O projekcie

Projekt Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, realizowany był w latach 2012-1017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu była kompleksowa inwentaryzacja i opracowanie witraży powstałych pomiędzy 1800-1945 w kościołach na terenie metropolii krakowskiej i przemyskiej. Projekt stanowi część przedsięwzięcia badawczego pod auspicjami Corpus Vitrearum, międzynarodowej organizacji zajmującej się badaniami nad malarstwem witrażowym. Obecnie dalsze prace nad opracowaniem polskich witraży prowadzone są przez Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych, afiliowane przy Instytucie Historii Sztuki UJ i Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Kierownikiem prokejtu jest prof. dr hab. Wojciecha Bałus

Efektem projektu jest seria wydawnicza pod tym samym tytułem, której redaktorem jest prof. Wojciech Bałus, a także wystawa zdjęć zorganizowana na zamku w Niedzicy.

W ramach projektu powstała także internetowa baza danych z wynikami badań, zawierająca hasła do wszystkich objętych projektem witraży.

Pomimo stosunkowo krótkiego trwania projektu, został on już doceniony przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki podczas LXIII jubileuszowej konferencji SHSu "Ornament i dekoracja dzieła sztuki", prof. dr hab. Wojciech Bałus otrzymał Nagrodę im. prof. Jerzego Łozińskiego, przyznawaną za prace z historii sztuki polskiej z uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Nagroda została przyznana za książkę Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, będącej efektem prowadzonego projektu. 

W przygotowaniu tego monumentalnego dzieła wzięli udział Irena Buchenfeld, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Anna Zeńczak, Hanna Sowińska, Grzegorz Eliasiewicz, Mikołaj Golenia, Paweł Karaszkiewicz, Rafał Ochęduszko i Tomasz Szybisty. W kwerendach prasowych, które zostały wykorzystane w publikacji uczestniczyli także studenci naszego Instytutu.