prof. dr hab. Piotr Krasny

Ur. 29 czerwca 1966 w Szczebrzeszynie, absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskał tytuł doktora, a w 2004 habilitował się. Interesuje się głównie dziejami sztuki nowożytnej na ziemiach polskich oraz sztuką środowiska lwowskiego w wiekach XVII-XIX. W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od r. 2012 jest redaktorem naczelnym czasopisma „Folia Historiae Artium" i przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Krakowie

Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1995), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2004) i Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (maj 2004 za książkę Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594-1914).

Główne zainteresowania badawcze:

 • sztuka nowożytna, głównie baroku i rokoka, m.in. w Małopolsce i na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w kontekście europejskim
 • sztuka XVIII wieku w krajach monarchii habsburskiej
 • nowożytna architektura cerkiewna i klasztory prawosławne i unickie w Polsce
 • teoria sztuki nowożytnej

Wybrane publikacje

 • Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1-16, 1992-2008 (praca zbiorowa pod red. Jana K. Ostrowskiego)
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Przemyśl. Zespoły Sakralne, 2004.
 • Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczyspospolitej 1594-1914, 2003
 • Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, 2010
 • Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego, 2010
 • Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architektura mazowiecka, „Biuletyn Historii Sztuki", 57 (1995), nr 3-4, s. 271-282 (artykuł dostępny na: ART-Dok)
 • Przyczynek do biografii Jana de Witte, „Biuletyn Historii Sztuki", 57 (1995), nr 3-4, s. 295-297 (artykuł dostępny na: ART-Dok)

Wszystkie publikacje

Linki zewętrzne