Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Działalność Instytutu

Personalia

 • 1 października mgr Marek Świdrak został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Ochrony Dóbr Kultury

Wyróżnienia, odznaczenia, nagrody

 • 4 sierpnia czasopismo Instytutu „MODUS. Prace z historii sztuki / Art History Journal" znalazło się na liście czasopism ERIH PLUS (European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences) ogólnodostępnym indeksie czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data.
 • w grudniu niemiecka wersja publikacji Katalog Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska (wyd. 2016) - Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen (wyd. 2020), został uznana przez czasopismo „Kunstchronik” za książkę miesiąca.

Wydarzenia, wykłady, publikacje i konferencje naukowe

 • 10 marca 2020 zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołano wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej, wszelkie konferencje naukowe i imprezy ogólnouniwersyteckie, zawieszono wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników Uniwersytetu, a także zamknięto dla zwiedzających wszystkie ekspozycje Muzeum UJ.
 • 9 października ukazała się książka Mateusza Grzędy pt. Między normą a naturą. Początki portretu w Europie Środkowej (około 1350-1430), jako siódmy tome serii „Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie”.
 • w dniach 9-30 października Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ zorganizowało VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Niedostrzeżone dziedzictwo", obrady toczyły się w formie zdalnej, referaty były rozłożone w blokach i prezentowane w trakcie niemal całego miesiąca.
 • 14 listopada ukazała się książka Marcina Fabiańskiego pt. Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu, jako tom 47. tom serii „Ars Vetus et Nova” pod redakcją naukowa Wojciecha Bałusa.
 • 17 listopada ukazała się publikacja pt. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Ochrona dziedzictwa w XXI wieku. Materiały pokonferencyjne, wydana przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ jako materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło w 2019 roku.
 • 4 grudnia ukazała się książka Marty Smolińskiej (IHS UW), Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku, jako tom 48. tom serii „Ars Vetus et Nova” pod redakcją naukowa Wojciecha Bałusa.
 • 11 grudnia odbyło się w formie zdalnej wręczenie Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego połączone z okolicznościowym wykładem Magdaleny Kunińskiej pt. „My, ludzie Zachodu": kilka słów o historiografii artystycznej Mariana Sokołowskiego. Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2019/2020 otrzymała mgr Wiktoria Tombarkiewicz za pracę zatytułowaną: Katolicka opowieść o narodzie – etnohistoria w przestrzeni sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa. Wyróżnienia przyznano: mgr Natalii Bukowskiej za pracę pt. „Icones et miracula sanctorum Poloniae” — ryciny Giacoma Laura i Marcina Baroniusza w świetle działalności wydawniczej w Rzymie około 1600 roku, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka prof. UJ oraz mgr Gabrieli Gruszczak za pracę: Kościół św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach jako element dziedzictwa sakralnego Małopolski. Dzieje zabytku i problemy jego ochrony, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego. Nagrodę specjalną, ufundowaną ze środków Fundacji Wspierania Kultury IRSA Kapituła przyznała mgr Oleksijowi Rudence za pracę The Classical Reception, Royal Image and Strengthening the King‘s Power in Early Modern Poland (1520–1572), napisaną pod kierunkiem dr hab. Jakuba Niedźwiedzia prof. UJ na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W tym roku w związku z pandemią koronawirusa nie odbyła się uroczystość graduacji absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ z rocznika 2019/2020.
 • 31 grudnia ukazała się książka Doroty Jędruch pt. Blok jako dzieło sztuki. Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji: Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill, jako tom 49. tom serii „Ars Vetus et Nova” pod redakcją naukowa Wojciecha Bałusa.
 • 31 grudnia ukazała się książka Agaty Dworzak pt. Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku, wydana przez Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i Instytut Polonika.
 • z końcem grudnia ukazał się 45. tom „Rocznika Historii Sztuki”, w którym opublikowana zastał druga część materiałów z konferencji zorganizowanej w r. 2018 przez Instytut wraz z Komitetem Nauk o Sztuce PAN pt. Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939. W tomie opublikowano artykuły: Maria Staniszewska, „Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari”. Dekoracje okolicznościowe w spiskich kościołach w listopadzie 1772 r.; Krzysztof Gombin, O wizualizacji konfliktu politycznego z połowy osiemnastego wieku. Sprawa podziału ordynacji ostrogskiej w dekoracjach okazjonalnych; Piotr Ługowski, Reformacka „pompa funebris” Benedykta Roszkowskiego; Janina Dzik, Obrona i legitymizacja katolickiej Europy. Oprawa uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Stanisława Kostki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Agata Dworzak, Osiemnastowieczne uroczystości z udziałem cudownych wizerunków na terenie województwa bełskiego. Zarys problematyki; Marek Walczak, Krzysztof Czyżewski, Oprawa artystyczna uroczystości Bractwa Różańcowego w kościele Dominikanów w Krakowie; Andrzej Betlej, Koronacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele Jezuitów we Lwowie w  r. 1905; Marcin Zgliński, Rok 1933. Oprawa obchodów 400-lecia urodzin Stefana Batorego i 250-lecia Odsieczy Wiedeńskiej na Kresach; Katarzyna Kolendo-Korczak, BOBOLANA 1938 – oprawa uroczystości związanych ze sprowadzeniem do Warszawy relikwii św. Andrzeja Boboli. Pierwsza część materiałów z tej konferencji została opublikowana w 44. tomie „Rocznika Historii Sztuki” (2019).

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Weronika Rostworowska-Kenig, Nekropolia wawelska w I połowie XIX wieku na tle przemian społecznych, historycznych i kulturowych
  • (promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ) Magdalena Garnczarska, Światło i blask. O znaczeniu złota w sztuce bizantyńskiej
  • (promotor dr hab. Marek Walczak, prof. UJ) Adam Spodaryk, Michał Lancz z Kitzingen – frankoński malarz w Krakowie (1507-1523); Joanna Utzig, Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy wieku XIII.
 • Prace magisterskie obronione
  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus): Wiktoria Tombarkiewicz, Katolicka opowieść o narodzie - etnohistoria w przestrzeni sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu; Dominika Rzewnicka, Taksydermia w sztuce nowoczesnej. Analiza zjawiska na przykładzie dzieł A Thousand Years Damiena Hirsta oraz Piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry; Ryszard Paradowski, „Poeta dłuta”. O twórczości Stanisława Horno-Popławskiego; Zuzanna Mortka, Twórczość witrażownicza Stefana Witolda Matejki z okresu jego współpracy z Zakładem Witrażów W. Ekielskiego i A. Tucha oraz Krakowskim Zakładem Witrażów S.G. Żeleński (lata ok. 1904-1914). Malarstwo sakralne
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny): Adam Szczepaniec, Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską początku XVIII wieku; Gabriela Gruszczak, Kościół św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach jako element dziedzictwa sakralnego Małopolski. Dzieje zabytku i problemy jego ochrony; Sara Mazur, Adaptacje zdesakralizowanych kościołów na nowe funkcje użytkowe na przykładzie trzech świątyń w Pawii; Piotr Polak, Galicyjskie drogi żelazne. Problematyka ochrony, ekspozycji i popularyzacji dziedzictwa infrastruktury kolejowej; Anna Nitecka, Miasto Nowe Tychy. Problemy ochrony założenia urbanistycznego; Elżbieta Wojewska, Światło i mrok w malarstwie lombardzkim drugiej połowy XVI i początku XVII wieku a traktaty Giovanniego Paola Lomazza; Agnieszka Omastka, Ochrona dziedzictwa architektury mieszkaniowej PRL. Próba wskazania głównych problemów i wyzwań; Adrianna Wojas, Re-interpretacja wzornictwa przemysłowego jako nośnik dziedzictwa kulturowego; Dominika Erdon, Teatr tańca i próby ochrony jego dorobku i dziedzictwa
  • (promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ): Anna Bieniara-Remiasz, Wyposażenie liturgiczne kościołów wczesnośredniowiecznych w Polsce na tle europejskim; Justyna Niedziałkowska, Rekonstrukcja gotyckich kościołów na ziemiach polskich po II wojnie światowej na przykładzie wybranych kościołów Wrocławia; Bartłomiej Makowiecki, Problem tak zwanej sali o 24 słupach na Wawelu. Dzieje badań i interpretacji.
  • (promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ): Dorota Zaprzalska, Przedstawienia ikon w malarstwie bizantyńskim
  • (promotor prof. dr hab. Andrzej Szczerski): Faustyna Noras, Piękne i użyteczne - architektura i wnętrza Arts and Crafts na Wyspach Brytyjskich. Projekt wystawy; Anna Libera, Zupa z wkładką, czyli ceramika na potrzeby zbiorowego żywienia w latach 50. i 60. w PRL. Projekt wystawy; Agnieszka Tybur, „Miasto-tygiel, miasto-paradoks”. Nowe Jastrzębie-Zdrój w czasach PRL. Projekt wystawy; Agnieszka Welner-Exner, Krakowski Ruczaj instrukcja obsługi - projekt wystawy; Anna Kaczmarczyk, Quanta rariora tanta meliora– projekt dostępnej ekspozycji na podstawie zbiorów cesarza Rudolfa II; Joanna Wężyk, Projekt Muzeum Polskiego Performance’u; Agnieszka Ogrodnik, Moda i tekstylia w Związku Radzieckim w latach 1921-1928. Teoria i praktyka; Melisa Podgórny, Współczesny „mebel otwarty” - między przedmiotem użytkowym a dziełem sztuki; Magdalena Wilk, Zbigniew Herbert - „sprawozdawca z wystaw, trochę malarz amator, ale naprawdę dyletant” - projekt wystawy; Vera Zalutskaya, Wizerunki młodzieży we współczesnej sztuce krajów Europy Środkowo-Wschodniej; Alicja Francikowska, Pracownia artystyczna w przestrzeni muzealnej projekt wystawy „(nie)pokoje” Andrzeja Wróblewskiego.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak, prof. UJ): Natalia Bukowska, „Icones et miracula sanctorum Poloniae“— ryciny Giacoma Laura i Marcina Baroniusza w świetle działalności wydawniczej w Rzymie ok. 1600 r.; Piotr Knapik, Sklepienia gotyckie w Krakowie w latach ok. 1500-1570.
  • (promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ): Anna Tłuczkiewicz, Malarstwo sztalugowe Włodzimierza Tetmajera; Maja Kolankowska, Kurs i Wydział Architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1914-1939; Gabriela Wrona, Pantaleon Szyndler - problemy twórczości.

Opracował Andrzej Betlej

Personalia

 • dr Michał Kurzej uzyskał stopień doktora habilitowanego.
 • dr hab. Andrzej Betlej, Teresa Rodzińska-Chorąży, Małgorzata Smorąg Różycka, Marek Walczak zostali zatrudnieni na stanowiskach profesorów uczelni.
 • 15 września dr Karolina Mroziewicz zakończyła realizację w Instytucie projektu w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Fuga”.
 • 15 września dr Mikołaj Getka-Kenig zakończył realizację w Instytucie projektu w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Fuga”.
 • 30 września prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz przeszedł na emeryturę.
 • 1 października mgr Weronika Grzesiak została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej.
 •  1 października dr hab. Andrzej Szczerski został kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej.
 •  12 grudnia dr hab. Andrzej Szczerski otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Wyróżnienia, odznaczenia, nagrody

 • 24 stycznia dr hab. Andrzej Betlej został wybrany Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.
 • 25 stycznia podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów dr hab. Andrzej Betlej został wybrany Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki na kadencję 2019-2021.
 • 18 maja mgr Elżbieta Musialik otrzymała wyróżnienie w III Konkursie im. Profesora Mieczysława Zlata za prace młodych badaczy z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu ze szczególnym uwzględnieniem Śląska przyznawaną przez Fundację im. Profesora Mieczysława Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, za pracę magisterską pt. Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka.
 • 11 października dr hab. Andrzej Betlej został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.
 • 27 listopada dr Agata Dworzak została wyróżniona przez Kapitułę „Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego osiemnastego wieku” za rozprawę pt. Działalność Polejowskich – lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja.

 

Wydarzenia, wykłady, publikacje i konferencje naukowe

 

 • W styczniu ukazała się książka Agaty Dworzak Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, jako ósmy tom serii „Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku” pod redakcją Andrzeja Betleja.
 • Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Fundacją im. Zofii i Jana Włodków organizowali cykl interdyscyplinarnych wykładów poświęconych szeroko pojętemu zagadnieniu proweniencji dzieł sztuki i zabytków kultury materialnej pod nazwą „Teoria i praktyka badań proweniencyjnych” . W ramach cyklu wykłady wygłosili: dr hab. Ewa Manikowska, prof. IS PAN, Tożsamość muzeum (21 marca); dr Monika Kuhnke (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Restytucja dzieł sztuki do Polski po II wojnie światowej. Mity i fakty (4 kwietnia); dr Andrzej Jakubowski (Instytut Nauk Politycznych PAN), Znaczenie etycznych reguł obrotu dobrami kultury dla światowego bezpieczeństwa i pokoju (25 kwietnia); dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), Proweniencyjna Grupa Robocza i jej działalność (16 maja); dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), Grabież – dewastacja – dyslokacja. Ziemiańskie kolekcje sztuki i ich losy w wyniku II wojny światowej (6 czerwca); Maria Romanowska-Zadrożna (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków), Wybrane aspekty badań proweniencyjnych (18 listopada); Andrzej Dybczak i Jacek Kukuczka (Muzeum Etnograficzne w Krakowie), Niezadane pytania, zgubione odpowiedzi. Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie (23 stycznia 2020).
 • 12–13 kwietnia Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ zorganizowało jubileuszową V Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Ochrona dziedzictwa w XXI wieku".
 • w kwietniu ukazała się książka ks. kan. Antoniego Cząstki, Romana Chyły, Agaty Dworzak, Marcina Gruszczyńskiego, Eweliny Dziopak-Gruszczyńskiej, Moniki Bajki zatytułowana Trójca pod Zawichostem – na królewskim szlaku: historia kościoła i prace konserwatorskie, Zawichost 2019.
 • 23–25 maja Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowali międzynarodową sesję naukową pt. "Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History". W konferencji udział wzięli: Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński), Introduction. Iconologies – a Few Impressions; Claudia Wedepohl (The Warburg Institute, University of London), Impresas, Devices, Emblems and Types. Prolegomena for Aby Warburg’s „Ikonologie”; Altti Kuusamo (University of Turku), Warburg’s Ladies: What Aby Warburg didn’t want to see? „Accessories in Motion” and Warburg’s Exclusion of the mid-16th Century Imagery: The Fate of Ninfa; Stepan Veneyan (Department of History of Lomonosov Moscow State University), Iconological Diagrammatics. Does Sophrosyne Need an Atlas?; Elisabeth Sears (University of Michigan), G.J. Hoogewerff on „Iconologie et son Importance”; Hans C. Hönes (Leo Baeck Institute London), Metamorphoses of a Method in British Exile; Robert Pawlik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Political Iconology of Ernst H. Kantorowicz; Matthew Rampley (Masaryk University, Brno), Iconologies Prehistoric and Modern. On Naturalistic Theories of the Image; Nuria Jetter, Unknown Premises of Iconology? A Critical Reexamination of Panofsky’s Attempt to Deal with the Problem of Historicity; Michael Ann Holly (Clark Art Institute), Iconology’s Shadow; Ute Engel (Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), „Imperial Style“ or the „Content” of Architecture. Concepts of Architectural Iconography of the 1930s and 1940s and Their Afterlife; Peter Kurmann (Université de Fribourg), Sedlmayr’s „Structural Analysis” of the Gothic Cathedral – an Iconological Study?; Elizabeth Pastan (Emory University), Returning to „Gothic Architecture and Scholasticism”. A Reconsideration of the Rose Window; Heinrich Dilly (The Martin Luther University of Halle-Wittenberg), Helga Sciurie, Friedrich Möbius and the Jena Arbeitskreis für Ikonologie und Ikonographie in the German Democratic Republic; Milena Bartlová (Academy of Arts, Architecture and Design, Prague), The Prague School of Marxist Iconology; Marina Dmitrieva (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe, Leipzig), Iconology in the Art-Historical Discourse in the Soviet Union in the 1960s and 1970s. Mikhail Liebmann and Mikhail Sokolov; Krista Kodres (University of Tallinn), „Sneaking in”. Iconology and the Discursive Reconstruction of Soviet Estonian Art History; Marina Vicelja (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka), Iconology – a Method or a Discipline? Art History Perspectives in South-East Europe; Ada Hajdu, Mihnea Mihail (New Europe College – Institute for Advanced Studies, Bucharest), The Absence of Iconology in Romania. A Possible Answer; Keith Moxey (Barnard College Columbia University), Iconology’s Temporality; Magdalena Kunińska (Uniwersytet Jagielloński), Zofia Ameisenowa, W. Heckscher and the „Genesis of Iconology” (Bonn 1964); Ryszard Kasperowicz (Uniwersytet Warszawski), From Iconology to the Aesthetics of Image – on Jan Białostocki’s Attitude towards Iconology; Monika Leisch-Kiesl (Faculty of Philosophy and Art History, KU Private University Linz), Evoking a Sign / Perceiving an Image. Warburg / Panofsky – Imdahl / Boehm – and Afterwards; Sascha Freyberg (ERC Early Modern Cosmology, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia), Morphological Principles of Iconology.
 • w sierpniu ukazał się Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900 pod redakcją Wojciecha Walanusa, przygotowany w ramach projektu badawczego „Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu”, realizowanego przez dr. Wojciecha Walanusa, a finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
 • 19–20 września Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowali konferencję naukową pt. "Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności". W konferencji udział wzięli: Michał Mencfel (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pamiątka sentymentalna. Pojęcie i praktyka około roku 1800; Tomasz F. de Rosset (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kolekcja artystyczna jako narzędzie ideologii i polityki Czartoryskich w epoce rozbiorów; Paweł Ignaczak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Prywatna rozrywka czy patriotyczny obowiązek?; Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pomiędzy inwentarzem a przewodnikiem. Izabeli Czartoryskiej poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach; Agnieszka Whelan (Old Dominion University Norfolk), W cieniu puławskich drzew. Ogrody i krajobrazy w kręgu Czartoryskich; Mikołaj Getka-Kenig (Uniwersytet Jagielloński), Mecenat Czartoryskich  i recepcja antyku w kręgu puławskim na przełomie XVIII i XIX wieku; Paulina Chełmecka (Muzeum Narodowe w Krakowie), Aleksander Orłowski i Czartoryscy; Beata Biedrońska-Słotowa, Kobierce perskie tzw. polskie – szczególny rodzaj mecenatu rodziny Czartoryskich; Anna Bednarek (Muzeum Krakowa), Wojciech Walanus (Uniwersytet Jagielloński), Fotografia jako narzędzie popularyzacji i dokumentacji zbiorów Czartoryskich w XIX wieku; Katarzyna Mikocka-Rachubowa (Instytut Sztuki PAN), Księcia Czartoryskiego zakupy rzeźb w Rzymie (1800–1801); Jerzy Żmudziński, Dlaczego Czartoryscy zbierali włoską rzeźbę renesansową? Kolekcje w Krakowie i Gołuchowie na tle podobnych zbiorów arystokracji polskiej. Motywacje i konteksty; Kamila Kłudkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Katalogi kolekcji gołuchowskich Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej – mecenat naukowy czy strategia kolekcjonera drugiej połowy XIX wieku; Izabella Wiercińska, Szkatuła z miniaturami portretowymi ordynatowej Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (1830–1899) jako wyraz artystycznych upodobań, znaczenia więzi rodzinnych i oznaki rodowego prestiżu; Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Wpływ Ludwika Krasińskiego i Marii Ludwiki Czartoryskiej na kształtowanie architektury Ojcowa; Agnieszka Woźniak-Wieczorek, Kolekcja dzieł sztuki książąt Czartoryskich tak zwana pełkińska / z Weinhaul; Agnieszka Widacka (Muzeum Narodowe w Krakowie), U progu nowoczesności. Muzeum Książąt Czartoryskich w międzywojniu.
 • 7 października ukazała się publikacja pt. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – granice dziedzictwa, wydana przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ jako materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło w 2018 roku.
 • 13 października ukazała się książka Andrzeja Betleja, Agaty Dworzak, Piotra Jamskiego, Magdaleny Kunińskiej, Róży Książek-Czerwińskiej, Jolanty Pollesch (przy współpracy Bartłomieja Makowieckiego i Julianny Karp) zatytułowana Zapomniane dziedzictwo. Zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka jest wynikiem projektu badawczego pt. "Zapomniane dziedzictwo. Zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja", realizowanego w latach 2014-2019 w naszym Instytucie pod kierownictwem dr. hab. Andrzeja Betleja, a sfinansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
 • w październiku w edycji Konkursu im. Jana Długosza na książki naukowe z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki w roku 2019 wśród 10 finalistów znalazły się książki pracowników Instytutu: Andrzeja Szczerskiego (Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Kraków 2018) oraz Michała Kurzeja (Depingere fas est. Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor, Kraków 2018).
 • 31 października ukazała się książka prof. Piotra Krasnego pt. Figures of Presence and Absence. An Introduction to the French Dispute about Sacred Images and the Role of Art in the Life of the Church in the Early Modern Period, wydana przez Wydawnictwo Schnell & Steiner.
 • 20–21 listopada Instytut Historii Sztuki wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. "What’s new? Revisiting New Museology 30 Years Later".
 • 6 grudnia Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2018/2019 otrzymał Jan Kozakowski za pracę pt. Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ. Wyróżnienia przyznano: Joannie Kazubowskiej, za pracę Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591–ok. 1647), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki UJ oraz Joannie Tochman za pracę Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki UJ.
 • 6 grudnia odbyła się uroczystość graduacji absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ z rocznika 2018/2019.
 • z końcem grudnia ukazał się czterdziesty czwarty tom „Rocznika Historii Sztuki”, w którym opublikowana zastał pierwsza część materiałów z konferencji zorganizowanej w r. 2018 przez Instytut wraz z Komitetem Nauk o Sztuce PAN pt. "Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939". W tomie opublikowano artykuły: Karolina Mroziewicz, Pamięć o wjeździe Zygmunta III do Krakowa (1587) i problem reprezentacji oprawy artystycznej uroczystości w przekazach drukowanych w XVI i XVII wieku; Renata Sulewska, Warszawskie uroczystości pogrzebowe królów i ich rodzin w XVI i XVII wieku. Ceremoniał, przestrzeń, oprawa plastyczna; Hanna Osiecka-Samsonowicz, „Z wielką pompą do nieba” – pogrzebowe „Theatrum” w Rzeczypospolitej w XVIII wieku; Magdalena M. Olszewska, Dni Galowe i inne rocznice oraz oficjalne podróże Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795); Ks. Szymon Tracz, Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji krakowskiej do 1783 roku. Druga część materiałów z tej konferencji zostanie opublikowana w czterdziestym piątym tomie „Rocznika Historii Sztuki” (2020).

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (promotor dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ) Aleksander Stankiewicz, Krzysztof Bonadura Starszy – architekt XVII wieku.
  •  (promotor prof. Piotr Krasny) Julia Czapla, Ilustracja w zoologicznych kompendiach epoki nowożytnej.
  •  (promotor prof. dr hab. Jacek Purchla, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) Joanna Kołodziej, Panorama miasta historycznego. Krakowski poligon doświadczeń.
 • Prace magisterskie obronione
  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Gabriela Citko, Cztery monumentalne sgraffita z lat 30. XX wieku na elewacjach krakowskich kamienic; Joanna Tochman, Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce.
  • (promotor dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ) Zuzanna Stańska, Muzealne projekty technologiczne służące do komunikacji ze zwiedzającymi w czasie rzeczywistym.
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Jan Kozakowski, Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony u progu XXI wieku; Jadwiga Kolasińska, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym w miastach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w kontekście partycypacji społecznej i odnowy urbanistycznej przestrzeni miejskich; Magdalena Krzywoń, Monumentalizacja zabytkowych cmentarzy we Włoszech i w Polsce; Daniel Janczur-Lipiński, Sekretera. Forma, funkcja, dekoracja; Julianna Karp, Wprowadzenie do problemu ukazywania modlitwy świętych w sztuce nowożytnej; Agnieszka Turek, Problem restytucji ogrodów nowożytnych przy polskich rezydencjach. Między rekonstrukcją a kreacją; Paulina Opieka, Orientalny łęk w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli o siodle z dwiema kulami; Anna Juraszek, Kreacja i odbudowa katedr na Ziemiach Odzyskanych a problem kształtowania narodowej tożsamości tego obszaru; Ewelina Śmigiel, Odbudowa kościołów warszawskich po II Wojnie Światowej jako działanie zmierzające do określenia roli Kościoła w PRL-u.
  • (promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ) Aleksandra Trela, Problem ochrony i adaptacji zabytkowych budynków więziennych; Olga Novokrechshenova, Teatrum mundi. Wybrane zagadnienia ochrony dziedzictwa teatralnego w Europie; Michalina Bujas, Ochrona dziedzictwa architektonicznego Katowic 2. połowy XX wieku; Karolina Przybył, Kościół św. Andrzeja w Krakowie i dziedzictwo zgromadzenia Panien Klarysek. Koncepcja muzeum na tle wybranych muzeów klasztornych w Polsce.
  • (promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ) Ewelina Cwetkow, Wyobrażenie Mandylionu w ikonach XV–pierwszej połowy XVIII wieku z diecezji przemyskiej.
  • (promotor prof. dr hab. Andrzej Szczerski) Joanna Terpińska, Rekonstrukcje wystaw we współczesnej praktyce kuratorskiej; Patrycja Budzyk, Polska w obiektywie zagranicznych fotografów 1930–2000. Projekt wystawy „POLSKA ZOBACZONA”; Michał Szarek, Artyści polscy w kręgu Secesji Wiedeńskiej 1897–1919. Projekt wystawy; Alicja Maciejewska, Ornament to nie zbrodnia. Współczesny tatuaż z perspektywy historii sztuki. Projekt wystawy; Paulina Darłak, Geografia i polityka międzynarodowych wystaw w CBWA „Zachęta” w dekadzie lat 70. XX wieku; Zuzanna Żydek, Devotio moderna. Sztuka i pobożność kobiet. Projekt wystawy.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak, prof. UJ) Joanna Kazubowska, Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591–ok. 1647).
 • Przewody doktorskie otwarte
  • (promotor dr hab. Maria Hussakowska), Aleksander Włodyka, Grupy fotograficzne związane ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski.
  • (promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ) Małgorzata Godek, Estetyczne przekształcenia zabytkowych malowideł ściennych jako problem historii sztuki i konserwacji; Monika Kamińska, Bazylika na ziemiach polskich do końca XII wieku. Inspiracje formalne i stylistyczne.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak, prof. UJ) Barbara Świadek, Nagrobki pulpitowe – z dziejów komemoracji zmarłych w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim; Wojciech Sowała, Przedstawienia głowy Jana Chrzciciela na misie w Polsce. Forma, funkcja, znaczenie; Justyna Kamińska, Architektura zespołu klasztornego dominikanów pw. św. Jakuba w Sandomierzu od roku 1226 do końca XV wieku; Joanna Utzig, Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy wieku XIII; Masza Sitek, Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce.

Opracował Andrzej Betlej

Personalia

 • 28 lutego mgr inż. Michał Śmidowicz, wieloletni pracownik Pracowni Fotograficznej i Sekretariatu Instytutu, przeszedł na emeryturę.
 • 1 marca Anna Radwan została zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. obsługi studentów w Sekretariacie Instytutu.
 • 31 marca mgr Julia Chyra, wieloletnia pracownica sekretariatu Instytutu, przeszła na emeryturę.
 • 1 kwietnia Edyta Zborowska-Kopacz została zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. obsługi studentów w Sekretariacie Instytutu.
 • 30 września prof. dr hab. Jan K. Ostrowski przeszedł na emeryturę.
 • 1 października dr Dorota Jędruch została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej.
 • 1 października dr Dobrosława Horzela została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej.

Wyróżnienia, odznaczenia, nagrody

 • 25 maja mgr Julia Chyra została odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa, wyróżnienie wręczono podczas spotkania pożegnalnego w Instytucie 19 czerwca.
 • 1 września prof. dr hab. Jan K. Ostrowski objął stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności.
 • 22 listopada dr Agata Dworzak została laureatką LXIII Konkursu im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe młodych historyków sztuki w kategorii prac niepublikowanych za rozprawę doktorską pt. Działalność Polejowskich – lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja.
 • 22 listopada dr Dobrosława Horzela została laureatką Nagrody im. prof. dr. Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym, przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, za współautorstwo książki: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau. Mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen, Bd. I,1), Kraków 2018.
 • 14 grudnia prof. dr hab. Jan K. Ostrowski został odznaczony przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Złotym Medalem „Plus ratio quam vis” – najwyższym odznaczeniem uniwersyteckim, nadanym w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę i postawę uosabiającą wartości uniwersyteckie.

Wydarzenia, wykłady, publikacje i konferencje naukowe:

 • 10 stycznia prof. Megan Luke (University of Southern California, Freie Universität Berlin) wygłosiła wykład gościnny pt. Photoplastik: Episodes in the History of the 3D Replica. Wykład został zorganizowany w ramach projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej MISTRZ: DeMATERIALIZATIONS in Art and Art-Historical Discourse in the 20th Century prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa.
 • 23 stycznia ukazała się książka Kraków 1940. Kampania fotograficzna Staatliche Bildstelle jako trzeci tom serii „Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ” pod redakcją Wojciecha Walanusa.
 • 23 stycznia ukazała się książka Mikołaja Getki-Keniga, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830 jako czterdziesty piąty tom serii „Ars vetus et nova” pod redakcją Wojciecha Bałusa.
 • 26 stycznia Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademicki 2016/2017 otrzymała mgr Sonia Bała za pracę Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka. Wyróżnienia otrzymali mgr Wojciech Sowała za pracę Skarbiec kolegiaty skalbmierskiej, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja, oraz mgr Klaudia Sułkowska-Palus za pracę Życie i twórczość malarza krakowskiego Kazimierza Mołodzińskiego, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację wspierana kultury „IRSA” otrzymał mgr Mirosław Płonka za pracę „Finis theatri sacri?” Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krasnego.
 • 26 stycznia odbyła się uroczystość graduacji absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ z rocznika 2016/2017.
 • 28 stycznia ukazała się publikacja pokonferencyjna Działalność fundacyjna biskupów krakowskich pod redakcją Marka Walczaka.
 • 4 kwietnia prof. Sebastian Ristow (Uniwersytet w Kolonii), wygłosił gościnny wykład pt. Cologne and Aachen between Late Antique and Early Medieval Times. Archaeological Research on the Architecture.
 • 6–7 kwietnia odbył się w Instytucie „IV Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów”, zorganizowany przez Doktorantów naszego Instytutu.
 • 11 kwietnia, w ramach serii „Klasycy teorii i historii sztuki”, której redaktorem jest prof. Wojciech Bałus, ukazała się książka Mariana Minicha O nowy typ muzeów sztuki pod redakcją Pawła Brożyńskiego i Magdaleny Kunińskiej.
 • 20–21 kwietnia odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa" organizowana przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ.
 • 25 kwietnia odbyła się uroczysta inauguracja Międzywydziałowego Centrum Badań Witrażowych, połączona z promocją dwóch ostatnich tomów Korpusu witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej (diecezja tarnowska i kielecka).
 • 25 kwietnia podczas inauguracji MCBW Sarah Brown (University of York i York Glaziers Trust) wygłosiła gościnny wykład The Art of Collaboration: The conservation of York Minster’s Great East Window 2011–2017.
 • 24 maja odbyła się promocja książki Jakuba Adamskiego pt. Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju.
 • 6–8 czerwca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się współorganizowana przez Instytut interdyscyplinarna konferencja naukowa "Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w Polsce w średniowieczu i czasach nowożytnych".
 • 9 czerwca ukazała się książka Rafała Nestorowa Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych jako siódmy tom serii „Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku” pod redakcją Andrzeja Betleja.
 • 25 czerwca ukazała się książka Lecha Kalinowskiego, Heleny Małkiewiczówny, Dobrosławy Horzeli, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau jako pierwszy tom serii „Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen” (promocja książki odbyła się 18 lipca w Instytucie).
 • 11–12 października odbyła się w Instytucie ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939", współorganizowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN. Referaty wygłosili: Alicja Wawryniuk (Freie Universität Berlin), Fresk „Zwiastowanie” i „Ukrzyżowanie“ w krakowskich krużgankach franciszkańskich jako kult Maryi i jego adaptacja we włoskich uroczystościach franciszkańskich; Oskar J. Rojewski (Univeristat Jaume I, Hiszpania), Adaptacja rytuału burgundzkiego w trakcie uroczystości weselnych ostatnich Jagiellonów; Karolina Mroziewicz (Instytut Historii Sztuki UJ), Pamięć o wjeździe Zygmunta III do Krakowa (1587) w świetle gazet ulotnych i druków okazjonalnych. Problem reprezentacji oprawy artystycznej w przekazie drukowanym; Renata Sulewska (Instytut Historii Sztuki UW), Warszawskie uroczystości pogrzebowe królów i członków rodziny królewskiej – miejsca i oprawa; Anna Markiewicz (Instytut Historii UJ), Mars Polonicus. Wokół paryskich dysput braci Jabłonowskich z 1686 roku; Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN), „Z wielką pompą do nieba” – pogrzebowe „Theatrum” w Rzeczypospolitej w końcu XVII i w XVIII wieku; Piotr Ługowski (Instytut POLONIKA), Reformacka „pompa funebris” Benedykta Roszkowskiego; Janina Dzik (Kraków), Obrona i legitymizacja katolickiej Europy. Oprawa uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Stanisława Kostki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Szymon Tracz (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP2), Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji krakowskiej do roku 1783; Justyna Gałuszka (Instytut Historii UJ), „Nie ku chwale swej, ale ku chwale Bożej i ku ludzkiej wiecznej pamięci”. Triumfy wojskowe Jana Karola Chodkiewicza (1605) i Stanisława Żółkiewskiego (1611); Krzysztof Gombin (Instytut Historii Sztuki KUL), O wizualizacji konfliktu politycznego z połowy osiemnastego wieku. Sprawa podziału ordynacji ostrogskiej w dekoracjach okazjonalnych; Agata Dworzak (Instytut Historii Sztuki UJ), Osiemnastowieczne uroczystości z udziałem cudownych obrazów na terenie województwa bełskiego. Zarys problematyki; Maria Staniszewska (Instytut Historii Sztuki UJ), „Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari”. Dekoracje okolicznościowe w spiskich kościołach w listopadzie 1772 r.; Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ), Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Oprawa artystyczna uroczystości Bractwa Różańcowego w kościele Dominikanów w Krakowie; Magdalena Olszewska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dni Galowe, inne rocznice i oficjalne podróże Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795); Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Sztuki UJ), Architektura okazjonalna jako narzędzie ideologiczne w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim i Wolnym Mieście Krakowie, 1807–1830; Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), Koronacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele Jezuitów we Lwowie w r. 1905; Marcin Zgliński (Instytut Sztuki PAN), Rok 1933. Oprawa obchodów 400-lecia urodzin Stefana Batorego i 250-lecia Odsieczy Wiedeńskiej na Kresach; Katarzyna Kolendo-Korczak (Instytut Sztuki PAN), BOBOLANA 1938 – oprawa uroczystości związanych ze sprowadzeniem do Warszawy relikwii św. Andrzeja Boboli.
 • 23 października ukazała się książka DeMATERIALISATIONS in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century. Proceedings of a conference held in Tomaszowice on 14–16 May 2017, pod redakcją Wojciecha Bałusa i Magdaleny Kunińskiej. Są to materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w 2017 roku, publikacja została wydana w ramach projektu „MISTRZ”, realizowanego przez prof. Wojciecha Bałusa, przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
 • 8–10 listopada odbyła się w Instytucie międzynarodowa konferencja naukowa "Historic ruins – protection, use, management", współorganizowana przez Politechnikę Lubelską, PKN ICOMOS, Komisję Urbanistyki i Architektury PAN. Referaty wygłosili: Michael Turner (Israel), Reconstructing the ruin; Piotr Krasny (Poland), Ruins of sacred buildings: ideological message and problems of its preservation; Ingrid Turisová, Peter Andráš, Pavol Midula, Ján Spišiak (Slovakia), The integrated natural sciences approaches to the protection of medieval ruins; Jacek Dąbrowski, M. Walczak (Poland), Perception of industrial heritage. Just ruined buildings or already ruins?; Bogusław Szmygin and Polish Team of RUINS project (Poland), Historic ruins protection – Methodological Issues; Silvia Soldano, Patrizia Borlizzi, Antonino Frenda (Italy), Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins. RUINS’ tools & guideline; Anna Vanova (Slovakia), Management of ruins via marketing places approach; Dario Bertocchi, Camilla Ferri, Raffaella Lioce (Italy), Assessing perception of cultural heritage value and use expectations for historical ruins management; Waldemar J. Affelt (Poland), Postindustrial ruin in Japan: significance, aesthetics and reuse; Ádám Arnóth (Hungary), What to do with a ruin? Architectural solutions – older and recent cases in Hungary; Sergio Calò (Italy), Site management, governance and risk management; Martin Miňo (Slovakia), The Issues Concerning Technology, Tourism, And Funding By Conservation Of Ruins And Their Protection On The Examples From Slovakia; Eugenio Tamburrino (Italy), Participative policies and practices in Historic Ruins management: an overlook from Italy; Andrzej Siwek (Poland), Historical ruins – between conservation doctrine and social acceptance; Nika Cohen (Croatia), Example of Good practice of re-use and management of Historical Ruin; Antonino Frenda (Italy), RUINS: LIVING HERITAGE Conservation, Restoration, Enhancement; Tajana Pleše (Croatia), In search of optimal management modus operandi for curated ruins; Dagmara Majerová, Jana Jaďuďová (Slovakia), Connectivity of local community to cultural heritage (on example of the Slovak village Bzovik); Bartosz Szostak and Polish Team of RUINS project (Poland), Historical Ruin Technical Sheet – a structured set of technical information; Jan Valek, PhD, Olga Skružná, Petr Kozlovcev, Josef Jiroušek (Czech Republic), Mortar for Conservation of Ruins – Material and Technological Copy of the Original; Iveta Marková (Slovakia), Fire risk assessment of Bzovik Castle; Jakub Novotný, Dita Machová (Czech Republic), Information panels and scenic illumination as important elements of ruin presentation; Ivan Murin, Ivan Souček (Slovakia), The Generation Transmission and Sustainability of Heritage Values in Local Communities. An Example of Ruins Value Research in Bzovik; Rok Poles (Slovenia), The Šalek castle ruins (Velenje, Slovenia) – identifying the possibilities to develop on different scales (detail, architecture, landscape); Zuzana Klasová (Slovakia), Introduction to restore problems of Bzovík Monastery; Nika Cohen (Croatia), Church of st. Stosija in Puntamika, Zadar – Example of early medieval re-use of roman cistern; Jiří Bláha, Jaroslav Buzek (Czech Republic), A torso of the stone base of a pole for popinjay shooting in Chribska, its survey and documentation.
 • 8 grudnia ukazała się książka Andrzeja Szczerskiego Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku.
 • 14 grudnia Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną w roku akademickim 2017/2018 otrzymała mgr Justyna Słowik za pracę Analiza Apostolosu Oct. gr. 13 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Łukasza Grotowskiego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Wyróżnienia zostały przyznane: mgr Dominice Corze za pracę Problematyka działalności artystycznej Williama Pethera (1738–1821) na tle nowożytnej grafiki reprodukcyjnej w Anglii, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII; mgr Oldze Kolber za pracę Gotycka mikroarchitektura w Małopolsce, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Elżbiecie Musialik za pracę Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację wspierania kultury „IRSA” otrzymał Piotr Józef Janowski za pracę Pałac królewski w Łobzowie w okresie nowożytnym. Architektura, funkcje dworskie i gospodarcze, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII.
 • 14 grudnia odbyła się uroczysta graduacja absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ z rocznika 2017/2018.

