[pracownicy] Dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami programu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza DODATKOWY konkurs dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 19 lutego 2018 do 24 maja 2019.

Od kandydatów wymaga się znajomości języka obcego, na poziomie wskazanym w umowie międzyinstytucjonalnej podpisanej z jednostką o wyjazd do której ubiega się kandydat lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w szkoleniach.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 10 stycznia do 2 lutego 2018, w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

  • Opcjonalnie: certyfikatu znajomości języka obcego.

Bardzo prosimy, aby każda aplikacja była przygotowana indywidualnie. Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem składa uzupełniony Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/ Training, który w części Proposed Mobility programme (z wyjątkiem Content of the teaching/training programme) nie może być identyczny z dokumentem innej osoby.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Kandydatury osób, które otrzymały dofinansowanie podczas wrześniowej kwalifikacji rozpatrywane będą w drugiej kolejności.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 12 lutego 2018.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowej www.erasmus.dwm.uj.edu.pl

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela

p. Izabela Zawiska,
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13

Z wyrazami szacunku,

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński