Regulamin Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ

Regulami dostępny jest także do pobrania w formie pliku.

 

Regulamin Biblioteki im. Lecha Kalinowskiego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE​

§ 1. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki im. Lecha Kalinowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Instytutu Historii Sztuki UJ.

§ 2. Biblioteka udostępnia zbiory:

 1. na miejscu w Czytelni;
 2. przez wypożyczanie miejscowe dla pracowników i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UJ;
 3. przez wypożyczanie miejscowe dla pracowników i doktorantów Wydziału Historycznego UJ;
 4. wypożyczanie miejscowe dla bibliotek z Krakowa;
 5. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe;
 6. przez dostęp do elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych zakupionych przez Instytut Historii Sztuki UJ lub Bibliotekę Jagiellońską oraz za pośrednictwem Internetu i Ekstranetu.

§ 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu w Czytelni mają:

 1.   pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2.    pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 3.    studenci zagraniczni nie będący studentami lub doktorantami Wydziału Historycznego UJ;
 4.    pracownicy naukowi i studenci innych szkół wyższych;
 5.    inne osoby związane naukowo lub zawodowo z działalnością Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 4. Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i przepisów porządkowych Biblioteki.

§ 5. W sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów oraz z ogólną działalnością Biblioteki można zwracać się do kierownika Biblioteki, Przewodniczącego Rady Bibliotecznej Instytutu lub Dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§  6. Korzystający z Biblioteki mają obowiązek pozostawić w miejscach wyznaczonych  odzież, parasole, teczki, torby, plecaki, itp.

§ 7. Należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi materiały własne wnoszone na teren Biblioteki.

§ 8. Pracownicy mogą prosić Czytelnika o okazanie do wglądu wnoszonych materiałów własnych.

§ 9. W Bibliotece zabrania się spożywania posiłków i prowadzenia głośnych rozmów, w tym rozmów telefonicznych.

§ 10. Kierownik Biblioteki ma prawo odmówić prawa do przebywania na terenie pomieszczeń Biblioteki i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamujących się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

§ 11. Godziny dostępności Biblioteki ustalają osobne zarządzenia podane do ogólnej wiadomości. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie w całej Bibliotece lub zmienić godziny otwarcia.

§ 12. Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź nie zwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, daje podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na określony czas lub całkowicie.

§ 13. Czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki także na podstawie uzasadnionego wniosku innej Biblioteki.

§ 14. Za rzeczy i materiały Użytkowników pozostawiane na terenie Biblioteki, Instytut Historii Sztuki UJ nie ponosi odpowiedzialności.

III. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

A.  PRZEPISY OGÓLNE             

§  15. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
 2. egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
 3. dzieł znajdujących się w księgozbiorze Czytelni,
 4. dzieł wydanych w Polsce do końca roku 1939 oraz druków w języków polskim wydanych za granicą (w przypadku nauczycieli akademickich i pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1945 włącznie),
 5. dzieł obcych wydanych do końca roku 1939,
 6. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji,
 7. czasopism bieżących i archiwalnych.
 8. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki lub Dyrektora Instytutu można wypożyczyć na ustalony czas wyżej wymienione materiały.

§ 16. Zbiory szczególnie chronione, udostępnia się wyłącznie na miejscu, w wyznaczonym miejscu za zgodą kierownika Biblioteki.

§ 17. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność finansową za stan powierzonych im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 18. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zgubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł.

B.   UDOSTĘPNIANIE  MIEJSCOWE W CZYTELNI

§ 19. Do korzystania na miejscu w Czytelni uprawnia ważna legitymacja studencka, legitymacja doktorancka, legitymacja pracownicza (w przypadku obcokrajowców nie posiadających legitymacji - paszport) oraz karty biblioteczne wystawione przez biblioteki jednostek organizacyjnych UJ, udostępniające zbiory w uniwersyteckim systemie bibliotecznym 

§ 19.1 Czytelników przebywających w Czytelni, w tym korzystających z materiałów własnych, obowiązuje elektroniczna rejestracja w uniwersyteckim systemie bibliotecznym.

§  20. W  Czytelni Biblioteki obowiązuje wolny dostęp do półek dla Czytelników.

§  21.  Czytelnicy otrzymują dzieła tylko za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, doktoranckiej lub karty bibliotecznej.

§ 22. Księgozbiór Czytelni oraz księgozbiory podręczne udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 23. Czytelnik może jednorazowo korzystać z 5 dzieł wypożyczonych do  Czytelni.

§ 24.  Dzieła z których Czytelnik już nie korzysta w Czytelni, powinny być zwrócone dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 25. Ostatnie zamówienia dzieł do Czytelni są realizowane na 15 minut przed zamknięciem Czytelni.