Granty, stypendia

 • prof. dr hab. Piotr Krasny otrzymał grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację projektu "Przetłumaczenie, opracowanie naukowe i wydanie krytyczne „Instrukcji budowania i wyposażania kościołów” Karola Boromeusza".
 • prof. dr hab. Wojciech Bałus otrzymał grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację projektu "Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej".

Prace doktorskie i magisterskie:

 • Prace doktorskie obronione
  • (promotor dr hab. Andrzej Betlej) Agata Dworzak, Działalność Polejowskich – lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku.
  • (promotor prof. dr hab. Marcin Fabiański) Anna Lebensztejn, „Rozkoszne widoki” czy „dzikie krainy”? Pejzaż w europejskim piśmiennictwie o sztuce od XV do początku XVIII wieku.
  • (promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Krzysztof Jurecki, Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego; Marta Lisok, Niewizualne dzieła sztuki polskiej przełomu XX i XXI wieku a technicyzacja doświadczenia.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak) Piotr Pajor, Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji królestwa Polskiego 1243–1370; Štefan Valášek, Średniowieczne malowidła ścienne w prezbiterium kościoła Wszystkich Świętych w Ludrovej-Kúte. Ikonografia-funkcja-styl.
 • Prace magisterskie obronione

  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Judyta Dąbrowska, Józef Łepkowski: ikonografia chrześcijańska, symbolika i historia sztuki.
  • (promotor dr hab. Andrzej Betlej) Katarzyna Chrzanowska, Twórczość krakowskiego malarza Łukasza Orłowskiego.
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Oliwia Matuszewska, Werdiury fundacji biskupa Andrzeja Trzebickiego w katedrze krakowskiej na Wawelu a problem ukazywania pejzażu we wnętrzu sakralnym w epoce nowożytnej; Sara Dąbrowska, Luterańskie kościoły tolerancyjne na Śląsku Cieszyńskim (1782–1852) wobec tradycyjnych rozwiązań architektury protestanckiej w monarchii habsburskiej; Józefina Pęzioł, Restytucja sanktuariów w województwie lubelskim w latach 1915–1939. Problemy konserwatorskie i związane z ochroną dziedzictwa duchowego; Beibei Song, “Tiger” in European Art from 14th to 18th Century: Symbol of Cultural and Art Communication between Europe and China; Helena Żurawska, Nowożytne stajnie rezydencjonalne jako budynki o podwójnej funkcji: reprezentacyjnej oraz gospodarczej; Agnieszka Wierzba, Problem ochrony architektury powojennego modernizmu w Polsce; Monika Śmiarowska, Kościoły wzniesione w archidiakonacie brzeskim w ostatniej ćwierci wieku XVIII a problem wpływu katolickiego oświecenia na sztukę sakralną w Polsce; Weronika Nowak, Fabrica Ecclesiae Imbramovicensis. Dzieje odbudowy kościoła i klasztoru sióstr norbertanek w Imbramowicach w świetle źródeł archiwalnych.
  • (promotor da hab. Małgorzata Smorag Różycka) Ewelina Cwetkow, Wyobrażenie Mandylionu w ikonach XV – pierwszej połowy XVIII wieku z diecezji przemyskiej.
  • (promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Marcelina Palińska, Między łyżką a widelcem. Dziewiętnastowieczna zastawa stołowa. Projekt wystawy; Magdalena Czaplińska, Modernizacja budownictwa wielkopłytowego w byłej NRD po 1990 r.; Katarzyna Gołąb, Fotografia mody w PRL w latach siedemdziesiątych; Katarzyna Kurtek, Polska ceramika po 2000 roku; Edyta Wyżga, Wystawa „PHASES” w krakowskiej Galerii Krzysztofory w 1959 roku – rekonstrukcja. Projekt wystawy.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak) Weronika Frodyma, Reprezentacja władzy Viscontich w mediolańskim malarstwie książkowym XIV i XV wieku; Elżbieta Musialik, Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich.
 • Przewody doktorskie otwarte
  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Jan Cieślak, Rzemiosło, technologia, cybernetyka. Sztuka wobec techniki po 1945 roku w Polsce; Kamila Twardowska, Wacław Krzyżanowski (1881–1954): architekt, krytyk architektury, pedagog.
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Elżbieta Kozdęba-Łojek, Między nauką a sztuką. Ryciny kwiatowe Jeremiasza Falcka na tle rozwoju nowożytnych florilegiów przyrodniczych.
  • (promotor prof. dr hab. Jacek Purchla, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK) Joanna Kołodziej, Panorama miasta historycznego. Krakowski poligon doświadczeń.
  • (promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży) Magdalena Młodawska, Władysław Łuszczkiewicz i jego działalność naukowo-dydaktyczna w kontekście studiów nad sztuką średniowieczną.
  • (promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anita Kunikowka, Recepcja stylu neobizantyńskiego w architekturze cerkiewnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; Magdalena Garnczarska, Światło i blask. Znaczenie złota w sztuce bizantyńskiej.
  • (promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Aleksandra Nosalska, Architektura i działalność dydaktyczna Włodzimierza Gruszczyńskiego (1906–1973); Martyna Nowicka-Wojnowska, Muzeum niestworzone. Ku nowej strukturze muzeum sztuki w XX wieku.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak) Adam Spodaryk, Michael Lancz z Kitzingen (1507-1523). Frankoński malarz w Krakowie; Justyna Łuczyńska-Bystrowska, Dekoracja malarska neapolitańskiego brewiarza z lat ok. 1455–1476 w Bibliotece ks. Czartoryskich w Krakowie (Ms. czart. 1211).

Opracował Andrzej Betlej

Personalia

 • 1 stycznia mgr Adam Rzepecki, zatrudniony na stanowisku fotografa, przeszedł na emeryturę.
 • 1 października mgr Agata Dworzak została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.
 • 31 grudnia dr Krystyna Czerni, zatrudniona w Bibliotece Instytutu, przeszła na emeryturę.


Wyróżnienia

 • 31 marca dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ, otrzymał odznakę „Honoris Gratia” w związku z działalnością w komitecie redakcyjnym „Rocznika Krakowskiego”.
 • 16 czerwca prof. Jan Ostrowski oraz prof. Wojciech Bałus otrzymali Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.
 • 30 czerwca mgr Agata Dworzak została laureatką Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego za książkę Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016).
 • 16 listopada mgr Agata Dworzak została laureatką LXII Konkursu im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki za prace naukowe za książkę Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016).
 • 19 grudnia dr Andrzej Siwek został wybrany członkiem Prezydium PKN ICOMOS na kadencję 2017–2020.

Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe

 • 7 stycznia ukazała się publikacja pokonferencyjna wydana przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ pt. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Dziedzictwo XX i XXI wieku, pod redakcją Julii Kolano, Jadwigi Kolasińskiej i Wiktorii Rak (Kraków 2016), zbierająca referaty wygłoszone podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej z cyklu "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości", zorganizowanej w Instytucie przez AKSODKUJ 7–8 maja 2016 roku.
 • 18 stycznia ukazała się książka dr. Rafała Quirini-Popławskiego Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261–1475). Z badań nad wymianą międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej (Kraków 2017).
 • 14 marca ukazała się książka Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska w ramach serii „Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen”, wydawanej przez Instytut Herdera w Marburgu, przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Redaktorami tomu poświęconego zabytkom Małopolski są prof. dr. hab. Wojciech Bałus oraz dr Dietmar Popp z Instytutu Herdera w Marburgu, pracami wydawniczymi kierowała dr Joanna Wolańska.
 • 17–18 marca odbyło się zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Oddziałem Krakowskich Stowarzyszenia Historyków Sztyku II seminarium im. prof. Mieczysława Porębskiego „Kontrowersje wokół pomników”. Referaty wygłosili: Anna Baranowa (Uniwersytet Jagielloński), Pomnik jako sytuacja; Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Czy pomniki mogą być neutralne? ; Monika Rydiger (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), Redefinicja pomnika; Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki), Niechciane pomniki wielkich twórców – Rodin, Epstein, Picasso; Szymon Cierpisz (Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Narodowa), Kraków = Polska. O kilku zrealizowanych i niezrealizowanych krakowskich pomnikach; Małgorzata Praczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pomniki wobec współczesnych dyskursów krytycznych; Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Pomnik – przestrzeń pamięci, proces poznawania; Agnieszka Łakoma (Kraków), Metalmorphosis – laboratorium formy w przestrzeni publicznej; Ewa Tatar (Kraków), Pomniki Władysława Hasiora; Maciej Szańkowski (Warszawa), Pomnik. Na styku osobistych i społecznych emocji upamiętniania; Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Studium przypadku; Agnieszka Głębczyńska-Janowicz (Politechnika Gdańska), Zdecentralizowana forma pomnika; Anna Maria Leśniewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Antypomnik – jako forma pamięci? ; Kama Guzik (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), Wypełnić pustkę – pomniki ofiar Holocaustu; Szymon Maliborski (Uniwersytet Jagielloński), W stronę ludowej historii Polski. Analiza pamięci wielokierunkowej na przykładzie Pomnika Chłopa. Debata na zakończenie Pomniki chciane i niechciane – moderatorka Anna Baranowa, uczestnicy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Małgorzata Dąbrowska, Anna Maria Leśniewska, Agnieszka Łakoma, Szymon Maliborski, Monika Rydiger, Joanna Warchał, Marek Walczak, Jacek Waltoś, Marek Zgórniak.
 • 27 marca ukazała się książka poświęcona pamięci prof. Jerzego Gadomskiego: Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, pod redakcją Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka, jako czwarty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” pod red. Marka Walczaka (Kraków 2016).
 • 29 marca uchwałą nr 33 Senatu UJ została utworzona specjalność „Ochrona dóbr kultury” na studiach II stopnia z historii sztuki w Instytucie.
 • 21–22 kwietnia w Instytucie Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo w obliczu transformacji".
 • 28 kwietnia odbyła się w Instytucie wyjątkowa uroczystość – siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Jana Ostrowskiego, połączone z wręczeniem dedykowanej Mu księgi pamiątkowej pt. VELIS QUOD POSSIS. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, pod red. Andrzeja Betleja, Katarzyny Brzeziny-Scheuerer, Agaty Dworzak, Marcina Fabiańskiego, Piotra Krasnego, Michała Kurzeja i Dagny Nestorow (Kraków 2016), w której znalazły się teksty uczniów Profesora, Jego przyjaciół i współpracowników z Polski i z zagranicy.
 • 9 maja zostało powołane konsorcjum naukowe „Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych” na podstawie umowy zawartej przez rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Siedziba Centrum znajduje się w Instytucie Historii Sztuki UJ, zaś część konserwatorska afiliowana jest przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Na kierownika Centrum został powołany prof. dr hab. Wojciech Bałus.
 • 24 maja prof. Allison Stagg (Berlin) wygłosiła wykład From Washington to Trump: Political Humor in American Art.
 • 30 czerwca decyzją nr 34 JM Rektora UJ została powołana Rada Naukowa Konsorcjum „Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych” w składzie: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP (Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP); prof. dr hab. Jan Święch (Dziekan Wydziału Historycznego UJ); prof. Grażyna Korpal (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP); dr hab. Marek Walczak (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ); dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie); Sarah Brown (Uniwersytet w Yorku, Dyrektor York Glaziers Trust); prof. dr Joost Caen (Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet w Antwerpii).
 • 2 sierpnia ukazała się książka prof. Jana Ostrowskiego Barok – romantyzm – kresy (Warszawa – Bellerive-sur-Allier).
 • 9 sierpnia ukazała się książka Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, pod red. Marka Walczaka, jako piąty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” pod red. Marka Walczaka (Kraków 2016).
 • 25 września ukazała się książka Józef Kremer (1806–1875). Studia i materiały, pod red. Urszuli Bęczkowskiej, Ryszarda Kasperowicza i Jacka Maja.
 • 4 grudnia dr Virginia Chieffo Raguin (USA) wygłosiła wykład Tiffany and La Farge: American Pioneers of Interior Decoration.
 • 5 grudnia ukazały materiały z konferencji "Reconsidering the Origins of Portraiture", zorganizowanej w Instytucie w 2015 roku. Wszystkie artykuły znajdują się w wolnym dostępie – jako wydzielona sekcja pod red. Marka Walczaka i Mateusza Grzędy w grudniowym numerze czasopisma „Journal of Art Historiography” (https://arthistoriography.wordpress.com/).
 • 6–7 grudnia odbyła się w Instytucie zorganizowana przez Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych międzynarodowa konferencja naukowa "Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms". Referaty wygłosili: Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński), Introduction; Tomasz Szybisty (Uniwersytet Pedagogiczny, Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych), The Project „A catalogue of Stained Glass Windows from 1800–1945 in the Roman Catholic Churches of the Krakow and Przemyśl Ecclesiastical Provinces”; Christina Wais (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Interim Report of the current Project at the Austrian Academy of Sciences in Vienna: „Corpus Vitrearum – Medieval and Modern Stained Glass in Austria”. Methods, Goals and Practical Experience Based on the Researched Objects; Jasmine Allen (University of York), Form, Style and Context: Exploring Intermediality in Nineteenth-century Stained Glass; Daniel Parello (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), „From the Period of the Deepest Decline of German Ecclesiastical Art”. Should artistic Quality become a Criteria for an Inventory on Stained Glass?; Virginia Raguin (College of the Holy Cross Worcester, Massachusetts, USA), Eclectic Revival: Window, Painting, and Print in the United States; Martin Crampin (University of Wales), Medievalism in British Ecclesiastical Stained Glass; Valérie Sauterel (Vitrocentre Romont), Camille Noverraz (Université de Lausanne), The Functioning Mode and Development of Kirsch and Fleckner’s Workshop in Fribourg during the First Half of the 20th Century; Sílvia Cañellas i Martínez (INS Frederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), Núria Gil Farré (Barcelona), Foreign Contributions in early 20th Century Stained Glass Windows of Catalonia; Cornelia Aman (Berlin-Brandenburgische kademie der Wissenschaften), Middle Ages or 19th Century? The Significance of Historical Interventions in the Documentation of and Research on Stained Glass – a short Working Report from CVMA Potsdam.
 • 18 grudnia ukazała się książka prof. Marcina Fabiańskiego Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje (Kraków).
 • 31 grudnia ukazała się książka Andrzeja Betleja i Anny Markiewicz pt. Magnificentia rerum. Materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku (Kraków 2017), jako piąty tom serii „Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku” pod red. Andrzeja Betleja.

Granty, stypendia

 • w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Etiuda” mgr Masza Sitek realizuje w Instytucie projekt Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla zleceniodawców w Polsce.
 • w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Etiuda” mgr Piotr Pajor realizuje w Instytucie projekt Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243–1370.

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace magisterskie obronione
  • (promotor dr hab. Andrzej Betlej) Wojeciech Sowała, Skarbiec kolegiaty skalbmierskiej; Anna Fertsch, Twórczość Jakuba Labingera, lwowskiego miedziorytnika z XVIII wieku.
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Mirosław Płonka, Finis theatri sacri? Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego; Marta Wojnowska, Rola muzeum diecezjalnego w ochronie dziedzictwa kulturowego Kościoła Katolickiego w Polsce na przykładzie Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie; Paweł Janczewski, Upiór w sztuce i kulturze polskiej. Kłopotliwe dziedzictwo?; Paula Mazelanik, Rewitalizacja i restauracja zespołów rezydencjonalnych. Problemy własnościowe, ekonomiczne, funkcjonalne i społeczne; Aneta Kłos, Problematyka ochrony i udostępniania dziedzictwa miast salinarnych na przykładzie Bochni; Katarzyna Pastuszka, Rzeźba w muzeum. Problematyka ekspozycyjna i konserwatorska; Anna Chrostek, Zamek w Suchej Beskidzkiej – problemy konserwacji i zagospodarowania zabytkowej rezydencji; Natalia Wasilewska, Ochrona dziedzictwa artystycznego uzdrowisk na Dolnym Śląsku.
  • (promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży) Katarzyna Poździk, Rzeźba kościoła Św. Mikołaja w Wysocicach; Yuliya Vyssotskaya, Założenie rezydencjonalne księcia Daniela Romanowicza na Wysokiej Górce w Chełmie. Stan wiedzy w świetle najnowszych badań i kontekst architektoniczny; Małgorzata Fiedurek, Ikonografia pawia w sztuce starożytnej i wczesnochrześcijańskiej.
  • (promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Diana Łuc, WŁASNYMI RĘKAMI. Architektura kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Projekt wystawy; Małgorzata Walczak, Kunstkamera Huty Katowice – projekt wystawy; Gabriela Brdej, Międzynarodowe Biennale/Triennale Grafiki w Krakowie - historia i współczesność; Martyna Kozak, Ikonografia fotografii ojczystej w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie Środkowej; Sonia Cieślik, Praktyka kuratorska i kolekcjonerstwo – Fundacja Maeght w Saint-Paul de Vence; Izabela Markiewicz, Rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych we współczesnej Polsce – projekt wystawy; Ewa Markowska, Germano Celant i wystawy arte povera; Marta Kubala, Geometria miłości. Wokół trójczynnikowej koncepcji miłości Roberta Sternberga. Projekt wystawy; Anna Gil, Inspiracje buddyzmem w sztuce polskiej po 1945 roku. Projekt wystawy; Agnieszka Sporek, Matejko według Isotype. Projekt wystawy.
  • (promotor dr hab. Marek Walczak) Olga Kolber, Gotycka mikroarchitektura w Małopolsce.
  • (promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Katarzyna Ostafin, Motyw modlitwy w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Od swojskości do egzotyki; Weronika Moskwa, Nowoczesne Madonny. Motyw karmienia piersią w malarstwie XIX wieku; Martyna Majsterek, Syntetyzm w malarstwie polskim. Ślewiński – Witkacy; Katarzyna Najgebauer, Edward Trojanowski (1873–1930): malarz i projektant; Wiktoria Kubiak, Antoni Piotrowski (1853–1924) – szkic monograficzny.
 • Przewody doktorskie otwarte
  • (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Weronika Rostworowska-Kenig, Nekropolia wawelska w I poł. XIX w. na tle przemian politycznych, społecznych i kulturowych.
  • (promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Szymon Cierpisz, Kształtowanie obrazu dziejów ojczystych w sztuce polskiej ok. 1764–1820 r.
 • Prace doktorskie obronione
  • (promotor prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz) Krzysztof Siatka, Udział krakowskich artystów lat 70. XX wieku w przełomowych zjawiskach neoawangardy.
  • (promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Krystyna Czerni, Koncepcja sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego; Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku; Jerzy Wowczak, Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) – architekt, historyk i teoretyk architektury.
  • (promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Anna Król, Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Młodej Polski.

Personalia

 • W związku z rezygnacją w dniu 1 stycznia z funkcji dyrektora Instytutu dra hab. Andrzeja Betleja – w wyniku wyborów uzupełniających - 11 stycznia nowym dyrektorem Instytutu (do końca kadencji 2012-1016) została dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży. Nowym dyrektorem ds. studenckich został wybrany dr Rafał Quirini-Popławski.
 • 2 czerwca nowym dyrektorem Instytutu na kadencję 2016-2020 został wybrany dr hab. Marek Walczak. Dyrektorem ds. studenckich, została wybrana dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży.
 • 1 lipca w Bibliotece Instytutu została zatrudniona mgr Agnieszka Chorabik.
 • 14 lipca zmarła mgr Helena Małkiewiczówna, znakomita badaczka sztuki średniowiecznej, wieloletnia pracownica Instytutu.
 • 18 października zmarła Agnieszka Łaguna-Chevillotte, wieloletnia pracownica Biblioteki Instytutu.
 • 1 października dr Andrzej Siwek został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ochrony Dóbr Kultury.

Wyróżnienia

 • 6 kwietnia prof. Jan Ostrowski otrzymał  Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego, przyznawaną przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za zasługi w pracy naukowej i działania na rzecz Krakowa
 • 12 maja, podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Adam Małkiewicz otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa odznakę Honoris Gratia, za wybitne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców
 • 2 grudnia odbyło się wręczenie Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2015/2016. Laureatem czwartej edycji konkursu została mgr Barbara Grela, za pracę Krzyż tumski w katedrze we Włocławku, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka. Wyróżnienia otrzymali mgr Izabella Sołtys, za pracę Obrazowanie Marii z Dzieciątkiem w sztuce małopolskiej 1. połowy XV wieku. Ikonografia wyobrażeń w typie Pięknych Madonn, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ J, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka oraz mgr Weronika Czwojdrak za pracę Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ J pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego, Nagrodę specjalną ufundowaną przez IRSA otrzymała mgr Tanita Ciesielska, za pracę Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja.

Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe

 • 29 stycznia w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich odbyła się promocja pierwszych trzech tomów serii Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej pod redakcją naukową prof. Wojciecha Bałusa
 • 3 lutego w Bibliotece Jagiellońskiej odbył się wernisaż wystawy "W kręgu Józefa Kremera. Wkład rodziny Kremerów w kulturę i naukę Krakowa". Wystawa była częścią projektu badawczego poświęconego Józefowi Kremerowi (1806–1875) realizowanego w Instytucie przez dr Urszulę Bęczkowską i mgr Jacka Maja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 19 lutego odbył się, zorganizowany we współpracy z Sekcją Sztuki Średniowiecznej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Oddziale Krakowskim wykład dr Richarda Nemeca (Universität Bern) Architektura jako imago? Mezi inovaci, komunální a dvorskou reprezentací v pozdní gotice.
 • 2–3 marca Instytut wraz Muzeum Narodowym w Krakowie oraz krakowskim oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, zorganizował konferencję naukową: "O miejsce książki w historii sztuki. Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski".
 • 4 marca odbył się uroczysty jubileusz 80-tych urodzin Profesora Adama Małkiewicza połączony z promocją książki Stanisława A. Sroki, Marcina Szymy, Andrzeja Betleja, Agaty Dworzak, Wojciecha Bałusa, COLLEGIUM IURIDICUM.
 • 17 i 18 marca prof. Andrew Hopkins (Università degli Studi dell'Aquila): wygłosił wykłady Palladio's Venetian Villas oraz Baroque Cities of Europe
 • 21-23 kwietnia odbyła się zorganizowana przez Instytut wraz Bazyliką Mariacką w Krakowie oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa konferencja: "Jako serce pośrodku ciała… Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie". Referaty wygłosili: Władysław Zalewski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), O Ołtarzu Mariackim słów kilka, Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Krakowska gmina miejska a kościół farny w okresie przedindustrialnym; Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu) Kościół Mariacki w Krakowie. Wstęp do problematyki historyczno-artystycznej; Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Średniowieczne fary wielkich miast pruskich - współczesne problemy badawcze i konserwatorskie; Agata Wolska (Kraków), Niezamknięty rozdział - restytucje dzieł sztuki z kościoła Mariackiego po II wojnie światowej; Szymon Fedorowicz (Kraków), Służba Boża w kościele Mariackim w Krakowie na przestrzeni wieków na przykładzie wybranych zagadnień; Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Nabożeństwo pasyjne w Kościele Mariackim w świetle nieznanych kazań Jacka Mijakowskiego OP wygłoszonych w 1650 r.; Elżbieta Zwolińska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), ”Salve Sancta Parens”. O dźwiękowej oprawie liturgii w krakowskiej Świątyni Mariackiej w I połowie XVI wieku; Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie), Dom spowiedników mariackich; Joanna Daranowska-Łukaszewska (Kraków), Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich; Piotr Warzecha (Kraków), Dzieje szpitala pw. św. Rocha w Krakowie; Elżbieta Knapek (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), Postać i ikonografia Świętosława Milczącego w świetle nowych danych biograficznych; Kinga Blaschke (Wyższa Szkoła Europejska  im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie), Kult mansjonarzy Świętosława Milczącego i Szymona Albimontanusa w kościele Mariackim;  Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński), Kult św. Karola Boromeusza w kościele Mariackim; Piotr Pajor (Uniwersytet Jagielloński), Co wiemy o pierwszym gotyckim kościele Mariackim? Rekonstrukcja, styl, kontekst urbanistyczny; Jakub Adamski (Uniwersytet Warszawski), Kim był ”Heynrico Parlirer” zatrudniony przy wznoszeniu kościoła Mariackiego? Uwagi o architekturze korpusu fary i przemianach w organizacji prac budowlanych w późnośredniowiecznym Krakowie; Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski), Rzeźba i mała architektura marmurowa 1. poł. XW w. w kościele Mariackim. Analiza historyczno-materiałoznawcza, pochodzenie warsztatowe, przemiany tradycji artystycznych; Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński), Uwagi o treściach ideowych aranżacji kościoła Mariackiego w czasach ks. Jacka Łopackiego; dr Wojciech Walanus (Uniwersytet Jagielloński), "Caemeterium circa hanc Ecclesiam est amplum”. O wyglądzie dawnego cmentarza przy kościele Mariackim w Krakowie; Aldona Sudacka (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Krypty grobowe w kościele Mariackim w Krakowie; Weronika Rostworowska (Zamek Królewski na Wawelu), Kościół Mariacki, główne miejsce pochówków obywateli Wolnego Miasta Krakowa; Aleksander Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Z dziejów fundacji mieszczan krakowskich. Kaplica Franckowiczów i Lodwigów; Barbara Ostafin (Muzeum Narodowe w Krakowie), Fundacje kościelne Tadeusza Polaczka-Korneckiego (1885-1942) dla kaplicy św. Łazarza w kościele Mariackim w Krakowie; Katarzyna Mikocka-Rachubowa (Instytut Sztuki PAN), Nagrobek Marcina Leśniowolskiego w kościele Mariackim w Krakowie; Olga M. Hajduk (Instytut Sztuki PAN), Działalność Santiego Gucciego Fiorentina i jego warsztatu a plastyka funeralna kościoła Mariackiego w Krakowie; Beata Frey-Stecowa, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wzory graficzne płaskorzeźb w zapleckach stali w prezbiterium kościoła Mariackiego; Anna Wyszyńska (Uniwersytet Jagielloński), Ubrać Ołtarz Mariacki; Małgorzata Nowalińska (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Badania obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej (po połowie XV wieku) z ołtarza w kaplicy Loretańskiej kościoła Mariackiego w Krakowie; Katarzyna Pakuła (Bazylika Mariacka w Krakowie), Konserwacja cyklu obrazów z ołtarza Mansjonarzy; Jerzy Żmudziński (Kraków), Matka Boska Częstochowska w kościele Mariackim w Krakowie. Dzieje wizerunku na tle początkowych dziejów kultu; Katarzyna Płonka-Bałus (Muzeum Narodowe w Krakowie), ”Biblia Maior”. Dar braci Mikołaja i Macieja Hutterów dla kościoła Mariackiego; Adam Spodaryk (Uniwersytet Jagielloński), Zaginiony ołtarz Michała Lancza z Kitzingen z kaplicy Nawrócenia św. Pawła w południowej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie; Filip Chmielewski (Muzeum Narodowe w Krakowie), Zespół dzieł malarskich Giovanniego Battisty Pittoniego w krakowskiej Bazylice Mariackiej. Historia, roIa i znaczenie XVIII-wiecznych weneckich obrazów, na tle twórczości ich autora; oddziaływanie zespołu scen religijnych z Krakowa na sztukę Rzeczpospolitej i Europy Środkowej czasów późnego baroku (2 poł. XVIII-pocz. XIX w.); Natalia Koziara (Uniwersytet Jagielloński), Realizacje malarskie Andrzeja Radwańskiego dla kościoła Mariackiego; Paweł Pencakowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), O ośmiu obrazach Kulmbacha z historią św. Katarzyny Aleksandryjskiej i szafach w wewnętrznej zakrystii kościoła Mariackiego; Aleksandra Hola (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Badania i konserwacja sześciu obrazów na drewnie autorstwa Hansa Suessa z Kulmbachu (~1480-1522) ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie: przyczynek do rozważań na temat pierwotnej funkcji cyklu; Masza Sitek (Uniwersytet Jagielloński), Retabulum Świętych Janów z kaplicy Bonerowskiej. Problem istnienia; Piotr Kołpak (Uniwersytet Jagielloński), Znaczenie witraży mariackich na przestrzeni dziejów; Dobrosława HorzeIa (Uniwersytet Jagielloński), „Szyby kolorowe”; akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościoła Mariackiego; Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska (Kraków), Tomasz Szybisty (Uniwersytet Jagielloński), Witraż w kaplicy św. Jana Nepomucena. Kilka uwag o twórczości Jana Januszewskiego i Bronisława Mazura; Marcin Maślanka (Kraków), Kielich z inskrypcją „Ave verum corpus Christi…” Problematyka stylu i datowania; Beata Frontczak (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius), Jana Wawrzyńca Wodzickiego fundacje argenteriów „auszpurskiej roboty” dla kościoła Mariackiego w Krakowie; Magdalena Adamska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), O złotym kielichu Błażeja Szeligowskiego; Jacek Kriegseisen (Uniwersytet Gdański), Dekorowany koralem ołtarzyk ze skarbca kościoła Mariackiego; Katarzyna Moskal (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), ”Krzyż staroświeckiey roboty szyty”. Gotyckie haftowane preteksty w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie jako źródło informacji o parafii i mieszczanach; Anna Warzecha (Kraków), Cerkiewny haft liturgiczny w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie - przyczynek do badań; Beata Biedrońska-Słotowa (Kraków), Niekonwencjonalne dary dla kościoła Mariackiego i sposoby ich zastosowania; Joanna Sławińska (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius), Kobierce perskie tzw. polskie (”tapis polonais”) w kościele Mariackim; Maria Porucznik (Bazylika Mariacka w Krakowie), Archiprezbiter Józef Krzemieński jako opiekun i fundator szat liturgicznych ze skarbca kościoła Mariackiego; Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński), Uroczystości rocznicowe fundacji kościoła Mariackiego w roku 1726; Maciej Gaździcki (Uniwersytet Jagielloński), Symbolika kościoła Mariackiego w powieści historycznej XIX i XX wieku; Iwona Kęder (Muzeum Narodowe w Krakowie), Kościół Mariacki w XIX-wiecznej ikonografii; Anna Bednarek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), dr Wojciech Walanus (Uniwersytet Jagielloński), „Rzecz to zapewne niełatwa, gdzie mało światła słonecznego, a pełno zawsze pobożnych”. O najstarszych fotografiach Ołtarza Mariackiego;Tomasz Fieber (Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie im. dra Henryka Jordana w Krakowie), Rzemieślnicze Towarzystwo Śpiewackie „Hasło”.
 • 7-8 maja w Instytucie Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało II Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo XX i XXI wieku".
 • 18 maja ukazała się książka dra hab. Andrzeja Betleja i dr Anny Markiewicz (Instytut Historii UJ) Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku, inaugurująca nową serię wydawniczą pod red. Andrzeja Betleja pt. Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku (do końca 2016 roku ukazały się kolejne trzy tomy: mgr Agaty Dworzak, FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych; dr. hab. Andrzeja Betleja, mgr Agaty Dworzak i dr Anny Markiewicz, Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich; dr. hab. Andrzeja Betleja, Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych.
 • 8 czerwca dr Emily C. Burns (Auburn University), wygłosiła wykład Impression as Nation: Impressionism and Local Color in the United States, Australia, and France.
 • 14 października ukazała się książka Patronat artystyczny Jagiellonów pod redakcją Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego (Instytut Historyczny UW), będąca pokłosiem konferencji naukowej w naszym Instytucie z 2013 roku. Książka zainaugurowała nową serie wydawniczą Studia Jagiellonica.
 • 26-27 października Instytut wraz Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Instytutem Kultury UJ zorganizował międzynarodową konferencję naukową "Tekst w muzeum". Referaty wygłosili: Referaty wygłosili: Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tekst w muzeum – perspektywy, formy, style; Katarzyna Barańska, Joanna Hajduk, Piotr Idziak (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Esencja, czyli istota rzeczy.Odkrywanie fundamentalnego tekstu muzeum; Isabelle Fiedler, Olivia Harrer (MAK Wien, Künstlerhaus Wien/ MAK Vienna, Künstlerhaus Vienna), The communicative museum – a consensus-orientated museum communication (COMC); Barbara Margarethe Eggert (Donau-Universität Krems), The Invisible Codification – Audio Guides and the Role of the Implied Listener; Sarah Merten (Hochschule Luzern), On representation and Legitimation. Political Dimensions of Texts about Visual Art in the Exhibition Context; Peter-David Friedrich (Universität Bielefeld), Exhibition Labels – The Symbiosis between Text and Artwork; Marcin Szeląg (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dla kogo tekst w muzeum?; Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński), Biased views, changing perspectives. The 'rhetoric' of the text at the museum; Dorota Otwinowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Rola tekstu muzealnego w kształtowaniu wiedzy i przeżycia estetycznego u odbiorcy; Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Miasta Warszawy), Czy tekst w muzeum ma dawać do myślenia?; Francesca Gallo (Sapienza Università di Roma), Written texts at the exhibition Les Immateriaux: How was writing transformed by digital turn?; Hana Vondrů (Masarykova Univerzita), Types of aesthetic perception (by Władysław Tatarkiewicz) applied to the passive and active expression of exhibited text; Mirjam Dénes (Szépművészeti Múzeum, Budapest), In Search of Prince Genji – Japan in Words and Images. Curatorial reflections on an exhibition of visual arts about The Tale of Genji; Markéta Jonášová (Central Saint Martins, London), The Current Art of Labels: Implications of labelling strategies deployed in contemporary art museums in the Netherlands; Magdalena Mazik (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK), Miejsce twórczej pracy. Biblioteka Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u; Anna Gil, Agata Jabłońska, Marta Kuźmińska, Piotr Policht, Vera Zalutskaya, Maja Starakiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Ćwiczenia kuratorskie. Wokół wystawy seminarium specjalistycznego studentów Historii Sztuki UJ; Monika Bielak (Kwartalnik Projektowy 2+3D, Kolektyw Cargo), Wystawa jako przestrzeń negocjacyjna między tekstem i obrazem; Kim Dhillon (Royal College of Art, London), From informational and Analytical Texts to Subjectivities and Psychoanalysis: Text as Material, Method, and Subject in Mary Kelly's Post-Partum Document (1973-79), with Particular Attention to the 1976 Exhibition at the ICA, London; Wiktoria Kozioł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Logika obrazów kontra retoryka obrazu: prace polskich artystów krytycznych w kontekście badań wystawienniczej warstwy tekstualnej; Anna Kapusta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy "Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_kolekcje z Kantora"; Bożena Pysiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), Obserwacje, identyfikacje i interpretacje. O roli, miejscu i publicznym odbiorze podpisów przygotowanych przez dzieci na wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie; Jona Piehl (Central Saint Martins, London), Designing exhibition texts/Designing the text 'exhibition'; Eva Meran (Universität für angewandte Kunst Wien), Text as a Medium of Education in Art Exhibitions: Functions, Attitudes, Perspectives; Agata Małodobry (Muzeum Narodowe w Krakowie), Pomiędzy estetyczną konsekwencją a czytelnym przekazem. Obecność słowa w przestrzeniach wystawowych muzeów w świetle współczesnych tekstów krytycznych; Zeljka Miklosevic (Sveučilišta u Zagrebu), Experiencing art works through a foreign language; Nathaniel Prottas (Wien Museum in Wien), Against Texts: Dialogical Engagement without Texts.
 • 24–25 listopada Instytut wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Medalierską: MEDAL I MEDALIERSTWO NA PRZESTRZENI WIEKÓW.
 • 2 grudnia odbyła się uroczysta graduacja absolwentów Instytutu (rocznika 2016).

