[studenci] Dodatkowy konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza dodatkowy konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
do uczelni partnerskich w krajach pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku akademickim 2017/2018.
http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

Wymagania:
 – średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0 (dotyczy studentów)
–  znajomość języka obcego.

W danym roku akademickim można zostać zakwalifikowanym tylko na  jeden wyjazd. Studenci/doktoranci ubiegający się o więcej niż jeden wyjazd proszeni są o wskazanie preferencji.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 13 kwietnia 2017 r.
w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 25) wszystkich wymaganych dokumentów:
 • Formularza Zgłoszenia studenta na wymianę bilateralną/Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną podpisanego przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • Proponowanego planu zajęć  (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • Listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • Opinii opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • Średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział); doktoranci dostarczają kopie suplementów ukończonych studiów
 • Kopii dyplomów ukończonych studiów, *jeśli dotyczy
 • Zaświadczeń o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczeń od lektorów języków obcych,
 • Potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji, *jeśli dotyczy
 • Kopii paszportu (strona ze zdjęciem) ważnego na cały okres wnioskowanego wyjazdu,
 • Dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską.
Skompletowanie i złożenie w DWM wszystkich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnie partnerskie leży w gestii kandydata.

WARUNKI FINANSOWE:
 • uniwersytety partnerskie zwalniają z opłaty czesnego (niektóre uczelnie przyznają dodatkowe środki)
 • Uniwersytet Jagielloński:
 • pokrywa koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą,
 • pokrywa koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • uczestnicy wymiany pokrywają pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

Kryteria kwalifikacji na wyjazdy znajdują się w dokumencie Zasady ubiegania się o wyjazdy semestralne/roczne w ramach wymiany bilateralnej doktorantów i studentów. Wyboru studentów/doktorantów na ww. wyjazdy dokona w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i  Doktorantów UJ, któremu przewodniczy prorektor UJ ds. dydaktyki.
Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata leży po stronie uczelni partnerskiej.

Ogłoszenie wyników  –  26 kwietnia 2017 r. (TABLICA DWM, ul. Czapskich 4)

Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 19 maja 2017 r.
Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba kontaktowa: mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 15

KRAJ, UCZELNIA, OFERTA DLA STUDENTÓW DOKTORANTÓW, LIMIT WYMIANY W 2017/2018

CHILE

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/chile

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • 1 student na semestr letni 2017/2018 (marzec-lipiec 2018)

CHINY

National Cheng Kung University (NCKU)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/ncku

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia
 • 1 doktorant  na semestr letni 2017/2018 (luty-lipiec 2018)
 • 1 student  na semestr letni 2017/2018 (luty-lipiec 2018)

Minzu University of China (MUC)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/muc

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia    8 semestrów
 • 1 student na rok akademicki 2017/2018
 • 1 doktorant  na rok akademicki 2017/2018
 • 2 studentów na semestr zimowy lub letni 2017/2018
 • 2 doktorantów na semestr zimowy lub letni 2017/2018

JAPONIA

Kobe University
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/kobe

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • I-III roku studiów trzeciego stopnia 4 semestry, 3 studentów/doktorantów na semestr letni (kwiecień-wrzesień 2018)

Waseda University
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/waseda

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
 • II-III roku studiów trzeciego stopnia   2 semestry
 • 1 doktorant na semestr letni (kwiecień-lipiec 2018)
 • 1 student na semestr letni (kwiecień-lipiec 2018)

 

University of Tsukuba
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/tsukuba

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia
 • II-IV  roku jednolitych studiów magisterskich2 semestry, 2 studentów na semestr letni (kwiecień-sierpień 2018)

PERU

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/lima

 • II roku studiów pierwszego stopnia,
 • I roku studiów drugiego stopnia,
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich 2 semestry, 2 studentów na drugi semestr (sierpień-grudzień 2017)

USA

University of Rochester
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/rochester

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich 4 semestry, 4 studentów na semestr zimowy (styczeń-maj 2018)


------------------------------------
Jagiellonian University
International Relations Office
Czapskich 4
30-110 Kraków
Poland
phone +48 12 663 1110
fax +48 12 422 1757
www.dwm.uj.edu.pl