dr Aneta Bukowska

Zainteresowania badawcze

 • sztuka późnego antyku i wczesnego średniowiecza w Europie
 • sztuka kręgu karolińsko-ottońskiego
 • archeologia chrześcijańska
 • procesy chrystianizacyjne w obrębie dawnego Cesarstwa Rzymskiego i poza limesem
 • program przestrzenny katedr we wczesnym średniowieczu
 • westwerk, chór zachodni, masyw zachodni - między formą a funkcją
 • badania nad relacjami pomiędzy architekturą sakralną a liturgią
 • sztuka wczesnopiastowska
 • europejska sztuka romańska

Wybrane publikacje

 • Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000, Kraków 2013-2015 [=Studia z historii sztuki średniowiecznej, t. III] (rzeczywista data wydania 2015)

 • Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa [w:] Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, red. A. Różański, Poznań 2017, s. 623-639

 • Some Remarks on the Basilica in Central Europe around the year 1000, "Hortus Artium Medievalium", 24, 2018, s. 282-291.

 • 10th century and circa 1000 in Poland. Traditions of the Research and the Starting Point for CARE Polonia, "Hortus Artium Medievalium", 24, 2018, s. 42-52.

 • Piasten und Ottonen. Archqologische Forschungen zum Beginn des Hochmittelalters in Polen, [w:]  Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, ed. by Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Wien-Köln 2018 [=Forschungen zur Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters, Bd. 3], s. 307-338 [wraz z Sebastianem Ristowem]

 • Die Architektur des Wawels in Krakau unter Kasimir dem Erneuerer und ihe Beziehungen in das Rheinland [w:]  Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, ed. by Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Wien-Köln 2018 [=Forschungen zur Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters, Bd. 3], s. 339-358.​

Profil na portalu Academia.edu