Granty, stypendia

 • W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Fuga” dr Mikołaj Getka-Kenig otrzymał grant na realizacje w Instytucie projektu Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji
 • W ramach Core Fulbright U.S. Scholar Program dr Carolyn Guile otrzymała grant na realizację w Instytucie projektu Wooden Vernacular Architecture of Southern Poland-Galicia: Form, Function and Cultural Legacy, c.1600-1960

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Dorota Jędruch, Trzy modele architektury socjalnej w XX wiecznej Francji: Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Katarzyna Moskal, Gotyckie hafty liturgiczne w Małopolsce do połowy wieku XV
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Oliwia Gotkowska, W POSZUKIWANIU SACRUM. Teoretyczne podstawy i założenia w polskiej architekturze sakralnej po II wojnie światowej;
  • (Promotor prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz) Marta Gawęda, Doświadczanie natury w twórczości Andrzeja Pawłowskiego; Katarzyna Janik, Powieść artystyczna jako obiekt relacyjny – wokół działań kuratorskich projektu „The Book Lovers” Joanny Zielińskiej i Davida Maroto; Sonia Kądziołka, Łódzka tkanina przemysłowa w latach 1945-1990. Projekt kuratorski; Zofia Małysa, Przestrzeń wystawiennicza pod mikroskopem. Szkatułkowe ekspozycje sztuki; Dawid Osiecki, Megastruktury jako przykład wizji utopijnej architektury miast przyszłości oraz trwałość idei w XXI wieku; Bogdanna Poidyn, Przestrzeń dyskursu artystycznego. Próba zrozumienia społeczno-kulturalnego problemu (według wzoru działalności i twórczości Związku Wolnych Artystów „Wolność albo Śmierć” na Ukrainie); Weronika Roś, Manekin w sztuce i modzie. Koncepcja manekina jako substytutu postaci ludzkiej. Projekt wystawy: Manekin substytutem człowieka w sztuce i przemyśle mody; Anna Stachura, Motyw więźnia w twórczości artystycznej Mieczysława Kościelniaka, Jerzego Potrzebowskiego i Mariana Kołodzieja – więźniów KL Auschwitz
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Małgorzata Maćkowska, Wystawa jako forma czasoprzestrzenna – zarys problematyki sztuki wystawienniczej Oskara Hansena
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Małgorzata Bednorz, Malowidła w cerkwi w Szczebrzeszynie – przyczynek do dziejów malarstwa w Polsce XVI wieku; Anna Broda-Turczańska, Neony z czasów PRL’u. Problem wartości, ochrony i ekspozycji; Karolina Kaczor, Adaptacje obiektów zabytkowych na cele hotelarskie na terenie Małopolski po 1989 roku; Monika Mastyj, Konserwacja i restauracja willi modernistycznych z lat 30. XX wieku. Problem zachowania i eksploatacji rezydencji na przykładzie willi Savoye Le Corbusiera oraz willi Tugendhatów Miesa van der Rohe; Paulina Sobczyk, Sztuka krytyczna i prowokacyjna w muzeum. Problemy społeczne, moralne, prawne i wystawiennicze; Magdalena Więckowska, Ochrona kultury i zabytków Azteków na terenach współczesnego Meksyku; Klaudia Żelazowska, Problemy z ochroną i konserwacją nietrwałych dzieł sztuki współczesnej na przykładzie twórczości Władysława Hasiora
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anna Kaleta, Insygnia władzy cesarza bizantyńskiego w świetle wymiany darów dyplomatycznych między Cesarstwem Bizantyńskim a krajami Europy Zachodniej
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Emilia Gula, Drogi do Domu: uniwersalna duchowość pionierów malarstwa abstrakcyjnego. Projekt wystawy w Goetheanum w Dornach; Weronika Kalińska, Hometown. Fotografia polskiej prowincji po roku 1989; Marta Kuźmińska, Projekt wystawy „Zjednoczony Berlin”. Zjednoczenie Berlina na przykładzie Placu Poczdamskiego, dawnego lotniska Tempelhof, Baumhaus an der Mauer i Zamku Berlińskiego Jolanta Morzyniec, Dialog w przestrzeniach Orawy. Projekt wystawy sztuki współczesnej w Dworze Moniaków w skansenie z Zubrzycy Górnej; Magdalena Tracz, Wymiary przestrzeni w fotografii polskiej po 2000 roku. Projekt wystawy; Joanna Zwinczak, Wątki sakralne w sztuce Teresy Murak;
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Sonia Bała, Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie; Barbara Grela, Krzyż Tumski w katedrze we Włocławku; Małgorzata Koziej, Król Zygmunt I Stary jako rycerz doskonały. Wątki triumfalno-wojskowe na dworze królewskim w 1. połowie XVI wieku; Izabella Sołtys, Obrazowanie Marii z Dzieciątkiem w sztuce małopolskiej 1. połowy XV wieku. Ikonografia wyobrażeń w typie Pięknych Madonn;
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Joanna Czapla, Malowniczość w polskiej dziewiętnastowiecznej myśli o sztuce
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) mgr inż. Aleksandra Knapik, Rola polskich arystokratek w projektowaniu i zakładaniu parków krajobrazowych w II poł. XVIII i I poł. XIX wieku
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) mgr Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) mgr Joanna Utzig, Witraże w kościołach i klasztorach cystersów do około roku 1300

Personalia

 • 1 marca zatrudniono na etacie asystenta dra Mateusza Grzędę w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej
 • 13 kwietnia zmarł prof. dr hab. Jerzy Gadomski, emerytowany Profesor Instytutu, dyrektor Instytutu w latach 1984-1991
 • 2 września dr hab. Andrzej Betlej otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie (od 1 stycznia 2016)
 • 8 maja zmarła prof. dr hab. Klementyna Żurowska, emerytowana Profesor Instytutu, wicedyrektor Instytutu w latach 1970-1978, wybrana dyrektorem w r. 1981
 • 2 sierpnia zmarł mgr Aleksander Siemaszko, kierownik instytutowej Biblioteki im. Lecha Kalinowskiego
 • 30 września na emeryturę przeszła dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
 • 1 października na etacie asystenta została zatrudniona dr Agnieszka Gryska w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej
 • 1 października na etacie adiunkta został zatrudniony dr Andrzej Siwek w Zakładzie Ochrony Dóbr Kultury
 • 1 października na stanowisku bibliotekarza – kierownika Biblioteki im. Lecha Kalinowskiego został zatrudniony mgr Jacek Radwan
 • 24 listopada zmarł dr Robert Anderson, egiptolog i muzykolog, absolwent Uniwersytetu w Cambridge, twórca Robert Anderson Research Charitable Trust, dzięki któremu od lat 80. XX wieku kilkudziesięciu doktorantów i pracowników naszego Instytutu uzyskało możliwość pobytów stypendialnych w Londynie. Rada Naukowa Instytutu Historii Sztuki UJ w dniu 18 listopada podjęła uchwałę o przyznaniu Mu honorowego wyróżnienia - Medalu Instytutu.

Wyróżnienia

 • 13 stycznia odbyło się wręczenie Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2013/2014: Pierwszą nagrodę otrzymała mgr Paulina Hyla za pracę: Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa, obronioną w Instytucie Historii Sztuki UPJPII, pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII. Równorzędne nagrody drugie otrzymali: mgr Martyna Nowicka za pracę: Znikające muzeum, O materialności muzeum sztuki, obronioną w Instytucie Historii Sztuki UJ, napisaną pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego oraz mgr Jan Cieślak za pracę: Architektura dźwięku, obronioną w Instytucie Historii Sztuki UJ, napisaną pod kierunkiem: dra hab. Andrzeja Szczerskiego.
 • 30 września dr hab. Andrzej Betlej został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • 18 grudnia odbyło się wręczenie Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2014/2015. Laureatem trzeciej edycji konkursu został mgr Adam Spodaryk - za pracę Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, obronioną w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dar hab. Andrzeja Betleja.

Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe

 • 10 marca: Dušan Buran (kurator Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie) wygłosił wykład zatytułowany Non-permanent expositions of the Slovak National Gallery in Bratislava. Concept - Reality - Perspectives
 • 12 marca: dr Gabriela Ramin Schor (Uniwersytet w Linzu) wygłosiła wykład zatytułowany „Dame mit dem Hermelin". Zwischen Transzendentalmalerei und Heterologie – Leonardo da Vincis erweitertes Porträt der Cecilia Gallerani
 • 19-20 marca Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ zorganizowało konferencję "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości - Dziedzictwo wczoraj - dziś - jutro" poświęconą zagadnieniom szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego
 • 16 kwietnia: płk Krzysztof Sałaciński (przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”) wygłosił wykład zatytułowany Doświadczenia polskich archeologów w Bazie Babilon
 • 16-18 kwietnia w Instytucie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Reconsidering the Origins of Portraiture". Referaty wygłosili: Pierre-Yves Le Pogam (Musée du Louvre): The features of St Louis; Katharina Weiger (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut): The portraits of Robert of Anjou: self-presentation as political instrument?; Mateusz Grzęda (Uniwersytet Jagielloński): Representing the Archbishop of Trier: Portraits of Kuno von Falkenstein; Xavier Martínez de Aguirre, Universidad Complutense de Madrid): Pride and memory: the development of individualised sculptural representations in Castile and Navarre around 1400; Jakov Đorđević (Belgrade University): Made in the skull’s likeness: Of Transi Tombs, identity and memento mori; Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu): Picturing continuity. The beginnings of the portrait gallery of Cracow bishops in the cloister of the Franciscan friars in Cracow; Alexander Lee (University of Oxford): Petrarch, Simone Martini and the ambiguities of fourteenth-century portraiture; Alice Cavinato (Scuola Normale Superiore di Pisa): “By his own hand and of his own will”. Portraits of scribes and writers as visual signatures; Philipp Zitzlsperger (Hochschule Fresenius/Humboldt-Universität, Berlin): Renaissance self-portraits and the moral judgement of taste; Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Uniwersytet Jagielloński): What is, and what is not all’antica in portraits on early-renaissance Italian portrait medals; Albert J. Godycki (The Courtauld Institute of Art): What did Jan van Scorel do for Netherlandish portraiture? Some considerations on his impact; Annick Born (Ghent University): Portraying the Sultan; Anna Wyszyńska (Uniwersytet Jagielloński): Power-dressing of the Chancellor’s family. On depictions of dress in the „Liber geneseos illustris familiae Schidlovicie”; Annamaria Ersek (University Paris-Sorbonne): The Crypto-portrait and its place in the emergence of portraiture; Ilaria Bernocchi: The origins of allegorical portraits. A ‘defeat of likeness’?; Masza Sitek (Uniwersytet Jagielloński): Just what is it that makes identification-portrait hypotheses so appealing? On why Hans Süss von Kulmbach ‘must’ have portrayed Jan Boner; Mary Hogan Camp (Courtauld Institute of Art): “Weaving a tangled web”: The use and interpretations of the banderole in Pontormo’s ‘Portrait of Cosimo il Vecchio’; Nathalie Delbard (University of Lille 3): The divergent look in the Flemish portrait as a sign of dysfunction of the traditional conception of representation in the Renaissance; Charlotta Krispinsson (Stockholm University): The concept of iconography in portrait research prior to Panofsky
 • W dniach 20-22 kwietnia odbył się wspólny objazd przedstawicieli pracowników i studentów wszystkich Instytutów Historii Sztuki w Polsce
 • 20 maja odbyła się promocja książki Juliusza Raczkowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach
 • 21-23 maja w Instytucie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: "Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek". Referaty wygłosili: Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Organizacja franciszkańskiej przestrzeni 'ecclesiae exterioris' w średniowieczu na przykładzie kościoła NMP w Toruniu; Dušan Foltýn (Centrum medievistických studií AV ČR), Pražský Anežský klášter jako příklad dvojkláštera klarisek a menších bratří; Dalibor Prix (Ústav dějin umění AV ČR), Klášter minoritů v Opavě ve 13. století; Szymon Tracz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wybrane problemy z ikonografii świętych franciszkańskich w „Węgierskim legendarium andegaweńskim”; Adriana Podmostko-Kłos (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Ambona w kościele Klarysek w Starym Sączu; Krystyna Czerni, Postać św. Franciszka w sztuce i myśli Jerzego Nowosielskiego. Wystrój kościoła OO. Franciszkanów-Reformatów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Azorach w Krakowie (1977-78); Marcin Szyma (Uniwersytet Jagielloński), Zespół franciszkański w Krakowie do schyłku XVI w. - chronologia, topografia, funkcje; Iwona Kęder (Muzeum Narodowe w Krakowie), Przemiany kościoła Franciszkanów w Krakowie w XIX wieku na podstawie zachowanej ikonografii; Monika Łyczak, mgr Emil Zaitz (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), Lokalizacja klasztoru oo. Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa; Jakub Adamski (Uniwersytet Warszawski), Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie; Marta Pieniążek-Samek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów w dobie nowożytnej; Radosław Długi OFMConv, Wpływ warunków socjalno-bytowych na przemiany w strukturze wewnętrznej i zagospodarowaniu klasztoru w XX i XXI wieku; Waldemar Niewalda, Magdalena Goras, Halina Rojkowska, Średniowieczny klasztor Klarysek w Krakowie w świetle badań architektonicznych; Janusz Firlet (Zamek Królewski na Wawelu), mgr Paweł Kajfasz, Badania przy kościele Klarysek w Krakowie - w zakrystii (kaplicy) oraz na przyległym od północy terenie; Stanisław Kłosowski, Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych w kościele św. Andrzeja w Krakowie w roku 1994. Odkrycie malowideł romańskich w apsydzie południowej; Dorota Okrągła, Zofia Maniakowska-Jazownik (Muzeum Narodowe w Krakowie), Renowacja profilaktyczno –zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie; Agnieszka Budzińska-Bennett (Musikhochschule Trossingen), Sekwencja Gaude celi hierarchia w graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych; Susi Ferfoglia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Mandatum novum do vobis – wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms 205 w klasztorze Klarysek w Krakowie; Marcin Drąg OFMConv, Antyfonarz franciszkański z 1743 r. - geneza powstania i zastosowanie w liturgii; Janina Dzik (Kraków), Treści ideowe barokowych dekoracji zakrystii kościołów franciszkańskich w Polsce; Anna Dettloff (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Wyposażenie tzw. Nowej zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie; Joanna Daranowska-Łukaszewska (Polska Akademia Nauk), Kilka uwag z powodu klaryskowych inwentarzy zakrystyjnych; Bartłomiej Wołyniec (Uniwersytet Jagielloński), Biskup krakowski Marcin Szyszkowski (1616-1630) jako fundator kaplicy Arcybractwa Męki Pańskiej przy kościele oo. Franciszkanów w Krakowie; Elżbieta Sander OSC, S. Teofila Salomea Krasińska, klaryska krakowska (1692-1758); Franciszek Solarz OFMConv, O. Alojzy Karwacki – zakonny historyk i restaurator krużganków; Piotr Pajor (Uniwersytet Jagielloński), Lapis Sanctae Mariae. Geneza fundacji klasztoru klarysek na Grodzisku koło Skały; Kinga Blaschke, Kult Salomei w XVII w. i jego artystyczna oprawa; Aleksander Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Kaplica bł. Salomei przy kościele Franciszkanów w Krakowie; Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński), Kwiatki Świętej Pustynie. Program treściowy założenia pielgrzymkowego w Grodzisku koło Skały; Małgorzata Smorąg-Różycka (Uniwersytet Jagielloński), Ikona Matki Boskiej Eleusy w klasztorze Klarysek w Krakowie; Mirosław Kruk, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Ikona Zaśnięcia NMP w zakrystii kościoła Franciszkanów w Krakowie i kult obrazów wschodnich w klasztorach braci mniejszych; Krystyna Witek-Wakely, Późnogotycki obraz Matki Boskiej Bolesnej w kościele Franciszkanów w Krakowie. Uwagi o stylu i ikonografii; Magdalena Łanuszka, Franciszkański obraz Matki Boskiej Bolesnej - słynne dzieło o wielu niewiadomych. Przyczynek do badań nad powstaniem obrazu, w kontekście jego późniejszego kultu; Andrzej Zając OFMConv, „Stygmatyzacja świętego Franciszka” w krużgankach klasztoru franciszkanów. Wydarzenie - obrazowanie – lektura; Zoltán Gyalókay, Czternastowieczne rzeźby Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa Zmartwychwstałego w krakowskim klasztorze Klarysek; Andrzej Kusztelski (Instytut Sztuki PAN), Ołtarz kaplicy włoskiej przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie po przebudowie Baltazara Fontany; Franciszek Solarz OFMConv, Drewniane wyposażenie bazyliki Franciszkanów; Anna Warzecha, Epitrachelion fundacji Jeremiego Mohyły w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie; Beata Frey-Stecowa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wzory graficzne dekoracji malarskiej skrzydeł tryptyku z 1630 r. z krakowskiego klasztoru Klarysek; Paweł Pencakowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Znak Paruzji w kościele św. Andrzeja w Krakowie; Jacek Gernat (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rokokowa ambona w krakowskim kościele Klarysek; Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie; zagadnienie pierwotnego rozmieszczenia i wyglądu portretów; Mateusz Grzęda (Uniwersytet Jagielloński), Najstarsze renesansowe portrety biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru Franciszkanów; Patrycja Wierzbicka (Zamek Królewski na Wawelu), Obraz św. Stanisława z pocz. XVI w. w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie; Marcin Maślanka, Pastorał na obrazie świętego Stanisława w krużgankach klasztoru Franciszkanów i jego miejsce w złotnictwie późnego gotyku; Jerzy Żmudziński, Portret biskupa warmińskiego Jana Stanisława Zbąskiego (1629-1697/1698) w klasztorze Franciszkanów w Krakowie – nieznane dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego; Jolanta Gumula, Płyty nagrobne nieznanego księcia w zbroi i prowincjała Marcina w kościele Franciszkanów w Krakowie; Olga Hajduk (Instytut Sztuki PAN), Nagrobki medyków z kaplicy Matki Boskiej Bolesnej kościoła Franciszkanów w Krakowie – problematyka artystyczna i wymowa ideowa; Józef Szymon Wroński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Epitafia i tablice pamiątkowe w kościele (i krużgankach) OO. Franciszkanów w Krakowie - program i przekaz artystyczny.
 • W dniach 25-26 września na Muzeum-Zamku w Łańcucie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: "Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych", współorganizowana przez Instytut wraz z oddziałem rzeszowskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zamkiem w Łańcucie oraz Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie.
 • W dniach 23-24 października w Bazylice oo. Dominikanów w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowa "Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka", współorganizowana przez Instytut wraz Dominikańskim Instytutem Historycznym w Krakowie, Klasztorem OO. Dominikanów w Jarosławiu oraz Urzędem Miasta Jarosławia.
 • W dniach 27-29 października Instytut wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zorganizował trzeci zjazd Konferencji Dyrektorów Instytutów Historii Sztuki w Polsce.
 • 11 grudnia w Instytucie odbyło się sympozjum naukowe "Sebastian Sierakowski a architektura ziem polskich na przełomie XVIII i XIX wieku". Referaty wygłosili: Weronika Rostworowska (Zamek Królewski na Wawelu), Inspiracje dla “pomników prywatnych” Sebastiana Sierakowskiego; Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Michał Sołtyk i kult biskupa Kajetana Sołtyka; Szymon Cierpisz (Uniwersytet Jagielloński), Historia ojczysta w projektach architektonicznych Sebastiana Sierakowskiego; Żaneta Kubic (Biblioteka Jagiellońska), „Nic droższego nad taki skarb” – kolekcja książek w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Kinga Blaschke (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie), Gotyk w Architekturze Sebastiana Sierakowskiego na tle nowożytnego piśmiennictwa polskiego; Mikołaj Getka-Kenig (Uniwersytet Warszawski), Dyskurs klasycyzmu a tożsamość „wskrzeszonego narodu”. Studium przypadku.
 • W ramach jubileuszowej serii wydawniczej poświęconej zabytkowym budynkom Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka o dziejach gmachu naszego Instytutu – Collegium Iuridicum, autorstwa prof. Stanisława A. Sroki, prof. Wojciecha Bałusa, dra hab. Andrzeja Betleja, dra Marcina Szymy i mgr Agaty Dworzak.

Granty, stypendia

 • dr Mateusz Grzęda otrzymał Stypendium START przyznane przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej
 • W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Opus” dr Marcin Szyma otrzymał grant na realizację projektu "Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych"
 • ​W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Preludium” mgr Piotr Pajor otrzymał grant na realizację projektu "Architektura jako środek reprezentacji władzy monarszej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243-1370"
 • W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Fuga” dr Karolina Anna Mroziewicz otrzymała grant na realizację projektu "Icones Regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji"
 • W ramach konkursu Narodowego Program Rozwoju Humanistyki (moduł "Tradycja") dr Rafał Nestorow otrzymał grant na realizację projektu "EURUS - katalog analogowej dokumentacji fotograficznej (1870-1998) dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN"
 • dr Michał Kurzej otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców
 • prof. dr hab. Wojciech Bałus został laureatem programu MISTRZ Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach programu, wraz z zespołem, w skład którego wchodzą Magdalena Kunińska, Wiktoria Kozioł, Paweł Brożyński, Jan Cieślak, ma być realizowany program "Od materialnego do niematerialnego medium. Przemiany sztuki w 2 połowie XX wieku a dyskurs historii sztuki"

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Karolina Kolenda, Na (nie) swojej ziemi. Zagadnienie tożsamości kulturowej w powojennych sztukach wizualnych w Wielkiej Brytanii
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Justyna Balisz-Schmelz, Sztuka jako przestrzeń i medium pamięci. Recepcja drugiej wojny światowej w sztuce niemieckiej w świetle współczesnych teorii pamięci
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Maja Bogusławska, Młodzieńczej pejzaże Stanisława Wyspiańskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie i ich związki z malarstwem francuskim; Agnieszka Kitter, Zabudowa willowa Wzgórza Lasoty w Krakowie-Podgórzu na przełomie XIX i XX wieku w kontekście przemian urbanistycznych; Magdalena Staniucha, Monografia obrazu Stanisława Witkiewicza – „Wiatr halny”
  • (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) Tanita Ciesielska, Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich; Michał Klinke, Nowożytna ikonografia Św. Stanisława Kostki. Wybrane zagadnienia; Natalia Koziara, Rysunki Andrzeja Radwańskiego ze zbioru Gabinetu Rycin Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu; Justyna Krawczyk, Ambony w XVIII-wiecznej grafice ornamentalne. Typologia – styl – ikonografia; Adam Spodaryk, Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku; Marek Świdrak, XVII-wieczna przebudowa kościoła klasztornego Kanoników Regularnych Laterańskich p.w. ŚŚ. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Dzieło – fundator – architekt
  • (Promotor prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz) Aleksander Czerniewicz, „Złote Grono” 1963-1971. Przyczyny sukcesu i powody wizerunkowego upadku wydarzenia; Zuzanna Dzwonkowska, Tożsamość wizualna muzeów sztuki nowoczesnej oraz współczesnej; Gabriela Góral, Grupa Oneiron a tradycje ezoteryczne w sztuce awangardy; Martyna Kaszyńska, Relacja artystyczna między grupami włoskich dywizjonistów oraz futurystów. Projekt wystawy; Joanna Mołata, Zwycięstwo nad słońcem ideologii? Słoweńska grupa Irwin a twórczość Kazimierza Malewicza; Joanna Sewielska, Zjawisko nowego surrealizmu i odejście od realizmu w najnowszej sztuce polskiej na wybranych przykładach malarstwa i fotografii; Weronika Wdowiak, Centrum kulturalne Metelkova w Lublanie jako przestrzeń artystyczna i kuratorska
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Martyna Dziekan, Rezurekcja, Rekonstrukcja, Rekurencja. „When attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013”; Kama Guzik, Obok wystawy. Programy towarzyszące, edukacja muzealna, wydarzenia kulturalne. Projekt autorskiego programu edukacyjnego dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; Ewelina Jamróz, Projekt wystawy twórczości Anety Grzeszkowskiej; Katarzyna Mierzwińska, Analiza przejawów tożsamości kulturowej w muzealnictwie i kuratorstwie sztuki współczesnej – na podstawie Scottish National Musem of Modern Art w Edynburgu, Gallery of Modern Art w Glasgow i Tate Moder w Londynie; Małgorzata Santarek, Fotografie Franceski Woodman – analiza I interpretacja zilustrowana projektem wystawy; Marta Szymura, Artangel: nowe oblicze sztuki publicznej
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Maciej Czekaj Słowikowski, Artystyczne i duchowe dziedzictwo kamedulskie w Polsce. Problemy badań, ochrony i udostępniania; Anna Czępińska, Losy komunistycznych pomników po 1990 roku. Perspektywa ochrony dziedzictwa; Weronika Czwojdrak, Kościół Św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce; Paulina Dudek, Rola piśmiennictwa w kreowaniu Cmentarza Powązkowskiego jako Panteonu Narodowego i znaczenie tej identyfikacji dla ochrony zabytkowej nekropolii; Marta Dziedzina, Cmentarze żydowskie w Polsce po II wojnie światowej. Stan prawny, stan zachowania, badania, próby konserwacji, miejsce w świadomości społecznej; Agata Felczyńska, Nowożytne dzwony w Krakowie. Funkcje, proweniencja, dekoracje; Olga Jonarska, Motywy europejskie w mogolskim malarstwie miniaturowym w XVI i XVII wieku; Anita Staszczak, Ochrona dziedzictwa kulturowego Kazimierza Dolnego po 1989 roku. Szanse, wyzwania, nowe kierunki
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Katarzyna Chmielewska, Zwykli ludzie w sakralnej przestrzeni ikony. Zjawisko aktualizacji w moskiewskim malarstwie ikonowym w okresie panowania wielkiego księcia Iwana III Srogiego do cara Fiodora III Romanowa; Klaudia Draszczyk, Wczesnobizantyńskie pyxidy w zbiorach Muzeum im. Bodego w Berlinie – program ikonograficzny oraz funkcja; Agnieszka Szablewska, Ikonografia Mądrości Bożej w malowidłach narteksu cerkwi Matki Bożej Peribletos w Ochrydzie
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Ada Kossowska-Sułek, Scala salutis. Geneza, znaczenie i funkcja typu ikonograficznego
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Małgorzata Jędrzejczyk, Człowiek w poszerzonym polu rzeźby. Rozważania nad twórczością Katarzyny Kobro
  • (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) Agata Dworzak, Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku; Dagny Nestorow, Rola fundacji artystycznych w kreowaniu „Państwa Rzeszowskiego” Lubomirskich w XVII i XVIII wieku
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Marta Lisok, Krytyka cywilizacji okulacentryzmu podejmowana na gruncie sztuki współczesnej
  • (Promotor: prof. dr hab. Piotr Krasny) Julia Czapla, Ilustracja nowożytnych kompendiów zoologicznych
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Anna Wyszyńska, Strój w malarstwie Stanisława Samostrzelnika. Studia nad ikonografią, znaczeniem ideowym i funkcjami reprezentacyjnymi kostiumu w sztuce końca XV i I. poł. XVI wieku; Piotr Pajor, Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243-1370; Agnieszka Smołucha-Składkowska, Pride and Memory. Medals of Condottieri in Quattrocento Italy; Štefan Valášek, Malowidła ścienne w kościele Wszystkich Świętych w Ludrovej. Z dziejów recepcji czeskiego stylu pięknego ok. r. 1400 w malarstwie Górnych Węgier
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Martyna Rabajczyk-Kosacka, Wątki i wpływy hiszpańskie w malarstwie polskim w XIX i pocz. XX wieku

Opracował Andrzej Betlej

Zmiany struktury, personalia

 • 15 marca Rada Instytutu Historii Sztuki powołała Radę Interesariuszy Zewnętrznych, w skład której weszli: Adam Biedroń (Dyrektor Zarządzający TETENAL Polska Sp. z o. o.); dr Józef Grabski (Dyrektor IRSA - Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką). Ewa Łączyńska-Widz (Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie), Jerzy Petrus (Wicedyrektor ds. muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki), Jerzy Różycki (Prezes Zarządu iMEDIUS Agencja Reklamowa), Marek Świca (Wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie).
 • 11 lipca JM. Rektor UJ podjął decyzję o nadaniu Bibliotece Instytutu imienia Profesora Lecha Kalinowskiego.
 • Od 1 października dr Michał Kurzej został zatrudniony w Instytucie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej
 • 1 listopada powstał w strukturze Instytutu Zakład Ochrony Dóbr Kultury (na mocy decyzji Rektora UJ z 11 lipca). Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Piotr Krasny (przeniesiony z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej), adiunktami w Zakładzie zostali dr Michał Kurzej (przeniesiony z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej) oraz dr Marcin Szyma (przeniesiony z Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej.
 • Od 30 września Instytut uzyskał część zabytkowych piwnic w gmachu Collegium Iuridicum. które zostały przeznaczone na studencką "stubę communis" oraz na siedziby Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ oraz Akademickiego Kołu Studentów Ochrony Dóbr Kultury. W związku z tym pomieszczenie zajmowane dotąd przez koła naukowe zostało przekształcone w salę dydaktyczną.

