Dr Agata Dworzak

Ur. 5 marca 1988 w Krakowie, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, historii sztuki oraz mediteraneistyki (Instytut Historii) na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki UJ.

W 2013 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja, wydaną później drukiem jako: FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016). W r. 2018 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy p.t.: Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku napisanej pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja. Od 2016 pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki".

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego w XVIII wieku, rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, rodzinach artystycznych w okresie nowożytnym oraz grafice ornamentalnej, wzornikach i teorii ornamentyki. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. 

Laureatka VI edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury (2013). Stypendystka Kancelarii Rządu Bawarskiego w 2016 roku (pobyt w Würzburgu) i The Robert Anderson Research Charitable Trust (pobyt w Londynie w 2020).

W 2017 roku za książkę FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę z historii sztuki (w kategorii prac publikowanych), przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz Bonum Publicum Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. W 2018 roku ponownie otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę z historii sztuki (tym razem w kategorii prac niepublikowanych) za rozprawę doktorską. W 2019 została wyróżniona w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego osiemnastego wieku. 

W latach 2015-2018 kierownik grantu badawczego p.t. Lwowskie rodziny artystyczne drugiej połowy XVIII stulecia w ramach konkursu Preludium 7 Narodowego Centrum Nauki. Od 2013 roku główny wykonawca w projekcie Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie realizowanego przez dr hab. Andrzeja Betleja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Spis publikacji i linki zewnętrzne:

Spis publikacji

Profil na portalu ResearchGate

Follow me on Academia.edu