[studenci] Konkurs na wyjazdy studentów do uczelni australijskich w roku akademickim 2018/2019 w ramach sieci Utrecht Network - AEN

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (bez CM) w roku akademickim 2018/2019 do uczelni australijskich w ramach sieci Utrecht Nertwork-AEN.

Oferta programu wymiany Australian-European Network AEN-NETWORK skierowana jest do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy chcieliby studiować przez jeden lub dwa semestry w australijskich uczelniach współpracujących z siecią Utrecht Newtork.

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci:

  • II roku studiów pierwszego stopnia,
  • I roku studiów drugiego stopnia,
  • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,

mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0.

W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta.

Wyjazdy mogą być realizowane do 6 uczelni australijskich. Można wyjechać na jeden lub dwa semestry. 

Warunki finansowe:
Studenci zakwalifikowani na wymianę są zwolnieni z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej.
UJ pokrywa:
- koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą,
- koszty wizy,
- przyznaje jedną dietę dojazdową,
- zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.

Uczestnicy wymiany pokrywają pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

Kandydatów nominują uczelnie, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 9 lutego 2018. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) następujących dokumentów:

  • Zgłoszenia studenta podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
  • Proponowanego planu zajęć (Exchange Student Study Plan),
  • Zaświadczenia o znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
  • Listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię (pierwsza preferencja) wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu (w języku polskim),
  • Zaświadczenia o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział). W przypadku studentów I roku studiów II stopnia prosimy o dołączenie zaświadczenia o średniej z poprzedniego poziomu studiów,
  • Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, itp.),

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internatowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem:http://www.utrecht-net.dwm.uj.edu.pl/pl_PL/aen-utrecht-network

Z wyrazami szacunku,

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński