Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut od 2012 r. wydaje serię pod redakcją doktora Wojciecha Walanusa prezentującą najciekawsze przykłady zbiorów fotograficznych.

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej

Książka Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej jest pierwszym tomem serii, w której publikowane będą wybrane, najcenniejsze fotografie ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najstarszych archiwów fotograficznych o profilu historyczno-artystycznym na ziemiach polskich (rok założenia 1884).

Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku

W utrwalaniu i popularyzowaniu pamięci o dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej centralną rolę odgrywają fotografie archiwalne, bez których poznawanie tej części polskiego dziedzictwa kulturowego byłoby praktycznie niemożliwe. Fototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowuje ponad dwa tysiące odbitek, ukazujących dzieła sztuki z tamtych terenów. Książka prezentuje najcenniejszy fragment tego zasobu: osiemdziesiąt fotografii powstałych w XIX wieku, mogących zatem uchodzić za „inkunabuły" polskiej fotografii dokumentacyjnej. Wśród ich autorów znalazły się nazwiska wielu wybitnych mistrzów obiektywu (m.in. Teodora Szajnoka, Józefa Czechowicza, Michała Greima i Edwarda Trzemeskiego), a zróżnicowana tematyka fotografii obejmuje widoki miast, budowle i ich wyposażenie, projekty architektoniczne, a nawet zabytki archeologiczne i wnętrza ekspozycji muzealnych. 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI 

Andrzej Betlej, Fotografia we współczesnych badaniach kresowych

Wojciech Walanus, Dziewiętnastowieczne fotografie zabytków z dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w Fototece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

KATALOG (oprac. Wojciech Walanus)

Wykaz skrótów bibliograficznych 

Art on the Eastern Borderlands of the Former Polish Republic: the Nineteenth-Century Photographs – Summary

ALBUM ILUSTRACJI

Kraków 1940. Kampania fotograficzna Staatliche Bildstelle

SPIS TREŚCI

Wojciech Walanus, Słowo wstępne

Sabine Arend, Sekcja Historii Sztuki w Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej w okupowanym Krakowie (1940–1945)

Wojciech Walanus, Fotografie Staatliche Bildstelle z Krakowa i okolic – dzieje, charakterystyka, recepcja

Katalog (opracowała Anna Bednarek)

Wykaz skrótów bibliograficznych

Cracow 1940. The Photographic Campaign of Staatliche Bildstelle - Summary

Album ilustracji