Erasmus+/Socrates

Koordynator Programu Erasmus+ w IHS UJ: dr Magdalena Garnczarska, mail: magdalena.garnczarska@uj.edu.pl

Erasmus+ Studia

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej, ważne do roku akademickiego 2028/2029:

Wykaz umów Erasmus+ Instytutu Historii Sztuki:

KRAJ

UCZELNIA PARTNERSKA

LICZBA MIEJSC

STUDENT/PRACOWNIK

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

STUDENT/PRACOWNIK

OBEJMUJE CYKL STUDIÓW

Austria

Universität Wien

1/1

niemiecki B2

BA/MA

Belgia

Université de Liège

2/1

francuski lub angielski B1/B2

BA/MA/PhD

Francja

Université de Bourgogne, Dijon

2/1

francuski B2

BA/MA

Francja

École Pratique des Hautes Études, Paryż

3/1

francuski lub angielski B2

MA/PhD

Hiszpania

Universitat de València

3/1

hiszpański B1

BA

Niemcy

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2/0

brak (preferowany niemiecki B1)

BA/MA/PhD

Słowacja

Univerzita Komenského v Bratislave

2/2

słowacki B2 lub angielski B2

BA/MA/PhD

Słowenia

Univerza v Ljubljani

2/1

słoweński B2 lub angielski B2

BA/MA/PhD

Turcja

İstanbul Teknik Üniversitesi

2/1

angielski B1

MA/PhD

Węgry

Eötvös Loránd Tudomanyegetem, Budapeszt

2/1

angielski B2

BA/MA/PhD

Włochy

Università degli Studi di Pavia

3/0

włoski B1 lub angielski B1

 

BA-1/MA-2

Włochy

Università di Bologna

2/1

włoski A2 lub angielski B1/B2

BA/MA/PhD

 

Miejsce i forma składania dokumentów:

Obowiązkowe jest złożenie wniosków online. Jeśli wystąpią problemy ze złożeniem wniosku online, dokumenty składane są u koordynatorów instytutowych – w terminie nieprzekraczającym końca procesu rekrutacji.

Kryteria kwalifikacji:

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej. DODATKOWO: w liście motywacyjnym należy wskazać pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego, który w razie wątpliwości komisji będzie mógł potwierdzić kompetencje i zainteresowania naukowe studenta/studentki.

2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzone przez Instytut lub Dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów: 3.5.

3. Dokument poświadczający znajomość języka obcego zgodny ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z Instytutem, w którym chce się studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji (max 15 pkt.):

1. Średnia ocen: 3,5–5 pkt.

2. Znajomość języka: 1–3 pkt.

3. List motywacyjny wraz ze wskazaniem kontaktu do opiekuna naukowego: 1–4 pkt.

4. CV / aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1–3 pkt.

UWAGA! Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Wszystkie dokumenty z wyjątkiem zaświadczeń o znajomości języka obcego należy złożyć w formie elektronicznej.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego:

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

1. otrzymać zgodę na piśmie koordynatora Instytutu, na którym studiuje w UJ;

2. skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem Instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;

3. uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora Instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;

4. złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus Wydziału, na którym studiuje;

5. po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa Instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

1. Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Hist. (przewodnicząca komisji): dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak,

2. Koordynatorka wydziałowa: dr Edyta Gawron,

3. Koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału: dr Magdalena Garnczarska, dr Dagmara Łopatowska-Romsvik, dr Marek Pawlak, dr Rafał Szmytka, mgr Jakub Skłucki

4. Przedstawiciel/ka studentów.

 

Dodatkowe i aktualne informacje na temat Erasmus+ studia na stronie internetowej poświęconej programowi Erasmus+ (studia, praktyki): https://erasmus.uj.edu.pl/.

Ew. pytania można kierować do Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+:  dr Magdalena Garnczarska, mail: magdalena.garnczarska@uj.edu.pl.

Erasmus+ Praktyki

Program przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów studiów (od II roku studiów licencjackich począwszy) oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Umożliwia odbycie praktyki w zagranicznej instytucji np. placówce naukowo-badawczej, muzeum, galerii, bibliotece itp.

Obsługą programu zajmuje się Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: 

https://erasmus.uj.edu.pl

https://internationalstudents.uj.edu.pl

 

Krótkoterminowe wyjazdy kadry akademickiej (STA)

Program przeznaczony dla nauczycieli akademickich. Umożliwia 1-tygodniowe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, z którymi IHS UJ podpisał umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ: https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/konkursy-dla-pracownikow.

 

Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych (STT)

Program przeznaczony dla pracowników administracyjnych (sekretariat, biblioteka, fototeka). Umożliwia 1-tygodniowe wyjazdy szkoleniowe do uczelni partnerskich, z którymi IHS UJ podpisał umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS+.

Miejsca przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ: https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/pracownicy-niedydaktyczni.