dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

Historyk sztuki, bizantynolog. Uczennica Anny Różyckiej-Bryzek. Doktorat uzyskała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r., habilitację – w 2004 r. tamże. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum IHS UJ. Aktualnie prodziekan Wydziału Historycznego UJ (od 2008 roku).

Główne zainteresowania badawcze:

 • sztuka bizantyńska, szczególnie w krajach słowiańskich,
 • średniowieczne malarstwo książkowe, przede wszystkim bizantyńskie i bizantyńsko-ruskie,
 • wzajemne oddziaływanie wzorów wschodnich i zachodnich w sztuce średniowiecza,
 • sztuka ukraińska w dobie Unii Brzeskiej: przemiany ideowe i ikonograficzne,
 • sztuka cerkiewna Rusi Halicko-Wołyńskiej.

Bierze też udział w konserwacji i badaniach bizantyńskich fresków w prezbiterium bazyliki katedralnej w Sandomierzu.

Wybrane publikacje

 • Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999
 • Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków 2003
 • Dionizjusz z Furny, Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej, Kraków 2003 (wstęp i red. nauk.)
 • O pięknie i sztuce w najstarszych przekazach pisanych Rusi Kijowskiej w świetle tradycji bizantyńskich ekphraseis [w:] Ars graeca - Ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 91-114
 • O motywach dekoracyjnych w bizantyńskim rękopisie Homilii Jana Chryzostoma z wieku X (Ateny, Biblioteka Narodowa, cod. gr. 211) [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 381-399
 • Profesor Lech Kalinowski a historia sztuki bizantyńskiej, „Modus. Prace z historii sztuki" V, 2005, s. 5-16
 • Problematyka badań nad sztuką bizantyńską: główne kierunki i perspektywy badawcze, [w:] Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, red., Kraków 2002 (Ars Vetus et Nova VI), s. 55-85.
 • Retoryka – uniwersalny język sztuki w świecie śródziemnomorskim (IX-XV w.) [w:] Mare apertum. Przepływ ludzi, idei i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2007 (Portolana. Studia Mediterranea 3), s. 163-177
 • Pobizantyński malowany tryptyk w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie [w:] Doctus Artifex. Studia z historii sztuki dedykowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. II, s. 135-147
 • Romans chrześcijański Barlaam i Jozafat w kulturze średniowiecznej Europy. Uwagi o dwóch miniaturach w Ewangeliarzu Ławryszewskim, "Slavia Orientalis", XLII, 1992, nr 1, s. 9-28
 • Восточная часть церкви Иоанна Златоуста в Хелме: опвыт реконстукции на основании описи в Галицко-Волынской летописи [komunikat] [w:] Iconostasis. Origins -Evolution - Symbolism. The International Symposium June 4-6, 1996, Moscow, State Tretyakov Gallery. Abstracts of Papers, Moskwa 1996, s. 45-46.
 • L'art de Galicie-Volhynie en tant que document des contacts byzantino-russes au XIIIe siecle [w:] Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996, hrsg. G. Prinzing, M. Salamon, Wiesbaden 1999, s. 191-205
 • L'architecture sacrale orthodoxe de Galicie-Volhynie du XIIIe siècle: une synthèse des formes traditionnelles byzantines et romanes ? [w:] Byzantium and East Central Europe („Byzantina et Slavica Cracoviensia" 3), red. G. Prinzing. M. Salamon, Kraków 2001, s. 181-192
 • Das armenische illuminierte Evangeliar, sog. Lemberger Evangeliar. Anmerkungen über das Buch „Das Lemberger Evangeliar. Eine wiederentdeckte armenische Bilderhandschrift des 12. Jahrhunderts", Hrsg. Günter Prinzing , Andrea Schmidt (Dr. Ludwig – Reichert – Verlag – Wiesbaden 1997), „Folia Historiae Artium" Seria Nowa 7, 2001, s. 65-78

Linki zewnętrzne