[pracownicy] Oferta wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ KA 107

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 3 wyjazdy: 2 wyjazdy w ramach umowy KA 107-2017 oraz 1 wyjazd w ramach umowy KA 107-2018.

 1. Umowa KA 107-2017 przewiduje następujące możliwości wyjazdów:

(można ubiegać się o 2 wyjazdy z poniższej listy dostępnych mobilności)

 1. ALGIERIA – University of Algiers3
 2. ALGIERIA – Université Constantine 3 Salah BOUBNIDER
 3. IZRAEL – Haifa University
 4. JORDANIA – University of Jordan
 5. KENIA – University of Nairobi
 6. MAROKO – Cadi Ayyad University
 7. ROSJA – St. Petersburg University

Wyjazdy w ramach umowy KA 107-2017 muszą zostać zrealizowane do 19 lipca 2019 roku.

 1. Umowa KA 107-2018 przewiduje następujące możliwości wyjazdów:

(można ubiegać się o 1 wyjazd z dostępnej poniżej listy mobilności)

 1. ARMENIA – Yerevan State University
 2. BOŚNIA I HERCEGOWINA – University of Sarajevo
 3. EGIPT – Cairo University
 4. GRUZJA – Ilia State University
 5. IZRAEL – Haifa University
 6. IZRAEL – Hebrew University of Jerusalem
 7. JORDANIA – University of Jordan
 8. MAROKO – University International of Rabat
 9. ROSJA – St. Petersburg University
 10. SERBIA – University of Novi Sad – Faculty of Sciences
 11. SERBIA – University of Novi Sad – Faculty of Philosophy
 12. SERBIA – University of Belgrade
 13. UKRAINA – National University of Kyiv Mohyla Academy
 14. UKRAINA – Vasyl Stefanyk Precrpathian National University
 15. USA – Indiana University
 16. WIETNAM - Ho Chi Mihn City University of Techonolgy

Wyjazdy w ramach umowy KA 107-2018 muszą zostać zrealizowane do 19 lipca 2020 roku.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie do 15 lutego 2019, w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

·         Wysłanie zgłoszenia na wyjazd za pomocą FORMULARZA ON-LINE UMOWA KA 107-2017 i/lub KA 107-2018,

·         INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training-ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

LINKI DO ODPOWIEDNICH FORMULARZY ORAZ WZORY DOKUMENTÓW MOBILITY AGREEMENT ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DWM, POD ADRESEM: http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-partnerskie/-/journal_content/56_INSTANCE_IUmkMi6cZPtD/124614432/141845351

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, oryginał Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej z wymaganymi podpisami.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTPNEGO POTWIERDZENIA OD KOORDYNATORÓW WYMIANY LUB PRACOWNIKÓW Z OŚRODKÓW ZAGRANICZYCH LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 22 lutego 2019 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.
Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Zmianie uległy zasady oceny zgłoszeń.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, wraz ze zmianami.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków,