Rocznik "Modus". Prace z Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki początkowo wydawał swój periodyk Prace z Historii Sztuki w ramach Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zmianach ustrojowych, w nowych warunkach edytorskich, uznano, że należy powołać pismo niezależne od Zeszytów. Tak w roku 1999 powstał Modus. Prace z Historii sztuki – rocznik nawiązujący swym podtytułem do dawnej serii, który otrzymał nr ISSN 1641-9715, a także własną stronę internetową: www.modus.ihs.uj.edu.pl.

Pismo ma charakter otwarty. Publikuje dłuższe rozprawy, artykuły i miscellanea uczonych związanych z Instytutem oraz autorów z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Głównym językiem rocznika jest język polski, ale ogłaszane są też teksty w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Pismo kładzie duży nacisk na dział recenzji.

Związek z Instytutem Historii Sztuki podkreśla Kronika, przynosząca wiadomości na temat wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich.

Redakcja

Informacje dla Autorów

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział osoby podpisanej jako autor lub współautor publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Aby przeciwdziałać tego typu nieuczciwym działaniom redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:

  • Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting, guest authorship zostaną ujawnione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  • Autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej jego autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

  • Autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem (financial disclosure), np. granty czy finansowanie przez instytucje macierzyste.

Redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane.

Zasady recenzowania

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów, przy czym jeden jest  spoza Instytutu Historii Sztuki UJ.

2. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

3. Recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzencki (do pobrania).