Dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami programu

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza DODATKOWY konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103). 
W tej akcji Programu możliwe są wyjazdy pracowników UJ do instytucji zlokalizowanych w 28 państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM), z którymi UJ ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 1 września 2017 do 18 maja 2018. W uzasadnionych przypadkach wyjazd może zostać zrealizowany od 1 lipca 2017.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie terminie od 6 do 20 czerwca 2017, w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

  1. Uzupełnionego zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych podpisanego przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  2. Indywidualnego programu nauczania Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki. Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teachingpodpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
  3. Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się o wyjazd dostępne są do pobrania ze strony internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela p. Izabela Zawiska, izabela.zawiska@uj.edu.pl, tel. 12 663 30 13.

Uwaga! 
Konkurs o którym mowa jest DODATKOWĄ rekrutacją. Konkurs na wyjazdy w ciągu całego roku akademickiego 2017/2018 zostanie ogłoszony we wrześniu 2017.

Dokument Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching jest dokumentem przykładowym niezbędnym do przedłożenia na etapie kwalifikacji. Wzór tego dokumentu może ulec zmianie na początku roku akademickiego 2017/2018.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela

Izabela Zawiska,

izabela.zawiska@uj.edu.pl,

tel. 12 663 30 13.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

MOBILITY AGREEMENT