Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

Kontakt
E-mail: malgorzata.smorag-rozycka@uj.edu.pl

Historyk sztuki, bizantynolog. Uczennica Anny Różyckiej-Bryzek. Doktorat uzyskała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r., habilitację – w 2004 r. tamże. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum IHS UJ. Prodziekan Wydziału Historycznego UJ dwóch kadencji (2008-2016). Kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizantyńskiej do r. 2021 (do likwidacji Zakładu na mocy Zarządzenia nr 89 z dn. 4 sierpnia 2021 r.), obecnie Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o sztuce, członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Kadry Naukowej. Brała też udział w konserwacji i badaniach bizantyńskich fresków w prezbiterium bazyliki katedralnej w Sandomierzu.

Zainteresowania badawcze:

 • Sztuka bizantyńska, szczególnie w krajach słowiańskich,
 • Średniowieczne malarstwo książkowe, przede wszystkim bizantyńskie i bizantyńsko-ruskie,
 • Wzajemne oddziaływanie wzorów wschodnich i zachodnich w sztuce średniowiecza,
 • Sztuka ukraińska w dobie Unii Brzeskiej: przemiany ideowe i ikonograficzne,
 • Sztuka cerkiewna Rusi Halicko-Wołyńskiej.

 

Wybrane publikacje

 • Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999
 • Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003
 • O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis, [w:] Ars graeca - Ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 91-114
 • O motywach dekoracyjnych w bizantyńskim rękopisie Homilii Jana Chryzostoma z wieku X (Ateny, Biblioteka Narodowa, cod. gr. 211) [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 381-399
 • Pobizantyński malowany tryptyk w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie [w:] Artifex doctus. Studia z historii sztuki dedykowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. II, s. 135-147
 • L'art de Galicie-Volhynie en tant que document des contacts byzantino-russes au XIIIe siecle [w:] Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996, hrsg. G. Prinzing, M. Salamon, Wiesbaden 1999, s. 191-205
 • L'architecture sacrale orthodoxe de Galicie-Volhynie du XIIIe siècle: une synthèse des formes traditionnelles byzantines et romanes ? [w:] Byzantium and East Central Europe („Byzantina et Slavica Cracoviensia" 3), red. G. Prinzing. M. Salamon, Kraków 2001, s. 181-192
 • Bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu – odkrycia niespodziewane i doniosłe, “Modus”. Prace z historii sztuki, t. XII-XIII, 2013, s. 53-72
 • Bizantyńskie freski w sandomierskiej katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne" 141, z. 2, 2014, s. 233-253
 • Anna Cylejska – zapomniana patronka bizantyńskich malowideł w prezbiterium katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, [w:] Patronat artystyczny Jagiellonów, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015 (Studia Jagiellonica 1), s. 289-304
 • Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania, [w:] Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. Wojciech Walanus, Marek Walczak, Kraków 2016, s. 137-143
 • "I was awed by Mary, that she gave milk to the One who feeds the multitudes”: Notes on the Byzantine Iconography of Maria Galaktotrophousa, "Ikonotheka" 27, 2018, s. 5-26
 • ‘She begged the Child: Let me embrace thee, Lord!’ A Byzantine Icon whit the Virgin Eleousa in the Poor Clares Convent in Cracow, „Folia Historiae Artium” Seria Nowa,  t. 16, 2018, s. 33-45
 • Psałterz Paryski i Psałterz Chłudowa: historia pewnego paradygmatu, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, cz. 2: Państwo i Kościół w rocznicę chrztu Polski, red. A. Gronek, Kraków 2019, s. 9-28
 • King Ladislaus Jagiełło and the Byzantine Frescoes of his Time: A Royal Offering to the Glory of God, [w:] 100 Yers of Greek-Polish Relations. A Historical and Cultural Path, red. G. Karderas, Athens 2019, s. 157-185

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil na stronie Komitetu Nauk o Sztuce PAN