[studenci, doktoranci] Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (bez CM) do uczelni partnerskich w krajach pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku akademickim 2018/2019.

http://www.dwm.uj.edu.pl/ogloszenia2/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/137840167

 Wymagania:

 • Studenci ubiegający się o wyjazd muszą mieć średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4.0.
 • W danym roku akademickim można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden wyjazd. Studenci/doktoranci ubiegający się o więcej niż jeden wyjazd proszeni są o wskazanie preferencji.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 15 grudnia 2017 w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 25) następujących dokumentów:

 • Formularza Zgłoszenia studenta na wymianę bilateralną/Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisanego przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • Proponowanego planu zajęć (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • Listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • Opinii opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • Średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział); doktoranci dostarczają kopie suplementów ukończonych studiów,
 • Kopii dyplomów ukończonych studiów (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczeń o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczeń od lektorów języków obcych,
 • Potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji (jeśli dotyczy),
 • Kopii paszportu (strona ze zdjęciem) ważnego na cały okres wnioskowanego wyjazdu,
 • Dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską.

 Skompletowanie i złożenie w DWM wszystkich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnie partnerskie leży w gestii kandydata.

WARUNKI FINANSOWE:

Uniwersytety partnerskie:

 • zwalniają z opłaty czesnego (niektóre uczelnie przyznają dodatkowe środki).

Uniwersytet Jagielloński:

 • pokrywa koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • pokrywa koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Uczestnicy wymiany pokrywają pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

Wyboru studentów/doktorantów na ww. wyjazdy dokona w dniu 10 stycznia 2018 r. Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata leży po stronie uczelni partnerskiej.

Ogłoszenie wyników  –  11 stycznia 2018 r. (TABLICA DWM, ul. Czapskich 4)

Osoba kontaktowa: Adriana Hołub-Palonka adriana.holub-palonka@uj.edu.pl, tel. 12 663 30 15

Uczelnie, na które można starć się o wymanię w roku akademickim 2018/2019:

ARGENTYNA

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Limit wymiany:

4 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub na 1 semestr

CHINY

Minzu University of China (MUC)

Limit wymiany:

4 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub

8 studentów/doktorantów na 1 semestr

Shanghai International Studies University (SISU)

Limit wymiany:

3 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub

6 studentów/doktorantów na 1 semestr

JAPONIA

Kobe University

Limit wymiany:

3 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub

6 studentów/doktorantów na 1 semestr

Waseda University

Limit wymiany:

1 student/doktorant na cały rok akademicki lub

2 studentów/doktorantów na 1 semestr

Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)

Limit wymiany: (studenci japonistyki)

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

Ritsumeikan University

Limit wymiany:

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

KANADA

Université de Montréal

Limit wymiany:

1 student/doktorant na cały rok akademicki lub

2 studentów/doktorantów na 1 semestr

KOREA POŁUDNIOWA

Keimyung University

Limit wymiany:

3 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub

6 studentów/doktorantów na 1 semestr

MEKSYK

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Limit wymiany:

2 studentów/doktorantów na cały rok akademicki lub

4 studentów/doktorantów na 1 semestr

PERU

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)

Limit wymiany:

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

SINGAPUR

National University of Singapore (NUS)

Limit wymiany:

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

TAJWAN

National Cheng Kung University (NCKU)

Limit wymiany:

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

Tamkang University

Limit wymiany:

3 studentów na cały rok akademicki lub

6 studentów na 1 semestr

USA

University of Rochester

Limit wymiany:

2 studentów na cały rok akademicki lub

4 studentów na 1 semestr

University at Buffalo

Limit wymiany:

1 doktorant na okres 4-6 tygodni na prowadzenie badań

University of Washington

Limit wymiany:

1 student na cały rok akademicki lub

3 studentów po 1 kwartale

Indiana University, Bloomington

Limit wymiany:

1 doktorant na 4 miesiące

 

Z wyrazami szacunku, 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński