CFP: "MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU. OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA"

MIASTO POSTINDUSTRIALNE  I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU. OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA

25. Konferencja Grupy Roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów zabytków, Lódź/Lodz, 11.–14.października 2017

Konferencja zorganizowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, we współpracy z Instytutem Hisotrii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Historii Sztuki, oddział w Łodzi.

Łódź, zwana „Manchesterem Wschodu’, ta wyjątkowa metropolia przemysłu włókienniczego, daje wyjątkowo bogaty materiał analityczny do badań zarówno nad dynamicznym rozwojem miast przemysłowych XIX i początków XX w., jak i nad ich upadkiem w epoce poprzemysłowej. Z tymi kwestiami łączy się pytanie o stosunek do tracącego swą funkcjonalność urbanistyczną, architektoniczną i materialną dziedzictwa kultury przemysłowej.

Ekspansja miast przemysłowych i powiązane z nimi przemiany społeczne postawiły urbanistykę i architekturę przed nowymi zadaniami. Nowe formy architektoniczne, typ mieszkań, materiały i technologie budowlane były testowane w sieci relacji między tradycją i innowacją. Atmosfera przełomu stymulowała także sztuki plastyczne i stosowane. Dziś poważne problemy stwarza zachowanie, odnowienie i rewitalizacja tej spuścizny, której specyficzna jakość wciąż jest zbyt mało rozpoznana i wciąż niedoceniana. Mając na względzie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe zachodzące w związku z zamykaniem w ostatnim czasie zakładów, okazuje się, że zagrożone są popadaniem w pustostany i niszczenie nie tylko wielkie założenia przemysłowe i produkcyjne, ale także i budowle publiczne, domy handlowe, mieszkalne.

Regiony i miasta postindustrialne stanowią wyzwanie dla współczesnych architektów i urbanistów. Jednocześnie w centrum zainteresowań badawczych staje kulturowa spuścizna epoki przemysłowej, oferująca ze swym bogactwem odniesień historii sztuki i ochronie zabytków nowe pole aktywności.

Przewiduje się, że podczas konferencji zostaną – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki przedyskutowane aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Oczekiwane są więc zarówno referaty kładące nacisk na kwestie metodologiczne jak i dotyczące różnych obszarów przemysłowych Europy studia przypadku, pozwalające na porównawcze analizy. Przy czym głównym obszarem, na którym skoncentrowane mają być tematy konferencji, jest Europa środkowo-wschodnia; ponieważ tam procesy restrukturyzacji w sposób pełny dokonały się dopiero po upadku socjalistycznego systemu gospodarczego.

Przewidywane są następujące bloki tematyczne:

Urbanistyka, architektura i sztuka w procesie przemian ku społeczeństwu postindustrialnemu

- Podobieństwa i różnice procesu deindustrializacji w różnych miastach wzgl. regionach Europy; czasowe przesunięcia wynikające z trwania przemysłowych mechanizmów w krajach socjalistycznych

Miasto przemysłowe jako kulturowe dziedzictwo – kwestie teoretyczne

- Wartość zabytkowa: od odrzucenia do akceptacji i ochrony konserwatorskiej dziedzictwa przemysłowego

- Problemy badawcze historycznej architektury industrialnej

Wyzwania wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego

- Rewitalizacja postprzemysłowych zespołów przez nadawanie im nowych funkcji

- Problemy praktyki konserwatorskiej: dokumentowanie historycznej substancji (architektura, wnętrza, wyposażenie techniczne) i konserwacja uwzgledniająca nowe wykorzystanie

- Aktualizacja wzgl. rewizja zespołów urbanistycznych z czasów industrialnych we współczesnym rozwoju miasta

- Współczesne wzornictwo przemysłowe jako kontynuacja dorobku epoki industrialnej

Pośrednictwo waloryzacja postindustrialnego dziedzictwa przemysłowego: koncepcje i strategie

- poprzemysłowe krajobrazy industrialne we współczesnych mediach

- obecność dziedzictwa postindustrialnego w świadomości społecznej: muzealizacja, aktywizacja turystyki, kultura przemysłowa jako czynnik budowania image’u i marketingu

- poprzemysłowe regiony jako obszary aktywności społecznej

Obok referatów tematycznych (czas ref. 20 min) planowana jest także tzw. Giełda informacyjna Grupy roboczej, na której można przedstawić aktualnie się odbywające, realizowane indywidualne wzgl. instytucjonalne projekty badawcze dotyczące historii sztuki i ochrony zabytków dotyczące tzw. wspólnego dziedzictwa Polaków i Niemców (komunikaty, czas ref. 10 min.)

Przewidywane języki konferencyjne: angielski, niemiecki, ew. polski (jeśli uda się uzyskać stosowne finansowanie tłumaczenia symultanicznego)

Propozycje swoich referatów względnie komunikatów (nie publikowanych i nie ogłaszanych do tej pory) zawierające imię, nazwisko, tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia 10 marca 2017 na adres: konferencja2017@cmwl.pl

Beate Störtkuhl

PD Dr. habil. Beate Störtkuhl
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa
Johann-Justus-Weg 147 a
D- 26127 Oldenburg
Fon: +49 441 9619514
Fax: +49 441 9619533

beate.stoertkuhl@bkge.uni-oldenburg.de 
http://www.bkge.de