską „XVII-wieczna przebudowa kościoła klasztornego Kanoników Regularnych Laterańskich p.w. śś. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Dzieło - fundator - architekt.”, stypendysta Fundacji Lanckorońskich, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członek  Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej, ekspert w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, członek Collegium Invisibile.

Główne obszary zainteresowań:

  • Sztuka i architektura nowożytna
  • Prawo ochrony zabytków
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Rynek sztuki

Wybrane publikacje:

  • M. Świdrak, Niezrealizowany projekt przebudowy zamku Gryf autorstwa Valentina von Saebisch, „Architectus”, 2019, nr 1, s. 79-94.
  • M. Świdrak, Jak młody może być zabytek? Analiza 90 lat działalności polskich służb konserwatorskich, „Santander Art. and Culture Law Review”, 2019, nr 1, s. 149-162. 
  • J. Purchla, M. Świdrak, K. Twardowska, M. Wiśniewski, Myślenie miastem: architektura Jana Zawiejskiego, Kraków 2018.
  • M. Świdrak, Jak młody może być zabytek? Przesłanki normatywne stwierdzania „dawności” zabytków nieruchomych, „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, 2017, nr 3, 87-94. 
  • M. Świdrak, Uwagi na temat fundacji kościelnych Mikołaja Wolskiego w Kłobucku i Krzepicach, w: Sztuka Polski Środkowej. Studia. T. VI, red. P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 97-118.
  • M. Świdrak, Obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego, w: Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki. Ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015, s. s. 343-356.

Profil na portalu Academia.edu