dr Mateusz Grzęda

Dr Mateusz Grzęda ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2014 otrzymał stopień doktora na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka. Od roku 2017 jest adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UJ.Zajmuje się sztuką średniowieczną i renesansową. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z artystycznymi i architektonicznymi formami reprezentacji w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (portret, rzeźba nagrobna, architektura rezydencjonalna), ikonografią władzy oraz teoretycznymi podstawami sztuki późnego średniowiecza i renesansu.

Prowadzi badania w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze NPRH nr 0467/NPRH5/H30/84/2017 pt. „Ikonografia Jagiellonów jako królów Polski i Wielkich Książąt Litewskich oraz członków ich rodzin” realizowanego w Instytucie Historii Sztuki UJ jako część grantu „Epoka Jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia sztuki, historia kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa XIV-XVI wiek” kierowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Stypendysta The Robert Anderson Research Charitable Trust, Fundacji Lanckorońskich, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Wybrane publikacje:

  • Między normą a naturą. Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430), Kraków: Societas Vistulana, 2020 (Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 7, red. Marek Walczak).

    Portret w polityce – polityka portretu. Uwagi o znaczeniu portretu w praktyce władzy Zygmunta I Starego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 82, 2020, nr 1, s. 5-80

    Uwagi o sensie ideowym figury nagrobnej Zygmunta I Starego, w: Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Warszawa 2020, s. 100-123.

    Façade of the House at the Stone Bell in Prague and a new Paradigm of Representation, “Umění”, 65, 2017, nr 3, s. 214-225.

Wszystkie publikacje

Profil na Academia.edu