[pracownicy] Konkurs na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ KA 107

Szanowni Państwo, 

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi ICM KA 107 

 

W tej akcji Programu o 1 wyjazd w celach dydaktycznych mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy.   

 

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. 

Pracowników Collegium Medicum zainteresowanych wyjazdami zachęcamy, aby przed przystąpieniem do przygotowania aplikacji zapoznali się z profilem jednostki i sprawdzili czy dana instytucja prowadzi kursy z medycyny lub nauk pokrewnych. 

Możliwości wyjazdów: 

  • ​EGIPT - Cairo University - 2 wyjazdy w celach dydaktycznych,
  • ​HONG KONG - The Hong Kong Polytechnic Univresity - 1 wyjazd w celach dydaktycznych (pierwszeństwo dla nauczycieli akademickich z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii),
  • ​JORDANIA - University of Jordan - 1 wyjazd w celach dydaktycznych, 
  • ​MAROKO - Universite Mohammed V de Rabat - 1 wyjazd w celach dydaktycznych,
  • ​UKRAINA - National University of Kyiv Mohyla Academy - 1 wyjazd w celach dydaktycznych.

 
Wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 24 lipca 2020 roku.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie do 11 października 2019r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 

  • Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych,
  • INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

 

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program nauczania

musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej z wymaganymi podpisami w oryginale. 


Linki do odpowiednich Formularzy oraz wzory dokumentów Mobility Agreement dostępne są na stronie internetowej DWM:  http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-partnerskie/-/journal_content/56_INSTANCE_IUmkMi6cZPtD/124614432/143352218 


 
WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTĘPEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 25 października 2019 r.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej: 

http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-partnerskie/-/journal_content/56_INSTANCE_IUmkMi6cZPtD/124614432/143352218
 
Informacji w sprawie konkursu udziela:
Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13.