[pracownicy] Oferta wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA 103

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych lub szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w danym roku akademickim.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 25 lutego 2019r. do 22 maja 2020 r.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie do 15 lutego 2019 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

·         Wysłanie zgłoszenia na wyjazd za pomocą FORMULARZA ON-LINE na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych

·         INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training-ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

LINKI DO ODPOWIEDNICH FORMULARZY ORAZ WZORY DOKUMENTÓW MOBILITY AGREEMENT ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DWM, POD ADRESEM: http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-programu/-/journal_content/56_INSTANCE_DoPCmPihdQe3/124614432/141845296

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, oryginał Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej z wymaganymi podpisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 22 lutego 2019 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.

UWAGA: Zmianie uległy zasady oceny zgłoszeń.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, wraz ze zmianami.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków,

 

tel: 48 12 663 30 13

www.dwm.uj.edu.pl

www.erasmus.dwm.uj.edu.pl