Wzory podań i pism dla studentów

Uwaga! Studenci odbywający studia na wydziale Historycznym mają możliwość złożenia podania do Dziekana i Dyrektora za pośrednictwem systemu USOSweb. Lista dostępnych podań widoczna jest na koncie użytkownika w USOSweb – zakładka Dla studentów – moje studia – podania.

Do kogo złożyć wniosek i w jakie sprawie?

Dyrektor ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki rozstrzyga następujące podania, które należy zaadresować do Dyrektora i zostawić w sekretariacie Instytutu:

 • Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS
 • Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu
 • Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów
 • Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS
 • Wniosek o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu
 • Rezygnacja z zadeklarowanego przedmiotu
 • Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć z wyższych lat studiów
 • Wniosek o awans (wpis na kolejny rok studiów w tym samym roku akademickim) 

 

Dziekan Wydziału Historycznego ds. studenckich rozstrzyga następujące podania:

Uwaga! Wszystkie podania adresowane do Dziekana Wydziału Historycznego ds. studenckich należy najpierw złożyć do sekretariatu IHS UJ w celu zaopiniowania przez Dyrektora IHS
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego 
 • Wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku 
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów 
 • Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
 • Wniosek o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim