XVIII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2017”

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora – SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego oraz Współorganizatorów: Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz niezmiernie miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do XVIII Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2017”. Tegorocznym tematem wiodącym będzie „Drewno jako materiał budowlany”.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW PROGRAMOWYCH

Zgłaszane referaty (do Paneli: I, II i III, maksymalnie 20-minutowe) lub komunikaty (do Panelu IV, maksymalnie 10-minutowe) powinny dotyczyć zagadnień związanych z następującą tematyką:

Panel I – Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe

 • historia europejskiego budownictwa, tzw. domów gotowych wznoszonych na bazie konstrukcji drewnianych,
 • producenci, technologie, patenty, realizacje, katalogi (wiek XX),
 • zachowane historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe
  i typowe - problemy z ich użytkowaniem, adaptacją do standardów współczesnych oraz problemy konserwatorskie (na konkretnych przykładach).

Panel II – Uzdrowiskowa architektura drewniana

 • obiekty architektoniczne architektury uzdrowiskowej - pensjonaty, hotele, pawilony, mola,
 • adaptacja obiektów drewnianych o funkcjach mieszkalnych na cele hotelowe
  w miejscowościach uzdrowiskowych - problemy konserwatorskie(na konkretnych przykładach),
 • problemy z użytkowaniem historycznych obiektów architektury uzdrowiskowej, adaptacją do standardów współczesnych, rozbudowy  oraz problemy konserwatorskie (na konkretnych przykładach).

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna (na konkretnych przykładach)

 • inwentaryzacja architektoniczna i inne metody dokumentacyjne - i ich przydatność do analiz chronologicznych i działań translokacyjnych,
 • badania dendrochronologiczne, których wyniki w sposób znaczący wpłynęły na rozpoznanie obiektów, opracowanie zaleceń konserwatorskich i określenie zakresu i sposobu prowadzenia prac przy zabytku,
 • wymiana czy konserwacja drewnianych elementów budowlanych - metody i zakres - trudne decyzje konserwatorskie oraz ich skutki,
 • przeciwogniowe zabezpieczanie drewnianych elementów budowalnych w obiektach zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem więźb dachowych, pokryć gontowych i strychów - metody tradycyjne i najnowsze,
 • metody konserwacji, wzmacniania i zabezpieczania drewna budowlanego - korzystne
  i niekorzystne skutki stosowania.

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

 • promocja najnowszych znaczących  działań konserwatorskich dotyczących historycznej architektury ryglowej i drewnianej  i ich rozpoznania naukowego,
 • promocja działań edukacyjnych, zmierzających do zmiany odbioru społecznego historycznego  budownictwa drewnianego i ryglowego, jako wartościowego, unikalnego i zagrożonego.

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu lub komunikatu podczas konferencji
prosimy o nadsyłanie propozycji w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 r.

Wymogi konieczne dla zakwalifikowania konspektu:

- konspekt musi zawierać temat referatu lub komunikatu,

- na konspekt musi składać się: ½ strony tekstu opisującego poruszane w referacie zagadnienia oraz bezwzględnie, musi w nim zostać przedstawiona, w minimum 3 punktach zawartość całego referatu,

- w nagłówku prosimy podać imię i nazwisko autora, nazwą instytucji, którą autor reprezentuje wraz
z nazwą piastowanego stanowiska,

- pod nazwiskiem autora muszą znaleźć się dane teleadresowe i krótka notka biograficzna autora, przedstawiającej życiorys zawodowy (maks. 5 zdań).

Spośród zebranych konspektów Rada Programowa, złożona ze Współorganizatorów Konferencji, wybierze referaty i komunikaty zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji. Decyzja Rady Programowej zostanie ogłoszona do końca maja 2017 r.

Prelegenci, których referaty lub komunikaty zostaną zakwalifikowania do wygłoszenia będą zobligowani do nadesłania (w terminach nieprzekraczalnych):

1) maksymalnie 2-3 stronicowego streszczenia referatu do dnia 30.06.2017 r. Streszczenia w wersji polsko-niemieckiej (tłumaczenia dokona Organizator) wejdą w skład Materiałów Konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik konferencji;
2) całego referatu (dopuszczalna wersja robocza - dla tłumaczy), do dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej. Projekt ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych na temat prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Konferencja ma bogatą historię, cykliczny charakter i odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem obiektów architektury ryglowej i ich zachowaniem.

Konferencja ANTIKON skierowana jest do konserwatorów zabytków, etnografów, konserwatorów dzieł sztuki, historyków, przedstawicieli służb nadzoru budowlanego, architektów, urbanistów, projektantów, historyków sztuki, specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych, zarządców
i administratorów obiektów zabytkowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, naukowców
i studentów architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych i inwestorów.

Kontakt z Organizatorem:

Agata Lewandowska - Dyrektor Biura Zarządu,

607 925 999,   alewandowska.expo@gmail.com