[pracownicy] kwalifikacja na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach Programu ERASMUS+ Akcja KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi.

W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do uczelni, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne lub są one w ostatniej fazie negocjacji. Realizacja wyjazdu będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z uczelnią partnerską.

Jeśli umowa międzyinstytucjonalna podpisana jest w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej, wówczas pierwszeństwo podczas kwalifikacji na wyjazdy mają pracownicy z tych jednostek, których dyscyplina dotyczy i które brały udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Kandydaci z pozostałych jednostek również mogą składać wnioski aplikacyjne.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Zgłoszenia osób, które otrzymały finansowanie w poprzednich rundach konkursu Mobilność  z krajami partnerskimi (KA 107) rozpatrywane będą w drugiej kolejności.

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie od 11 września do 6 października 2017 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  1. Uzupełnionego formularza na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki UJ,
  2. Indywidualnego programu nauczania lub szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching lub Mobility Agreement- Staff Mobility for Training) ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.

 

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

  1. Certyfikatu znajomości języka obcego.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowejwww.erasmus.dwm.uj.edu.pl

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Oferta wyjazdów:

Mobilności możliwe do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

KRAJ

UNIWERSYTET PARTNERSKI

DYSCYPLINA NAUKOWA

JEDNOSTKA UJ

WYJAZDY pracowników w celach dydaktycznych (STA)

WYJAZDY pracowników w celach szkoleniowych (STT)

KENIA

University of Nairobi

nauki o środowisku

Instytut Nauk o Środowisku

 

1

USA

Utica Collage

wszystkie dyscypliny

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

1

 

EGIPT

Cairo University

wszystkie dyscypliny

 

3

 

 

Mobilności możliwe do realizacji w  roku akademickim 2017/2018 lub 2018/2019

KRAJ

UNIWERSYTET PARTNERSKI

DYSCYPLINA NAUKOWA

JEDNOSTKA UJ

WYJAZDY pracowników w celach dydaktycznych (STA)

WYJAZDY pracowników w celach szkoleniowych (STT)

ARMENIA

Armenian Agrarian National University

wszystkie dyscypliny

 

1

 

BIAŁORUŚ

Belarusian State University

wszystkie dyscypliny

 

1

 

CHINY

Minzu University of China

wszystkie dyscypliny

 

1

1

EGIPT

Cairo University

nauki polityczne

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

2

4

ROSJA

Moscov State University

wszystkie dyscypliny

 

 

1

GRUZJA

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

geologia,                                          chemia

Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Chemii

1

 

JAPONIA

Kobe University

wszystkie dyscypliny

 

1

1

JORDANIA

University of Jordan

nauki polityczne

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

2

2

KOREA

Korea University

nauki polityczne

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

1

 

SERBIA

University of Novi Sad

wszystkie dyscypliny

 

2

1

UKRAINA

National University of Kyiv Mohyla Academy

wszystkie dyscypliny

 

1

 

Szczegółowych informacji udziela
Izabela Zawiska,
izabela.zawiska@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 13.