Wyróżnienia

 • Prof. dr hab. Jan Ostrowski otrzymał od Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce Nagrodę im. ks. prof. Janusza S. Pasierba "CONSERVATOR ECCLESIAE".
 • Podczas LXIII jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Ornament i dekoracja dzieła sztuki", prof. dr hab. Wojciech Bałus otrzymał Nagrodę im. prof. Jerzego Łozińskiego, przyznawaną za prace z historii sztuki polskiej z uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Nagroda została przyznana za książkę Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. W przygotowaniu tego monumentalnego dzieła wzięli udział Irena Buchenfeld, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Anna Zeńczak, Hanna Sowińska, Grzegorz Eliasiewicz, Mikołaj Golenia, Paweł Karaszkiewicz, Rafał Ochęduszko i Tomasz Szybisty. W kwerendach prasowych, które zostały wykorzystane w publikacji uczestniczyli także studenci naszego Instytutu. Podczas tego wydarzenia Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Anna Baranowa, a prof. dr hab. Jan Ostrowski oraz dr hab. Andrzej Betlej zostali uhonorowani medalami z okazji 80-lecia Stowarzyszenia.
 • Kapituła Nagrody im. Mariana Sokołowskiego, w składzie: dr hab. Andrzej Betlej, prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, dr Joanna Wolańska, mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska postanawia przyznać Nagrodę  za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014, Pani mgr Paulinie Hyle za pracę: Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa, obronioną w Instytucie Historii Sztuki UP JP 2, pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII oraz równorzędne drugie nagrody absolwentom naszego Instytutu Pani mgr Martynie Nowickiej za pracę: Znikające muzeum, O materialności muzeum sztuki i Panu mgr Janowi Cieślakowi za pracę: Architektura dźwięku, obie napisane pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczerskiego.
 • Na wniosek rady Naukowej Instytutu Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowił wyróżnić prof. Stanisława Mossakowskiego (IS PAN) uroczystym Odnowieniem po 50 latach Doktoratu. Uroczystość odbyła się 1 grudnia podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Auli Collegium Maius.

Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe

 • 21 stycznia odbyła się w Instytucie promocja  książki dra Filipa Lipińskiego (IHS UAM), Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, wydanej w serii Monografie FNP
 • 28 stycznia odbyła się tomu Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów pod redakcją Anny Markiewicz, Marcina Szymy i Marka Walczaka, zawierającego materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut w r. 2011
 • 30 stycznia odbyła się promocja 21. tomu serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, zatytułowanego Katedra łacińska we Lwowie, pod red. Jana K. Ostrowskiego
 • 18 marca dr. Ioanna Christoforaki (Academy of Athens) wygłosiła wykład pt. The Making of Icons. Painting alla greca and alla latina in Venetian Crete
 • 9 kwietnia obyła się promocja książki - wspomnień Pani Profesor Klementyny Żurowskiej, pt. Z Leszczkowa w świat. Publikacja została wyróżniona w listopadzie nagrodą "Krakowska Książka Miesiąca".
 • 16 kwietnia prof. Enrico Dal Pozzolo (Università degli Studi w Weronie) wygłosił wykład pt. Giorgione's Portraits.
 • W dniach 23-26 kwietnia w Instytucie odbyła się międzynarodowa konferencja naukową „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich", zorganizowana w 650 rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej. Referaty wygłosili: Marek Walczak, Krzysztof Czyżewski, Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich; Tomasz Graff, Biskupi krakowscy w służbie Kościoła w Polsce; Piotr Krasny, Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie teoretyczno-artystycznym i w hagiografii w epoce potrydenckiej; Michał Sobala, Fundacje rezydencjonalne biskupów krakowskich na tle przemian polskiej kultury architektonicznej epoki przedrozbiorowej. Wybrane problemy; Jakub Lewicki, Problemy badawcze architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach; Teresa Rodzińska-Chorąży, Stan badań i problematyka związana z najstarszymi reliktami krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań ostatniego ćwierćwiecza; Jakub Adamski, Biskupi Nanker i Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300. Gotycka katedra krakowska w kontekście rozprzestrzenia się wzorów architektury alzackiej w Środkowej Europie w XIV wieku; Piotr Pajor, Między Muskatą a Bodzantą. Zmiany na urzędzie biskupa krakowskiego w latach 1320-1364 a forma architektoniczna katedry krakowskiej; Wojciech Walanus, Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu – przyczynek do dziejów nekropolii biskupów krakowskich w średniowieczu; Renata Sulewska, „Mortalitatis memor posuit" – biskupów krakowskich starania o upamiętnienie zmarłych i ich pomniki nagrobne (XVI wiek); Tanita Ciesielska, Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza z kaplicy grobowej biskupa Filipa Padniewskiego; Weronika Roztworowska, Ikonografia nagrobków biskupich z katedry krakowskiej w twórczości Jana Kantego Wojnarowskiego, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Narodowego w Krakowie; Bożena Czwojdrak, Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej; Urszula Stępień, Protektorat biskupów krakowskich nad kolegiatą sandomierską w świetle zachowanych wizytacji; Marta Samek, Dla pożytku […] i ozdoby naszego miasta. Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w Kielcach w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.); Barbara Maria Gawęcka, Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów bpa Jana Pawła Woronicza i bpa Karola Skórkowskiego; Piotr Gryglewski, Nowożytne fundacje artystyczne biskupów krakowskich w Polsce środkowej; Katarzyna Anna Jarno-Cichosz, Kościół parafialny w Drużbinie. Program ikonograficzny i zamysł architektoniczny fundatora w kontekście jego kariery politycznej; Bartłomiej Wołyniec, Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży; Olga M. Przybyłowicz, Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII w. wobec klasztorów żeńskich – przemiany architektoniczne inspirowane potrydencką teorią sztuki w praktyce; Justyna Łuczyńska, Antiphonarium de Sanctis ad Vesperas (ok. 1520), rkps 206, w klasztorze Klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie jako przykład oddziaływania liturgii wprowadzonej przez biskupa Jana Konarskiego oraz propagowanych przez niego kultów na żeńskie środowisko klasztorne; Tomasz Gałuszka, Benefactor noster. Biskup Jan Grot i krakowscy dominikanie; Anna Bojęś-Białasik, Dariusz Niemiec, Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru dominikanów w Krakowie i opactwa cystersów w Mogile; Marcin Szymoniak, „Imitatio episcopi" – średniowieczne pieczęcie biskupów krakowskich wzorem dla pieczęci prepozytów klasztoru Bożogrobców w Miechowie w drugiej połowie XV wieku; Piotr Kołpak, Biskupi krakowscy XV i XVI wieku jako twórcy i promotorzy kultu czterech świętych patronów Królestwa Polskiego; Zenon Piech, Św. Stanisław na pieczęciach biskupów i kapituły krakowskiej; Piotr Okniński, Znaki pielgrzymie z wyobrażeniem św. Stanisława a problem mecenatu artystycznego biskupów Krakowskich w XIII i XIV w.; Irena Rolska, Kult św. Stanisława biskupa w archidiakonacie lubelskim w XVI-XVII wieku; Janusz Królikowski, Biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku w świetle suplik zachowanych w Archiwum ds. Kanonizacji w Rzymie; Michał Hankus, Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia; Janina Dzik, Biskupi krakowscy a kult Świętego Stanisława Kostki; Wojciech Drelicharz, Twórczość historiograficzna w kręgu biskupów krakowskich w późnym średniowieczu; Joanna Utzig, Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego; Adam Soćko, Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic – prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów; Jerzy Żmudziński, Gotyckie malowidła ścienne w kościele parafialnym w biskupim mieście Sławkowie; Marek Walczak, Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego; Dobrosława Horzela, Fundacje Zbigniewa Oleśnickiego w dziedzinie rzeźby kamiennej, Milada Studničková, Antyfonarz biskupa Zbigniewa Oleśnickiego (Kraków, AKMW, MS nr 47 KP); Mateusz Grzęda, Patronat artystyczny biskupa Jana Konarskiego i portret w Polsce ok. roku 1500; Justyna Kuska, Ewolucja ikonografii obrzędu konsekracji biskupa na przykładzie iluminacji pontyfikałów krakowskich i jej europejskie konteksty; Magdalena Łanuszka, Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej. Przycznek do działań fundacyjnych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego; Anna Wyszyńska, Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleone; Sławomir Cendrowski, Giulio Cesare Croce i Lavinia Fontana. W kręgu mecenatu artystycznego kardynała Jerzego Radziwiłła (1556-1600); Józef Skrabski, Opieka krakowskich purpuratów nad kościołem i hospicjum św. Stanisława w Rzymie; Andrzej Betlej, Rola konceptów heraldycznych w fundacjach biskupów krakowskich na przykładzie Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego; Anna Dettloff, Paweł Dettloff, XVIII-wieczny wystrój rzeźbiarski katedry na Wawelu a działalność fundacyjna biskupów krakowskich; Andrzej Laskowski, ,,Twórcze sploty. Diecezja krakowska a diecezja tarnowska w okresie autonomii galicyjskiej – próba porównania na gruncie stosunku do sztuki; Mariusz Furman, Jan Puzyna – wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?; Jacek Urban, Biskup Ludwik Łętowski i jego „Katedra krakowska na Wawelu"; Sebastian Musiał, Troska i zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w życie Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim z lat 1817-1829; Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, „Curia in monte". Badania reliktów budowli wczesnośredniowiecznych na zachód od katedry na Wawelu; Krzysztof Czyżewski, Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie za czasów Piotra Gembickiego; Katarzyna Moskal, Piece nowożytne i z początku wieku XIX w krakowskim Pałacu Biskupim; Joanna Rener, Piec z herbami Piotra Gembickiego w pałacu biskupów krakowskich w Krakowie; Zbigniew Beiersdorf, Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w roku 1850; Michał Sobala, Sieć rezydencji ordynariuszy krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zagadnienie skali i funkcji; Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne zamki biskupów krakowskich; Zbigniew Bania, Pałac biskupów krakowskich w Warszawie – jego dzieje i przemiany funkcji; Artur Rok, Zamek biskupów krakowskich – książąt siewierskich w Siewierzu. Stołeczna rezydencja Księstwa Siewierskiego.
 • 9 maja, Instytut wraz z Katedrą Estetyki Instytutu Filozofii gościł prof. Jerrold Levinson (University of Maryland), który wygłosił wykład pt. ASPECTS of the HISTORICITY of ART.
 • 29 maja odbyła się prezentacja książki Moniki Jakubek-Raczkowskiej (UMK w Toruniu), zatytułowanej Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku.
 • W dniach od 1 do 30 czerwca na Zamku w Niedzicy miała miejsce wystawa fotografii, zatytułowana "Witraże sakralne na Skalnym Podhalu i polskim Spiszu", przygotowana w oparciu o fotografie wykonane w toku realizacji projektu "Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej", prowadzonego w Instytucie pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
 • 11 września podczas sympozjum poświęconego osobie św. Karola Boromeusza, organizowanego przez Muzeum Niepołomickie i Parafię rzym.-kat. pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników  prof. dr hab. Piotr Krasny wygłosił wykład pt. Św. Karol Boromeusz w sztuce.
 • W dniach 20 września - 16 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie, miała miejsce wystawa "Kukułcze jajo. 3. odsłona tarnowskiej Wystawy stałej Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie", przygotowana przez zespół kuratorski pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego, w składzie: Robert Domżalski, Agata Jabłońska, Katarzyna Janik, Katarzyna Kowalska, Martyna Nowicka (studenci specjalności kuratorskiej w Instytucie).
 • 30 września w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyła się prezentacja pierwszego tomu serii wydawniczej Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, pod red. prof. dra hab. Wojciecha Bałusa.
 • W dniach 26-27 września odbyła się konferencja „Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku" dedykowana Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi, której współorganizatorem był Instytut.
 • W dniach 13-24 października w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich miała miejsce wystawa fotografii "KIELICHY ZE SKARBCA BAZYLIKI MARIACKIEJ w obiektywie Pawła Gąsiora". Prezentowane fotogramy powstały w trakcie inwentaryzacji skarbca Bazyliki Mariackiej, prowadzonej w Instytucie pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.
 • 22 października Instytut wraz z Fundacją XX. Czartoryskich zorganizował dyskusję wokół wyników badań obrazu Dama z gronostajem, przeprowadzonych przez Pascala Cotte'a. Spotkanie obyło się w Auli Jagiellońska Collegium Maius. Wystąpienie Pascala Cotte'a poprzedził wykład prof. dr hab. Marcina Fabiańskiego Wokół Damy z gronostajem. Tradycja i innowacja w portretach czasu Quattrocenta.
 • 28 października prof. Thomas Da Costa Kaufmann (University of Princeton) wygłosił wykład pt. What is German in German Renaissance Art?
 • 29 października w Polskiej Akademii Umiejętności obyło się otwarte posiedzenie Wydziału Filologicznego PAU, zorganizowane dla uczczenia 10. rocznicy śmierci wybitnego profesora naszego Instytutu - Lecha Kalinowskiego. W posiedzeniu wzięli udział prof. Grażyna Korpal (Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki ASP), prof. Julian Maślanka (Wydział I PAU), prof. Władysław Stróżewski (Wydział II PAU) oraz dr hab. Marek Walczak.
 • W dniach 20-22 listopada odbyła się jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zatytułowana "Ornament i dekoracja dzieła sztuki". Spośród pracowników i doktorantów Instytutu referaty wygłosili: Wojciech Bałus: Czego chcą ornamenty?; Anna Baranowa: Pokusa ornamentu a "płynna nowoczesność"; Andrzej Betlej: Zaginione/zapomniane XVIII-wieczne ornamentalne "Klebebandy" w zbiorach polskich; Irena Buchenfeld: „Pierwsi zapuścili wzrok chciwy w te zaklęte sezamy chłopskie" – źródła motywów ornamentalnych sztuki młodopolskiej na przykładzie dekoracyjnego malarstwa ściennego artystów Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana"; Paweł Brożyński: „Ornament z ludzkiej masy" i „życie jako baśniowy ornament"; Tomasz Gryglewicz: Ornamentalność i dekoracja w sztuce epoki postmodernizmu; Monika Kamińska, Marta Graczyńska: O plecionkach wawelskich raz jeszcze - w stulecie pierwszych odkryć; Piotr Krasny: Ornamentum et decor; Magdalena Kunińska: Zanim ornament stał się zbrodnią: historia zmian postaw wobec kategorii ornamentum jako historia drogi do teorii modernistycznej; Michał Kurzej: Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w.; Agnieszka Smołucha-Sładkowska: Pseudonapisy jako motywy dekoracyjne w sztuce Italii w XIV i XV w.; Aleksander Stankiewicz: Dekoracja architektoniczna w twórczości architekta Krzysztofa Bonadury Starszego; Štefan Valášek: Kilka zagadnień dekoracji wnętrz kościołów Liptowa i Spisza w XIV i XV wieku; Marek Walczak: Ornamentalność średniowiecza.
 • 20 listopada w Auli Św. Szymona z Lipnicy klasztoru OO. Bernardynów na Stradomiu w Krakowie odbyła się wystawa projektów małej architektury, wzorników artystycznych oraz modeli z krakowskich zbiorów kościelnych i prywatnych. Podczas pokazu zaprezentowano 40 obiektów ze zbiorów Archiwum Towarzystwa Jezusowego, Archiwum Reformatów i z klasztoru Karmelitanek Bosych na Wesołej.
 • 17 grudnia odbyło się pierwsze wspólne (razem ze studentami z Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ i Akademickiego Koła Studentów Ochrony Dóbr Kultury) spotkanie opłatkowe Instytutu.

Granty

 • W r. 2014 w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki fundusze na badania otrzymali: dr hab. Andrzej Betlej (grant "Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja"), dr Dobrosława Horzela (grant "Korpus witraży średniowiecznych w Polsce"), dr Wojciech Walanus (grant "Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu")
 • W roku 2014 w ramach konkursu  Narodowego Centrum Nauki "Preludium" mgr Agata Dworzak otrzymała grant na realizację projektu badawczego "Lwowskie rodziny artystyczne drugiej połowy XVIII stulecia".

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor dr hab. Wojciech Bałus) Dominik Kuryłek, Na marginesach nowoczesności. Nihilizm w sztuce polskiej XX wieku
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Magdalena Ludera, Gabriel Sławiński - późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi; Ewa Skotniczna, Przedstawienia budowli w grafice polskiej XIX wieku i ich wpływ na kształtowanie kanonu zabytków narodowych
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak), Mateusza Grzęda, Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430); Zoltán Gyalókay, Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku. Studia nad recepcją form francuskiej rzeźby gotyckiej w Europie Środkowej
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Anna Filipowska, Mieczysław Porębski jako kurator Muzeum Narodowego w Krakowie; Katarzyna Prządo, Teoria koloru Stanisława Ignacego Witkiewicza; Jagoda Żarnowiecka, Seria "Katedra" Lucjana Mianowskiego na tle przemian w grafice polskiej w latach 1956-1963
  • (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) Szymon Cierpisz, XVIII- wieczne kaplice pałacowe w wybranych świeckich rezydencjach Rzeczypospolitej; Alicja Ciosek, Motywy chinoiserie na tkaninach sakralnych z XVIII wieku w zbiorach Klasztoru Dominikanów w Krakowie; Adam Kotucha, Przykłady fałszerstw nowożytnych pamiątek związanych z bohaterami narodowymi na XIX-wiecznych wystawach na ziemiach polskich; Sabina Rotowska, XVIII-wieczne synagogi Mazowsza. Architektura, wymowa ideowa; Jolanta Żubrowska, XVIII-wieczne wyposażenie rzeźbiarskie kościoła OO. Bernardynów w Zbarażu. Próba rekonstrukcji
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Hanna Doroszuk, Strategie kuratorskie współczesnej polskiej artystki Goshki Macugi a "Atlas Mnemosyne" Aby'ego Warburga; Wojciech Orlik, Julian Jończyk, Rzeczywistość jako pełnia. Zarys twórczości artysty; Julia Rey, Portrety polskich artystów plastyków w latach 60. XX wieku w twórczości Eustachego Kossakowskiego, Wojciecha Plewińskiego i Tadeusza Rolke; Piotr Sikora, Zjawisko pop banalizmu w sztuce i literaturze
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Agnieszka Kowalczyk, Problem autorstwa oprawy architektonicznej grobu świętego Jana Kantego w kościele świętej Anny w Krakowie na tle twórczości wybranych malarzy nowożytnych projektujących dzieła architektoniczne
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Magdalena Ganczarska, Złoto w sakralnym malarstwie bizantyńskim: środek wyrazu artystycznego oraz nośnik znaczeń symbolicznych; Aleksandra Godlewska, Wątki ikonograficzne pasji i zmartwychwstania w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej do ikonoklazmu (IV - IX w.); Joanna Szytuła, Mozaika w absydzie kościoła p.w. Świętej Pudencjany w Rzymie - analiza ikonograficzna i rys historyczny
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Martyna Nowicka, Znikające muzeum. O materialności muzeów sztuki; Karolina Pisarek, Wnętrza mieszkalne w Polsce w latach 70. XX wieku. Eksperyment i norma; Martyna Raduszewska, O udostępnianiu sztuki osobom niewidomym i niedowidzącym. Teoria i praktyka; Katarzyna Kowalska, Pozdrowienia z Muszyny! Miejscowości uzdrowiskowe i ośrodki sportowe na fotografii pocztówkowej Zbigniewa Łagockiego. Projekt wystawy.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Marcin Maślanka, Srebrne i złote dary króla Kazimierza Wielkiego dla kościołów w Królestwie Polskim
 • Przewody doktorskie otwarte
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Paweł Brożyński, Obraz materialny. Widzialność - znak - dyskurs
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Bogumiła Śniegocka, Powtórzenie w sztuce od lat osiemdziesiątych XX wieku

Opracował Andrzej Betlej

Tytuły i stanowiska, zmiany w Instytucie

 • 13 maja Rektor UJ powołał Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki (w miejsce Zakładu Studiów Miejskich). Kierownikiem zakładu został prof. dr hab. Wojciech Bałus.
 • 1 czerwca na mocy decyzji Rektora UJ w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej powołano Pracownię Studiów nad Architekturą i Sztuką Wczesnośredniowieczną. Kierownikiem pracowni została dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży.
 • Od 1 listopada w Zakładzie Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki zatrudniono na stanowisku asystenta dr Magdalenę Kunińską.
 • 12 listopada na mocy decyzji Rektora UJ powołano do istnienia jako jednostkę pomocniczą Fototekę Instytutu Historii Sztuki UJ. W ten sposób formalnie usankcjonowano istnienie zbiorów fotograficznych funkcjonujących od początku istnienia Instytutu. Na kierownika Fototeki został oficjalnie powołany dr Wojciech Walanus.
 • W r. 2013 w ramach realizacji programu inwentaryzacji XIX-wiecznych witraży w Małopolsce zatrudniono mgr Irenę Buchenfeld-Kamińską oraz mgra Mikołaja Golenię.
 • Prof. dr hab. Wojciech Bałus został redaktorem naczelnym czasopisma Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności "Folia Historiae Artium".

Wykłady i konferencje naukowe

 • 31 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego emerytowanej Profesor Instytutu Klementynie Żurowskiej.
 • Na wniosek Collegium Artium Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał emerytowanemu Profesorowi Instytutu Jerzemu Gadomskiemu Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wręczenie odznaczenia nastąpiło 11 października 2013 w domu wyróżnionego przez wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Panią prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską.
 • W ramach VI edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury nagrodzeni zostali dr hab. Andrzej Betlej oraz mgr Agata Dworzak.
 • 15 listopada odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy Profesora Tomasza Gryglewicza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Profesora Tomasza Gryglewicza w Instytucie, gdzie prowadził swoje badania, wychował liczne grono uczniów i pełnił funkcje kierownicze.
 • 22 listopada Rada Naukowa Instytutu Historii Sztuki UJ ustanowiła honorowe wyróżnienie Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 25 listopada mgr Piotr Pajor otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa w kategorii "Wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową", za pracę magisterską Przemiany koncepcji układu przestrzennego katedry krakowskiej w altach 1305-1364, napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka
 • 30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia "Medalu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego" emerytowanym pracownikom Instytutu: Pani Profesor Klementynie Żurowskiej oraz Panu Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi. Trzecie z Wyróżnionych, Profesor Jerzy Gadomski, ze względu na stan zdrowia, otrzymał medal w domu.
 • 30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepsza prace z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich, połączona z uroczystą graduacją magistrantów Instytutu. Pierwszym laureatem Nagrody została mgr Joanna Utzig za pracę Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.
 • Stworzono nową stronę internetową Instytutu oraz czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki".
 • W dniach od 18 do 20 kwietnia 2013 Instytut wraz z Instytutem Historycznym UW oraz Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UJ zorganizował ogólnopolską konferencję naukową "Patronat artystyczny Jagiellonów". Referaty wygłosili: Przemysław Mrozowski (Warszawa), Wizerunek króla w systemie reprezentacji władzy; Mateusz Grzęda (Kraków), Głowy Wawelskie: znaczenie i oddziaływanie; Anna Wyszyńska (Kraków), Jagiellonowie a XVI-wieczna moda europejska. Strój jako element kreowania wizerunku władcy na przedstawieniach z epoki; Zenon Piech (Kraków), Herby jagiellońskie jako znaki fundacji, donacji i własności oraz nośniki treści ideowych; Krzysztof Czyżewski (Kraków), Fundacje Jagiellonów w skarbcu katedry na Wawelu; Tomasz Olszacki (Łódź), Fundacje rezydencjonalno-obronne z okresu panowania Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły: zarys problematyki; Jerzy Serafin (Wrocław), Pałac królewski na zamku w Szydłowie i jego wystrój kamieniarski: domniemana fundacja pierwszego z Jagiellonów i zapomniany epizod z dziejów gotyku w Polsce; Piotr Pajor (Kraków), Kościół Bożego Ciała w Poznaniu i zagadnienie działalności fundacyjnej Władysława Jagiełły; Małgorzata Smorąg Różycka (Kraków), Królowa Anna Cylejska – zapomniana patronka malowideł w katedrze sandomierskiej; Marcin Walkowiak (Poznań), Czy miecz anioła ze sceny Zaśnięcia Marii w prezbiterium sandomierskiej katedry może mieć związek z koronacyjnym Szczerbcem?; Marek Walczak (Kraków), Portret konny Władysława Jagiełły w kaplicy zamkowej w Lublinie; Marek Janicki (Warszawa), Kwestia datowania nagrobka Władysława Jagiełły a polityczno-dynastyczne przesłanki sformułowania programu pomnika. Próba reasumpcji najważniejszych poglądów i rozszerzenia kontekstu rozważań; Helena Hryszko (Warszawa), Tkaniny grobowe Kazimierza Jagiellończyka i Zofii Holszańskiej; Marcin Szyma (Kraków), Architektura kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego przy katedrze na Wawelu; Dobrosława Horzela (Kraków), Retabula kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego w katedrze krakowskiej w kontekście pytań o „sztukę dworską" Jagiellonów; Magdalena Łanuszka (Kraków), Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów; Tanita Ciesielska (Kraków), Srebrna nastawa ołtarzowa kaplicy Zygmuntowskiej – uwagi o technice wykonania i interpretacja na tle argentariów Zygmunta I; Marcin Fabiański (Kraków), Dlaczego Jagiellonowie ufundowali nowy pałac na Wawelu?; Tomasz Torbus (Gdańsk), Architekci renesansowego zamku na Wawelu w świetle nowych badań; Tomasz Ratajczak (Poznań), Co wiemy o układzie funkcjonalnym rezydencji wawelskiej w czasach ostatnich Jagiellonów?; Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin), Wydatki króla Zygmunta Augusta na działalność budowlaną w latach 1548-1551; Magdalena Piwocka (Kraków), Arrasy króla Zygmunta Augusta.

 • 4 czerwca odbył sie gościnny wykład prof. Jean-Marie Guillouët (Département Histoire de l'Art et Archéologie, Université de Nantes) zatytułowany: Artistic interchanges and transferts in gothic Europe. Circulations of artists, resementisation of forms and requalifications of know-hows.

 • 11 czerwca odbyła się promocja książki Dobrosławy Horzeli Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477 z nowej serii wydawniczej Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania autorka książki przedstawiła główne wątki badawcze rozprawy, a dr hab. Marek Walczak, redaktor serii, zaprezentował nową inicjatywę wydawniczą. Odbyła się wówczas dyskusja nad kondycją polskiej mediewistyki artystycznej.

  12 czerwca odbył sie gościnny wykład prof. dr. Peter Kurmanna pt. Autorität in Stein und Glas. Kirchliche Herrschaft und Heilsvermittlung in der Gotik des 13. Jahrhunderts.

  W okresie wakacyjnym dokonano remontu sali wykładowej nr 8, zainstalowano w niej na stałe rzutnik multimedialny oraz nowe oświetlenie. Przeprowadzono remont Sali Karola i Karoliny Lanckorońskich oraz sali nr 40, w które obecnie są eksponowane odlewy gipsowe z historycznej kolekcji Gabinetu Historii Sztuki (ze zbiorów Instytutu oraz wypożyczone ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uzupełniono również zaplecze magazynowe Biblioteki.

  28 września podczas kongresu Stowarzyszenia AICA dr hab. Andrzej Szczerski został wybrany na stanowisko vice-prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  W dniach 29 września - 1 października przy współpracy z Instytutem odbywał się POSTKONGRES AICA, przygotowany przez dra hab. Andrzeja Szczerskiego, prezesa sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej.

  W dniach 10-13 października odbył się I Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki. Obrady otworzyło wystąpienie prof. dra hab. Piotra Skubiszewskiego pt. Moja historia sztuki.

  W dniach 11-12 października odbyła się konferencja metodologiczna poświecona programom studiów, w której wzięli udział wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy instytutów historii sztuki w Polsce. Powołano Konferencję Dyrektorów, pierwszym przewodniczącym został dr hab. Andrzej Betlej.

  18 listopada 2013 w Instytucie odbyła się konferencja naukowa "Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym", dedykowana pamięci zmarłego w r. 2012 o. Adama Błachuta OFM, współorganizowana wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prowincją Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych - Reformatów. Referaty wygłosili: Kazimierz Kuczman (Kraków): Ojciec Adam Błachut. Człowiek posługi, pracy i przyjaźni; Magdalena Piwocka (Kraków): Kilka słów o działalności Ojca Adama Błachuta w sprawach sztuki w zakonie Franciszkanów - Reformatów; Zbigniew Bania (Warszawa): "(...) pro sua comoditate et recollectione certa habitacula" – po co księciu Krzysztofowi Zbaraskiemu cele w klasztorze Reformatów w Solcu; Piotr Gryglewski (Łódź): Prostota i inwencja. Świątynie franciszkańskie w nowożytnym krajobrazie architektonicznym Polski środkowej; Ewa Kubiak (Łódź): Świątynie franciszkańskie i jezuickie w badaniach nad architekturą kolonialną Ameryki Południowej; Andrzej Witko (Kraków): Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów; Juliusz Chrościcki (Warszawa): Uroczystości pogrzebowe Sobieskich w kościele Kapucynów w Warszawie; Maria Kałamajska-Saeed (Warszawa): Kościół Reformatów w Żorniszczach; Piotr Ługowski (Warszawa): Kilka uwag na temat kościoła Reformatów w Siennicy; Dariusz Nowacki (Kraków): O srebrnym pucharze w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie; Magdalena Ozga (Kraków): Paramenty liturgiczne z kościoła reformackiego w Białej Podlaskiej; Andrzej Betlej (Kraków): "Stare tarnowskich ołtarzów abrysy"; Irena Rolska (Lublin): Wyposażenie kościoła Franciszkanów w Stężycy; Janina Dzik (Kraków): Cykl Vita Seraphici Patriarchae Francisci Ord. FF. Min. Inclyti Fundatoris braci Klauberów i jego recepcja w  malarstwie zakonnego malarza Dydaka Bataryny; Robert Mirończuk (Siedlce): Rzymski kościół kapucyński i jego związki z Podlasiem.

  27 listopada odbyła sie promocja drugiego tomu serii wydawniczej Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ, pod redakcją dra Wojciecha Walanusa, zatytułowanego. Promocji towarzyszył wernisaż wystawy fotografii zatytułowanej "Na kresach wileńskiego baroku", ze zbiorów absolwenta Instytutu, Pana Jakuba Kotowicza, przygotowanej we współpracy z Galerią "Przypis" Instytutu Sztuki PAN.

  30 listopada po raz pierwszy w historii Instytutu odbyła się uroczysta promocja magistrantów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2012/2013.

  W r. 2013 w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki "Preludium" oraz "Etiuda" mgr Mateusz Grzęda otrzymał granty na realizację projektów badawczych dotyczącego początków portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430).

 

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Wojciech Szymański, Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985-2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu. Felix Gonzalez-Torres, Roni Horn, Derek Jarman
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Kinga Blaschke, Obraz sztuki średniowiecznej w nowożytnym piśmiennictwie polskim
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Agata Wójcik, Stanisław Chlebowski „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości". Życie i twórczość
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Wiktoria Kozioł, Film Artura Żmijewskiego "Oni". O tym jak nie uprawiać polityki; Marta Świetlik, Ciało i miasto w filmie Joanny Rajkowskiej "Born in Berlin".
  • (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) Agata Dworzak, Fabrica ecclesiae Sanomiriensis. Modernizacja wnętrza kolegiaty sandomierskiej w latach 1708-1791 w świetle źródeł archiwalnych; Agnieszka Piotrowska, Ornament akantowy w wyposażeniu i wystroju krakowskich wnętrz sakralnych; Aleksandra Poźniak, Siedemnastowieczne sukienki metalowe na obrazach maryjnych w Krakowie; Aleksander Stankiewicz, Funkcje propagandowe fundacji artystycznych Wielopolskich w XVIII wieku.
  • (Promotor prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz) Elżbieta Bieracka, Leszek Dutka. Analiza twórczości krakowskiego artysty plastyka; Katarzyna Czerwiec, Drukarski stół montażowy na matematycznej siatce - typografia polskich współczesnych magazynów ilustrowanych z lat 2000-2013; Katarzyna Kania, Miejsce współczesnych form sztuki w internecie. Sztuka internetu wobec tradycji artystycznej; Marek Obara, Fundacje i kolekcje dzieł sztuki zakładane przez domy mody; Agnieszka Stopyra, Różne sposoby ekspresji ciała w sztukach plastycznych polskich artystek działających w obrębie sztuki krytycznej; Zuzanna Sroka, Strategia ironicznego dystansu w twórczości Jacka Sroki; Michalina Wąsik, Modernizm w twórczości Vanessy Bell i zmiany w sposobie jego percepcji; Eriko Yamaki, Oddziaływanie Andrzeja Wróblewskiego na polskie malarstwo figuratywne w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Anna Bartosiewicz, Cenzura sztuki w Polsce po roku 1989.
  • (Promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Justyna Duda, Patronat artystyczny Izabeli Kastylijskiej w sztuce. Między mecenatem, propagandą a pobożnością; Ewa Fedczyszyn, Dekoracja sgrafittowa z roku 1551 w kościele św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim a problem kształtowania się ikonografii luterańskiej; Maria Staniszewska, Kaplica Matki Boskiej Karmelitańskiej przy kościele we Frydmanie. Geneza form i ikonografia wystroju wnętrza;
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anita Kunikowska, Prawosławna architektura cerkiewna w guberni piotrkowskiej (1867-1914); Halszka Paszkowska, Juliusz Makarewicz (1854-1936). Konserwacja bizantyńskich malowideł ściennych w Polsce; Joanna Trznadel, Genealogia rodu Nemanjiciów w cerkiewnym malarstwie monumentalnym w Królestwie Serbii od XII do XIV wieku.
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Joanna Amrozi, Interpretacje tradycyjnych technik fotograficznych we współczesnej polskiej fotografii; Jan Cieśla, Architektura Dźwięku; Magdalena Harasiewicz, Redefinicja tożsamości narodu hiszpańskiego. Fotografia Jose Ortiza-Echague (1885-1980) i Pokolenia 98'; Aleksandra Idler, Propaganda wizualna COP 1936-1939; Wiktoria Kałwak, Eksperymenty z tekstem wizualnym w polskiej książce artystycznej po 2000 roku; Małgorzata Makara, Sztuka aktywistów podziemnej "Solidarności". Znaczki i plakaty opozycyjne z lat osiemdziesiątych XX wieku; Bożena Sobucka, Projektowanie dla dzieci w PRL-u.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Urszula Dobisz, Reliefy odkryte w wieży katedry w Nidaros i rzeźba kamienna regionu Trodelag w Norwegii w latach około 1066-1153; Justyna Łuczyńska, Rękopis Revelationes Sanctae Brigittae (ok. 1377) w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. II 3310; Joanna Wszołek, Dekoracja malarska rękopisu Ms. Czart 3121; Joanna Utzig, Witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści; Bartosz Zarębski, Architektura i wystrój malarski trzynastowiecznych kapitularzy cysterskich z terenów historycznej Małopolski.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Renata Bielańska, Meble w stylu podhalańskim Stanisława Barabasza; Jolanta Bobala, Włodzimierz Błocki (1885-1920). Życie i twórczość; Maria Jastrzębska, Międzywojenna architektura domów profesorskich akademickich związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim; Katarzyna Lechowicz, Recepcja twórczości Konrada Krzyżanowskiego w krytyce artystycznej pierwszej połowy XX wieku; Anna Matejska, Pejzaże włoskie malarzy okresu Młodej Polski; Katarzyna Stachecka, Ks. Eustachy Skrochowski jako krytyk sztuki; Kamila Twardowska, Twórczość architekta Fryderyka Tadaniera (1892-1960); Marta Witoń, Obrazy samobójstwa w malarstwie polskim XIX wieku; Olga Zdebik, Malarstwo obce w "Wędrowcu" Artura Gruszeckiego (1884-1887) na tle innych ilustrowanych czasopism warszawskich.
 • Przewody doktorskie otwarte:
  • (Promotor prof. dr hab. Marcin Fabiański) Anna Lebensztejn, Rozkoszne widoki czy dzikie krainy. Pejzaż w europejskim piśmiennictwie o sztuce od XV do początku XVIII wieku.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Monika Nowak, Biografia artystyczna Marii Werden. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce.
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Krystyna Czerni, "Ikona nieoswojona" - koncepcja sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego na przykładzie projektów i realizacji do cerkwi grecko-katolickiej; Helena Postawka-Lech, Sztuka i architektura na granicach II Rzeczypospolitej; Jerzy Wowczak, Jan Sas Zubrzycki (1860-1935) - architekt, historyk i teoretyk architektury.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Mateusz Grzęda, Początki portretu w Europie Środkowej od około 1350 do 1430; Zoltan Gyalokay, Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku. Studia nad recepcją form francuskiej rzeźby.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Weronika Grzesiak, Modernistyczna architektura uzdrowisk w rejonie Karpat Wschodnich (województwa lwowskie i stanisławowskie).

