[pracownicy] Konkurs na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ KA 107 - kraje partnerskie

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do uczelni, z którymi umowy międzyinstytucjonalne zostały podpisane lub są w ostatniej fazie negocjacji. Realizacja wyjazdu będzie możliwa dopiero po ostatecznym podpisaniu umowy z uczelnią partnerską.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami z którymi podpisane zostały umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich, ważną w roku akademickim 2018/2019.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami z którymi podpisane zostały umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę pracowników, ważną w roku akademickim 2018/2019.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 17 września do 19 października 2018 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

1. Uzupełnionego formularza na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki UJ,

2. Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching lub Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Trainingpodpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowej www.erasmus.dwm.uj.edu.pl

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela
Izabela Zawiska,

izabela.zawiska@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 13.

 

Z poważaniem

Dr inż. Izabela Zawiska

Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej