[doktoranci] Oferta sfinansowania przyjazdów doktorantów w ramach Programu PROM

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje o możliwości sfinansowania przyjazdów do jednostek UJ DOKTORANTÓW (przed 40 rokiem życia) z uczelni zagranicznych jako uczestników szkół letnich/zimowych lub uczestników krótkich form kształcenia tj. staży, warsztatów, kursów lub szkoleń, w ramach ProgramuPROM-Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Oferta skierowana jest jedynie do doktorantów, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

W ramach projektu możliwe jest zgłoszenie kandydata do udziału w krótkiej formie kształcenia tj. stażu, warsztacie, kursie lub szkoleniu trwającym od 3 do 14 dni (bez 2 dni podróży) lub szkołach letnich/zimowych zorganizowanych w jednostkach UJ i trwających od 5 do 14 dni (bez dni podroży).

Przyjeżdżającemu Uczestnikowi Programu ze środków projektu zostanie przyznane dofinansowanie formie:

  1. Kosztów podroży w wysokości od 1 000 do 5 000 PLN (kwota uzależniona od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika a Uniwersytetem Jagiellońskim),
  2. Kosztów utrzymania na od 5 do 16 dni (od 3 do 14 dni aktywności i 2 dni podróży) tj.: od 4 000 do 8 450 PLN w przypadku przyjazdów doktorantów z krajów należących do OECD lub od 3000 do 5 760 PLN w przypadku przyjazdu doktoranta z kraju spoza OECD.
  3. Kosztów uczestnictwa w szkole letniej/zimowej w wysokości 1 750 PLN.

Dofinansowanie wypłacane jest uczestnikowi po przyjeździe do UJ na podstawie umowy finansowej w formie przelewu (w PLN) na wskazane konto bankowe.

Osoba zgłaszająca doktoranta do przyjazdu do UJ zobowiązana jest przedłożyć w DWM uzupełniony i podpisany przez osoby upoważnione Formularz rekrutacyjny kandydata (wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych) oraz objąć opiekę merytoryczną nad przyjeżdżającym doktorantem podczas jego pobytu w UJ.

Przyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019, w okresie realizacji Projektu do 22 września 2019r.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej DWM pod adresem: www.dwm.uj.edu.pl

Informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków,

 

tel: 48 12 663 30 13

www.dwm.uj.edu.pl