Erasmus+/Socrates

ERASMUS+

Koordynator Programu Erasmus+ w IHS UJ: dr Magdalena Garnczarska, mail: magdalena.garnczarska@gmail.com

Erasmus+ Studia

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej, ważne do roku akademickiego 2020/2021:

Wykaz umów Erasmus+ Instytutu Historii Sztuki:

KRAJ

UCZELNIA PARTNERSKA

LICZBA MIEJSC

STUDENT/PRACOWNIK

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

STUDENT/PRACOWNIK

OBEJMUJE CYKL STUDIÓW
Austria Universität Wien 2/0 Niemiecki B2 BA/MA/PhD
Belgia Université de Liège 2/1 Francuski lub Angielski B1/B2 BA/MA/PhD
Czechy Masarykova univerzita, Brno 2/1 Czeski B1 lub Angielski B2 BA/MA
Francja Université de Bourgogne, Dijon 3/1 Francuski B2/C1 MA/PhD
Francja École Pratique des Hautes Études, Paryż 3/1 Francuski B2 MA/PhD
Hiszpania Universidad de Valencia 3/1 Hiszpański BA
Macedonia Ss. Cyril and Methody University in Skopje 1/1 Macedoński lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Niemcy Ludwig-Maximilians-Universität  3/1 Niemiecki B2 BA/MA/PhD
Niemcy Humboldt Universität zu Berlin 1/1 Niemiecki B2 MA
Niemcy Heinrich-Heine Universität Düsseldorf 2/1 Niemiecki lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Niemcy Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main 2/0 Niemiecki B1/Niemiecki B2 BA/MA/PhD
Niemcy Universität Hamburg 2/1 Niemiecki B2 MA/PhD
Niemcy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2/0 brak (preferowany Niemiecki B1) BA/MA/PhD
Słowacja Comenius University in Bratislava 2/1 Słowacki B2 lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Słowenia Univerza v Ljubljani 2/1 Słoweński B2 lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Turcja İstanbul Teknik Üniversitesi 2/1 Angielski B1 MA/PhD
Turcja Anadolu Üniversitesi   2/1 Turecki B1 lub Angielski B1/B2  / Turecki B2 lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Węgry Eötvös Loránd Tudomanyegetem, Budapeszt 2/1 Angielski B2 BA/MA/PhD
Włochy Università degli Studi di Pavia 3/0 Włoski B1 lub Angielski B1 BA-1/MA-2
Włochy Università degli Studi di Udine 2/1 Włoski B2 lub Angielski B2 BA/MA/PhD
Włochy Università di Bologna  2/1 Włoski A2 lub Angielski B1/B2 BA/MA/PhD

 

Dodatkowo IHS UJ ma podpisaną umowę z uniwersytetem w Bazylei (Szwajcaria), obejmującą  miejsce dla jednego studenta/tki studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich oraz jednego pracownika naukowo-dydaktycznego. Umowa ta została podpisana w ramach programu „Swiss-European Mobility Programme", funkcjonujacego na zasadach zbliżonych do Programu Erasmus+.

Stypendia te są przyznawane decyzją Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Historycznego UJ, w trakcie specjalnie ogłaszanych konkursów (z reguły w styczniu i we wrześniu), na podstawie złożonego zestawu dokumentów, który powinien zawierać:

1. List motywacyjny z nazwą wybranego uniwersytetu, uzasadnieniem wyboru, planem pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (5 lub 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):

Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

3. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną. Można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia.

5. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (maksymalnie dwie dodatkowe opinie)

UWAGA! Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Wszystkie dokumenty z wyjątkiem zaświadczeń o znajomości języka obcego należy złożyć w formie elektronicznej.

Informacja dla studentów starających się o miejsca spoza puli Instytutu Historii Sztuki:

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez poszczególne jednostki UJ przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach.

Student/ka IHS UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

- najpierw uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus (zgoda może być mailowa). Wydruk zgody mailowej należy dołączyć do zestawu dokumentów składanego w ramach konkursu;

- po zakwalifikowaniu w ramach konkursu organizowanego przez Komisję ds. Programu Erasmus+ Wydziału Historycznego UJ, należy się zgłosić do koordynatora Programu Erasmus+ IHS UJ w celu uzyskania podpisu na dokumencie: „Zgoda na rekrutację na stypendium w innym instytucie/wydziale niż macierzysta jednostka”;

- należy udać się do koordynatora jednostki, z której puli chce się skorzystać, w celu uzyskania zgody na wyjazd do wybranej uczelni zagranicznej i podpisu na w/w dokumencie;

- dokument ten należy złożyć osobiście w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ w przewidzianym terminie.

Dodatkowe i aktualne informacje na temat Erasmus+ studia na stronie internetowej poświęconej programowi Erasmus+ (studia, praktyki): https://erasmus.uj.edu.pl/

 

ew. pytania można kierować do Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+:  dr Magdalena Garnczarska, mail: magdalena.garnczarska@gmail.com

Erasmus+ Praktyki

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Umożliwia odbycie praktyki w zagranicznej instytucji np. placówce naukowo-badawczej, muzeum, galerii, bibliotece itp.

Obsługą programu zajmuje się Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ:  

 

Krótkoterminowe wyjazdy kadry akademickiej (STA)

Program przeznaczony dla nauczycieli akademickich. Umożliwia 1-tygodniowe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, z którymi IHS UJ podpisał umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ:

http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/start

Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych (STT)

Program przeznaczony dla pracowników administracyjnych (sekretariat, biblioteka, fototeka). Umożliwia 1-tygodniowe wyjazdy szkoleniowe do uczelni partnerskich, z którymi IHS UJ podpisał umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ:

http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/erasmus-dla-pracownikow/stt