Opracował Andrzej Betlej

 

W 2012 roku Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodził jubileusz 130-lecia swojego istnienia. Rada Naukowa i Dyrekcja postanowiły uczcić tę rocznicę uroczystością, która pozwoliłaby studentom obu naszych kierunków, czyli Historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury, w pełni docenić tradycję Instytutu, jak również zapoznać się z dokonaniami ostatnich lat. Święto Instytutu odbyło się 12 grudnia 2012 roku o godz. 18.30, a główną jego częścią była inauguracja dużej sali wykładowej (nr 39) w Collegium Iuridicum, jako auli imienia Karola i Karoliny Lanckorońskich. Fakt ten został upamiętniony kamienną tablicą wmurowaną przed wejściem oraz zawieszeniem na jej ścianach portretów Patronów oraz Profesorów Instytutu. Uroczysty wieczór uświetnili licznie przybyli goście, pośród których znaleźli się przede wszystkim Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prorektor prof. dr hab. Andrzej Mania, Dziekani i Prodziekani Wydziału Historycznego: prof. dr hab. Andrzej Banach, prof. dr hab. Jan Święch, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, dr hab. Stanisław Sroka, przedstawiciele Wydziału Prawa – Katedry Postępowania Cywilnego (która dzieli z Instytutem Historii Sztuki pomieszczenia w Collegium Iuridicum), władze Polskiej Akademii Umiejętności w osobie Sekretarza Generalnego prof. dra hab. Jerzego Wyrozumskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Akademii Sztuk Pięknych, Dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu, władze konserwatorskie, członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także wielu innych przedstawicieli świata nauki i kultury oraz duże grono studentów, których obecność na uroczystości szczególnie cieszyła władze Instytutu.

W krótkich wystąpieniach i prezentacjach Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu prof. dr hab. Wojciech Bałus oraz Dyrektor Instytutu Historii Sztuki dr hab. Andrzej Betlej przedstawili dorobek Instytutu i dokonania pracowników w ostatnich latach. Po zaprezentowaniu dorobku IHS głos zabrał Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, który podkreślił wagę działań Instytutu w kontekście kulturowego i artystycznego znaczenia Krakowa. Inaugurując działania dydaktyczne w sali pod nowym patronatem, JM Rektor poświęcił swą uwagę osobie prof. dr hab. Karoliny Lanckorońskiej, której wsparciem i wszechstronną opieką Uniwersytet Jagielloński, a szczególnie Instytut Historii Sztuki, cieszyły się przez wiele lat, w najcięższym okresie swego funkcjonowania, aż do Jej śmierci w roku 2002. W dalszej części uroczystości Goście mieli okazję wysłuchania recitalu fortepianowego w wykonaniu znakomitego, młodego pianisty Witolda Wilczka, który zaprezentował utwory Fryderyka Chopina i Henrique Granadosa. Po występie nagrodzonym szczerymi oklaskami rozpoczęło się zwiedzanie Instytutu, w którego pomieszczeniach były prezentowane publikacje i dzieła sztuki związane z działalnością pracowników i studentów. W czytelni Biblioteki zostały wyłożone wydawnictwa Instytutu, w Fototece odbył się pokaz najstarszych fotografii z jej bogatego zbioru archiwalnego, zaś w hallu na II piętrze oraz w nowej sali seminaryjnej nr 43 eksponowano dzieła sztuki inwentaryzowane pod opieką pracowników przez studentów w toku praktyk inwentaryzacyjnych. Były to XVIII-wieczne projekty architektoniczne ze zbiorów Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego, szaty liturgiczne fundacji Sobieskich, pochodzące z kościoła dominikańskiego w Żółkwi, znajdujące się obecnie w klasztorze OO. Dominikanów oraz dwie drewniane rzeźby – własność Opactwa Benedyktynów w Tyńcu – Archanioł Michał (z XV wieku.) oraz figura Chrystusa, kopia rzeźby Zbawiciela dłuta Tilmana Riemenschneidera (I poł. XVI w.?). Oprócz tego przybyli Goście mieli okazję zakupić książki na stoiskach wydawnictw Universitas, Societas Vistulana oraz Dodo Editor. Ważnym punktem programu było również zwiedzanie nowo urządzonej Pracowni Projektów Badawczych, w pomieszczeniach dawnej, zlikwidowanej pracowni fotograficznej.

Spotkanie jubileuszowe zakończyło się wykonaniem pamiątkowych, grupowych zdjęć pracowników i studentów, które zawisły już na ścianach Instytutu. Dyrekcja IHS pragnie jeszcze raz podziękować nie tylko Szanownym Gościom za obecność na uroczystości, ale także tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej uświetnienia poprzez współpracę organizacyjną i techniczną. Szczególne podziękowania kierujemy również do Kół Naukowych obu kierunków oraz wszystkich studentów zaangażowanych w pomoc przy przygotowywaniu święta naszego Instytutu.

 

Andrzej Betlej, Teresa Rodzińska-Chorąży

 

Fotorelacja z uroczystości znajduje się w naszej galerii.

 

Tytuły i stanowiska, zmiany w Instytucie

 • Mgr Irena Buchenfeld-Kamińska, mgr Rafał Ochęduszko i dr Tomasz Szybisty zostali zatrudnieni w ramach realizacji grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Korpus witraży z lat 1800–-1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej" (kierownik prof. dr hab. Wojciech Bałus).
 • Prodziekanem Wydziału Historycznego UJ na czteroletnią kadencję (2012–2016) została ponownie wybrana dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka.
 • 15 czerwca dyrektorem i wicedyrektorem Instytutu, na czteroletnią kadencję (2012–2016) zostali wybrani odpowiednio dr hab. Andrzej Betlej i dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży.
 • 11 września w Warszawie zmarł prof. dr hab. Mieczysław Porębski, emerytowany pracownik Instytutu, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków i teoretyków sztuki, dyrektor Instytutu w latach 1970-1979.

Wykłady i konferencje naukowe

 • 25 kwietnia odbył się wykład prof. Dragana Damjanovića, Djakovo Cathedral and Central European Art of the 19th Century.
 • W dniach 5-7 września odbyła się współorganizowana przez Instytut wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, międzynarodowa konferencja "Μίμησις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative?". Program konferencji obejmował następujące referaty:
  • Eugenia Drakopoulou, Marina Loukaki (Ateny), Eαρ γλυκύ: Réflexions sur la représentation du printemps dans l''art et la littérature byzantin;
  • Eliso Elizbarashvili (Tbilisi), Representation of Reality in Hagiography;
  • Marina Bazani (Oxford), Mimesis and Originality in Byzantine Poetry;
  • Bogna Kosmulska, Witalij Michalczuk (Warszawa), Le principe typologique dans la mimesis byzantine (vu de la perspective patristique);
  • Delphine Lauritzen (Paryż), Double, Triple or even Infinite Mimesis? Some Aesthetic Thoughts on Ekphrasis, Allegory, the Word and the World;
  • Timothy Dawson (Leeds), Windows on the Wars: the Case of Martial Depictions in Middle Byzantine Ivories;
  • Piotr L. Grotowski (Kraków), Classicisation or Representation? Mimesis in Byzantine Pictorial Arts as Derivative of Style;
  • Matthew Savage (Louisiana), Mimesis and Byzantine Architecture: Some Practical and Conceptual Observations;
  • Paweł Wróblewski (Kielce), The Holy Apostles Church In Constantinople And Its Copies. An Attempt to Reconstruct the Original and the Problem of Mimesis;
  • Alexei Lidov (Moskwa), The Luminous Disc. From Neo-Platonic Concept to the Image-Paradigm of the Whirling Church;
  • Michał Bzinkowski (Kraków), Beware of Mice in Hades! Ancient Greek Eschatological Beliefs in a Satirical 12th Century Anonymous Dialogue "Timarion";
  • Sophia Germanidou (Kalamata), Transforming Iconography and Context of Pagan Theme into Byzantine Art: the Boy in the Basket (Cupid stealing Honeycomb);
  • Yuri Pyatnitsky (Petersburg), Antique Quotations on the Subject of the Crucifixion of Christ;
  • Sławomir Skrzyniarz (Kraków), The Belief in Veracity of Images of Christ in Pre-iconoclastic Byzantium;
  • Dariusz Tabor (Kraków), Christomimesis – l'idée directrice des psautiers enluminés christologiques grecs et latins;
  • Miroslaw Piotr Kruk (Kraków), The Byzantine Gem with Christ Pantocrator in the Roman Catholic Church in Kruszyn. Classical, Realistic, Imitative;
  • Jacek Wiewiorowski (Poznań), Insignia of Late Roman Officials in Notitia dignitatum and the Geographical Reality;
  • Jan Prostko Prostyński (Poznań), Die politische Bedeutung der spätantiken Consulardiptychen;
  • Marcin Wołoszyn (Kraków/Lipsk), Fiddling peacefully between the Balkans and the Western Ocean. Theophylact Simocatta on the Slavs (Historiae VI.2) – between Reality and Fiction;
  • Waldemar Deluga (Warszawa), Between Venice and Candia. The influence of Italian Prints on the Cretan Icon Painting.
 • 15 września w ramach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbyła się konferencja "Śladami awangardy – sztuka i architektura Europy Środkowej po 1945 r." Referaty wygłosili:
  • Piotr Piotrowski (Poznań/Berlin), Globalizing Central European Art;
  • David Crowley (Londyn), Sounding the Body Electric. Experimental Art and Music in Eastern Europe in the 1960s;
  • Jeremy Howard (St. Andrews), Grade School or School-Garde;
  • Andrzej Szczerski (Kraków), Modernism Rediscovered  on Interpretations of Modernist Legacy in Central European Art after 1989;
  • Arnold Bartetzky (Lipsk), Architectural Reconstruction in the 20th and 21 century. European Perceptions of the Polish Model;
  • Barnabas Bencsik (Budapeszt), Collecting and Exhibiting Polish Contemporary Art in Central Europe – the Case of Ludwig Museum in Budapest.
 • W dniach 17–18 września odbyła się konferencja "The Vernacular Revival and the Universal Language of Visual Form", podczas której wygłoszono referaty:
  • Alison Smith (Londyn), Pre-Raphaelitism in Poland; Piotr Kopszak (Warszawa), Henri Gaudier-Brzeska and his French-German-Polish-English Interests;
  • Leonard Bell (Aukland), Synthesising Maori and Jugendstil Ornamental Motifs in Early C2Oth New Zealand: Towards a ‘Universal Language of Form' and a Nationally Distinctive Settler-Colonial Design;
  • Andrew Ginger (Bristol), Pi I Margall''s Prophecy: Universalism and the Vernacular Revival;
  • Charlotte Ashby (Londyn), Building in Wood: Finnish Ornament and International Models;
  • Marta Filipova (Wolverhampton), Reconciling Modernism: The Vernacular Revival, Nationalism and Modernism in the Czech Speaking Lands;
  • Helena Capkova (Waseda), Bohemian Japonisme in the Context of the Vernacular Revival at the fin de siècle;
  • Andrzej Szczerski (Kraków), Zakopane style and Its Internationalist Agenda.
 • W październiku na III piętrze utworzono salę projektów badawczych, a na II piętrze stworzono nową salę dydaktyczną - seminaryjną.
 • 10 października Instytut wraz z Sekcją Sztuki Nowoczesnej krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Sekcją Polską AICA zorganizował spotkanie poświęcone prof. Mieczysławowi Porębskiemu, w której wzięli udział Anna Baranowa, Krystyna Czerni, Jan Fejkiel, Tomasz Gryglewicz, Maria Hussakowska-Szyszko, Adam Rzepecki,  Andrzej Szczerski, Marta Tarabuła i Jan Trzupek.
 • 11 października odbył się wykład dr Katariny Chmelinovej (Brno) Baroková slávnosť v Bratislave. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho.
 • 20 października odbył się wykład dr Nicola Gordon Bowe'a Harry Clarke and the Arts & Crafts Movement in Ireland.
 • 15 listopada w Instytucie Nauk Geologicznych UJ odbyła się zorganizowana przez Instytut przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki konferencja "PRLozoik", na której wygłoszono następujące referaty:
  • Wiktoria Kozioł, Warszawskie osiedle Muranów. Architekci modernistyczni uwikłani w socjalizm;
  • Anita Kunikowska, Wystawy zagraniczne w Muzeum Narodowym w Krakowie w latach 50. XX wieku;
  • Bożena Sobucka, Fotograficzna kreacja nowoczesnej Warszawy; Jan Cieślak, Dźwięk/przestrzeń/polityka;
  • Agnieszka Piotrowska, Rzeźba plenerowa w Kielcach jako sposób na humanizowanie przestrzeni;
  • Karolina Pisarek, Układy przestrzenne mieszkań w okresie PRL-u;
  • Małgorzata Makara, Sztuka aktywistów podziemnej „Solidarności". Grafika opozycyjna z lat 80.tych XX wieku.

 

 • 5 grudnia odbyła się promocja książki absolwenta Instytutu, prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, O Panach, Paniach i zdarzeniach wydanej przez Wydawnictwo Wysoki Zamek.
 • 12 grudnia uroczyście obchodzono jubileusz 130-lecia Instytutu, połączony z nadaniem dawnej auli uniwersyteckiej imienia Karola i Karoliny Lanckorońskich (patrz omówienie w osobnej zakładce).
 • W ramach konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pracownicy Instytutu otrzymali granty badawcze: prof. dr hab. Wojciech Bałus: "Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej"; dr hab. Andrzej Betlej: "Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie"; dr Urszula Bęczkowska: "Dr Józef Kremer (1806–1875) – kontynuacja".

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Magdalena Kunińska, „Wykład historyi sztuki na podstawie historyi cywilizacji". Marian Sokołowski i początki nowoczesnej historii sztuki w Polsce.
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Aneta Bukowska, Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Rafał Nestorow, Rezydencje Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich. Pałace, zamki, dwory, ogrody.
  • (Promotor prof. Jacek Purchla) Katarzyna Jagodzińska, Muzea, centra i galerie sztuki współczesnej w Europie Środkowej (1989–2009).
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Karolina Hulek, Architektura rodziny Holzerów w Rzeszowie; – Magdalena Krajewska, Twórczość Władysława Pluty w ujęciu komparatystycznym; Karolina Plinta, Formuły rozczarowania. Realizacja modelu „krytyki towarzyszącej w Polsce po 1989 roku na przykładzie działalności Łukasza Gorczycy i Michała Kaczyńskiego; Iga Urbańska, Sztuka publiczna w Polsce między latami 60. XX wieku a wstąpieniem do Unii Europejskiej.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Natalia Bako-Szczurowska, „Piwnica pod Baranami" a jej wpływ na twórczość krakowskich artystów-plastyków w latach 1956–2006. Twórcze związku i wzajemne oddziaływania; Magdalena Bińczycka, „Made in Dennmark. Arne Jacobsen"; Sylwia Chalaburda, Nowa recepcja twórczości Aliny Szapocznikow w kontekście sztuki Moniki Zielińskiej; Marta Kudelska, Dziewczynka i wilk bardzo zły. Wątki baśniowe we współczesnej kulturze wizualnej; Maria Norkowska, FASCYNACJA I KRYTYKA. Sztuka wobec przekazów reklamowych (1998-2011); Justyna Szczepańska, Wybrane problemy fotografii Edwarda Burtyńskiego; Anna Starmach, „Znaki czasu" – próba identyfikacji i oceny ministerialnego programu; Dorota Śliwińska, Strój skonstruowany. Recepcja mody w sztuce polskiej po 1989 roku.
  • (Promotor prof. Piotr Krasny) Katarzyna Czunko, Attyka jako symbol narodowej tożsamości architektury w nowożytnej historiografii Polski i Słowacji; Małgorzata Dusza, Badania nad malarstwem niderlandzkim w Polsce po 1945 roku; Krzesisława Kordaczuk–Dyrcz, Konfesjonały Michała Klahra Starszego w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. Uwagi o wpływie kontrreformacji na sztukę w monarchii habsburskiej; Jakub Lackorzyński, Dekoracje na zewnętrzach XVIII-wiecznych pałaców warszawskich; Marcelina Łaskawiec, Mit Krakowa „drugiego Rzymu" w historiografii artystycznej; Wojciech Michalec, Losy zamków w Małopolsce w XVII i XVIII wieku.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Piotr Wiłkojć, Przedstawienia osób świeckich w Polsce sztuce sakralnej do końca XVII wieku.
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Joanna Kostkiewicz, Rusko-bizantyński styl w architekturze Królestwa Polskiego na przykładzie cerkwi pod wezwaniem Św. Św. Cyryla i Metodego w Częstochowie; Justyna Szczepańska, Przedstawienia komunii Św. Onufrego w zachodnioruskim malarstwie ikonowym; Olga Żarnotal, Bizancjum weneckie – Bizancjum postimpresjonistyczne. Sztuka bizantyńska widziana oczami Johna Ruskina i Rogera Fry'a.
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Karolina Bogusławska, Artysta jako współczesny charyzmatyk. O performansie islandzkim Ragnara Kjartanssona, Erny Ómarsfóttir i Gabielli Fridriksdóttir; Zofia Grzywna, Architektura i design wobec natury. Projekty włoskich „artystów radykalnych" przełomu lat 60. i 70. XX wieku; Aleksandra Nosalska, Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Albert Godycki, Między tradycja a innowacją: Jan van Scorel i portret niderlandzki w pierwszej połowie XVI wieku; Piotr Pajor, Przemiany koncepcji układu przestrzennego katedry krakowskiej w latach 1305–1364; Masza Sitek, Oprawa artystyczna kultu relikwii świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej w latach około 997–1039; Anna Wyszyńska, Ubiór mieszczański na miniaturach w Kodeksie Baltazata Behema. Uwagi w świetle najnowszych tendencji w badaniach kostiumologicznych.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Agnieszka Albrychiewicz, Stanisław Jakubowski i jego wizja Słowiańszczyzny; Joanna Baraniak, „Przedsiębiorstwo Budowlane Józef Wiczyński i Alfred Kramarski"; Agata Kubicka, Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Ajdukiewicza; Anna Lohn, Portrety profesorskie Leona Wyczółkowskiego; – Anna Skurzok, Twórczość Piotra Stachiewicza w „Tygodniku Ilustrowanym": obraz i komentarz; Anna Winkowska, Antoni Procajłowicz – ilustrator, grafik, projektant. Twórczość związana ze zdobnictwem druków w latach 1897–1918; Ewa Wołoszyn, Malarstwo Marii Płonowskiej.
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Piotr Krasny) mgr Michał Hankus, Rola verarum effigierum w kształtowaniu się ikonografii świętych po Soborze Trydenckim; mgr Ewa Skotniczna, Przedstawienia budowli w grafice polskiej XIX wieku i ich wpływ na kształtowanie kanonu zabytków narodowych.
  • (Promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży) mgr Tomasz Olszacki, Rezydencje monarsze w Królestwie Polskim w dobie późnego średniowiecza (od Kazimierza Wielkiego do Kazimierza Jagiellończyka).

Opracował Andrzej Betlej

Tytuły i stanowiska, zmiany w Instytucie

 

 • Dr Aneta Bukowska została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej.
 • Dr Michał Kurzej został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.
 • Dr Andrzej Betlej uzyskał 28 stycznia 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.
 • Dr hab. Piotr Krasny otrzymał stopień profesora (11 marca 2011).
 • Dr Teresa Rodzińska-Chorąży uzyskała 23 września 2011 roku stopień doktora habilitowanego na postawie pracy Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku, Kraków 2009.

Wykłady i konferencje naukowe
 

 • 4 maja odbył się wykład prof. Juliana Gardnera (University of Warwick, Wielka Brytania), pt. Cimabue and Giotto in San Francesco at Pisa: two altarpieces in their context.
 • W II semestrze roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie, jako visisting professor przebywał Profesor Stefan Muthesius, prowadząc wykład Aspects of the History of 19th and 20th-century Architecture, Domestic Design and Applied Arts/Design.

Prace doktorskie i magisterskie
 

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Aneta Bukowska, Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Dobrosława Horzela, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440–1477. – Jakub Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej na terenie Rzeszy Niemieckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu.
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Marcin Fabiański) Joanna Płuska, Zespół malowideł w kamienicy Bonerowskiej przy Rynku Głównym 42 w Krakowie. – Gabriela Stawowiak, Malowidła ścienne w prezbiterium gotyckiego kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Agnieszka Grzesiak, Rahim Blak – analiza kreacji artystycznej Rahima Ajdarevika i Michała Blaka. – Agata Hanuszkiewicz, Twórczość Tadeusza Boruty na tle malarstwa lat 80. powstałego z inspiracji biblijnych. – Anna Kazimierczak, Twórczość Katarzyny Józefowicz a polska wersja arte povera. – Agnieszka Koleszyńska, Polski plakat sportowy jako odzwierciedlenie fascynacji sportem w nowoczesnym społeczeństwie polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego. – Karolina Kubiczek, Idea plenerów artystycznych, spotkań i sympozjów plastycznych w sztuce polskiej. – Gabriela Popek, Walter Lestikow – życie i twórczość na tle sztuki przełomu XIX i XX wieku. – Natalia Sekuła, Działalność Grupy Lucimskiej w Lucimiu. – Agnieszka Suława, Od biegu po sławę po lexus dla każdego. Tendencje pop w sztuce PRL.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Agata Abramowicz, Architektura i urbanistyka śródmieścia Gdyni w latach 1945–1989. – Natalie Grzesiak, Wpływ międzynarodowych kontekstów artystyczny na rozwój sztuk wizualnych w Islandii w XX wieku. – Joanna Jędrzejczyk, Artworld w czasach industry. Próba określenia roli systemu artystycznego dla polskiej sztuki krytycznej około roku 2000. – Szymon Maliborski, Wynaleźć codzienność. Paradygmat artysty zaangażowanego w rzeczywistość oraz strategie wobec realności w kontekście działań artystycznych Pawła Althamera. – Magdalena Mleczko, Przyczynek do badań nad twórczością Bartka Materki na przykładzie wybranych prac. – Marta Okręglicka, Postawy reinterpretacyjne w sztuce współczesnej na przykładach działań wobec twórczości Edwarda Krasińskiego. – Paulina Olszewska, Chiny!/? – Delfina Piekarska, Polscy artyści na zagranicznych pobytach rezydencjonalnych. – Barbara Szczepaniak, Strategia wymazywania, manipulowania i niszczenia fotografii na podstawie pracy „Album Anety Grzeszykowskiej". – Martyna Sztaba, Malarstwa Franciszki Themerson – zarys do monografii. – Bogumiła Śniegocka, O malarskości w filmach Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gillesa Deluze. – Maciej Warych, Utopie architektoniczne w Polsce w II połowie XX wieku na podstawie „Wystawy architektury intencjonalnej Terra–1" z 1975 roku.
  • (Promotor prof. Piotr Krasny) Katarzyna Chudy, Architektura kościoła klasztornego OO. Dominikanów w Tarnobrzegu. – Agnieszka Dudek, „Szklane Serce" – Werner Herzog wobec tradycji malarstwa barokowego i romantycznego. – Monika Kozub, Martwa natura w Polsce 1600–1800. Kolekcje, dzieła, twórcy. – Natalia Kuklińska, Scena rodzajowa w warszawskich obrazach Bernarda Belotta jako przykład recepcji wzorców weneckich i źródło ikonograficzne do dziejów życia codziennego w Polsce. – Magdalena Lewczuk, Hełmy wieżowe i wieżyczki na sygnaturkę w Krakowie w XVII i XVIII wieku. – Kinga Migalska, Architektura bernardyńskiego kościoła w Świętej Annie koło Przyrowa. – Magdalena Oskwarek, Malowidała Franciszka Ignacego Molitora na sklepieniu kościoła Św. Barbary w Krakowie.
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Maciej Orzechowski, Przedstawienia Chrystusa z gorejącym sercem w malowidłach cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi. Zagadnienie kultu Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwi Greckokatolickiej. – Marta Shalkevich, Ikona „Matka Boska Źródło Życia" w Narodowym Muzeum Artystycznym w Mińsku.
  • (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski), Ewelina Rosińska, Wille rodzin Spitzerów i Sinaibergerów w Skoczowie na tle architektury wiedeńskiego modernizmu 1900–1939.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Aleksandra Brandys, Emaliowana skrzyneczka z XII wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. – Anna Franczyk, Ikonografia oprawców Chrystusa w malarstwie tablicowym Małopolski w XV i na początku XVI wieku. – Beata Kotlorz, Madonna koronowana przez anioły w Wilanowie z kręgu Mistrza z Frankfurtu na tle rozwoju ikonografii Matki Boskiej Karmiącej w niderlandzkim malarstwie rodzajowym XV i początku XVI wieku. – Monika Kowalska, Hełm i korona z Sandomierza przechowywane w Muzeum Katedralnym na Wawelu. – Agnieszka Smołucha-Sładowska, Wizerunki Friderica da Montefeltro (1422–1482). Ikonografia kondotiera, władcy i humanisty. – Agnieszka Wierzbicka, Obraz świętego Stanisława ze Szczepanowa (ok. 1510) w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie. – Aleksandra Zemanek, Nagrobek Pakosława z Mstyczowa na tle gotyckich dzieł sztuki sepulkralnej w Polsce.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Anna Bednarek, Rynek fotografii w Polsce. – Barbara Bochenek, Wieś i lud w twórczości Stanisława Radziejowskiego: między realizmem a bajkowością. – Veronika Drohobytska, Architektura Powszechnej Krajowej Wystawy 1894 r. we Lwowie. – Dawid Dziedziczak, Twórczość Romana Cieślewicza na łamach magazynów ilustrowanych „Ty i ja" oraz „Elle". – Kinga Śliwa, Krakowski architekt Henryk Lamensdorf (1876–1928) – życie i twórczość. – Paulina Włodarczyk, Malarstwo przełomu XIX i XX wieku w świetle recenzji Konstantego Marii Górskiego.
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Małgorzata Paluch-Cybulska, Ostatnie obrazy Tadeusza Kantora. Malarstwo z lat 1986–1990.
  • (Promotor: prof. Tomasz Gryglewicz) Krzysztof Siatka, Udział krakowskich artystów lat 70. XX wieku w przełomowych zjawiskach neoawangardy.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Justyna Balisz, Sztuka jako przestrzeń i medium pamięci. Recepcja II wojny światowej w sztuce niemieckiej w świetle współczesnych teorii pamięci. – Karolina Kolenda, Na (nie)swojej ziemi. Zagadnienie tożsamości kulturowej w powojennych sztukach wizualnych w Wielkiej Brytanii. – Wojciech Szymański, Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985–2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu: Roni Horn, Felix Gonzalez–-Torres, Derek Jarman.
  • (Promotor prof. Piotr Krasny) Magdalena Ludera, Gabriel Sławiński – późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi. – Rimante Meldyte, Malarstwo monumentalne w Wilnie od połowy XVII do końca XVIII wieku. Twórcy, tendencje, przemiany.

Opracował Andrzej Betlej

Tytuły i stanowiska, zmiany w Instytucie

 

 • Dnia 5 XI dr Teresa Rodzińska-Chorąży habilitowała się na podstawie pracy pt. Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku.
 • Dnia 3 XII dr Andrzej Szczerski habilitował się na podstawie pracy pt. Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1818-1939.
 • Dr Urszula Bęczkowska została zatrudniona w Instytucie na stanowisku adiunkta od semestru zimowego.
 • Dr Rafał Quirini-Popławski został na jesieni tego roku Koordynatorem Wydziałowym (Wydział Historyczny UJ) programu Sokrates/Erasmus.
 • Od I X w Instytucie został otwarty nowy kierunek Ochrona Dóbr Kultury na poziomie studiów I stopnia.
 • Od 1 X w Instytucie zaczęły działać Studia Uzupełniające Magisterskie.
 • W tym roku został odnowiony dziedziniec Instytutu.

Wykłady i konferencje naukowe

 • W dniach 11-13 V odbyła się druga z cyklu konferencja naukowa pt. "Pogranicza Chrześcijaństwa" zorganizowana przez Kola Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 • W dniach 20-21 VI dr Andrzej Szczerski uczestniczył w seminarium poświęconym projektowi współpracy między Instytutem (studiami kuratorskimi), kursem Curating Contemporary Art w Royal College of Art w Londynie oraz studiami kuratorskimi prowadzonymi na Węgierskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Budapeszcie (HUFA) we współpracy z Instytutem Historii Sztuki oraz Instytutem Sztuk Pięknych i Teorii Mediów na Uniwersytecie Ebtversa w Budapeszcie (ELTE). Spotkanie odbyło się w centrum sztuki współczesnej Kitchen Budapest w Budapeszcie i było poświęcone programowi merytorycznemu i praktycznej stronie realizacji projektu. W ramach projektu, zatytułowanego "Counter Archives", studenci z trzech wymienionych ośrodków będą prowadzić badania nad archiwami działającymi w Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii po 1945 roku, dokumentującymi różnorodną działalność artystyczną, której nie akceptowały państwowa cenzura i oficjalne instytucje tycia artystycznego. Istotną częścią projektu jest także opracowanie strategii kuratorskich pozwalających na nowatorskie eksponowanie archiwów i zawartego w nich materiału, adekwatne do współczesnej praktyki wystawienniczej.
 • W dniach 20-22 X odbyła się konferencja naukowa pt. "Kościół i klasztor świętej Trójcy w Krakowie. Architektura - sztuka - archeologia" współorganizowana przez Instytut oraz Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie. Obrady prowadzono przez pierwsze dwa dni w kapitularzu oo. Dominikanów, trzeciego - w Instytucie. W czasie konferencji można było zwiedzić wystawę prezentującą konserwowane w klasztorze dzieła sztuki. W programie znalazły się następujące referaty:
  • (środa, 20 października)
   • Dr Marcin Szyma, Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów - bilans i perspektywy badań.
   • Mgr Marcin Ciba, Klasztor nie do końca poznany. O najnowszych odkryciach w krakowskim klasztorze Dominikanów.
   • Dr Dariusz Niemiec, Kościół i wirydarz klasztoru oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych z 2010 r. 
   • Mgr Iwona Kęder, Z dawnej ikonografii kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Romuald Kaczmarek, Portal zachodni kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Jakub Adamski, Sieciowe sklepienie w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Tomasz Ratajczak, Schyłek średniowiecza w architekturze krakowskiego klasztoru Dominikanów.
   • Mgr Waldemar Komorowski, Klasztor Dominikanek przy ulicy Stolarskiej w Krakowie. Historia i architektura.
   • Dr Maciej Zdanek, Kaplice i ołtarze w dominikańskim kościele świętej Trójcy w Krakowie do początku XVII wieku.
   • Dr Agnieszka Madej-Anderson, Obraz i przestrzeń sakralna. Późnośredniowieczne tablice i nastawy ołtarzowe krakowskiego kościoła Dominikanów.
   • Mgr Krystyn Kozieł, dr hab. Andrzej Włodarek, Kaplica Lubomirskich i jej ostatnia konserwacja.
   • Dr Dariusz Galewski, Kaplica św. Dominika w Bolonii i jej wpływ na architekturę środkowej Europy - wybrane zagadnienia.
   • Dr hab. Marek Walczak, Obraz "Wizja św. Jacka" w Odrowążu jako „vera effigies" pierwszego polskiego dominikanina.
   • Dr Katarzyna Brzezina, Z dziejów barokowego ołtarza św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.
   • Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Dar Krystyny Lotaryńskiej dla kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Michał Hankus, Uroczystości ku czci św. Jacka w Lizbonie w roku 1594 wg relacji Pedro de Mariza.
  • (czwartek, 21 października)
   • Dr Kamila Follprecht, Miejskie własności krakowskich dominikanów czyli o kamienicach czynszowych.
   • Mgr inż. arch. Magdalena Goras, mgr Joanna Hiżycka, Rozpoznanie badawcze nieznanych pomieszczeń pomiędzy korytarzem furty klasztornej a kaplicami Jezusa Ukrzyżowanego i Marii Magdaleny.
   • Dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, dr Dariusz Niemiec, dr Marcin Szyma, III wirydarz klasztoru Dominikanów w świetle ostatnich badań.
   • Dr Michał Wardzyński, Cztery XVII-wieczne kaplice krakowskiego kościoła Dominikanów jako przykłady współpracy kamieniarzy z Krakowa, Pińczowa. Chęcin i Dębnika. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa.
   • Dr inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, Piece w klasztorze Dominikanów w Krakowie. Badania 2009-2010.
   • Mgr Halina Rojkowska, Dzieje cmentarza przy kościele Dominikanów i ulicy Dominikańskiej.
   • Mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska, Krakowskie „Campo Santo" - geneza przypadkowa.
   • Dr Tomasz Gałuszka OP, Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
   • Dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Nagrobek Prospera Provany - wybitne dzido krakowskiej rzeźby schyłku XVI wieku.
   • Dr Dariusz Niemiec, Późnoromańskie i gotyckie płytki posadzkowe: klasztoru Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Dobrosława Horzela, Uwagi o kilki późnogotyckich rzeźbach z kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Wojciech Walanus, Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Anna Dettloff, XVIII-wieczne rzeźbiarskie wyposażenie kościoła Dominikanów.
   • Dr Urszula Bęczkowska, Pomnik generała Skrzyneckiego w kościele Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego.
   • Aleksandra Nowak, O inspiracjach i źródłach ikonograficznych dla retabulum dominikańskiego kilka uwag.
   • Mgr Anna Borowska, mgr Agnieszka Radwańska, Konserwacja ołtarza dominikańskiego
  • (piątek, 22 października)
   • Mgr Krzysztof J. Czyżewski, Wczesnorenesansowy obraz Koronacja Marii w klasztorze Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Jerzy Żmudziński, „Opus vitae" Tomasza Dolabelli w krakowskim kościele i klasztorze Dominikanów.
   • Mgr Urszula Stępień, Z badań nad twórczością  malarską Antoniego Nozeniego.
   • Dr Michał Kurzej, Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Mgr Marek Miławicki, Angelik Drewaczyński OP, XIX-wieczny malarz dominikański.
   • Mgr Tomasz Szybisty, Dziewiętnastowieczne witraże kościoła Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Anna Markiewicz, „Aniołków dwa srebrnych i ornat ze złota szyty". Inwentarz zakrystii kościoła Dominikanów w Krakowie z 1653 r.
   • Dr Kamil Kopania, „I zabijali trzaski za paznokcie Jezusowi u ręku i u nóg, aby łem większą mekę cirpiał". Charakterystyka oprawców Chrystusa w „Rozmyślaniach dominikańskich".
   • Mgr Justyna Kuska, „Missale Wratislaviense" (APDom 881.) ze zbiorów Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów przy kościele świętej Trójcy w Krakowie.
   • Mgr Katarzyna Moskal, „Memento Ludovice". Szaty liturgiczne z kościoła Dominikanów w Podkamieniu.
   • Mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr hab. Marek Walczak, Wizerunki i kult Iwona Odrowąża w krakowskim klasztorze Dominikanów.
   • Dr Paweł Dettloff, Działalność fundacyjna przeora Jana Morskiego OP.
   • Mgr Anna Pawłowska, Retoryka sztuki. Rola fundacji artystycznych w krakowskim klasztorze oo. Dominikanów w dobie potrydenckiej reformy Kościoła.
   • Mgr Krystyna Czerni, Wyspa wolności. Mecenat artystyczny krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów w czasach PRL-u.
   • Mgr Ita Stec, Problematyka ratowania zdegradowanego podobrazia drewnianego, na przykładzie epitafium Hieronima Golińskiego z 1603 roku ze zbiorów OO. Dominikanów w Krakowie.
   • Dr Barbara Ciciora, Prace restauracyjne w kościele i klasztorze Dominikanów w Krakowie w kontekście poglądów Jana Matejki na konserwację i dekorację zabytków średniowiecznych.
   • Dr hab. Andrzej Włodarek, Działalność Zygmunta Hendla u dominikanów krakowskich.
   • Mgr Krystyn Kozieł, Interdyscyplinarny charakter prac konserwatorskich na przykładzie prac przy elewacjach kościoła Świętej Trójcy w Krakowie.
 • Dnia 21 X prof. Amnon Barzel (emerytowany profesor Uniwersytetu w Hajfie, emerytowany dyrektor Jüdisches Musem) wygłosił wykład pt. Thinking Ahout Art Today.
 • Dnia 26 X w instytucie odbyło się spotkanie robocze w sprawie współpracy naukowej i dydaktycznej. Wzięli w nim udział: dr hab. Piotr Krasny, dr hab. Marek Walczak, dr Rafał Quirini-Popławski i mgr Mateusz Grzęda (doktorant) z Instytutu oraz prof. Sabine Frommel (wykładowca w École Pratique des Hautes Études, Paryż), prof. Gian Mario Anselmi (dyrektor Centro di Studi sul Rinascimento, Dipartimento di Italianistica, Universitá degli Studi di Bologna), prof. Bruno Klein (Institut für Kunst- und Musikwissenschaft, Technische Universität, Drezno), prof. Pavel Kalina (Ústav teorie a dějin architektury, České Vysoké Učeni Technické, Praga) i Stefan Poirot (Chargé des Affaires européennes, École Pratique des Hautes Études, Paryż). Na spotkaniu przedyskutowano od strony naukowej przygotowaną przez prof. Sabine Frommel propozycję międzynarodowego projektu interdyscyplinarnego (Progetto europeo sulla storia dell'architettura moderna promosso dall' Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbona) in collaborazione con ii Centro Studi sull'Rinascimento (Fondazione Carisbo) di Bologna, la Technische Universitat Dresden, l'Universita di Cracovia e l'universita di Praga), w którym szczególny nacisk położono na problematykę "Miasto a zamek" (Rapporti tra residenza e citta). Projekt badawczy ma dotyczyć przede wszystkim architektury i urbanistyki czasów nowożytnych, jednak ma mieć charakter interdyscyplinarny, a wiec obejmować poza historią sztuki także historię, konserwację, historię muzyki, prawa czy polityki
 • W tym roku nawiązano umowy w ramach programu Erasmus/Sokrates z: Odsjek za Povijest Umetnosti, Sveuciliste u Zagrehu (Zagrzeb, Chorwacja) i Sciences historiques et philologiques, Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paryż, Francja) oraz odnowiono umowę z Institut fur Kunst- und Bildgeschichte na Humboldt-Universitat zu Berlin (Berlin, Niemcy).

