Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ / Socrates

Koordynator Programu Erasmus+ w IHS UJ: dr Magdalena Garnczarska, e-mail: magdalena.garnczarska@uj.edu.pl

Erasmus+ Studia

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej, ważne do roku akademickiego 2028/2029:

Do pobrania: wykaz umów Erasmus+ Instytutu Historii Sztuki

Miejsce i forma składania dokumentów:

Obowiązkowe jest złożenie wniosków online. Jeśli wystąpią problemy ze złożeniem wniosku online, dokumenty składane są u koordynatorów instytutowych – w terminie nieprzekraczającym końca procesu rekrutacji.

Kryteria kwalifikacji:

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej. DODATKOWO: w liście motywacyjnym należy wskazać pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego, który w razie wątpliwości komisji będzie mógł potwierdzić kompetencje i zainteresowania naukowe studenta/studentki.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzone przez Instytut lub Dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów: 3.5.
 3. Dokument poświadczający znajomość języka obcego zgodny ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z Instytutem, w którym chce się studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji (max 15 pkt.):

 1. Średnia ocen: 3,5–5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1–3 pkt.
 3. List motywacyjny wraz ze wskazaniem kontaktu do opiekuna naukowego: 1–4 pkt.
 4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1–3 pkt.
UWAGA! Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Wszystkie dokumenty z wyjątkiem zaświadczeń o znajomości języka obcego należy złożyć w formie elektronicznej.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego:

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien/winna zastosować się do następującej procedury:

 1. otrzymać zgodę na piśmie koordynatora Instytutu, na którym studiuje w UJ;
 2. skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem Instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;
 3. uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora Instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;
 4. złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus Wydziału, na którym studiuje;
 5. po ewentualnej kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa Instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 • Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Hist. (przewodnicząca komisji): dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak,
 • Koordynatorka wydziałowa: dr Edyta Gawron,
 • Koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału: dr Magdalena Garnczarska, dr Dagmara Łopatowska-Romsvik, dr Marek Pawlak, dr Rafał Szmytka, mgr Jakub Skłucki
 • Przedstawiciel/ka studentów.

Dodatkowe i aktualne informacje na temat Erasmus+ studia na stronie internetowej poświęconej programowi Erasmus+ (studia, praktyki): https://erasmus.uj.edu.pl/.

Ewentualne pytania można kierować do Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+:  dr Magdalena Garnczarska, e-mail: magdalena.garnczarska@uj.edu.pl.

Erasmus + Praktyki

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Umożliwia odbycie praktyki w zagranicznej instytucji np. placówce naukowo-badawczej, muzeum, galerii, bibliotece itp.

Obsługą programu zajmuje się Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:

https://erasmus.uj.edu.pl

https://internationalstudents.uj.edu.pl

Krótkoterminowe wyjazdy kadry akademickiej (STA)

Program przeznaczony dla nauczycieli akademickich. Umożliwia tygodniowe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, z którymi IHS UJ podpisał umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ: https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/konkursy-dla-pracownikow.

Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych (STT)

Program przeznaczony dla pracowników administracyjnych (sekretariat, biblioteka, fototeka). Umożliwia tygodniowe wyjazdy szkoleniowe do uczelni partnerskich, z którymi IHS UJ podpisał umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ: https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/pracownicy-niedydaktyczni.