Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Rocznik "Modus. Prace z Historii Sztuki"

Instytut Historii Sztuki początkowo wydawał swój periodyk Prace z Historii Sztuki w ramach Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zmianach ustrojowych, w nowych warunkach edytorskich, uznano, że należy powołać pismo niezależne od Zeszytów. Tak w roku 1999 powstał Modus. Prace z Historii sztuki – rocznik nawiązujący swym podtytułem do dawnej serii, który otrzymał nr ISSN 1641-9715, a także własną stronę internetową: www.modus.ihs.uj.edu.pl.

Pismo ma charakter otwarty. Publikuje dłuższe rozprawy, artykuły i miscellanea uczonych związanych z Instytutem oraz autorów z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Głównym językiem rocznika jest język polski, ale ogłaszane są też teksty w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Pismo kładzie duży nacisk na dział recenzji.

Związek z Instytutem Historii Sztuki podkreśla Kronika, przynosząca wiadomości na temat wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich.

Redakcja

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Wojciech Bałus (1999-2012), dr hab. Andrzej Betlej (2012-)
 • Redaktor językowy: dr Joanna Wolańska
 • Sekretarz (1999-): dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
 • Członkowie redakcji (2012-): mgr Michał Hankus, dr Michał Kurzej, dr Wojciech Walanus

 

 • Rada Naukowa (1999-2012):
  • prof. dr hab. Wojciech Bałus
  • prof. dr hab. Marcin Fabiański
  • prof. dr hab. Jerzy Gadomski
  • prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
  • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
  • prof. dr hab. Piotr Krasny
  • prof. dr hab. Adam Małkiewicz
  • prof. dr hab. Jan Ostrowski
  • dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
  • dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
  • dr hab. Andrzej Szczerski
  • dr hab. Marek Walczak
  • dr hab. Marek Zgórniak
  • prof. dr hab. Klementyna Żurowska

 

 • Rada Naukowa (2012-):
  • prof. dr hab. Wojciech Bałus
  • prof. dr Milena Bartlová (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
  • prof. dr hab. Marcin Fabiański
  • prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz (zm. 2022)
  • prof. dr hab. Jan Ostrowski
  • prof. Matthew Rampley (University of Birmingham)
  • prof. dr hab. Marek Walczak

Informacje dla Autorów

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział osoby podpisanej jako autor lub współautor publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Aby przeciwdziałać tego typu nieuczciwym działaniom redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:

 • Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting, guest authorship zostaną ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 • Autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej jego autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 • Autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem (financial disclosure), np. granty czy finansowanie przez instytucje macierzyste.

Redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane.

Zasady recenzowania

 1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów, przy czym jeden jest  spoza Instytutu Historii Sztuki UJ.
 2. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 3. Recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 1. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzencki (do pobrania).

Web Content Display Web Content Display

Profil czasopisma na Facebooku