Prace doktorskie i magisterskie

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Patrycja Cembrzyńska, Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja. - Kamila Podniesińska, Spadkobierca romantyzmu. Rzeźbiarz Wacław Szymanowski.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Krystyna Łuczak-Surówka, Polskie wzornictwo mebli w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku - poszukiwania nowoczesności.
  • (Promotor dr. hab. Piotr Krasny) Michał Kurzej, Nurt italianizujący w dekoracjach sztukatorskich w Małopolsce i na Rusi Koronnej w XVII wieku. - Dominik Ziarkowski, Badania nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika wobec rozwoju turystyki na tym obszarze od początku XIX wieku po czasy współczesne.
  • (Promotor prof. Jan K. Ostrowski) Tomasz Zaucha, Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony od końca XVI do polowy XVII wieku.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w gotyckim malarstwie tablicowym w Małopolsce.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Tomasz Szybisty, Dziewiętnastowieczne witraże kościołów i kaplic Krakowa.
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Paweł Brożyński, Realizm i to, co obce. Epickie malarstwo Edwarda Hoppera. - Alicja Maślak-Maciejewska, Oczami Emila Bernarda; życie i twórczość Puvisa de Chavannes 'a oraz jego związki z powstaniem symbolizmu malarskiego. Analiza poglądów artysty na tle myśli epoki. - Helena Postawka, Kościół Matki Boskiej na Górze Borkowskiej, projektu Tadeusza Ruttié. Historia i problematyka artystyczna.
  • (Promotor prof. Marcin Fabiański) Anna Lebensztejn, Nie tylko krajobrazy „all'antica": pejzaż w rzymskim malarstwie ściennym XVI wieku. - Aleksandra Madej, Sztuka a teatr w XVI wieku.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Anna Cymborowska, Pałac Buchholtzów w Supraślu. Pomiędzy „kostiumem francuskim" a secesją. - Gabriela Chmielarz, Współczesna biżuteria artystyczna w Polsce. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO. - Marta Drużkowska, Tradycja i awangarda w twórczoki Tytusa Czyżewskiego. - Marta Gaj, Studium architektury mieszkaniowej I polowy XX wieku w obrębie alei Krasińskiego w Krakowie. - Roman Kaczkowski, Krytyk i kurator  wobec zjawisk sztuki krytycznej lat 90. XX wieku i początku XXI wieku w Polsce. - Paulina Kempisty, „Byt kształtuje estetykę" - o związkach życia i sztuki w twórczości Przemysława Kwieka.- Agnieszka Leśniakiewicz, Strój i jego rola w twórczości grupy „Rytm". -Agnieszka Milion, Sarmatyzm w twórczości wybranych artystów polskich w XX wieku. - Patryk Oczko, Stanisław Oczko - muzealnik, historyk sztuki i malarz na tle środowiska kulturalno-artystycznego Bielska-Białej. - Katarzyna Sanocka, Projekty scenograficzne oraz oprawa plastyczna widowisk baletowych w Polsce w okresie międzywojennym. - Beata Seweryn, II Wystawa Sztuki Nowoczesnej, CBWA, Zachęta, 1957 r. Próba monografii. - Ewelina Wylężek, Sceny pochodów w malarstwie Józefa Brandta.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Sawa Białczyńska, Identyfikacja wizualna przedsiębiorstw związanych z kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem roli logotypu. - Dobromiła Błaszczyk, Poglądy Samuela Becketta na sztukę i ich recepcja w twórczości Marka Chlandy. - Monika Czernik, Motywy przestrzeni, czasu i śmierci w sztuce Zuzanny Janin. - Adriana Mazur, Nowy Jork w oczach polskich i amerykańskich fotografów. - Danuta Niśkiewicz, Projekty figurek porcelanowych i porcelitowych z lat 1956- 1965 powstałych w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Idea, realizacja. funkcjonowanie. - Agnieszka Sydor, Krakowskie witraże sakralne po II wojnie światowej na podstawie wybranych realizacji. - Katarzyna Wincenciak, Charakterystyka piktorializmu i ruchu fotoamatorskiego w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego na podstawie twórczości Bolesława Gardulskiego.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Julia Czapla, Bitwa pod Wiedniem na rycinach propagandowych Jana III Sobieskiego. - Tomasz Dywan, Cerkiew fundacji Adama Kisiela w Niskienniczach. - Wodzisław Jan Mruk, Zimowe motywy ikonograficzne w malarstwie polskim 1890-1920. - Piotr Mateusz Oleś, Problem adaptacji wzorów dientzenhoferowskich w architekturze śląskiej pierwszej połowy XVIII wieku, na przykładzie pobenedyktyńskiego kościoła św. Maternusa w Lubomierzu. - Tomasz Janusz Ratajczyk, Nie tylko divino. Wizerunek artysty świętego we włoskim piśmiennictwie artystycznym w epoce nowożytnej. - Aleksandra Szymanowicz, Kościół śś. Piotra i Pawła w Szwlach. - Marta Trojniar, Kościół Świętego Krzyża w Rzeszowie. Dzieje budowli i przemian jej form architektonicznych w XVII wieku. - Magdalena Maria Worłowska, Dekoracja architektoniczna i rzeźbiarska benedyktyńskiego kościoła opackiego w Tyńcu wykonana około polowy XVIII wieku.
  • (Promotor prof. Jan K. Ostrowski) Iwona Brandys, Maria-Hilf - Matka Boża Wspomożycielka. Kopie obrazu Łukasza Cranacha Starszego na Śląsku i na terenach dawnej Rzeczypospolitej.
  • (Promotor prof. Jacek Purchla) Małgorzata Marta Baczyńska, Osiedle Oficerskie w Krakowie.
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anna Paulina Gełdoń, Program malowideł w soborze pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Warszawie w 1900-1912. - Magdalena Kłakus, Szatan - kusiciel i dręczyciel w scenach biblijnych, hagiograficznych i w parabolach. Zagadnienie ikonografii treści ideowych na tle tradycji bizantyńskiej. - Ewa Lisicka, Wizerunek Matki Boskiej Tychwińskiej i św. Mikołaja na dwustronnie malowanej ikonie w kościele parafialnym w Lesku. - Natalia Sępek, Chrystus-Traumaturg. Wczesnochrześcijańska ikonografia Chrystusa z laską mocy. - Joanna Elżbieta Zaguła, Cesarzowe w ikonografii bizantyńskiej.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Karina Berkowicz, Gotyckie malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Działoszycach. - Mateusz Bieda, Obrazy „Ecce Homo" w Lizbonie, Setubal i Beja - wokół ikonografii pasyjnej w sztuce portugalskiej późnego średniowiecza. - Ewa Wajda, Epitafium Bartłomieja Boreschowa. - Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, XIV-wieczne malowidła ścienne w kościele parafialnym w Małujowicach jako przykład oddziaływania sztuki czeskiej kręgu Mistrza Teodoryka. - Marlena Józefowska, Ołtarz w Starym Ludzicku. - Kamila Naglik, Obraz Miguela Ximéneza „Imago Pietatis" w Zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. - Aleksandra Nowak, Problemy ikonografii krakowskiego retabulum dominikańskiego na przykładzie wybranych kwater. - Marta Ewa Skowrońska, Rozmyślania Dominikańskie. O zależności obrazuj tekstu w sztuce polskiej początku wieku XVI. - Joanna Sławińska, Kaplica Ogrójcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie. - Joanna Subel, Romański tympanon w kościele św. Mikołaja w Wysocicach. - Katarzyna Wąs, Funkcja dzieła sztuki w pobożności kobiet w XIII wieku. - Michał Zawada, Twórczość graficzna Wita Stwosza. - Justyna Ziomek, Wystrój malarski kaplicy św. Jakuba Większego w opactwie cystersów w Lądzie nad Wartą.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Beata Policha, Henryk Uziembło: nowe informacje życiorysowe, zagadnienie malowideł ściennych i dekoracji wnętrz.
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Joanna Dziewulska, Romantyczny zamek w Młoszowej. - Dominik Kuryłek, Nihilizm w sztuce polskiej XX wieku.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Romuald Bochyński, Nowe tendencje w rzeźbie polskiej w okresie późnej nowoczesności (1956-1980).
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Kinga Blaschke, Obraz sztuki średniowiecznej w polskim piśmiennictwie, grafice i malarstwie epoki nowożytnej.
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anna Warzecha, Hafty cerkiewne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Jakub Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej na terenie Rzeszy Niemieckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu. - Wiesława Chodkowska, Gotycki ratusz w Olsztynie na tle ratuszy na Warmii i w ziemiach sąsiednich. Geneza, symbolika form architektonicznych i ochrona konserwatorska. - Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w gotyckim malarstwie tablicowym w Małopolsce

Opracowanie Katarzyna Brzezina

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UJ należy do najlepiej zaopatrzonych bibliotek specjalistycznych o profilu historyczno-artystycznym w naszej części Europy. Jej początki wiążą się z utworzeniem Katedry Historii Sztuki w 1882 r., a swą obecną strukturę zawdzięcza głównie reorganizacji dokonanej w latach 70. ubiegłego wieku według koncepcji prof. Lecha Kalinowskiego. Biblioteka posiada układ rzeczowy, wzorowany na specjalistycznych księgozbiorach zachodnich, dostosowany jednak do specyfiki badań prowadzonych w Instytucie. Stąd obecność rozbudowanych działów dotyczących np. malarstwa witrażowego (pod egidą Instytutu działa polski oddział Corpus Vitrearum Medii Aevii), sztuki bizantyńskiej (w Instytucie istnieje jeden z dwóch w Polsce zakładów sztuki bizantyńskiej) czy sztuki XIX wieku. Od 1992 r. księgozbiór jest przechowywany w czterech pomieszczeniach magazynowych na I piętrze Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53 - siedzibie Instytutu. Po szesnastu latach użytkowania przewidziane przy urządzaniu biblioteki miejsce w magazynach niemal całkowicie się wyczerpało. Liczba woluminów wzrosła niemal o połowę (obecnie wynosi około 42 tys.) dzięki zakupom książek z dwukrotnie pozyskanych subwencji The Getty Grant Program, kilku znaczącym darom w postaci bibliotek profesorskich oraz zakupom bieżącym. W tej sytuacji powiększenie przestrzeni magazynowej stało się niezwykle pilną potrzebą, jako warunek niezakłóconego funkcjonowania i dalszego rozwoju biblioteki - a tym samym powodzenia prowadzonych w Instytucie prac badawczych. Ponieważ uzyskanie dodatkowych pomieszczeń było (i jest) niemożliwe, zdecydowano się na wymianę regałów stacjonarnych na ruchome oraz wydzielenie księgozbioru podręcznego (podstawowe czasopisma, podręczniki) i przeniesienie go do czytelni. Dzięki staraniom dyrekcji Instytutu w 2008 r. udało się zapewnić środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia - subwencję w wysokości 130 000 zł przyznała Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu NOVUM (umowa nr 5/2008). Dofinansowanie to pozwoliło na:

 1. zakup nowego umeblowania czytelni (II stołów dla czytelników, stanowisko bibliotekarza, stanowisko komputerowe. 2 szafki katalogowe, 2 regały na księgozbiór podręczny) oraz urządzenie nowych stanowisk dla czytelników pracujących w magazynach (5 stołów);
 2. zakup ruchomych regałów w trzech pomieszczeniach magazynowych, o łącznej długości pólek 1308 mb.

Pierwsze z tych zadań zrealizowano w styczniu 2009. Przeniesienie części księgozbioru i udostępnienie go czytelnikom na zasadzie swobodnego dostępu do pólek w czytelni wymagało wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. m.in. w postaci bramki antykradzieżowej. Nowe regały zostały zamontowane w listopadzie 2009. Przed ich instalacją konieczne było wzmocnienie sklepień i stropów pod magazynami. Odpowiednie prace budowlane, szczególnie skomplikowane ze względu na zabytkowy charakter budynku, zostały sfinansowane z budżetu remontowego UJ i wykonane od czerwca do listopada 2009. W tym okresie korzystanie z księgozbioru było praktycznie niemożliwe, remont pozwolił jednak na poczynienie różnych obserwacji architektonicznych, interesujących z punktu widzenia dziejów Collegium Iuridicum. Oficjalny odbiór pomieszczeń biblioteki po zakończeniu tych prac i instalacji regałów odbył się 2 grudnia 2009. Dzięki instalacji regałów przesuwnych łączna powierzchnia magazynowa w pomieszczeniach 25, 28 i 31 zwiększyła się o 48%, co stanowi bezpieczną rezerwę co najmniej na najbliższa dekadę.

Opracował Wojciech Walanus

JUBILEUSZ

 • Dnia 24 I 2009 w kawiarni Nowa Prowincja odbyła się uroczystość wręczenia Pani Mgr Helenie Małkiewiczównie dedykowanej Jej księgi pt. "Żeby wiedzieć".


TYTUŁY I STANOWISKA, ZMIANY W INSTYTUCIE

 • W tym roku przeprowadzono remont Biblioteki Instytutu (zob. osobne omówienie).

KONFERENCJE I WYKŁADY

 • Dnia 24 I w Instytucie przy współpracy Instytutu i Muzealniczych Studiów Kuratorskich UJ odbył się wykład prof. Andrzeja Turowskiego (Université de Bourgogne w Dijon) pt. Sen o rozkoszy w globalnej wiosce krążącego kapitału.
 • W dniach 12-14 V odbyła się konferencja naukowa pt. "Pogranicza Chrześcijaństwa" zorganizowana przez Kola Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ i PAT.
 • W dniach 16-18 XI Instytut wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Inwentaryzatorskim Kołem Naukowym Historyków Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UJ im. Stanisława Wyspiańskiego zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pt. "Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku". Obrady odbyły się w auli Collegium Novum i Instytucie Historii Sztuki UJ. Po otwarciu konferencji przez prof. Jana K. Ostrowskiego wygłoszono następujące referaty:
  • (poniedziałek, 16 listopada)
   • Prof. dr hab. Jan Wrabec (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Profesora Zbigniewa Hornunga pomiędzy Lwowem a Wrocławiem przypadki.
   • Dr hab. Andrzej Kozieł (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), „Polonizacja " nowożytnej sztuki na Śląsku w pracach polskich historyków sztuki po 1945 roku.
   • Mgr Kinga Blaschke (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Mit renesansu lubelskiego w historii sztuki lat pięćdziesiątych XX wieku.
   • Mgr Michał Kurzej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Uwagi o badaniach nad twórczością Jana Pfistera.
   • Dr Piotr Oszczanowski (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocławski rodowód artystyczny Jana Pfistera.
   • Dr Dariusz Galewski (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), Uwagi na temat mecenatu artystycznego biskupa wrocławskiego i płockiego Karola Ferdynanda Wazy.
   • Dr Krzysztof Gombin (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Lublin i Lwów w ceremoniale Trybunału Koronnego prowincji małopolskiej.
   • Dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), „Odgłos triumfalny Grobu Pańskiego" w sztuce barokowej zakonu bożogrobców na terenie Małopolski, Rusi i Śląska.
   • Mgr Bartłomiej Bartelmus (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), O „zewnętrznych" źródłach twórczości krakowskiego malarza zwanego Mistrzem Rodziny Marii.
   • Mgr Jerzy Żmudziński (Kraków), Daleko od Pragi - czyli o malarstwie krakowskim około 1600 roku.
   • Dr Anna Gusin-Ptak (Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu), Między Śląskiem a Małopolską. Dwa oblicza artystyczne Karola Dankwarta.
   • Dr Barbara Hryszko (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" w Krakowie), Działalność artystyczna Franciszka Ecksteina na kąsku Opawskim, w Krakowie i we Lwowie.
   • Tomasz Niklas (Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Cudowne wizerunki maryjne w grafice Jana Józefa Filipowicza.
   • Dr Anna Oleńska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Nieznany wizerunek Jana Klemensa Branickiego. Przyczynek do ikonografii oświeconego Sarmaty.
   • Dr Zbigniew Michalczyk (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Szkicownik i notatnik Andrzeja Radwańskiego. Z badań nad kulturą mieszczaństwa krakowskiego XVIII wieku.
   • Mgr Magdalena Szyndlarewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Przyczynek do badań nad Gabrielem Sławińskim.
   • Dr Aleksandra Lipińska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Szesnastowieczna kolekcja grafiki niderlandzkiej wrocławskiego patrycjusza Jacoba Rehdigera.
   • Mgr Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dessins Originaux. Osiemnastowieczny zespół rysunków w Muzeum Narodowym w Warszawie.
  • (wtorek. 17 listopada)
   • Dr Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), "Alabastry ruskie". Dzieje eksploatacji i zastosowanie w malej architekturze i rzeźbie na Rusi, w Koronie i na Śląsku w XVI i XVII wieku.
   • Dr Renata Sulewska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Konwencja czy indywidualizm? Uwagi o szesnastowiecznej rzeźbie sepulkralnej Małopolski i terenów z nią graniczących.
   • Mgr Ewa Korpysz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Motywy dekoracyjne i struktura tabernakulów ściennych z terenu Małopolski i Rusi.
   • Agnieszka Patała (Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Siedmiu Mędrców z lektorium dawnej biblioteki kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu - wymowa ideowa.
   • Mgr Jakub Jagiełło (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Dzieła Paula Meynera, snycerza z Marienbergu i jego warsztatu na Dolnym Śląsku.
   • Dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), mgr Krzysztof J. Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Nagrobki popiersiowe biskupów krakowskich.
   • Mgr Krzysztof J. Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Złote i srebrne figury świętych w siedemnastowiecznej Polsce. Tradycja, funkcja. ofiarodawcy.
   • Dr Artur Kolbiarz (Uniwersytet Szczeciński), W orbicie twórczości Joharnna Christopha Koenigera.
   • Mgr Paweł Migasiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Inspiracje małopolskie i śląskie w twórczości rzeźbiarza Stanisława Wolnowicza.
   • Mgr Łukasz Młynarski (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II), Wystrój kaplicy św. Barbary przy kościele parafialnym w Lisowie na tle działalności warsztatów chęcińskich i dębnickich w 2 poł. XVII i 1 poł. XVIII wieku.
   • Dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Ambona w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do recepcji wzorów berniniowskich w sztuce polskiej około roku 1700.
   • Mgr Jakub Adamski (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zespół osiemnastowiecznego wyposażenia dawnego kościoła Pijarów w Międzyrzeczu Koreckim na Wołyniu.
   • Mgr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie), Artyści i rzemieślnicy z krajów Monarchii Habsburskiej w służbie Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej.
   • Mgr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie), dr Jakub Sito (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Stolarz czy architekt? Przypadek Konrada Kotschenreitera.
   • Mgr Agnieszka Szykuła (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Przedmieścia Lubelskiego i twórca jego wyposażenia Ignacy Burzyński.
   • Lic. Olga Michalik (Uniwersytet Papieski Jana Pawia II w Krakowie), Kilka uwag o nowożytnych modelach architektonicznych w Krakowie.
   • Dr Katarzyna Brzezina (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zmiany wystroju barokowych wnętrz kościelnych w latach 1918-1945 (na przykładzie wybranych świątyń krakowskich).
  • (środa, 18 listopada)
   • Dr Tomasz Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Od średniowiecznego zamku do nowożytnego pałacu. Architektura obronno-rezydencjonalna Śląska, Małopolski i Rusi Koronnej w 1 połowie XVI wieku.
   • Mgr Barbara Stopyra (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie), Nieistniejący renesansowy dwór zwany zamkiem w Wielopolu Skrzyńskim.
   • Dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), Śląsk - Małopolska: dwie drogi italianizacji. Uwagi o genezie i kontekście zjawisk architektonicznych nazywanych wczesnym barokiem.
   • Dr Paweł Dettloff (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie), Kaplice kopułowe w Małopolsce po 1620 roku. Funkcjonowanie wzorca i jego modyfikacje do końca XVIII wieku.
   • Dr Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kaplica Wiśniowieckich przy katedrze lwowskiej w świetle nowo odkrytych źródeł archiwalnych.
   • Dr Mariusz Smoliński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), Carlo Lurago i włoska dominacja artystyczna na Śląskiu w 2 pol. XVII wieku.
   • Dr hab. Andrzej Józef Baranowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Przemiany w architekturze sakralnej Śląska i Małopolski na przełomie XVII i XVIII wieku.
   • Dr Piotr Gryglewski (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego), Na pograniczu dzielnic. Architektura sakralna na terenach dawnej ziemi wieluńskiej w XVII i XVIII wieku.
   • Mgr Urszula Stępień (Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu), Uwagi na temat przekształcenia kolegiaty sandomierskiej w 1. połowie XVIII wieku.
   • Dr Irena Rolska-Boruch (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II), Fundacje generała Wilhelma hr. Miera (ok. 1680-1758), dowódcy Gwardii Konnej Koronnej i kasztelana słońskiego w Wożuczynie.
   • Ks. dr Jan Nieciecki (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II), Z daleka od centrum. Fundacje Jana Klemensa Branickiego w kościele w Tyczynie.
   • Mgr Hanna Szczerbak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Formy klasycystyczne w architekturze Krakowa i Lwowa na przełomie XVIII i XIX wieku.
   • Prof. dr arch. Petro Rychkov (Wydział Architektury Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Przyrody w Równem), Interwyznaniowy transformizm w architekturze sakralnej na Wołyniu od XVI do XX wieku.
 • W dniu 18 XI Instytut wraz z Sekcją Polską Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zorganizował w sali konferencyjnej Auditorium Maximum UJ dyskusję panelową pt. "Nowe muzea sztuki współczesnej w Polsce - program, publiczność, edukacja".
 • W tym roku odnowiono umowę w ramach programu Sokrates/Erasmus z Kunstgeschich-tliches Institut na Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Frankfurt nad Menem, Niemcy).

 

PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor dr hab. Wojciech Bałus) Barbara Ciciora-Czwórnóg, Jan Matejko a średniowiecze. Zainteresowania - inspiracje - realizacje.
  • (Promotor prof. Marcin Fabiański) Barbara Hryszko, Życie i twórczość malarza Aleksandra Ubeleskiego (1649/1631-1718).
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Anna Chruścińska, Stereotypy o mieszkańcach Orientu w sztuce polskiej XIX i początków XX wieku na tle orientalizmu zachodnioeuropejskiego. - Ewa Ciecińska, Dyptyk „Świt i Zmierzch" Witolda Pruszkowskiego. - Mateusz Grzęda, Architektura pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu. - Magdalena Grzybała, Malarstwo pejzażowe Henryka Uziembły. - Jowita Mendrala, Życie i twórczość Franciszka Wyspiańskiego w kontekście rzeźby polskiej i europejskiej XIX stulecia. - Aleksandra Skorek, Polski plakat propagandowy czasów wojny polsko-bolszewickiej. - Joanna Węgrzyńska, Wyposażenie kościoła w Sułoszowej.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Aldona Kolew, Lata dwudzieste XX w,. w sztuce bułgarskiej na przykładzie twórczości Iwana Milewa, Siraka Skitnika i Władymira Dimitrowa-Mistrza.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Paulina Teresa Eliasz, Zagadnienie percepcji architektury współczesnej - zarys teorii oraz próba zilustrowania problemu w oparciu o wybrane przykłady architektury Krakowa. - Maria Karolina Glondys, Projektowanie społecznie użyteczne. - Marta Maria Kargól, Polska moda kobieca w stylu Art Déco oraz jej reprezentacje na tle centrum paryskiego. - Urszula Jadwiga Kozieł, „Twoje miasto to pole bitwy". Zawłaszczanie przestrzeni publicznej w sztuce ulicy. Wybrane motywy w twórczości Banksy'ego. - Mateusz Piotr Szczypiński, Komiks a współczesna sztuka polska. - Marcin Turecki, Motyw żywiołów jako źródło poszukiwania tożsamości w sztuce Zbigniewa Bajka. - Natalia Patrycja Żak, Między dokumentem a metaforą. Fotografie obiektów postindustrialnych Ireneusza Zjeżdżałki, Wojciecha Wilczyka i Sławoja Dubiela.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Paweł Piotr Ferenc, Manierystyczne ołtarze z ruchomymi skrzydłami na kolumnach z I polowy XVII wieku na terenie Małopolski. - Maria Filer, Organizacja warsztatu renesansowego rzeźbiarza na przykładzie weneckiej Botteghe Alessandra Vittorii. - Monika Katarzyna Jagustyn-Tokarz, Rola malarstwa w propagandzie zakonu Braci Mniejszych Obserwantów. - Katarzyna Ewa Klimasek, Koncepcja sztuki religijnej i terminologia artystyczna Johannesa Molanusa wobec tradycji klasycznej. - Waldemar Piotr Libera, Twórczość rzeźbiarska Piotra Korneckiego na tle snycerstwa małopolskiego XVIII wieku. - Monika Mielańczyk, Kształtowanie sanktuarium maryjnego wokół cudownego wizerunku Matki Boskiej w Pszowie.
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Anna Grzelak, Trójca Święta i Deesis w ikonie „Trójcy Świętej" w Muzeum Narodowym w Krakowie.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Jakub Tomasz Adamski, „Zredukowane halowe chóry obejściowe" w architekturze gotyckiej na terenie Polskie. - Izolda Barbara Konsek, Recepcja wzorców kontynentalnych i brytyjskich w sztuce iryjskiej na przykładzie architektury sakralnej i rzeźby architektonicznej (V-XII w). - Magdalena Anna Michniewska, Rośliny w małopolskim malarstwie tablicowym. - Marta Sztwiertnia, Ikonografia Św. Krzysztofa w Polsce w średniowieczu.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Justyna Jadwiga Labuś, Malarstwo na Pierwszej Wielkiej Wystawie Sztuki Polskiej w Krakowie w roku 1887 w świetle ówczesnych recenzji. - Joanna Krystyna Turska, Henryk Jasieński o architekturze. Poglądy ostatniego redaktora „Architekta".
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Rafał Ochęduszko, Teoria architektury Heleny i Szymona Syrkusów.
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Monika Kamińska, Bazylika na ziemiach polskich do końca XII. Inspiracje formalne i stylistyczne.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Ewa Tatar, Negocjując podmiot kobiecy. Początki sztuki feministycznej w Polsce.
  • (Promotor prof. Jan K. Ostrowski) Krzysztof Czyżewski, Zmiana i kontynuacja. Katedra krakowska w okresie reformy potrydenckiej (ok. 1594-1655).
  • (Promotor prof. Jacek Purchla) Katarzyna Jagodzińska, Muzea, centra i galerie sztuki współczesnej w Europie środkowej (1989- 2009).
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Agata Wójcik, Stanisław Chlebowski. Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości. Życie i twórczość.

Opracowanie Katarzyna Brzezina

TYTUŁY I STANOWISKA, ZMIANY W INSTYTUCIE

 • Stanowiska dyrektora i wicedyrektora na rozpoczynającą się kadencję objęli - odpowiednio - dr hab. Piotr Krasny i dr hab. Marek Walczak.
 • Dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka została prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Historycznego.
 • Dr Rafał Quirini-Popławski został zatrudniony w Instytucie na stanowisku adiunkta od X 2008.
 • Pani mgr Krystyna Kurdziel z Biblioteki przeszła na emeryturę.
 • Pani mgr Anna Galaś z Sekretariatu przeszła na emeryturę, a na tym stanowisku zaczęła pracować pani mgr Anna Łach-Sekuła.


WYKŁADY, KONFERENCJE NAUKOWE WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICA

 • Dnia 26 IV w sali konferencyjnej Auditorium Maximum UJ Instytut wraz z MIRIAD Manchester Metropolitan University zorganizował seminarium pt. "The Legacy of 1968 for contemporary art in Central Eastern Europe and beyond".
 • Prof. dr. Aygül Aģir (przedstawiciel Turcji w Komitecie Naukowym ICOMOS-IFLA) z Mimarlik Fakültesi (Wydziału Architektury) Istanbul Teknik Üniversitesi była gościem IHS UJ od 11 do 19 maja 2008. W tym czasie wygłosiła dwa wykłady: Medieval Anatolia: Seljuk period architecture (12 V) i Venetian presence in the Byzantine capital (15 V 2008), a także przedstawiła dwie prezentacje: Introducing the studies of history of architecture in ITÜ (13 V) i Introducing the project of the department of history of architecture in ITÜ (14 V).
 • Dnia 2 VI w Instytucie prof. Willem Elias (Vrije Universiteit Brussel) wygłosił wykład pt. Contemporary Belgian art.
 • W dniach 8-10 IX we współpracy Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytutu odbyło się sympozjum naukowe pt. "New Approaches to Byzantine Art and Archeology".
 • W dniach 22-24 IX Instytut wraz z Instytutem Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Ojcowskim Parkiem Narodowym współorganizował sesję naukową pt. "Sztuka i podróżowanie". Program sesji przedstawiał się następująco:
  • (poniedziałek, 22 września)
   • Otwarcie sesji prof. dr hab. Krzysztof Przecławski (Uniwersytet Warszawski), Kultura i sztuka a turystyka.
   • Prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii UJ), W poszukiwaniu piękna.
   • Dr Sabina Owsianowska (Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków), Świat zwiedzany jako muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym.
   • Dr hab. Maria Hussakowska, Grand Tour 2007. Postmodernistyczne modele turyzmu.
   • Mgr Katarzyna Sosenko (Zbiory Rodziny Sosenko, Kraków), Kobieta w podróży (wprowadzenie i otwarcie wystawy).
   • Dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki UJ), Rola wizytacji kanonicznych w dobie potrydenckiej w poznaniu. opisie i kształtowaniu katolickiej sztuki sakralnej.
   • Dr Piotr Łopatkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski), Podróże naukowe Stanisława Tomkowicza w latach 1887-1895 jako początek nowoczesnej inwentaryzacji zabytków w Polsce.
   • Dr Tadeusz Łopatkiewicz, Zabytkoznawcze aspekty naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1889-1893). Uwagi na marginesie edycji rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza.
   • Dr Józef Partyka (Ojcowski Park Narodowy), Postrzeganie krajobrazu naturalnego i kulturowego w opisach podróży dziewiętnastowiecznych naturalistów.
   • Mgr Joanna Ziarkowska (Studium Doktoranckie AWF, Kraków), Działalność Jerzego Dobrzyckiego w zakresie popularyzacji Krakowa w okresie międzywojennym.
  • (wtorek, 23 września)
   • Pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego - wykład na temat działalności Parku.
   • Dr Zygmunt Kruczek (Instytut Turystyki i Rekreacji AWF, Kraków), Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne.
   • Dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Muzeum czy bar szybkiej obsługi tzw. potrzeb kulturalnych? Wędrówki po polskich muzeach na wolnym powietrzu.
   • Mgr Maria Gutowska (Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UJ), Turyści w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
   • Prof. dr hab. Andrzej Matuszyk (instytut Turystyki i Rekreacji AWF, Kraków), Alpinizm („podróż ekstremalna'') a wizerunki gór w kulturze współczesnej.
   • Dr Ewa Rutkiewicz (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku), Ilustracje w książce i czasopiśmie jako wyraz zainteresowania turystyką.
   • Marek Sosenko (Zbiory Rodziny Sosenko, Kraków), Pocztówka z podróży - sztuka wielka i mała.
   • Mgr Anna Markiewicz (Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UJ), „Miasto wszystkich delicyj pełne". Paryż w relacjach polskich podróżników z lat osiemdziesiątych XVII wieku.
   • Dr Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ), Podróż Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do wód.
   • Dr Marek Tracz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Arystokratyczna podróż nilowa w listach Adama hr. Potockiego i rysunkach Franciszka Tepy z roku 1852/1853.
   • Mgr Dominik Ziarkowski (Studium Doktoranckie AWF, Kraków), Przekaz treści historyczno-artystycznych w przewodnikach po Dolinie Prądnika do 1939 roku.