C.  UDOSTĘPNIANIE  MIEJSCOWE POZA OBRĘB BIBLIOTEKI

§ 26.  Prawo do korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki posiadają pracownicy, emeryci oraz doktoranci Instytutu Historii Sztuki UJ oraz pracownicy dydaktyczni i nie dydaktyczni Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W innych przypadkach o wypożyczeniu decyduje w formie pisemnej Dyrektor Instytutu.

§ 27. Do wypożyczenia poza obręb Biblioteki uprawnia ważna legitymacja doktorancka UJ, karta biblioteczna Biblioteki Jagiellońskiej oraz karty biblioteczne wystawione przez Biblioteki jednostek organizacyjnych UJ, udostępniające zbiory w systemie bibliotecznym UJ - VIRTUA, wystawione na podstawie:

 1. dowodu osobistego, (paszportu  w przypadku obcokrajowców)
 2. aktualnie ważnej legitymacji służbowej dla pracowników  UJ;
 3. aktualnie ważnej legitymacji doktoranckiej dla doktorantów Wydziału Historycznego UJ.

§  28.  Czytelnicy otrzymują dzieła tylko na podstawie ważnego konta czytelniczego.

§ 29. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie pożyczać)  innym osobom lub instytucjom.

§ 30. Prawo do wypożyczania poza obręb Biblioteki posiadają:

 1. nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Instytutu Historii Sztuki – 20 dzieł,
 2. nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi  Wydziału Historycznego  UJ – 20 dzieł,
 3. doktoranci IHS UJ – 10 dzieł,
 4. doktoranci Wydziału Historycznego UJ – 2 dzieła,
 5. inne osoby związane naukowo lub zawodowo z działalnością Instytutu Historii Sztuki UJ na podstawie indywidualnej pisemnej zgody Dyrektora Instytutu – 2 dzieła.

W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki za zgodą Dyrektora Instytutu Historii Sztuki udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

§ 31. Dzieła wypożycza się Czytelnikom na okres od jednego do dwunastu miesięcy w zależności od kategorii Czytelnika:

 1. nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi IHS UJ maja prawo wypożyczania dzieł na okres 12 miesięcy,
 2. nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Wydziału Historycznego UJ mają prawo wypożyczania dzieł na okres 2 miesięcy,
 3. doktoranci IHS UJ maja prawo wypożyczania dzieł na okres 3 miesięcy
 4. doktoranci  Wydziału Historycznego UJ maja prawo wypożyczania dzieł na okres 1 miesiąca,
 5. inne osoby związane naukowo lub zawodowo z działalnością Instytutu Historii Sztuki UJ na podstawie indywidualnej pisemnej zgody Dyrektora Instytutu na okres 1 miesiąca.

§ 32. W razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu dzieł, jeżeli nie ma na nie innych zamówień.

§ 33. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

§ 34. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła Czytelnik jest zobowiązany:

 1. zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika Biblioteki, lub zakupić tytuł wskazany o wartości nie mniejszej niż 100.00 zł;
 2. w razie zniszczenia – zwrócić koszty oprawy lub konserwacji;
 3. egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki;

§ 35. Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, doktoranci winni zwrócić wypożyczone książki. 

§ 36. Pracownicy Uniwersytetu rozwiązujący umowę o pracę oraz doktoranci kończący studia doktoranckie lub opuszczający uczelnię, będący Czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

D.  WYPOŻYCZENIA  MIĘDZYBIBLIOTECZNE ZAMIEJSCOWE

§ 37. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego.

§ 38. Biblioteka każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.

§ 39. Biblioteka wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu. Brak zwrotu w terminie bez uzyskania prolongaty może spowodować zawieszenie konta.

§ 40. Wypożyczenie międzybiblioteczne zamiejscowe odbywa się na prawach wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne, udostępnia je tylko na miejscu, w czytelniach.

IV. KORZYSTANIE Z KOMPUTERA i SKANERA BIBLIOTECZNEGO

§ 41. Komputer oznaczony napisem „Katalog Komputerowy” służy do połączeń bibliotecznych oraz wyszukiwania i korzystania z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych informacji o charakterze naukowym.

§ 42. Skaner biblioteczny służy wyłącznie do celów naukowych oraz skanowania materiałów bibliotecznych.

§ 43. Pracownik Biblioteki może nie wyrazić zgody na skanowanie niektórych materiałów bibliotecznych ze względu na zapisy wynikające z Ustawy o prawie autorskim lub stan techniczny materiałów przeznaczonych do skanowania.

§ 44. W przypadku, gdy stanowisko komputerowe lub do skanowania są zajęte, a istnieje potrzeba skorzystania z nich w celach naukowych, należy zgłosić taką potrzebę dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 45. Nie wolno instalować na dyskach twardych komputera żadnych programów komputerowych ani własnych materiałów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) kartoteka Czytelnika Biblioteki  zostaje zarejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kraków, 30 czerwca 2017