[pracownicy] kwalifikacja na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami programu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu ERASMUS+ Akcja KA 103 Mobilność z krajami programu

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi jednostki macierzyste kandydatów mają podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich, ważną w roku akademickim 2017/2018.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane wyłącznie do instytucji, które posiadają Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE), ważną w roku akademickim2017/2018.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 11 września do 6 października 2017 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  1. Uzupełnionego formularza na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki UJ,
  2. Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching lub Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

  1. Certyfikatu znajomości języka obcego.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowejwww.erasmus.dwm.uj.edu.pl

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela
Izabela Zawiska,
izabela.zawiska@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 13.