Zasady korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej

I. Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UJ umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.

1. Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:

 1. egzemplarzy archiwalnych, archiwizowanych oraz jedynych egzemplarzy danego dzieła w zbiorach innych Bibliotek,
 2. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych,
 3. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych
 4. gazet i innych czasopism,
 5. aktualnie obowiązujących podręczników akademickich,
 6. dzieł wydanych w Polsce do 1950 roku (włącznie),
 7. dzieł obcych wydanych do 1920 roku,
 8. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
 9. druków w języku polskim wydanych za granicą,
 10. wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
 11. materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych,
 12. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

II. Informacje dla pracowników i doktorantów IHS UJ:

1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki IHS UJ mogą korzystać:

 1. Pracownicy IHS UJ związani stosunkiem pracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
 2. Doktoranci IHS UJ (za poręczeniem promotora).

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki IHS UJ realizuje zamówienia na:

 1. wypożyczenia krajowe (jeśli pozycji nie ma w krakowskich bibliotekach).

3. Realizacja zamówienia:

 1. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić rewers biblioteczny, podając dokładny opis bibliograficzny publikacji.
 2. Jednorazowo czytelnik może złożyć do 1 zamówienia.
 3. O realizacji zamówienia i nadejściu książki czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.
 4. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki IHS UJ zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu.
 5. W sprawie ewentualnej prolongaty należy zgłaszać się do kierownika biblioteki.
 6. Czytelnicy, którzy nie wykorzystali zamówionych książek bez podania istotnej przyczyny, nie mogą składać nowych zamówień.
 7. Zamówienia na wypożyczenie materiałów dostępnych w Polsce, co do zasady są bezpłatne, chyba że biblioteka udostępniająca materiały zwróci się z prośbą o pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia (np. kosztami przesyłki, reprodukcji, nośnika, itp.).
 8. Czytelnicy składający zamówienie na wypożyczenie materiałów z zagranicy mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z realizacją zamówienia (np. kosztami przesyłki, reprodukcji, nośnika, itp.).
 9. Inne szczegółowe rozwiązania w kwestii wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych przez Bibliotekę IHS UJ reguluje Regulamin Udostępniania zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

III. Informacje dla bibliotek krajowych:

1. Biblioteka IHS UJ udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego we współpracy z następującymi bibliotekami w Polsce:

 1. akademickimi i naukowymi: krajowymi,
 2. publicznymi: wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi,
 3. pedagogicznymi wojewódzkimi,
 4. naczelnych organów władzy i administracji państwowej,
 5. archiwów i muzeów.

 

Uprawnienia do wypożyczania międzybibliotecznego ze zbiorów Biblioteki IHS UJ uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji.