Konkurs na wyjazdy bilateralne studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w roku 2017/2018

Szanowni Państwo,
Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do uczelni partnerskich z krajów pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku akademickim 2017/2018.

Wymagania:
– średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów powyżej 4,0 (dotyczy studentów),
–  znajomość języka obcego.
W danym roku akademickim można zostać zakwalifikowanym tylko na  jeden wyjazd. Studenci ubiegający się o więcej niż jeden wyjazd proszeni są o wskazanie preferencji.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 25) następujących dokumentów:
 • Formularza zgłoszenia studenta/doktoranta na wymianę bilateralną podpisanego przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • Proponowanego planu zajęć/badań (Exchange Student Study/Research Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • Listu motywacyjnego zawierającego uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • Opinii opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • Średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • Kopii dyplomów ukończonych studiów, *jeśli dotyczy
 • Zaświadczeń o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczeń od lektorów języków obcych,
 • Potwierdzenia ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • Kopii paszportu (strona ze zdjęciem) ważnego na cały okres wnioskowanego wyjazdu,
 • Dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską

Skompletowanie wszystkich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnie partnerskie leży w gestii kandydata.
WARUNKI FINANSOWE:
 • uniwersytety partnerskie zwalniają z opłaty czesnego,
 • Uniwersytet Jagielloński:
 • pokrywa koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą i klasą, 
 • pokrywa koszty wizy,
 • przyznaje jedną dietę dojazdową,
 • zapewnia ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • uczestnicy wymiany pokrywają wszelkie pozostałe koszty związane z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.


Oferta wyjazdów:

KRAJ
UCZELNIA
OFERTA DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW
LIMIT WYMIANY W 2017/2018

AUSTRALIA

University of Melbourne
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/melbourne

II roku studiów pierwszego stopnia

I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
I-III roku studiów trzeciego stopnia

2 semestry
1 doktorant i 1 student na semestr letni 2017/2018 (luty-lipiec 2018)

CHILE

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/chile

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

1 semestr
1 student na semestr letni 2017/2018 (marzec-lipiec 2018)

CHINY

National Cheng Kung University (NCKU)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/ncku

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia,
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
I-III roku studiów trzeciego stopnia

2 semestry
1 doktorant  na semestr letni 2017/2018  (luty-lipiec 2018)
1 student  na semestr letni 2017/2018  (luty-lipiec 2018)

Minzu University of China (MUC)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/muc

II roku studiów pierwszego stopnia,
I roku studiów drugiego stopnia,
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
I-III roku studiów trzeciego stopnia

8 semestrów
1 student na cały rok akademicki 2017/2018
1 doktorant  na cały rok akademicki 2017/2018
2 studentów na semestr zimowy lub letni 2017/2018
2 doktorantów na semestr zimowy lub letni 2017/2018

JAPONIA

Kobe University
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/kobe

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
I-III roku studiów trzeciego stopnia

4 semestry
2 doktorantów  na semestr letni (kwiecień-wrzesień 2018)
2 studentów na semestr letni (kwiecień-wrzesień 2018)

Waseda University
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/waseda

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
II-III roku studiów trzeciego stopnia

2 semestry
1 doktorant na semestr letni (kwiecień-lipiec 2018)
1 student na semestr letni (kwiecień-lipiec 2018)

University of Tsukuba
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/tsukuba

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV  roku jednolitych studiów magisterskich

2 semestry
2 studentów na semestr letni (kwiecień-sierpień 2018)

Tokyo University of Foreign Studies (TUFS)
http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bezposrednia/tufs

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia

2 semestry
2 studentów japonistyki na semestr zimowy (październik 2017 - luty 2018)

KANADA

Université de Montréal
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/montreal

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich
I-III roku studiów trzeciego stopnia

2 semestry
1 student lub doktorant na osoba na cały rok akademicki (wrzesień 2017 - kwiecień 2018)

PERU

Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/lima

II roku studiów pierwszego stopnia,
I roku studiów drugiego stopnia,
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

2 semestry
2 studentów na drugi semestr (sierpień-grudzień 2017)

SINGAPUR

National University of Singapore (NUS)
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/singapur

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia,
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich.

4 semestry
2 studentów na cały rok akademicki (sierpień 2017-maj 2018)


USA

University of Rochester
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/rochester

II roku studiów pierwszego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich

4 semestry
4 studentów na semestr zimowy (styczeń-maj 2018)

University at Buffalo
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy/kraje-pozaeuropejskie/usa-buffalo

I-III roku studiów trzeciego stopnia

1 doktorant
na 4-6 tygodni w celu prowadzenia badań w terminie od sierpnia 2017 do maja 2018

University of Washington, Seattle
http://www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia/seattle

II roku studiów pierwszego stopnia
I roku studiów drugiego stopnia
II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
I-III roku studiów trzeciego stopnia

3 kwartały (3 kwartały studiów = 1 rok akademicki w UJ):
2 studentów lub doktorantów na kwartał zimowy (styczeń-marzec 2018)
1 student lub doktorant na kwartał wiosenny (marzec-czerwiec 2018)

Indiana University, Bloomington
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy/kraje-pozaeuropejskie/usa-indiana

I-III roku studiów trzeciego stopnia

1 doktorant
na 4 miesiące w semestrze zimowym (21 sierpnia – 16 grudnia 2017)

Wyboru studentów/doktorantów na ww. wyjazdy dokona w dniu 7 marca 2017 r. Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i  Doktorantów UJ, któremu przewodniczy prorektor UJ ds. dydaktyki

Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata leży po stronie uczelni partnerskiej.

Ogłoszenie wyników  –  8 marca 2017 r. (TABLICA DWM ul. Czapskich 4).

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej:
dr Maria Kantor
maria.kantor@uj.edu.pl<mailto:maria.kantor@uj.edu.pl>
tel. 12 663 30 14