(środa, 24 września) Terenowa część sesji na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Trasa przejazdu: Ojców - Pieskowa Skała -Sułoszowa - Trzyciąż - Glanów -Imbramowice - Wysocice - Gołyszyn - Minoga - Skała - Grodzisko - Cianowice - Smardzowice - Korzkiew - Wielka Wieś - Tomaszowice -Modlnica - Kraków.

 • W tym roku podpisano umowy w ramach programu Erasmus/Sokrates z: Művészettörténeti Intézet, Eötvös Loránd Tudomanyegetem (Budapeszt, Węgry) oraz Le Département de l'Art et d'Archéologie, Université de Perpignan Via Domitia (Perpignan, Francja).

PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Urszula Bęczkowska, Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860. - Aleksandra Krypczyk, Pejzaż w twórczości „polskich monachijczyków" w II połowie XIX wieku. - Joanna Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza.
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Joanna Ziętkiewicz-Kotz, Ikonografia wczesnogotyckich modlitewników franko-flamandzkich (1240-1320). Od psałterza do godzinek.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Małgorzata Kurzac, Sztuka współczesna w obliczu rozwoju genetyki i biotechnologii. Biologiczne medium i narzędzia inżynierii genetycznej w praktyce artystycznej od polowy lat 80. XV wieku.
  • (Promotor Jacek Purchla) Aneta Borowik, Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX wieku.
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Natalia Barbara Fyderek, Stanisław Chlebowski – „Śmierć Władysława Warneńczyka" i „Sobieski pod Wiedniem". - Katarzyna Anna Głogowska, Konkurs na plan regulacyjny Wielkiego Krakowa (1910). - Marta Krystyna Motyl, Portrety żony w twórczości Józefa Mehoffera. - Dominika Wolska, Zespól budynków przy ulicy Jana III Sobieskiego 14-18 w Krakowie.
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Agata Czyżowska, Podobieństwa i paralelizmy zachodzące pomiędzy twórczością Gruppy głównych przedstawicieli włoskiej trans-awangardy. - Izabela Urszula Janik, Mit i rzeczywistość w twórczości Jana Lebensteina. - Karolina Maria Żaba, Czas, miejsce, przeżycie. Konteksty malarstwa materii Danuty Urbanowicz.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Iwona Monika Dudek, Wybrane problemy twórczości Wacława Nowaka. - Kaja Gawryszczak, „Malarstwo jako nośnik projekcji niedokończonej..." Twórczość Dominika Lejmana. - Sylwia Krasoń, Motyw korytarza w sztuce polskiej po 1989. - Agnieszka Joanna Kwiecień, Utopia ciała i transgresji w twórczości Natalii LL i Alicji Żebrowskiej. - Wojciech Jan Szymański, Ceremonie żałobne Felixa Gonzaleza-Torresa. Sztuka w czasach zarazy. - Justyna Tomczykowska, Rysunki autonomiczne Jerzego Skarżyńskiego. - Natalia Zatuska, Próba analizy twórczości Marka Piaseckiego.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Filip Wojciech Chmielewski, „Sąd Midasa". Ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie.- Michał Krzysztof Hankus, Cykl malowideł ukazujący sceny z żywota św. Karola Boromeusza w kaplicy poseminaryjnej w Łowiczu a problem kształtowania się ikonografii tego świętego w XVII wieku. - Mateusz Łepkowski, Ikonografia i artystyczna oprawa kultu św. Jozafata Kuncewicza. - Diana Barbara Pieczonka-Giec, Wacław Donay (1742-1796). Próba monografii śląskiego artysty prowincjonalnego w okresie późnego baroku. - Dominik Piotr Ziarkowski, Cykl widoków budowli staroruskich Giacoma Quarenghiego a problem stosunku Romanowów do dziedzictwa Rusi przedpiotrowej.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Andrzej Ludwik Nazar, „Taniec śmierci" z kościoła OO. Bernardynów w Krakowie na tle ikonografii śmierci w sztuce polskiej.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Barbara Julia Morżkowska, Konfesjonał - funkcja i forma. - Anna Justyna Sękowska, Ikonografia Zygmunta Starego (malarstwo sztalugowe, miniatury, ryciny).
  • (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Joanna Karolina Mikowska, Polichromie cerkiewne na ziemiach południowo-wschodniej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Działalność warsztatów „Ryznyca" i „Kijowskiego Towarzystwa Widrodżenia". - Monika Małgorzata Ruszało, Typ cerkwi drewnianych z dzwonnicą zintegrowaną z bryłą świątyni występujący na ziemiach Polski. - Magdalena Szyndlarewicz, Ikona Archanioła Michała w kościele w Perespie - pierwsze znane dzido Jakuba Bobrowskiego.
  • (Promotor dr hab. Marek Walczak) Katarzyna Joanna Bury, Nieznany obraz Mistrza Rodzim. Marii. - Maciej Kramarski, Motywy architektoniczne w małopolskim malarstwie gotyckim. - Anna Węsierska, Romańska bazylika Trójcy Świętej w Strzelnie na tle architektury norbertanek w Polsce i w Europie
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Irena Buchenfeld-Kamińska, Dekoracyjne malarstwo ścienne artystów Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. – Magdalena Kunińska, Wykład historyi cywilizacyi". Marian Sokołowski i początki nowoczesnej historii sztuki w Polsce. - Hanna Szczerbak, Architektura klasycystyczna w Krakowie i Podgórzu.

Opracowanie Katarzyna Brzezina

JUBILEUSZE

 • Dnia 10 I 2007 miała miejsce uroczystość wręczenia Panu Profesorowi Adamowi Malkiewiczowi ofiarowanej Mu pracy pt. Praxis atque theoria.
 • W dniu 18 V 2007 w Instytucie Historii Sztuki odbyło się spotkanie jubileuszowe w czasie którego Panu Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu wręczono księgę pamiątkową pt. Artifex doctus, ofiarowaną Mu przez grono uczniów i przyjaciół.


TYTUŁY I STANOWISKA, ZMIANY KADROWE

 • 2007 Prof. Adam Małkiewicz przeszedł na emeryturę.
 • Dr hab. Tomasz Gryglewicz uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 • Dnia 16 XI 2007 dr Marek Walczak habilitował się na podstawie pracy pt. Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego.
 • Mgr Urszula Bęczkowska została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Studiów Miejskich od semestru zimowego 2007/2008.

WYKŁADY I KONFERENCJE NAUKOWE

 • W dniach 22-24 III 2007 odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut i Muzeum Narodowe w Krakowie pt. "Europejskie malarstwo historyczne wieku XIX. Wzajemne powiązania - wspólne tematy - odrębności".
 • W dniu 23 W 2007 Dr Karen David-Sirocko (Moguncja) wygłosiła wykład pt. The Innovative Impulse of Georg Gottlob Ungewitter (1820-1864): Architecture and Theory of the Gothic Revival (in Germany).
 • Dnia 4 VI 2007 Prof. Elizabeth Oy-Marra (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji) wygłosiła wykład pt. Immobile Riman per Meraviglia". Amazement as the Typical Viewer's Reaction in Giovan Battista Marino's Image Poem on Titian's St. Sebastian.
 • W dniach 26-30 IX 2007 w Instytucie została zorganizowana XIV Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów /v14. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger pt. "Kształtowanie się i rozwój historii sztuki w Niemczech. Polsce oraz Europie Środkowej (w 125. rocznicę utworzenia pierwszej na ziemiach polskich uniwersyteckiej katedry historii sztuki)" / "Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Detuschland, Polen und Mitteleuropa (anlässlich des 125jährigen Gründungsjubildäums des ersten Lehrstuhls für Kunstgeschichte in Polen)". Program obejmował następujące wystąpienia:
  • (środa, 26 września. moderator: Prof. Dr. Stefan Muthesius, Norwich) Prof. dr hab. Wojciech Balus (Kraków), Einführung / Wprowadzenie
  • (czwartek. 27 września, moderatorzy: Prof. dr hab. Ewa Chojecka, Katowice; Prof. dr hab. Adam Labuda, Berlin; Dr. Andrea Langer, Leipzig; Dr hab. Irma Kozina, Katowice)
   • Mag. Uta Kaiser (Dresden), Die "Geschichte der neueren deutschen Kunst" (1836- 1841) des Athanasius Graf Raczyński (1788-1874) / „Geschichte der neueren deutschen Kunst" [„Historia nowoczesnej sztuki niemieckiej"] (1836-1841) Atanazego hr. Raczyńskiego (1788-1874).
   • Dr. Susanne Müller-Bechtel (Dresden), Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-1897) ein Blick in die Skizzenbacher eines Kenners und Vertreters der Stilgeschichte / Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-4897) - rzut oka na szkicowniki znawcy i przedstawiciela historii stylu.
   • Prof. Dr. Henrik Karge (Dresden), Stageschichte versus Kulturgeschichte: zur Entfaltung der kunsthistorischen Methodik in den Juhrehnten ab 1830 / Historia stylu kontra historia kultury: o rozwoju metodyki historii sztuki od roku 1830.
   • Dr. Johannes Rössler (Bern/Berlin), Zwischen Wissenschaft, Politik und Ästhetik. Anion Springer im Kontem / Anion Springer w kontekście: pomiędzy nauką, polityką i estetyką
   • Dr. Dorothea Peters, (Berlin), Zur Etablierung der Fotografie als "Hülfsmittel" der Kunstwissenschaft: Der Kunstverlag Gustav Schauer und die Berliner Museen um 1860 / O początkach fotografii jako "nauki pomocniczej" wiedzy o sztuce: wydawnictwo Gustava Schauera i muzea berlińskie około roku 1860.
   • Mag. Lena Bader (Basel), „Ein Proceβ über Bilder". Der Holbein-Streit und die Anfänge einer Kunstgeschichte in Bildern  / „Proces o obrazy". Spór o Holbeina oraz początki historii sztuki w obrazach.
   • Prof. KUL dr hab. Ryszard Kasperowicz (Lublin), Who is Afraid of Art History? Berenson and His Connoisseurship  / Kto się boi historii sztuki? Berenson i jego znawstwo.
   • Prof. Dr. Albert Boesten-Stengel (Toruń), Aporien der Kennerschafi. Aspekte der Zeichnungsforschung / Aporie znawstwa. Różne aspekty badań nad rysunkiem.
   • Prof. Dr. Heinrich Dilly (Halle/Sasie), Terminologisch, nicht paradigmatisch. Die (kunst)wissenschaftlichen "Revolutionäre" der DDR / Terminologicznie, nie paradygmatycznie. „Rewolucjoniści" nauki (o sztuce) w NRD.
   • Dr. Regine Dehnel (Berlin), Zwischen Wahrheit und Ideologie: die Büher von Ruth und Max Seydewitz / Pomiędzy prawdą a ideologią: książki Rut i Maxa Seydewitzów.
   • Wykład wieczorny w Collegium Maius (Sala Michała Bobrzyńskiego) Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (Kraków), Kunstgeschichte an der Jagiellonen-Universität in Krakau 1882-2007 / Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1882-2007.
  • (piątek, 28 września, moderatorzy: Dr hab. Małgorzata Omilanowska, Warszawa; Dr. Dietmar Popp, Marburg; Dr Hanna Grzeszczuk-Brendel, Poznań; Dr Michał Woźniak, Toruń)
   • Dr. Marc Schalenberg (Zürich), Berliner Schule? Zur Konstituierung der Kunstgeschichte in Preuβen bis 1870 / Szkoła berlińska? O kształtowaniu się historii sztuki w Prusach do roku 1870.
   • Dr. Matthew Rampley (Teesside), The Vienna School. A Contestable Idea / „Szkoła wiedeńska". Pojęcie sporne.
   • Dr. Peter Heinrich Jahn (München), "…statt plastischer Massengestahung, optischer Illusionismus". Der Einfluβ Alois Riegls auf die Beurteilung der österreichischen Barockarchitektur  / "...optyczny iluzjonizm zamiast plastycznego kształtowania mas". Wpływ poglądów Aloisa Riegla na ocenę austriackiej architektury barokowej.
   • Prof. dr hab. Piotr O. Scholz (Lublin/ Gdańsk), Josef Strzygowski wid die Ikonologie / Josef Strzygowski i ikonologia.
   • Prof. Dr. Hans Aurenhiunmer (Wien), Max Dvořák und die Revision der Mittelalter-Kunstgeschichte / Max Dvořák i rewizja historii sztuki średniowiecza].
   • Prof. Dr. Jan Bakoś (Bratislava), Vienna School Doctrine: Revised  Doktryna „szkoły wiedeńskiej" zrewidowana.
   • Dr. des. Robert Bom (Leipzig), Die Kunsthistoriographie in Siebenbürgen und die Wiener Schule der Kunstgeschichte / Historiografia sztuki w Siedmiogrodzie i wiedeńska szkoła historii sztuki.
   • Prof. Dr. Hubert Locher (Stuttgart), Kunstbegriff (Art with Capital "A") und Kunstgeschichte. Schlosser —Gombrich — Warburg / Pojęcie sztuki (Art with Capital "A") a historia sztuki. Schlosser — Gombrich – Warburg.
   • Dr Lidia Głuchowska (Poznań), „Die Nymphomanie" und „die wilden Kräfte". Aby Warburgs versus „das Dionysische" Friedrich Nietzsches. Ein Versuch des systematischen Vergleichs / „Nimfomania" i „nieokiełznane siły" Aby Warburga wobec „pierwiastka dionizyjskiego" Fryderyka Nietzschego. Próba analizy porównawczej.
   • Dr. Barbara Uppenkamp (Hamburg), Ein Paradigmenwechsel in der Kunstgeschichte: Aby Warburgs ikonologische Methode und der internationale Kunsthistorikertag 1912 / Zmiana paradygmatów w historii sztuki: metoda ikonologiczna Aby Warburga i międzynarodowy Kongres Historii Sztuki w roku 1912.
   • Dr. Sigrid Brandt (Berlin), Gantner - Zucker - Brinckmann. Drei Städtebauhistoriker und die Stadt als Form / Gantner- Zucker - Brinckmann. Trzej historycy urbanistyki a miasto jako forma.
  • (sobota, 29 września; moderatorzy: Dr Rafał Makała, Szczecin; dr hab. Tadeusz Żuchowski, Poznań)
   • Dr. Reale Störtkuhl (Oldenburg), Die Kunstgeschichte an der Breslauer Universität und ihre Dozenten bis 1945 / Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim i jej wykładowcy do roku 1945.
   • Dr. Birte Pusback (Hamburg), „Denn Architektur ist Moral!" Wilhelm Pinder und der Nationalsozialismus / „Denn Architektur ist Moral!" Wilhelm Pinder i narodowy socjalizm.
   • Mag. Sabine Arend (Berlin), Die kunsthistorische Sektion am Institut für deutsche Ostarbeit (IdO) in Krakau 1941-1945 / Sekcja historii sztuki w Institut für deutsche Ostarbeit (IdO) w Krakowie w latach 1941-1945.
   • Dr Ewa Gładkowska (Olsztyn), Ostpreuβische Bauernteppiche — die Geschichte der Polemik über die Herkunft / Wschodnio-pruskie dywany chłopskie - dzieje polemiki na temat ich pochodzenia.
  • Informationsbörse / Giełda informacyjna (moderator: Dr Tomasz Torbus, Leipzig)
   • Mag. Sabine Arend (Berlin), GKNS-WEL: ein Online-Archiv zur Geschichte der Kunstgeschichte im Nationalsozialismus / GKNS-WEL: internetowe archiwum historii sztuki okresu narodowego socjalizmu.
   • Mag. Britta Dümpelmann (Hamburg), Der Krakauer Marienaltar des Veit Stoβ – Medialität. Körperlichkeit und Inszenierungs-strategien geschnitzter Bilder im spätmittelalterlichen Krakau / Krakowski Ołtarz Mariacki Wita Stwosza — medialność, materialność i strategie inscenizowania przedstawień snycerskich w późnośredniowiecznym Krakowie.
   • Mgr Małgorzata Jankowska (Szczecin), Die gotische St.-Jakobi-Kirche in Stettin - Der Wiederaufbau wird weitergeführt / Gotycki kościół św. Jakuba w Szczecinie - dalszy ciąg odbudowy.
   • Mag. Peter Knüvener (Berlin), Spätmittelalterliche Kunst in der Neumark. Ein grenzüberschreitendes Forschungsprojekt / Późnośredniowieczna sztuka Nowej Marchii. Ponadgraniczny projekt badawczy.
   • Mag. Marta Kowalski (Trier), Die Betrachtung der Kunst nach Stanisław Przybyszewski in seinen kunstkritischen Schriften sowie der Einfluss und die Auswirkung seiner Theorien auf das internationale Kunstverständnis der aufbrechenden Moderne im 19. Jahrhundert am Beispiel der Malerei Edvard Munchs / Pojmowanie sztuki według Stanisława Przybyszewskiego w jego pismach krytycznych oraz wpływ i oddziaływanie jego teorii na międzynarodowe rozumienie sztuki u progu modernizmu w wieku XIX na przykładzie malarstwa Edvarda Muncha.
   • Mgr Magdalena Kunińska (Kraków), Marian Sokołowski and the First Art History Curriculum in Poland / Marian Sokołowski i pierwszy program nauczania historii sztuki w Polsce.
   • Mgr Iwona Liżewska (Olsztyn), The Adopting of Regional Traditional Elements in Contemporary Architecture / Adaptacja tradycyjnych elementów regionalnych w architekturze współczesnej.
   • Mag. Lena Bader, Dr. Susanne Müller-Bechtel, Dr. Johannes Rössler, Das Themenportal „Geschichte der Kunstgeschichte" auf arthistoricum.net / Portal tematyczny „Historia historii sztuki" na stronie internetowej arthistoricum.net.
   • Mgr inż. arch. Aleksandra Narczewska (Gdańsk), Villa Architecture in Sopot between 1870 and 1914 / Architektura willowa w Sopocie w latach 1870-1914.
   • Mag. Elke Onnen (Schwerin), Deutsch-polnisches Projekt ANTIKON / Polsko-niemiecki projekt ANTIKON.
   • Mgr Anna Sobecka (Toruń), Die Kultur des Gegenstandes. Das Stilleben und der Kunstgeschmack im frühneuzeitlichen Danzig / Kultura przedmiotu. Martwa natura i gust w nowożytnym Gdańsku.

Konferencji towarzyszyła prezentacja dwóch książek (28 IX) w Instytucie Goethego:

 • Landgüter in der Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschland und Polen - Entstehung, Verfall und Bewahrung. Materialien der 12. Tagung des Arbeitskreises in Będlewo, 2005 / Materiały XII Konferencji Grupy Roboczej, Będlewo, 2005, Warszawa 2007 (= Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo).
 • Christofer Hemnann, Die mittelalterliche Architektur im Preuβenland (Michael-Imhof-Verlag) Petersberg 2007.

 

PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Natasza Styrna, Zrzeszenie żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie 1931- 1939.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Anna Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje.
  • (Promotor prof. Jacek Purchla) Dorota Leśniak-Rychlak, „Drzewo wpływu". Związki twórczości Charlesa Renniego Mackintosha z Europą Środkową.
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Justyna Borowiec, Władysław Łuszczkiewicz w Paryżu (1849-1850). - Alicja Małgorzata Łusik, Architektura Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Pijarów na Rakowicach. - Janusz Skrzypiec, Kościół p.w. św. Pawła w Recklinghausen. Geneza architektonicznej kompozycji formalnej.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Dominika Baliga, Kobiecy terror: Vanessa Beecroft, tradycja i piękno. - Wojciech Franciszek Bednarz, Nowa Afrykańskość, Spojrzenie Europy na Współczesną Afrykę. - Aleksandra Romana Jach, Symboliczne znaczenie koncepcji męskości na przykładzie ."Nazistów" i „Untitled" (Jan Paweł II) Piotra Uklańskiego. - Marta Lisok, W poszukiwaniu ładu, tożsamości i języka - kobieca krzątanina w sztuce wybranych polskich artystek. - Ewa Agnieszka Łączyńska, The Chinati Foundation Donalda Judda jako miejsce rzeczywistych obecności. - Karolina Merska, O twórczości Władysława Wołkowskiego. - Michał Szwagrzyk, Sztuka krytyczna w Polsce w latach siedemdziesiątych. - Justyna Tomczykowska, Rysunki autonomiczne Jerzego Skarżyńskiego.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Anna Barbara Irla, Oprawa artystyczna kultu Matki Boskiej Tuchowskiej. - Aneta Katarzyna Pąprowicz, Polskie chrzcielnice nowożytne w obrządku rzymsko-katolickim oraz ich programy ikonograficzne. - Barbara Waszak, Ośmioboczne zbory w Nowej Marchii na tle tendencji centralizujących w architekturze protestanckiej w czasach nowożytnych.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Marta Bobek, Kaplica Lubomirskich przy kościele oo. Dominikanów w Krakowie. - Grażyna Kosiacka-Słoń, Dekoracja malarska kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Kinga Blaschke, Powtarzalność planów i projekty typowe w architekturze sakralnej Rusi Koronnej od XV do XX wieku.
  • (Promotor dr. hab. Marek Walczak) Kinga Sozańska, Dekoracja malarska Godzinek w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 2420), dzieło Mistrza Godzinek  z Huntington w San Marino.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgómiak) Magdalena Maria Lenik, Polska Francja. Pejzaże francuskie malowane przez artystów polskich w XIX i na początku XX wieku.
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Agnieszka Janczyk, Obywatel Krakowa i artysta - Saturnin Świerzyński (1820-1885).
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Zoltan Gyalókay, Rzeźba drewniana XIV wieku w Małopolsce; - Katarzyna Moskal, Gotyckie hafty liturgiczne w Małopolsce do połowy wieku XV.
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Krzysztof Jurecki, Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej lal pięćdziesiątych. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Michał Kurzej, Nurt italianizujący w dekoracjach stiukowych w Małopolsce i na Rusi Koronnej w XVII wieku; - Dominik Ziarkowski, Badania nad zabytkami sztuki w rejonie Doliny Prądnika wobec rozwoju turystyki na tym obszarze od początku XIX wieku po czasy współczesne.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Tomasz Zaucha, Tradycje średniowieczne w architekturze ziem ruskich Korony w końcu XVI i w XVII wieku.

Opracowanie Katarzyna Brzezina

JUBILEUSZE

 • Dnia 25 IV 2006 odbyła się uroczystość wręczenia Pani Profesor Klementynie Żurowskiej dedykowanej Jej księgi pt. Lapides Viventes.

 

TYTUŁY I STANOWISKA, ZMIANY KADROWE

 • Prof. Jerzy Gadomski przeszedł na emeryturę.
 • Prof. Adam Małkiewicz przeszedł na emeryturę z zachowaniem połowy etatu (na okres jednego roku).
 • Mgr Marta Giżyńska-Małecka przeszła na emeryturę.
 • Dr Katarzyna Brzezina została zatrudniona w Pracowni do Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich d. Rzeczypospolitej (etat w ramach grantu KBN), zaś od semestru zimowego 2006/2007 - w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.
 • Od stycznia r. 2006 dr Adam Organisty został zatrudniony w Instytucie w ramach programu inwentaryzacji zabytków Małopolski „Dehio Handbuch der Kunstdenkmäler"
 • Mgr Michał Kurzej został asystentem w Pracowni do Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich d. Rzeczypospolitej (etat w ramach grantu KBN) od semestru zimowego 2006/2007.

 

WYKŁADY I KONFERENCJE NAUKOWE

 • W dniu 5 VI 2006 w Instytucie odbyła się jednodniowa sesja poświęcona dziewiętnastowiecznej sztuce Krakowa. Wygłoszono na niej następujące referaty:
  • Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Sytuacja religijna Krakowa w XIX wieku na tle wielowyznaniowej monarchii habsburskiej.
  • Dr Marek Walczak, mgr Krzysztof Czyżewski, Ikonografia biskupów krakowskich w XIX wieku.
  • Mgr Tomasz Szybisty, Witraż Juliusa Hübnera w kościele Dominikanów w Krakowie.
  • Mgr Barbara Ciciora, Zapomniany witraż Jana Matejki z katedry krakowskiej.
  • Mgr Irena Buchenfeld-Kamińska, Sakralne malarstwo ścienne Franciszka Matzke w Krakowie.
  • Mgr Kamila Podniesińska, Zygmunt Langman i zagadnienie rzeźby sakralnej w teorii i praktyce artystycznej wieku XIX.
  • Mgr Katarzyna Jurkiewicz, Obrazy Władysława Rossowskiego z krakowskiego kościoła OO. Franciszkanów.
  • Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Projekty witraży wawelskich Stanisława Wyspiańskiego.
 • W dniach 8-10 VI 2006 roku Instytut wraz z Polską Akademią Umiejętności zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. "Józef Kremer (1806-1875). W dwusetną rocznicę urodzin". Pomysłodawcą i realizatorem konferencji był Jacek Maj. Po wprowadzeniu prof. Wojciecha Bałusa wygłoszono następujące referaty:
  • (czwartek, 8 czerwca)
   • Dr Isabel Röskau-Rydel (Kraków), Rodzina Kremerów.
   • Dr hab. Urszula Perkowska (Kraków), Józef Kremer - wychowanek i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   • Prof. Jerzy Starnawski (Łódź), Rozważania nad mową rektorską Józefa Kremem z 1870 roku.
   • Prof. Zbigniew Sudolski (Warszawa), Józef Kremer w świetle pamiętników i korespondencji.
   • Prof. Julian Dybiec (Kraków), Twórczość Józefa Kremera w XIX-wiecznej krytyce naukowej i literackiej.
   • Prof. Edmund Kowalski CSsR (Rzym), Pojęcie etyki według Józefa Kremera.
   • Dr hab. Bartłomiej Dobroczyński (Kraków), Józefa Kremera projekt psychologii naukowej.
   • Prof. Jan Woleński (Kraków), Logika Józefa Kremera.
   • Prof. Stanisław Borzym (Warszawa), Józef Kremer i Henryk Struve.
  • (piątek. 9 czerwca)
   • Prof. Joachim Śliwa (Kraków), Egipt i Bliski Wschód Józefa Kremera.
   • Dr hab. Marta Kudelska (Kraków), Indie Józefa Kremera.
   • Prof. Maria Kalinowska (Toruń), Grecja Józefa Kremera.
   • Jacek Maj (Heidelberg), Bizancjum Józefa Kremera.
   • Prof. Joanna Ugniewska (Warszawa), „Podróż do Włoch" Józefa Kremera.
   • Dr Olga Płaszczewska (Kraków), Literatura i legenda w „Podróży do Włoch" Józefa Kremera.
   • Dr hab. Jan Zieliński (Berno), Józef Kremer w Trieście.
   • Prof. Luca Bemardini (Mediolan), Józef Kremer we Florencji.
   • Prof. Krzysztof Żaboklicki (Warszawa), Józef Kremer w Neapolu.
  • (sobota, 10 czerwca)
   • Dr Magdalena Saganiak (Warszawa), Elementy irracjonalne w estetyce Józefa Kremera.
   • Dr hab. Ryszard Kasperowicz (Lublin), Józef Kremer i Jacob Burckhardt.
   • Dr Piotr Szubert (Warszawa), „Posąg jako duchowe widziadło". O poglądach Józefa Kremera na rzeźbę.
   • Urszula Bęczkowska (Kraków), Józef Kremer i Karol Kremer.
   • Dr Michał Myśliński (Kraków), Józefa Kremera uwagi o Sukiennicach i Bramie Floriańskiej.
   • Dr Olaf Krysowski (Warszawa), Józef Kremer i polscy romantycy.
   • Prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków), Poglądy na muzykę Józefa Kremera w kontekście postaw estetycznych i zjawisk artystycznych w kulturze muzycznej I połowy XIX wieku.
 • W dniach 21 IX (Warszawa) i 23 IX 2006 (Kraków) odbyła się sesja zorganizowana przez Instytut wraz z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie pt. "Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s".


PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE

 • Prace doktorskie obronione
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Anna Olszewska, Między rytmem natury a teologią. Czas jako element przedstawień kosmologicznych w rękopisach z X-XII w.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Tadeusz Łopatkiewicz, Między pedagogiką a inwentaryzacją zabytków. Naukowo-artystyczne wycieczki Władysława Łuszczkiewicza z uczniami Krakowskiej Szkoty Sztuk Pięknych w latach 1888-1893.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Joanna Winiewicz-Wolska, Wiedeńska kolekcja Lanckorońskich - jej dzieje, jej twórca. - Danuta Natalia Zasławska, Chinoiseries w Wilanowie od XVII do drugiej polowy XIX wieku jako modelowy przykład recepcji mody chińskiej w Polsce.
 • Prace magisterskie obronione
  • (Promotor prof. Wojciech Bałus) Patrycja Graczykowska, Serie Adolfa Ryszki a problem figuracji w rzeźbie nowoczesnej. - Elżbieta Lang, Rzeźba pomnikowa w założeniu krakowskich Plant (plantacyjne fundacje do 1945 roku). - Anna Maćkowiak, Informel we współczesnej sztuce, krytyce i filozofii francuskiej. - Beata Malczewska, Autoportrety Jacka Malczewskiego jako reinterpretacja renesansowego wizerunku. - Rafał Ochęduszko, Gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks". - Justyna Wnuk, Twórczość Władysława Hasiora w ocenie polskiej krytyki prasowej w latach 1960-2005.
  • (Promotor prof. Marcin Fabiański) Michał Dębowski, Rysunki Szymona Czechowicza (1689-1775). - Karolina Molga, Biskupa Jana Aleksandra Lipskiego (1690-1746) opieka nad sztuką sakralną. - Barbara Piekarz, Srebrne tła z przedstawieniem Jerozolimy w ołtarzach św. Krzyża w Małopolsce. - Paulina Wójtowicz, Pomniki nagrobne profesorów i studentów Akademii Krakowskiej (ok. 1400-1655 r.).
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Małgorzata Bulska, Ikonografia i styl późnogotyckich skrzydeł tryptyku z Zwora. - Marlena Urbanek, Ikonografia i styl wrocławskiego obrazu „Madonna w komnacie". - Karolina Zdziejowska, Poliptyk Olkuski - dzieło Jana Wielkiego z końca wieku XV. - Magdalena Żeglin, Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży" przechowywanego w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms. Czart. 29201V).
  • (Promotor dr hab. Maria Hussakowska) Agata Antonowicz, Ettore Sottsass i grupa Memphis jako przykład rozwiązania kwestii funkcjonalizmu we włoskim designie. - Halina Baczewska, Atlas, pamiątki, alegorie. Cykle fotograficznych portretów Augusta Sandera. Zofii Rydet i Rineke Dijkstra. - Justyna Balisz, Refleksje po katastrofie drugiej wojny światowej w sztuce niemieckiej. - Anna Będkowska, Renzo Piano - architekt-kameleon. Próba klasyfikacji stylistycznej projektów zrealizowanych w latach 1990-2005. - Barbara Budziaszek, Performance środowiska krakowskiego do 1989 roku. Najważniejsze postaci i wydarzenia. - Agnieszka Dala, Pojęcie ironii w sztuce na przykładzie twórczości plastycznej Gruppy. - Karolina Kolenda, Przedstawienia ciała i śmierci w sztuce brytyjskich artystów lat dziewięćdziesiątych XX wieku. - Anna Krajczyńska, Poszukiwanie nowoczesności w architekturze wnętrz biur i hoteli Mediolanu - 1990-2005. - Dominika Nowak, Relacje łączące modę i sztukę. Na przykładzie twórczości Husseina Chalayana na tle przemian w ubiorze i sztuce XX wieku. - Karolina Nowak, Przekraczanie granic. Rola wystaw sztuki współczesnej w reprezentacji dyskursu tożsamości w dekadzie lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych. - Kinga Rościszewska, Strategie muzealne związane z wykorzystaniem witryn elektronicznych. - Magdalena Szędzielarz, Wiktoria Cukt - Prezydent 2001. - Sylwia Szozda, Monika Piotrowicz-Stokłosa - na obrzeżach awangardy. - Ewa Małgorzata Tatar, Szczeliny między tym-co-prywatne i tym-co-publiczne. Wybrane problemy w sztuce Ewy Partum. - Krystyna Wójcicka, Konstrukcja w procesie Łódź, 1981 - przykład polskiej drogi do wolności w sztuce. - Katarzyna Woźniak, Artystyczne próby konstrukcji przestrzeni inwersyjnych.
  • (Promotor dr hab. Piotr Krasny) Julita Gwiżdż, Sztuka jako narzędzie „propagandy zakonnej" polskich augustianów-eremitów w epoce nowożytnej. - Maria Ożóg, Hieronim Łopaciński jako badacz dziejów sztuki.
  • (Promotor prof. Adam Małkiewicz) Jakub Puchalski, Nowożytne kaplice pałacowe w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. - Marta Zamojska, Architektura kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanego św. Łazarza w Krakowie.
  • (Promotor prof. Jan Ostrowski) Marta Golik, Ornament okuciowy w Krakowie.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Weronika Czorny, Działalność Jana Matejki w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. - Anna Kulawiak, Symbolika motywów muzycznych i problem „muzyczności" w polskim malarstwie i krytyce sztuki przełomu wieków, na tle europejskim. - Marta Makucka, Olena Kulczycka (1877-1967). Próba monografii twórczości.
 • Otwarte przewody doktorskie
  • (Promotor prof. Jerzy Gadomski) Aneta Bukowska, Masyw zachodni w architekturze wczesnopiastowskiej i romańskiej od X do końca XII wieku -forma i funkcja w kontekście architektury europejskiej. - Magdalena Goras, Układy dwunawowe we wnętrzach sakralnych Małopolski w wiekach XIV i XV. - Marta Graczyńska, Architektura Polski. Czech i Węgier na ich historycznych terenach w X i X1 wieku. Studium porównawcze form i inspiracji artystycznych.
  • (Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Tomasz Szybisty, XIX-wieczne witraże kościołów i klasztorów Krakowa (1815-1914).

Opracowanie Katarzyna Brzezina

Systematyczne gromadzenie zbiorów fotograficznych, tworzących dziś Fototekę Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczęło się z chwilą powstania przy Uniwersytecie katedry historii sztuki w roku 1882. Ogromna większość zbiorów pochodzi sprzed II wojny światowej, a wśród nich ilościowo przodują nabytki z przełomu wieków XIX i XX - pozyskane drogą zakupów lub darów. Wśród darczyńców na pierwszym miejscu trzeba wymienić prof. Jerzego Mycielskiego, a za nim Karola hr. Lanckorońskiego, Juliana Klaczkę i Bolesława Wołodkowicza. Im Fototeka zawdzięcza pokaźną kolekcję odbitek przedstawiających dzieła nowożytnej sztuki włoskiej. W okresie międzywojennym fototeka wzbogaciła się o fotografie, będące plonem prac inwentaryzacyjnych w Małopolsce, prowadzonych siłami Instytutu. Trzeba też wspomnieć o materiałach pozostawionych przez okupacyjny Institut für Deutsche Ostarbeit. W ostatnich latach do Fototeki trafiły między innymi zbiory fotograficzne śp. prof. Lecha Kalinowskiego (polska sztuka przedromańska i romańska) oraz śp. dra Franciszka Stolota (snycerstwo XVII wieku w Polsce).

Obecnie zasoby Fototeki liczą przeszło 40 000 fotografii: odbitek różnego formatu, diapozytywów i negatywów, nie licząc drukowanych reprodukcji z początku wieku XX w wydawanych seryjnie albumach (Die Galerien Europas, E.A. Seemann, Leipzig; Das Museum, W. Spemann, Berlin-Stuttgart; Klassischer Bilderschatz, F. Bruckmann, München). Trzon kolekcji stanowią odbitki, przeważnie formatu 13 x 18 cm lub większe, ukazujące dzieła sztuki z dawnych i obecnych terenów Polski ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Krakowa. Wśród autorów spotkać można nazwiska najwybitniejszych polskich fotografów: Ignacego Kriegera, Józefa Jaworskiego, Jana Bułhaka i Stanisława Kolowcy. Oddzielną grupę tworzą fotografie dziel sztuki obcej, przede wszystkim włoskiej (do wieku XVIII włącznie), zamawiane w znanych agencjach fotograficznych (Alinari, Brogi, Anderson). Fototeka posiada także ponad 10 000 szklanych przezroczy formatu 8,2 x 8,2 cm. używanych niegdyś do wykładów. Znaczna ich ilość pochodzi z firmy Franza Stoedtnera w Berlinie, a także z lipskiego wydawnictwa E.A. Seemann; reprezentowane są także Krakowska Pracownia Przezroczy Józefa Cieślińiskiego, pracownia Jana Bułhaka i in. Kolekcja negatywów obejmuje przede wszystkim klisze 13 x 18 cm (ponad 2000), na szkle i folii, głównie autorstwa instytutowego fotografa Władysława Gumuły. W przeważającej większości ukazują one zabytki polskie; można też wyodrębnić niewielki zbiór fotografii dziel malarstwa polskiego po 1945 roku.

Po przeprowadzce Instytutu Historii Sztuki UJ do budynku Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej w roku 1992, zbiory Fototeki znalazły miejsce w pokoju 58 na II piętrze. Do niedawna kolekcja przechowywana była we wtórnie przystosowanych szafach drewnianych, nie spełniających wymogów przeciwpożarowych, nie zapewniających właściwego zabezpieczenia obiektów i utrudniających prowadzenie kwerend. Dlatego w roku 2005 staraniem Dyrekcji Instytutu zainicjowano szeroko zakrojoną reorganizację Fototeki, której celem jest uporządkowanie zbiorów, ich skatalogowanie, digitalizacja i umożliwienie wygodnego z nich korzystania pracownikom, studentom, a także zainteresowanym osobom spoza Instytutu.

Prace rozpoczęty się od remontu pomieszczenia (wykonanego siłami Sekcji Usług Remontowych UJ od listopada do grudnia 2005) i wymianą oświetlenia. Z punktu widzenia zabezpieczenia zbiorów największe znaczenie miała kompleksowa modernizacja wyposażenia Fototeki. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wysokości 60 000 zł, otrzymanemu w ramach programu MILAB (nr umowy 123/2005). Z funduszy tych zakupiono w okresie od stycznia do września 2006 roku:

 1. metalowe regały z szufladami, zaprojektowane specjalnie na potrzeby Fototeki;
 2. pudla introligatorskie z tektury bezkwasowej do przechowywania odbitek (500 szt.) wraz z kartonowymi przekładkami (2000 szt.);
 3. zestaw mebli biurowych (do 3 miejsc pracy dla personelu w pomieszczeniu Fototeki i 2 miejsc pracy dla korzystających ze zbiorów w sąsiednim pokoju) wraz z fotelami obrotowymi (5 szt.);
 4. system klimatyzacji pomieszczenia Fototeki.

Dzięki nowemu wyposażeniu można było rozpocząć porządkowanie fotografii i układanie ich w zakupionych pudłach i regałach; jeśli chodzi o odbitki, to działania te można uznać za zrealizowane. Zachowano przy tym - z pewnymi modyfikacjami - obowiązujący od kilku dekad układ rozmieszczenia odbitek, pogrupowanych na następujące działy: Topografia polska (miejscowości wg alfabetu; Kraków oraz miejscowości położone poza obecną wschodnią granicą Polski tworzą zbiory wydzielone - Kraków i Kresy), Topografia obca (miejscowości wg alfabetu, bez podziału na państwa), Artyści polscy (dzieła malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego o określonym autorstwie, przechowywane w muzeach i kolekcjach prywatnych - w układzie alfabetycznym wg nazwisk artystów). Artyści obcy (jak poprzednio).

Równocześnie z modernizacją wyposażenia rozpoczęto proces digitalizacji zbiorów Fototeki. Celem tego procesu jest cyfrowe zarchiwizowanie całej kolekcji i udostępnienie jej w tej formie pracownikom, doktorantom i studentom Instytutu oraz innym zainteresowanym osobom na potrzeby badań naukowych i zajęć dydaktycznych - w stopniu odpowiadającym wymogom prawa autorskiego. Oprócz właściwej digitalizacji (skanowania) zdjęć konieczne było stworzenie narzędzia umożliwiającego katalogowanie i łatwy dostęp do zdigitalizowanych zbiorów. W tym celu w roku 2006 Instytut zakupił (częściowo ze środków Funduszu Rozwoju Uczelni) oprogramowanie FotoArch firmy Infogenia, w wersji specjalnie dostosowanej do wymagań Fototeki. Oprogramowanie to jest relacyjną bazą danych, dostępną zarówno „wewnętrznie" - z trzech stanowisk roboczych zainstalowanych na komputerach podłączonych do wewnętrznej sieci w budynku Instytutu jak i „zewnętrznie" poprzez interfejs internetowy (zakres obu rodzajów dostępu nic jest jednakowy). Po dodaniu do bazy zdigitalizowana fotografia może być zaopatrzona w szereg informacji, umożliwiających jej wyszukanie; dotyczą one zarówno dzieła, które przedstawia (tytuł, artysta, czas powstania, miejsce przechowywania, technika, ikonografia itp.), jak i fizycznego nośnika przedstawienia (sygnatura miejsca, dział. typ nośnika, autor zdjęcia, czas powstania fotografii, prawa autorskie itp.). Kluczową rolę w funkcjonalności systemu odgrywa interfejs internetowy, poprzez który można przeszukiwać zasoby Fototeki, a także - po zalogowaniu - pobierać zdjęcia w formacie JPG. W aktualnej wersji serwis ten przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników, doktorantów i studentów Instytutu, którzy jako zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich zasobów bazy i posiadają uprawnienia do pobierania plików (studenci mogą pobierać pliki w rozdzielczości wystarczającej do prezentacji na zajęciach). Pozostali użytkownicy - goście - mogą przeglądać publicznie dostępne rekordy bazy zaopatrzone w miniaturki fotografii.

System FotoArch został wdrożony w czerwcu roku 2006, a serwis internetowy (http://www.fototeka.ihs.uj.edu.pl) został uruchomiony na początku roku 2007. Proces digitalizacji znajduje się jednak dopiero w stadium początkowym. Jeszcze przed rozpoczęciem reorganizacji zeskanowano ok. 1100 przezroczy szklanych dotyczących zabytków polskich; skanowanie odbitek postępuje wyrywkowo (w miarę potrzeb). Najbardziej zaawansowana jest digitalizacja slajdów małoobrazkowych, używanych do zajęć dydaktycznych - od lipca 2005 zeskanowano przeszło 12000 przezroczy, głównie ze sztuki średniowiecznej i XIX wieku (z czego ok. 1/3 wprowadzona została już do systemu Foto-Arch). Trzeba zaznaczyć, że akcja digitalizacji zasobów Fototeki ściśle związana jest z odchodzeniem od tradycyjnych metod ilustrowania zajęć dydaktycznych (rzutniki przezroczy) na rzecz systemu cyfrowej prezentacji obrazu. Od wiosny roku 2006 w salach wykładowych Instytutu działają rzutniki multimedialne, zakupione dzięki dofinansowaniu Rektorskiego Funduszu Ars Docendi.

O celowości prowadzonej reorganizacji przekonuje w dużym stopniu zainteresowanie, jakim zbiory Fototeki cieszą się nie tylko wśród krajowych i zagranicznych historyków sztuki, ale także osób i instytucji popularyzujących wiedzę o dobrach kultury. Wspomnieć trzeba też o licznych kwerendach, które - oprócz codziennie odwiedzających Fototekę pracowników Instytutu Historii Sztuki UJ - przeprowadzili goszczący w Krakowie badacze z innych ośrodków.

Wojciech Walanus

W roku 2007 Instytut Historii Sztuki obchodził jubileusz 125-lecia swego istnienia. Z tej okazji przygotowane zostało kalendarium, będące kontynuacją opracowania Teresy Witkowskiej-Żychiewicz, obejmującego lata 1882-1983 i opublikowanego w „Pracach z Historii Sztuki" 19, 1990,s. 159-184.

1984

 • 7 III - Zmarł prof. Tadeusz Dobrowolski.
 • 29 IV - Zmarł prof. Karol Estreicher.
 • 1 IX - Dr hab. Jerzy Gadomski został wybrany dyrektorem Instytutu. Funkcję tę pełnił do 31 I  1991. Wicedyrektorem była w tym czasie dr hab. Anna Różycka Bryzek.
 • I X - Mgr Jerzy Miziolek został zatrudniony na stanowisku asystenta.

1985

 • 1 III - Doc. Józef Lepiarczyk uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.
 • I X - Dr hab. A. Różycka Bryzek została powołana na stanowisko docenta.
 • 16 XII- Zmarł prof. Józef Lepiarczyk.

1986

 • 1 I - Mgr Helena Małkiewiczówna została zatrudniona na stanowisku kustosza bibliotecznego w ramach programu badań nad korpusem witraży średniowiecznych w Polsce (CVMA).
 • I-III - Doc. Jan K. Ostrowski był członkiem Institute for Advanced Study w Princeton (USA).
 • 8 1 - Mgr Jerzy Miziolek uzyskał awans na stanowisko st. asystenta.
 • 1 XI - Mgr Wojciech Bałus został zatrudniony na stanowisku asystenta.
 • XII - Ukazała się księga jubileuszowa Symbolae historiae artium, wydana (z opóźnieniem) z okazji sześćdziesiątych urodzin prof. Lecha Kalinowskiego.
 • 19 XII - Mgr Marcin Fabiański uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 1987 26 VI- Mgr Tomasz Węcławowicz uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 15 IX - Anna Gałaś została zatrudniona jako specjalista ds. administracyjnych w sekretariacie Instytutu.

1988

 • 15 11 - Dr Węcławowicz został zatrudniony na stanowisku adiunkta.
 • 5 V - Prof. Mieczysław Porębski otrzymał na Uniwersytecie Wiedeńskim nagrodę im. Gottfiieda Herdera (Gonfried-von-Herder-Preis).
 • 1 X - Na stanowisku asystenta statysty (od 20 IX 1989 - asystenta) został zatrudniony mgr Zbigniew Wolski (od 26 VI 1990 - w Gabinecie Rycin Biblioteki Głównej ASP w Krakowie).
 • Prof. Kalinowski został wybrany na przewodniczącego Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

1989

 • 1 II - Doc. Malkiewicz został kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej (do 30 IX 2007).
 • 1 VII - Doc. Jerzy Gadomski uzyskał tytuł i został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ.
 • 27 IX - Zmarł prof. Jerzy Szablowski.
 • 1 X - Utworzono pierwszy w Polsce Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej. Jego kierownikami byli: prof. Anna Różycka Bryzek (1 X 1989-30 IX 1999). doc. Maciej Salamon (1 X 1999-31 X 2004) oraz dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka (od 1 Xl 2004).
 • 2 X - Na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Bibliotece została zatrudniona mgr Krystyna Kurdziel (od V 1999 - starszy bibliotekarz).
 • 15 XII - Doc. Jan K. Ostrowski objął stanowisko dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
 • 1990
 • 13 III - Mgr Wojciech Bałus uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 3 V - Profesorowie Lech Kalinowski i Mieczysław Porębski zostali wybrani na członków czynnych reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności.
 • 30 IX - Prof. Lech Kalinowski przeszedł na emeryturę.
 • 1 X - Prof. Jerzy Gadomski wstał kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej. Mgr Piotr Krasny oraz mgr Marek Walczak zostali zatrudnieni na stanowiskach asystentów.

1991

 • 1 II - Doc. Małkiewicz został ponownie wybrany na dyrektora Instytutu.
 • 30 IX - mgr Teresa Witkowska-Żychiewicz, kierownik Biblioteki Instytutu, przeszła na emeryturę.
 • XI - Mgr Marek Zgórniak został zatrudniony na stanowisku asystenta.

1992

 • 11 I - Mgr Marek Zgórniak uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 1 II - Doc. Adam Małkiewicz został powołany na stanowisko wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, na którym pozostał do 27 VII 1996.
 • 20 III - Doc. dr hab. Jan K. Ostrowski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.
 • I IV - Mgr Aleksander Siemaszko został kierownikiem Biblioteki Instytutu.
 • VII - Instytut Historii Sztuki wstał przeniesiony do swej obecnej siedziby w gmachu Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.
 • 1 X - Dr Marek Zgórniak został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Mgr Małgorzata Smorąg Różycka została zatrudniona na stanowisku asystenta.
 • 25 X - Prof. Lech Kalinowski otrzymał tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 • 18 XII - Prof. Adam Małkiewicz zrezygnował - w wyniku obowiązków związanych ze stanowiskiem wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie - z funkcji dyrektora Instytutu Historii Sztuki. Do momentu zakończenia kadencji, 31 sierpnia 1993 roku, została powołana na to stanowisko doc. Anna Różycka Bryzek. Dr Tomasz Gryglewicz (zatrudniony w Instytucie od 1973 roku) objął w tym czasie stanowisko wicedyrektora.
 • Prof. Lech Kalinowski został przyjęty w poczet członków Akademii Brytyjskiej (Fellow of The British Academy, F.B.A.). Był dziesiątym Polakiem wybranym od początku istnienia Akademii, czyli od roku 1901.
 • Senat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nadał prof. Kalinowskiemu tytuł Honorowego Profesora tej uczelni.
 • Od 1992 roku była corocznie organizowana wakacyjna akcja inwentaryzacji zabytków na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. W przedsięwzięciu uczestniczyli studenci historii sztuki UJ. Projekt stanowił kontynuację rozpoczętych w roku 1990 wyjazdów inwentaryzacyjnych pod opieką doc. Jana K. Ostrowskiego, w których brali udział głównie historycy sztuki, pracownicy Zamku Królewskiego na Wawelu.

1993

 • 24 II - Doc. Anna Różycka Bryzek uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego.
 • 13 V - Dr Tomasz Gryglewicz uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Malarstwo Europy Środkowej 1900-I914. Tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe.
 • 1 IX - Prof. Anna Różycka Bryzek została wybrana na dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ. Funkcję tę pełniła do 1996 roku. W tym czasie wicedyrektorem Instytutu był dr hab. Tomasz Gryglewicz.
 • Prof. Lech Kalinowski wstał wyróżniony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Nagrodą im. ks. Idziego Radziszewskiego.
 • Ukazał się tom I Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod redakcją prof. J. Ostrowskiego (do roku 2007 ukazało się 15 tomów).

1994

 • 26 IV - Odbyła się sesja naukowa "Sztuka kresów wschodnich" (dotychczas ukazało się 6 tomów), zorganizowana przez Instytut przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki; publikacja jej materiałów zapoczątkowała serię wydawniczą Sztuka kresów wschodnich, której redaktorami byli Jan K. Ostrowski, Andrzej Betlej i Piotr Krasny.
 • 25 VI- Prof. Klementyna Żurowska została wybrana na członka korespondenta PAU.
 • 30 IX - Prof. Klementyna Żurowska odeszła na emeryturę.
 • 1 X - Mgr Teresa Rodzińska-Chorąży została zatrudniona na stanowisku asystenta.
 • 16 XII - Mgr Piotr Krasny uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

1995

 • 9 III - Prof. Kalinowski został wybrany na przewodniczącego reaktywowanej Komisji Historii Sztuki, wchodzącej w skład Wydziału I Filologicznego PAU.
 • 7 IV - Mgr Teresa Rodzińska-Chorąży uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 29 V - Dr Marcin Fabiański habilitował się na podstawie książki Correggio and sacra conversazione.
 • 31 IX - Prof. Piotr Krakowski przeszedł na emeryturę.
 • I X - Dr hab. Tomasz Gryglewicz został powołany na kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej; dr Piotr Krasny został zatrudniony na stanowisku adiunkta; w ramach Instytutu powstała Pracownia Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Jej kierownikiem został prof. Jan K. Ostrowski, a współpracowali z nią: dr Andrzej Betlej (1999-2002), dr Katarzyna Brzezina (1999-2006) i mgr Michał Kurzej (od X 2006).
 • 1 X - Dr hab. Jacek Purchla uzyskał tytuł profesora.
 • 30 XII - W Instytucie utworzono Zakład Studiów Miejskich. Jego kierownikiem został prof. Jacek Purchla, a współpracownikiem dr Zbigniew Beiersdorf (od roku 1996 na stanowisku asystenta).

1996

 • 23 II - Mgr Małgorzata Smorąg Różycka uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 21-22 111 - Odbyła się konferencja naukowa "Bizancjum i Europa Środkowo-Wschodnia" w okresie 950-1453, zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii UJ.
 • 22 VIII- Zmarła mgr Teresa Witkowska-Żychiewicz, wieloletni kierownik Biblioteki IHS.
 • 1 IX - Dr hab. Tomasz Gryglewicz został wybrany na stanowisko dyrektora instytutu (funkcję tę pełnił do roku 1999). Wicedyrektorem ds. studenckich był w tym czasie dr hab. Marcin Fabiański.
 • I X - Dr Teresa Rodzińska-Chorąży została powołana na stanowisko adiunkta. Rozpoczęła działalność Pracownia Historii Architektury Wczesnośredniowiecznej. Jej kierownikiem został prof. Jerzy Gadomski, a pracownikiem dr Rodzińska-Chorąży (od I X 2005 na stanowisku kierownika); od 2002 roku z pracownią współpracuje mgr Aneta Bukowska.
 • 6 XII - Prof. Gadomski otrzymał nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
 • W latach 1996-1998 w Instytucie był po raz pierwszy realizowany The Getty Grant Program (subwencja na zakup książek do Biblioteki).

1997

 • 4 II- Zmarł prof. Piotr Krakowski.
 • 12 IV - Dr Wojciech Bałus uzyskał habilitację na podstawie książki Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki.
 • 7 V - Prof. Lech Kalinowski został laureatem Nagrody im. Gottfrieda Herdera (Gonfried-von-Herder-Preis) na Uniwersytecie Wiedeńskim.
 • 12 V - Prof. Jerzy Gadomski otrzymał nagrodę Rektora UJ - "Laur Jagielloński".
 • 19-27 V - W Instytucie miał miejsce cykl wykładów w ramach współpracy uniwersyteckiej CEEPUS pt. Sztuka Europy Środkowej około roku 1900 (wykładowcy: Pál Ritoók, Katalin Keserü, András Hadik, Dana Bořutová, Ján Bakoš).
 • 21 VI - Prof. Anna Różycka Bryzek została wybrana na członka korespondenta PAU.
 • 7 VII - Dr hab. Marcin Fabiański został powołany na stanowisko wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu.
 • 1 VIII - Prof. Jerzy Gadomski otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego UJ.
 • 27-28 XI - W Instytucie odbyła się sesja naukowa Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka" (współorganizowana z Konsulatem Generalnym Republiki Austrii w Krakowie).
 • Prof. Lech Kalinowski został wybrany na Dyrektora Wydziału I Filologicznego PAU.

1998

 • 1 II - Dr Małgorzata Smorąg Różycka została zatrudniona na stanowisku adiunkta.
 • 26 III-24 IV - Dr Jolanta Załuska (Centre National de la Recherche Scienfifique, Paryż) wygłosiła gościnnie cykl wykładów pt. Ewangelia w Biblii Moralizowanej.
 • 11V - Prof. Jan K. Ostrowski uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
 • 20 IV-6 VI- Dr Sibylle Appuhn-Radtke (Monachium) wygłosiła cykl wykładów w ramach profesury gościnnej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego.
 • 1 X - Pracę w Bibliotece na stanowisku bibliotekarza rozpoczęła mgr Krystyna Czerni (do 30 X 2000; ponownie od I X 2004).
 • 23 X - Mgr Marek Walczak uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

1999

 • 1 III - Pracę w Bibliotece na stanowisku bibliotekarza rozpoczęta mgr Anna Baranowa.
 • 30 IV-2 V - W Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się sesja: "Publiczne tereny zielone na miejscu dawnych fortyfikacji w XVIII i XIX wieku. Formy - Funkcje - Przemiany", zorganizowana przez Instytut we współpracy z Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie.
 • 19 VI - Prof. Jerzy Gadomski został wybrany na członka korespondenta PAU.
 • 1 IX - Doc. Adam Malkiewicz po raz trzeci objął stanowisko dyrektora Instytutu; jego zastępcą został dr hab. Wojciech Bałus; mgr Andrzej Betlej został zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UJ na stanowisku asystenta.
 • 19 IX - Mgr Andrzej Betlej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 22 IX-31 X - W Arsenale Muzeum XX. Czartoryskich odbyła się zorganizowana przez Instytut i Fundację XX. Czartoryskich wystawa "Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich". Komisarzami wystawy byli Katarzyna Płonka-Bałus i Andrzej Włodarek.
 • 24 IX - Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał Sławomir Skrzyniarz.
 • 1 X - Pracę w Instytucie Historii Sztuki rozpoczęli dr Sławomir Skrzyniarz i mgr Katarzyna Brzezina (w ramach grantu KBN).
 • 23 X - Odbyła się sesja naukowa towarzysząca wystawie "Pax et bonum. Skarby klarysek krakowskich", zorganizowana z okazji 800-lecia fundacji kościoła św. Andrzeja i 100-lecia urodzin prof. Adama Bochnaka.
 • 19 XI - Odbyło się sympozjum na temat "Aby Warburg i Albrecht Dürer", którego współorganizatorami byli Instytut Historii Sztuki UJ i Institut Goethego w Krakowie.
 • 26 XI- Dr Marek Zgórniak otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870.
 • Od roku 1999 pod auspicjami Instytutu ukazuje się seria wydawnicza „Ars Vetus et Nova" (dotychczas ukazało się 28 tomów) oraz rocznik „Modus. Prace z Historii Sztuki", oba - pod redakcją prof. Wojciecha Bałusa.

2000

 • 14 III - Na posiedzeniu połączonych Komisji Historii Sztuki PAU i Komisji Archeologii Oddz. PAN w Krakowie oraz 15 VI na posiedzeniu naukowym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbyty się prezentacje wyników badań prowadzonych pod kierunkiem dr Teresy Rodzińskiej-Chorąży i dr Tomasza Węcławowicza w kościele św. Jana Chrzciciela w Gieczu. W badaniach brali także udział studenci Instytutu. Prace kontynuowano w roku 2001.
 • 141V - Mgr Katarzyna Brzezina uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 21 V - Zmarł p. Franciszek Wójtowicz, wieloletni pracownik Instytutu.
 • 30 VI - Mgr Andrzej Szczerski uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 31 VII - Dr hab. Marcin Fabiański uzyskał tytuł profesora.
 •  22-23 IX - Odbyła się sesja naukowa "Sztuka na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej", zorganizowana przez Instytut przy współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska".
 • 24-26 IX - Miała miejsce sesja naukowa "Byzantium and the East Central Europe" zorganizowana przez Instytut przy współpracy Instytutu Historii UJ.
 • I X - Mgr Helena Małkiewiczówna została przeniesiona na stanowisko starszego specjalisty naukowo-technicznego. Dr Marek Walczak został powołany na stanowisko adiunkta.
 • 20-21 X - Z okazji osiemdziesiątych urodzin prof. Lecha Kalinowskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa w Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach oraz sesja naukowa „Sztuka Krakowa po pięćdziesięciu latach", zorganizowana przez Instytut oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków  Sztuki.
 • 30 X - W Bibliotece Instytutu odbyła się prezentacja książek zakupionych z funduszy przyznanych przez The Getty Grant Program oraz ofiarowanych przez spadkobierców prof. Catherine Brisac z Paryża.

2001

 • 5 V - Prof. Mieczysław Porębski obchodził jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Profesorowi wręczono księgę Mistrzowi - uczniowie, a z rąk rektora Franciszka Ziejki otrzymał Medal 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 26 V - Odbyło się uroczyste wręczenie prof. Annie Różyckiej Bryzek księgi jubileuszowej Ars Graeca - Ars Latina, połączone z odbywającym się w Instytucie posiedzeniem Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
 • 18 VI - Doc. dr hab. Adam Małkiewicz otrzymał tytuł profesora.
 • 30 IX - Prof. Jacek Purchla i dr Zbigniew Beiersdorf przenieśli się na nowo utworzony Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 • 1 X - Dr Andrzej Szczerski został zatrudniony na stanowisko asystenta.

2002

 • 22 II - Odbyła się druga prezentacja książek zakupionych do Biblioteki z funduszy The Getty Grant Program.
 • 1 II - Dr hab. Wojciech Bałus, w wyniku reorganizacji Zakładu Studiów Miejskich, został jego kierownikiem. Do Zakładu Studiów Miejskich został także przeniesiony dr Tomasz Węcławowicz oraz zatrudniono w nim na stanowisku adiunkta dra Andrzeja Betleja.
 • II - Dr hab. Wojciech Bałus został wybrany na członka-korespondenta Hessische Akademie der Planung und Forschung im Ländlichen Raum.
 • 1 V - Dr hab. Tomasz Gryglewicz otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ.
 • 29 V - Prof. Jan K. Ostrowski otrzymał „Laur Jagielloński".
 • 5 VI- Prof. Lechowi Kalinowskiemu wręczono księgę jubileuszową Magistro et Amico - amici discipulique, przygotowaną z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesora.
 • 22 VI - Prof. Jerzy Gadomski został wybrany na członka czynnego PAU.
 • 22 VII- Mgr Marcin Szyma uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.
 • 1 IX - Dr hab. Wojciech Bałus został dyrektorem Instytutu, a dr hab. Marek Zgórniak objął stanowisko wicedyrektora.
 • 1 X - Dr Sławomir Skrzyniarz został powołany na stanowisko adiunkta. Mgr Rafał Quirini-Popławski został utrudniony na stanowisku asystenta.
 • 7 X - Zmarła dr Wanda Altendorf, zatrudniona w Instytucie w latach 1948-1992, od 1961 roku piastująca stanowisko kierownika Fototeki.
 • 30 X - W sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania prof. Mieczysławowi Porębskiemu doktoratu honoris causa UW (promotorem była prof. Maria Poprzęcka).
 • 23 XI - W Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się sesja naukowa "Zaginiony Kraków wieków średnich" dedykowana prof. Klementynie Żurowskiej. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut, PAU, Zamek Królewski na Wawelu oraz Katedrę Sztuki średniowiecznej Papieskiej Akademii Teologicznej.


2003

 • 27 V - Z okazji ukazania się tomu 10 serii wydawniczej „Ars Vetus et Nova" (Andrzej Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie środkowej około roku 1900) w Instytucie miała miejsce promocja wydawnictw serii, połączona z dyskusją nt. tożsamości Europy Środkowej, w której wzięli udział profesorowie: Andrzej Chwalba, Tomasz Gryglewicz i Czesław Robotycki.
 • 31 VIII - Mgr Helena Małkiewiczówna przeszła na emeryturę.
 • 1 X - Dr Andrzej Szczerski został powołany na stanowisko adiunkta.
 • 13-15 X - W Instytucie miało miej pierwsze Spotkanie Doktorantów Historii Sztuki - w zamyśle organizatorów cykliczna impreza mająca na celu konsolidację środowiska młodych historyków sztuki. Spotkania odbywają się do dnia dzisiejszego (w różnych ośrodkach).
 • 5 XII - Dr Maria Hussakowska-Szyszko habilitowała się na podstawie rozprawy Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych.

2004

 • 12 III - Dr Małgorzata Smorąg Różycka habilitowała się na podstawie rozprawy Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy: o kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI w.
 • 23 IV - Dr Piotr Krasny habilitował się na podstawie rozprawy Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914.
 • 12 V - W kawiarni „Dym" odbył się wernisaż wystawy rzeźb mgra Aleksandra Siemaszki pt. "Pokaz pracowników".
 • 15 VI - Zmarł prof. Lech Kalinowski. Biblioteka Instytutu otrzymała w darze księgozbiór Profesora (oznaczony exlibrisem z dewizą: Sapere Aude, Incipe).
 • II IX - W siedzibie Instytutu odbyła się sesja "The City in Art", zorganizowana wspólnie z instytutem Sztuki PAN w Warszawie.
 • IX - Rozpoczęła się digitalizacja zbiorów Fototeki Instytutu.
 • 1 X - Dr Katarzyna Brzezina została powołana na stanowisko adiunkta (w ramach grantu KBN).
 • 21-22 X - Instytut współorganizował wraz z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polską Akademią Umiejętności międzynarodową konferencję pt. Stulecie Stowarzyszenia Litewskiego "Ruta" w Krakowie.
 • 19 XI- Mgr Adam Organisty uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
 • 9 XII - Prof. Jerzy Gadomski został wybrany przewodniczącym Komisji Historii Sztuki PAU; prof. Adam Malkiewicz został wybrany jego zastępcą.

2005

 • 1 III - Dr Marcin Szyma został zatrudniony na stanowisku asystenta (1/2 etatu).
 • 20 V - Dr hab. Wojciech Bałus uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych; mgr Rafał Quirini-Popławski oraz mgr Wojciech Walanus uzyskali stopień doktora nauk humanistycznych.
 • VI - Prof. Bałus został powtórnie wybrany na dyrektora Instytutu; stanowisko wicedyrektora objęła dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka.
 • 1 VIII - Dr Wojciech Walanus został zatrudniony na stanowisku samodzielnego referenta technicznego ds. zbiorów fotograficznych.
 • 4 IX - Zmarła prof. Anna Różycka Bryzek.
 • 30 IX - Prof. Jerzy Gadomski przeszedł na emeryturę z zachowaniem na rok 1/2 etatu.
 • 1 X - Dr Marcin Szyma został utrudniony na pełnym etacie adiunkta; utworzono nowy kierunek studiów podyplomowych: „Podyplomowe studia kuratorskie w zakresie prezentacji sztuki współczesnej" (od r. akademickiego 2007/8 pod nazwą „Muzealnicze studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej"). Kierownikiem studiów został dr Andrzej Szczerski, zaś w skład rady programowej weszli: dr hab. Maria Hussakowska (przewodnicząca), dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. UJ, mgr Adam Budak i dr Andrzej Szczerski.
 • XI-X11 - Przeprowadzono kompleksowy remont  II p. Collegium Iuridicum.

2006

 • 1 I Instytut Historii Sztuki we współpracy z Herder-Institut Marburg rozpoczął prace nad przygotowaniem katalogu zabytków Małopolski. Książka ukaże się w językach polskim i niemieckim, w serii „Dehio Handbuch der Kunstdenkmäler". Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Instytutu jest dr Adam Organisty.
 • II - Z Funduszu Ars Docendi zainstalowano w salach wykładowych Instytutu rzutniki multimedialne.
 • 25 IV - Odbyło się uroczyste wręczenie prof. Klementynie Żurowskiej dedykowanej Jej księgi Lapides Viventes.
 • 24 VI- Prof. Adam Malkiewicz został wybrany na członka korespondenta PAU.
 • VI - Rozpoczęto wdrażanie bazy danych FotoArch do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów Fototeki i uruchomiono wersję tekstową serwisu internetowego Fototeki (www.fototeka.ihs.uj.edu.pl). Ponadto fototeka otrzymała nowoczesne wyposażenie (m.in. regały metalowe, pudła z tektury bezkwasowej, klimatyzacja), zakupione w ramach zainicjowanego w roku 2005 programu MILAB, ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 1 VII- Mgr Marta Giżyńska-Matecka, która od 1992 roku kierowała pracami instytutowej Fototeki, przeszła na emeryturę.
 • 1 X - Dr Katarzyna Brzezina została zatrudniona na stanowisku adiunkta przez UJ. Mgr Michał Kurzej został zatrudniony na stanowisku asystenta (w ramach grantu MNiSW).
 • 23 IX - W Krakowie odbyła się druga część sesji "Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s", organizowanej przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie oraz Instytut Historii Sztuki UJ (jej pierwsza część miała miejsce w Warszawie 21 IX).
 • 30 IX - Prof. Jerzy Gadomski całkowicie przeszedł na emeryturę. Prof. Małkiewicz przeszedł na emeryturę z zachowaniem na rok 1/2 etatu.
 • 12 X - Prof. Adam Małkiewicz został odznaczony Medal KEN.

2007

 • 10 I - Odbyła się uroczystość wręczenia Prof. Adamowi Małkiewiczowi tomu dedykowanych Mu studiów pt. Praxis atque theoria.
 • 1 III - Prof. Wojciech Bałus został członkiem zwyczajnym Hessische Akademie der Planung und Forschung im Landlichen Raum.
 • 22-24 III - Odbyła się międzynarodowa konferencja "Europejskie malarstwo historyczne wieku XIX Wzajemne powiązania - wspólne tematy - odrębności", zorganizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.
 • 18 V - W Instytucie odbyła się uroczystość wręczenia Prof. Jerzemu Gadomskiemu dwutomowej księgi studiów pt. Artifex Doctus.
 • 26-30 IX - Odbyła się XIV Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów pt. "Kształtowanie się i rozwój historii sztuki w Niemczech. Polsce oraz Europie środkowej, z okazji jubileuszu 125-lecia założenia pierwszej na ziemiach polskich uniwersyteckiej katedry historii sztuki".
 • 31 IX - Prof. Adam Małkiewicz przeszedł na emeryturę.
 • 1 X - Mgr Urszula Bęczkowska została zatrudniona na stanowisku asystentki.
 • 22 X - Dr hab. Tomasz Gryglewicz uzyskał tytuł profesora.
 • 8 XI - Prof. Adam Małkiewicz oraz mgr Helena Małkiewiczówna uzyskali godność członków honorowych Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
 • 16 XI - Dr Marek Walczak habilitował się na podstawie rozprawy Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego.  

Opracowanie Rafał Ochęduszko